/ Artifact [9933ec03]
Login

Artifact 9933ec035072c72fc26c5439f6c8a1eef902ce9132916d5a05e8733b0266eb67:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
 2600
 2601
 2602
 2603
 2604
 2605
 2606
 2607
 2608
 2609
 2610
 2611
 2612
 2613
 2614
 2615
 2616
 2617
 2618
 2619
 2620
 2621
 2622
 2623
 2624
 2625
 2626
 2627
 2628
 2629
 2630
 2631
 2632
 2633
 2634
 2635
 2636
 2637
 2638
 2639
 2640
 2641
 2642
 2643
 2644
 2645
 2646
 2647
 2648
 2649
 2650
 2651
 2652
 2653
 2654
 2655
 2656
 2657
 2658
 2659
 2660
 2661
 2662
 2663
 2664
 2665
 2666
 2667
 2668
 2669
 2670
 2671
 2672
 2673
 2674
 2675
 2676
 2677
 2678
 2679
 2680
 2681
 2682
 2683
 2684
 2685
 2686
 2687
 2688
 2689
 2690
 2691
 2692
 2693
 2694
 2695
 2696
 2697
 2698
 2699
 2700
 2701
 2702
 2703
 2704
 2705
 2706
 2707
 2708
 2709
 2710
 2711
 2712
 2713
 2714
 2715
 2716
 2717
 2718
 2719
 2720
 2721
 2722
 2723
 2724
 2725
 2726
 2727
 2728
 2729
 2730
 2731
 2732
 2733
 2734
 2735
 2736
 2737
 2738
 2739
 2740
 2741
 2742
 2743
 2744
 2745
 2746
 2747
 2748
 2749
 2750
 2751
 2752
 2753
 2754
 2755
 2756
 2757
 2758
 2759
 2760
 2761
 2762
 2763
 2764
 2765
 2766
 2767
 2768
 2769
 2770
 2771
 2772
 2773
 2774
 2775
 2776
 2777
 2778
 2779
 2780
 2781
 2782
 2783
 2784
 2785
 2786
 2787
 2788
 2789
 2790
 2791
 2792
 2793
 2794
 2795
 2796
 2797
 2798
 2799
 2800
 2801
 2802
 2803
 2804
 2805
 2806
 2807
 2808
 2809
 2810
 2811
 2812
 2813
 2814
 2815
 2816
 2817
 2818
 2819
 2820
 2821
 2822
 2823
 2824
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830
 2831
 2832
 2833
 2834
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840
 2841
 2842
 2843
 2844
 2845
 2846
 2847
 2848
 2849
 2850
 2851
 2852
 2853
 2854
 2855
 2856
 2857
 2858
 2859
 2860
 2861
 2862
 2863
 2864
 2865
 2866
 2867
 2868
 2869
 2870
 2871
 2872
 2873
 2874
 2875
 2876
 2877
 2878
 2879
 2880
 2881
 2882
 2883
 2884
 2885
 2886
 2887
 2888
 2889
 2890
 2891
 2892
 2893
 2894
 2895
 2896
 2897
 2898
 2899
 2900
 2901
 2902
 2903
 2904
 2905
 2906
 2907
 2908
 2909
 2910
 2911
 2912
 2913
 2914
 2915
 2916
 2917
 2918
 2919
 2920
 2921
 2922
 2923
 2924
 2925
 2926
 2927
 2928
 2929
 2930
 2931
 2932
 2933
 2934
 2935
 2936
 2937
 2938
 2939
 2940
 2941
 2942
 2943
 2944
 2945
 2946
 2947
 2948
 2949
 2950
 2951
 2952
 2953
 2954
 2955
 2956
 2957
 2958
 2959
 2960
 2961
 2962
 2963
 2964
 2965
 2966
 2967
 2968
 2969
 2970
 2971
 2972
 2973
 2974
 2975
 2976
 2977
 2978
 2979
 2980
 2981
 2982
 2983
 2984
 2985
 2986
 2987
 2988
 2989
 2990
 2991
 2992
 2993
 2994
 2995
 2996
 2997
 2998
 2999
 3000
 3001
 3002
 3003
 3004
 3005
 3006
 3007
 3008
 3009
 3010
 3011
 3012
 3013
 3014
 3015
 3016
 3017
 3018
 3019
 3020
 3021
 3022
 3023
 3024
 3025
 3026
 3027
 3028
 3029
 3030
 3031
 3032
 3033
 3034
 3035
 3036
 3037
 3038
 3039
 3040
 3041
 3042
 3043
 3044
 3045
 3046
 3047
 3048
 3049
 3050
 3051
 3052
 3053
 3054
 3055
 3056
 3057
 3058
 3059
 3060
 3061
 3062
 3063
 3064
 3065
 3066
 3067
 3068
 3069
 3070
 3071
 3072
 3073
 3074
 3075
 3076
 3077
 3078
 3079
 3080
 3081
 3082
 3083
 3084
 3085
 3086
 3087
 3088
 3089
 3090
 3091
 3092
 3093
 3094
 3095
 3096
 3097
 3098
 3099
 3100
 3101
 3102
 3103
 3104
 3105
 3106
 3107
 3108
 3109
 3110
 3111
 3112
 3113
 3114
 3115
 3116
 3117
 3118
 3119
 3120
 3121
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
 3127
 3128
 3129
 3130
 3131
 3132
 3133
 3134
 3135
 3136
 3137
 3138
 3139
 3140
 3141
 3142
 3143
 3144
 3145
 3146
 3147
 3148
 3149
 3150
 3151
 3152
 3153
 3154
 3155
 3156
 3157
 3158
 3159
 3160
 3161
 3162
 3163
 3164
 3165
 3166
 3167
 3168
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194
 3195
 3196
 3197
 3198
 3199
 3200
 3201
 3202
 3203
 3204
 3205
 3206
 3207
 3208
 3209
 3210
 3211
 3212
 3213
 3214
 3215
 3216
 3217
 3218
 3219
 3220
 3221
 3222
 3223
 3224
 3225
 3226
 3227
 3228
 3229
 3230
 3231
 3232
 3233
 3234
 3235
 3236
 3237
 3238
 3239
 3240
 3241
 3242
 3243
 3244
 3245
 3246
 3247
 3248
 3249
 3250
 3251
 3252
 3253
 3254
 3255
 3256
 3257
 3258
 3259
 3260
 3261
 3262
 3263
 3264
 3265
 3266
 3267
 3268
 3269
 3270
 3271
 3272
 3273
 3274
 3275
 3276
 3277
 3278
 3279
 3280
 3281
 3282
 3283
 3284
 3285
 3286
 3287
 3288
 3289
 3290
 3291
 3292
 3293
 3294
 3295
 3296
 3297
 3298
 3299
 3300
 3301
 3302
 3303
 3304
 3305
 3306
 3307
 3308
 3309
 3310
 3311
 3312
 3313
 3314
 3315
 3316
 3317
 3318
 3319
 3320
 3321
 3322
 3323
 3324
 3325
 3326
 3327
 3328
 3329
 3330
 3331
 3332
 3333
 3334
 3335
 3336
 3337
 3338
 3339
 3340
 3341
 3342
 3343
 3344
 3345
 3346
 3347
 3348
 3349
 3350
 3351
 3352
 3353
 3354
 3355
 3356
 3357
 3358
 3359
 3360
 3361
 3362
 3363
 3364
 3365
 3366
 3367
 3368
 3369
 3370
 3371
 3372
 3373
 3374
 3375
 3376
 3377
 3378
 3379
 3380
 3381
 3382
 3383
 3384
 3385
 3386
 3387
 3388
 3389
 3390
 3391
 3392
 3393
 3394
 3395
 3396
 3397
 3398
 3399
 3400
 3401
 3402
 3403
 3404
 3405
 3406
 3407
 3408
 3409
 3410
 3411
 3412
 3413
 3414
 3415
 3416
 3417
 3418
 3419
 3420
 3421
 3422
 3423
 3424
 3425
 3426
 3427
 3428
 3429
 3430
 3431
 3432
 3433
 3434
 3435
 3436
 3437
 3438
 3439
 3440
 3441
 3442
 3443
 3444
 3445
 3446
 3447
 3448
 3449
 3450
 3451
 3452
 3453
 3454
 3455
 3456
 3457
 3458
 3459
 3460
 3461
 3462
 3463
 3464
 3465
 3466
 3467
 3468
 3469
 3470
 3471
 3472
 3473
 3474
 3475
 3476
 3477
 3478
 3479
 3480
 3481
 3482
 3483
 3484
 3485
 3486
 3487
 3488
 3489
 3490
 3491
 3492
 3493
 3494
 3495
 3496
 3497
 3498
 3499
 3500
 3501
 3502
 3503
 3504
 3505
 3506
 3507
 3508
 3509
 3510
 3511
 3512
 3513
 3514
 3515
 3516
 3517
 3518
 3519
 3520
 3521
 3522
 3523
 3524
 3525
 3526
 3527
 3528
 3529
 3530
 3531
 3532
 3533
 3534
 3535
 3536
 3537
 3538
 3539
 3540
 3541
 3542
 3543
 3544
 3545
 3546
 3547
 3548
 3549
 3550
 3551
 3552
 3553
 3554
 3555
 3556
 3557
 3558
 3559
 3560
 3561
 3562
 3563
 3564
 3565
 3566
 3567
 3568
 3569
 3570
 3571
 3572
 3573
 3574
 3575
 3576
 3577
 3578
 3579
 3580
 3581
 3582
 3583
 3584
 3585
 3586
 3587
 3588
 3589
 3590
 3591
 3592
 3593
 3594
 3595
 3596
 3597
 3598
 3599
 3600
 3601
 3602
 3603
 3604
 3605
 3606
 3607
 3608
 3609
 3610
 3611
 3612
 3613
 3614
 3615
 3616
 3617
 3618
 3619
 3620
 3621
 3622
 3623
 3624
 3625
 3626
 3627
 3628
 3629
 3630
 3631
 3632
 3633
 3634
 3635
 3636
 3637
 3638
 3639
 3640
 3641
 3642
 3643
 3644
 3645
 3646
 3647
 3648
 3649
 3650
 3651
 3652
 3653
 3654
 3655
 3656
 3657
 3658
 3659
 3660
 3661
 3662
 3663
 3664
 3665
 3666
 3667
 3668
 3669
 3670
 3671
 3672
 3673
 3674
 3675
 3676
 3677
 3678
 3679
 3680
 3681
 3682
 3683
 3684
 3685
 3686
 3687
 3688
 3689
 3690
 3691
 3692
 3693
 3694
 3695
 3696
 3697
 3698
 3699
 3700
 3701
 3702
 3703
 3704
 3705
 3706
 3707
 3708
 3709
 3710
 3711
 3712
 3713
 3714
 3715
 3716
 3717
 3718
 3719
 3720
 3721
 3722
 3723
 3724
 3725
 3726
 3727
 3728
 3729
 3730
 3731
 3732
 3733
 3734
 3735
 3736
 3737
 3738
 3739
 3740
 3741
 3742
 3743
 3744
 3745
 3746
 3747
 3748
 3749
 3750
 3751
 3752
 3753
 3754
 3755
 3756
 3757
 3758
 3759
 3760
 3761
 3762
 3763
 3764
 3765
 3766
 3767
 3768
 3769
 3770
 3771
 3772
 3773
 3774
 3775
 3776
 3777
 3778
 3779
 3780
 3781
 3782
 3783
 3784
 3785
 3786
 3787
 3788
 3789
 3790
 3791
 3792
 3793
 3794
 3795
 3796
 3797
 3798
 3799
 3800
 3801
 3802
 3803
 3804
 3805
 3806
 3807
 3808
 3809
 3810
 3811
 3812
 3813
 3814
 3815
 3816
 3817
 3818
 3819
 3820
 3821
 3822
 3823
 3824
 3825
 3826
 3827
 3828
 3829
 3830
 3831
 3832
 3833
 3834
 3835
 3836
 3837
 3838
 3839
 3840
 3841
 3842
 3843
 3844
 3845
 3846
 3847
 3848
 3849
 3850
 3851
 3852
 3853
 3854
 3855
 3856
 3857
 3858
 3859
 3860
 3861
 3862
 3863
 3864
 3865
 3866
 3867
 3868
 3869
 3870
 3871
 3872
 3873
 3874
 3875
 3876
 3877
 3878
 3879
 3880
 3881
 3882
 3883
 3884
 3885
 3886
 3887
 3888
 3889
 3890
 3891
 3892
 3893
 3894
 3895
 3896
 3897
 3898
 3899
 3900
 3901
 3902
 3903
 3904
 3905
 3906
 3907
 3908
 3909
 3910
 3911
 3912
 3913
 3914
 3915
 3916
 3917
 3918
 3919
 3920
 3921
 3922
 3923
 3924
 3925
 3926
 3927
 3928
 3929
 3930
 3931
 3932
 3933
 3934
 3935
 3936
 3937
 3938
 3939
 3940
 3941
 3942
 3943
 3944
 3945
 3946
 3947
 3948
 3949
 3950
 3951
 3952
 3953
 3954
 3955
 3956
 3957
 3958
 3959
 3960
 3961
 3962
 3963
 3964
 3965
 3966
 3967
 3968
 3969
 3970
 3971
 3972
 3973
 3974
 3975
 3976
 3977
 3978
 3979
 3980
 3981
 3982
 3983
 3984
 3985
 3986
 3987
 3988
 3989
 3990
 3991
 3992
 3993
 3994
 3995
 3996
 3997
 3998
 3999
 4000
 4001
 4002
 4003
 4004
 4005
 4006
 4007
 4008
 4009
 4010
 4011
 4012
 4013
 4014
 4015
 4016
 4017
 4018
 4019
 4020
 4021
 4022
 4023
 4024
 4025
 4026
 4027
 4028
 4029
 4030
 4031
 4032
 4033
 4034
 4035
 4036
 4037
 4038
 4039
 4040
 4041
 4042
 4043
 4044
 4045
 4046
 4047
 4048
 4049
 4050
 4051
 4052
 4053
 4054
 4055
 4056
 4057
 4058
 4059
 4060
 4061
 4062
 4063
 4064
 4065
 4066
 4067
 4068
 4069
 4070
 4071
 4072
 4073
 4074
 4075
 4076
 4077
 4078
 4079
 4080
 4081
 4082
 4083
 4084
 4085
 4086
 4087
 4088
 4089
 4090
 4091
 4092
 4093
 4094
 4095
 4096
 4097
 4098
 4099
 4100
 4101
 4102
 4103
 4104
 4105
 4106
 4107
 4108
 4109
 4110
 4111
 4112
 4113
 4114
 4115
 4116
 4117
 4118
 4119
 4120
 4121
 4122
 4123
 4124
 4125
 4126
 4127
 4128
 4129
 4130
 4131
 4132
 4133
 4134
 4135
 4136
 4137
 4138
 4139
 4140
 4141
 4142
 4143
 4144
 4145
 4146
 4147
 4148
 4149
 4150
 4151
 4152
 4153
 4154
 4155
 4156
 4157
 4158
 4159
 4160
 4161
 4162
 4163
 4164
 4165
 4166
 4167
 4168
 4169
 4170
 4171
 4172
 4173
 4174
 4175
 4176
 4177
 4178
 4179
 4180
 4181
 4182
 4183
 4184
 4185
 4186
 4187
 4188
 4189
 4190
 4191
 4192
 4193
 4194
 4195
 4196
 4197
 4198
 4199
 4200
 4201
 4202
 4203
 4204
 4205
 4206
 4207
 4208
 4209
 4210
 4211
 4212
 4213
 4214
 4215
 4216
 4217
 4218
 4219
 4220
 4221
 4222
 4223
 4224
 4225
 4226
 4227
 4228
 4229
 4230
 4231
 4232
 4233
 4234
 4235
 4236
 4237
 4238
 4239
 4240
 4241
 4242
 4243
 4244
 4245
 4246
 4247
 4248
 4249
 4250
 4251
 4252
 4253
 4254
 4255
 4256
 4257
 4258
 4259
 4260
 4261
 4262
 4263
 4264
 4265
 4266
 4267
 4268
 4269
 4270
 4271
 4272
 4273
 4274
 4275
 4276
 4277
 4278
 4279
 4280
 4281
 4282
 4283
 4284
 4285
 4286
 4287
 4288
 4289
 4290
 4291
 4292
 4293
 4294
 4295
 4296
 4297
 4298
 4299
 4300
 4301
 4302
 4303
 4304
 4305
 4306
 4307
 4308
 4309
 4310
 4311
 4312
 4313
 4314
 4315
 4316
 4317
 4318
 4319
 4320
 4321
 4322
 4323
 4324
 4325
 4326
 4327
 4328
 4329
 4330
 4331
 4332
 4333
 4334
 4335
 4336
 4337
 4338
 4339
 4340
 4341
 4342
 4343
 4344
 4345
 4346
 4347
 4348
 4349
 4350
 4351
 4352
 4353
 4354
 4355
 4356
 4357
 4358
 4359
 4360
 4361
 4362
 4363
 4364
 4365
 4366
 4367
 4368
 4369
 4370
 4371
 4372
 4373
 4374
 4375
 4376
 4377
 4378
 4379
 4380
 4381
 4382
 4383
 4384
 4385
 4386
 4387
 4388
 4389
 4390
 4391
 4392
 4393
 4394
 4395
 4396
 4397
 4398
 4399
 4400
 4401
 4402
 4403
 4404
 4405
 4406
 4407
 4408
 4409
 4410
 4411
 4412
 4413
 4414
 4415
 4416
 4417
 4418
 4419
 4420
 4421
 4422
 4423
 4424
 4425
 4426
 4427
 4428
 4429
 4430
 4431
 4432
 4433
 4434
 4435
 4436
 4437
 4438
 4439
 4440
 4441
 4442
 4443
 4444
 4445
 4446
 4447
 4448
 4449
 4450
 4451
 4452
 4453
 4454
 4455
 4456
 4457
 4458
 4459
 4460
 4461
 4462
 4463
 4464
 4465
 4466
 4467
 4468
 4469
 4470
 4471
 4472
 4473
 4474
 4475
 4476
 4477
 4478
 4479
 4480
 4481
 4482
 4483
 4484
 4485
 4486
 4487
 4488
 4489
 4490
 4491
 4492
 4493
 4494
 4495
 4496
 4497
 4498
 4499
 4500
 4501
 4502
 4503
 4504
 4505
 4506
 4507
 4508
 4509
 4510
 4511
 4512
 4513
 4514
 4515
 4516
 4517
 4518
 4519
 4520
 4521
 4522
 4523
 4524
 4525
 4526
 4527
 4528
 4529
 4530
 4531
 4532
 4533
 4534
 4535
 4536
 4537
 4538
 4539
 4540
 4541
 4542
 4543
 4544
 4545
 4546
 4547
 4548
 4549
 4550
 4551
 4552
 4553
 4554
 4555
 4556
 4557
 4558
 4559
 4560
 4561
 4562
 4563
 4564
 4565
 4566
 4567
 4568
 4569
 4570
 4571
 4572
 4573
 4574
 4575
 4576
 4577
 4578
 4579
 4580
 4581
 4582
 4583
 4584
 4585
 4586
 4587
 4588
 4589
 4590
 4591
 4592
 4593
 4594
 4595
 4596
 4597
 4598
 4599
 4600
 4601
 4602
 4603
 4604
 4605
 4606
 4607
 4608
 4609
 4610
 4611
 4612
 4613
 4614
 4615
 4616
 4617
 4618
 4619
 4620
 4621
 4622
 4623
 4624
 4625
 4626
 4627
 4628
 4629
 4630
 4631
 4632
 4633
 4634
 4635
 4636
 4637
 4638
 4639
 4640
 4641
 4642
 4643
 4644
 4645
 4646
 4647
 4648
 4649
 4650
 4651
 4652
 4653
 4654
 4655
 4656
 4657
 4658
 4659
 4660
 4661
 4662
 4663
 4664
 4665
 4666
 4667
 4668
 4669
 4670
 4671
 4672
 4673
 4674
 4675
 4676
 4677
 4678
 4679
 4680
 4681
 4682
 4683
 4684
 4685
 4686
 4687
 4688
 4689
 4690
 4691
 4692
 4693
 4694
 4695
 4696
 4697
 4698
 4699
 4700
 4701
 4702
 4703
 4704
 4705
 4706
 4707
 4708
 4709
 4710
 4711
 4712
 4713
 4714
 4715
 4716
 4717
 4718
 4719
 4720
 4721
 4722
 4723
 4724
 4725
 4726
 4727
 4728
 4729
 4730
 4731
 4732
 4733
 4734
 4735
 4736
 4737
 4738
 4739
 4740
 4741
 4742
 4743
 4744
 4745
 4746
 4747
 4748
 4749
 4750
 4751
 4752
 4753
 4754
 4755
 4756
 4757
 4758
 4759
 4760
 4761
 4762
 4763
 4764
 4765
 4766
 4767
 4768
 4769
 4770
 4771
 4772
 4773
 4774
 4775
 4776
 4777
 4778
 4779
 4780
 4781
 4782
 4783
 4784
 4785
 4786
 4787
 4788
 4789
 4790
 4791
 4792
 4793
 4794
 4795
 4796
 4797
 4798
 4799
 4800
 4801
 4802
 4803
 4804
 4805
 4806
 4807
 4808
 4809
 4810
 4811
 4812
 4813
 4814
 4815
 4816
 4817
 4818
 4819
 4820
 4821
 4822
 4823
 4824
 4825
 4826
 4827
 4828
 4829
 4830
 4831
 4832
 4833
 4834
 4835
 4836
 4837
 4838
 4839
 4840
 4841
 4842
 4843
 4844
 4845
 4846
 4847
 4848
 4849
 4850
 4851
 4852
 4853
 4854
 4855
 4856
 4857
 4858
 4859
 4860
 4861
 4862
 4863
 4864
 4865
 4866
 4867
 4868
 4869
 4870
 4871
 4872
 4873
 4874
 4875
 4876
 4877
 4878
 4879
 4880
 4881
 4882
 4883
 4884
 4885
 4886
 4887
 4888
 4889
 4890
 4891
 4892
 4893
 4894
 4895
 4896
 4897
 4898
 4899
 4900
 4901
 4902
 4903
 4904
 4905
 4906
 4907
 4908
 4909
 4910
 4911
 4912
 4913
 4914
 4915
 4916
 4917
 4918
 4919
 4920
 4921
 4922
 4923
 4924
 4925
 4926
 4927
 4928
 4929
 4930
 4931
 4932
 4933
 4934
 4935
 4936
 4937
 4938
 4939
 4940
 4941
 4942
 4943
 4944
 4945
 4946
 4947
 4948
 4949
 4950
 4951
 4952
 4953
 4954
 4955
 4956
 4957
 4958
 4959
 4960
 4961
 4962
 4963
 4964
 4965
 4966
 4967
 4968
 4969
 4970
 4971
 4972
 4973
 4974
 4975
 4976
 4977
 4978
 4979
 4980
 4981
 4982
 4983
 4984
 4985
 4986
 4987
 4988
 4989
 4990
 4991
 4992
 4993
 4994
 4995
 4996
 4997
 4998
 4999
 5000
 5001
 5002
 5003
 5004
 5005
 5006
 5007
 5008
 5009
 5010
 5011
 5012
 5013
 5014
 5015
 5016
 5017
 5018
 5019
 5020
 5021
 5022
 5023
 5024
 5025
 5026
 5027
 5028
 5029
 5030
 5031
 5032
 5033
 5034
 5035
 5036
 5037
 5038
 5039
 5040
 5041
 5042
 5043
 5044
 5045
 5046
 5047
 5048
 5049
 5050
 5051
 5052
 5053
 5054
 5055
 5056
 5057
 5058
 5059
 5060
 5061
 5062
 5063
 5064
 5065
 5066
 5067
 5068
 5069
 5070
 5071
 5072
 5073
 5074
 5075
 5076
 5077
 5078
 5079
 5080
 5081
 5082
 5083
 5084
 5085
 5086
 5087
 5088
 5089
 5090
 5091
 5092
 5093
 5094
 5095
 5096
 5097
 5098
 5099
 5100
 5101
 5102
 5103
 5104
 5105
 5106
 5107
 5108
 5109
 5110
 5111
 5112
 5113
 5114
 5115
 5116
 5117
 5118
 5119
 5120
 5121
 5122
 5123
 5124
 5125
 5126
 5127
 5128
 5129
 5130
 5131
 5132
 5133
 5134
 5135
 5136
 5137
 5138
 5139
 5140
 5141
 5142
 5143
 5144
 5145
 5146
 5147
 5148
 5149
 5150
 5151
 5152
 5153
 5154
 5155
 5156
 5157
 5158
 5159
 5160
 5161
 5162
 5163
 5164
 5165
 5166
 5167
 5168
 5169
 5170
 5171
 5172
 5173
 5174
 5175
 5176
 5177
 5178
 5179
 5180
 5181
 5182
 5183
 5184
 5185
 5186
 5187
 5188
 5189
 5190
 5191
 5192
 5193
 5194
 5195
 5196
 5197
 5198
 5199
 5200
 5201
 5202
 5203
 5204
 5205
 5206
 5207
 5208
 5209
 5210
 5211
 5212
 5213
 5214
 5215
 5216
 5217
 5218
 5219
 5220
 5221
 5222
 5223
 5224
 5225
 5226
 5227
 5228
 5229
 5230
 5231
 5232
 5233
 5234
 5235
 5236
 5237
 5238
 5239
 5240
 5241
 5242
 5243
 5244
 5245
 5246
 5247
 5248
 5249
 5250
 5251
 5252
 5253
 5254
 5255
 5256
 5257
 5258
 5259
 5260
 5261
 5262
 5263
 5264
 5265
 5266
 5267
 5268
 5269
 5270
 5271
 5272
 5273
 5274
 5275
 5276
 5277
 5278
 5279
 5280
 5281
 5282
 5283
 5284
 5285
 5286
 5287
 5288
 5289
 5290
 5291
 5292
 5293
 5294
 5295
 5296
 5297
 5298
 5299
 5300
 5301
 5302
 5303
 5304
 5305
 5306
 5307
 5308
 5309
 5310
 5311
 5312
 5313
 5314
 5315
 5316
 5317
 5318
 5319
 5320
 5321
 5322
 5323
 5324
 5325
 5326
 5327
 5328
 5329
 5330
 5331
 5332
 5333
 5334
 5335
 5336
 5337
 5338
 5339
 5340
 5341
 5342
 5343
 5344
 5345
 5346
 5347
 5348
 5349
 5350
 5351
 5352
 5353
 5354
 5355
 5356
 5357
 5358
 5359
 5360
 5361
 5362
 5363
 5364
 5365
 5366
 5367
 5368
 5369
 5370
 5371
 5372
 5373
 5374
 5375
 5376
 5377
 5378
 5379
 5380
 5381
 5382
 5383
 5384
 5385
 5386
 5387
 5388
 5389
 5390
 5391
 5392
 5393
 5394
 5395
 5396
 5397
 5398
 5399
 5400
 5401
 5402
 5403
 5404
 5405
 5406
 5407
 5408
 5409
 5410
 5411
 5412
 5413
 5414
 5415
 5416
 5417
 5418
 5419
 5420
 5421
 5422
 5423
 5424
 5425
 5426
 5427
 5428
 5429
 5430
 5431
 5432
 5433
 5434
 5435
 5436
 5437
 5438
 5439
 5440
 5441
 5442
 5443
 5444
 5445
 5446
 5447
 5448
 5449
 5450
 5451
 5452
 5453
 5454
 5455
 5456
 5457
 5458
 5459
 5460
 5461
 5462
 5463
 5464
 5465
 5466
 5467
 5468
 5469
 5470
 5471
 5472
 5473
 5474
 5475
 5476
 5477
 5478
 5479
 5480
 5481
 5482
 5483
 5484
 5485
 5486
 5487
 5488
 5489
 5490
 5491
 5492
 5493
 5494
 5495
 5496
 5497
 5498
 5499
 5500
 5501
 5502
 5503
 5504
 5505
 5506
 5507
 5508
 5509
 5510
 5511
 5512
 5513
 5514
 5515
 5516
 5517
 5518
 5519
 5520
 5521
 5522
 5523
 5524
 5525
 5526
 5527
 5528
 5529
 5530
 5531
 5532
 5533
 5534
 5535
 5536
 5537
 5538
 5539
 5540
 5541
 5542
 5543
 5544
 5545
 5546
 5547
 5548
 5549
 5550
 5551
 5552
 5553
 5554
 5555
 5556
 5557
 5558
 5559
 5560
 5561
 5562
 5563
 5564
 5565
 5566
 5567
 5568
 5569
 5570
 5571
 5572
 5573
 5574
 5575
 5576
 5577
 5578
 5579
 5580
 5581
 5582
 5583
 5584
 5585
 5586
 5587
 5588
 5589
 5590
 5591
 5592
 5593
 5594
 5595
 5596
 5597
 5598
 5599
 5600
 5601
 5602
 5603
 5604
 5605
 5606
 5607
 5608
 5609
 5610
 5611
 5612
 5613
 5614
 5615
 5616
 5617
 5618
 5619
 5620
 5621
 5622
 5623
 5624
 5625
 5626
 5627
 5628
 5629
 5630
 5631
 5632
 5633
 5634
 5635
 5636
 5637
 5638
 5639
 5640
 5641
 5642
 5643
 5644
 5645
 5646
 5647
 5648
 5649
 5650
 5651
 5652
 5653
 5654
 5655
 5656
 5657
 5658
 5659
 5660
 5661
 5662
 5663
 5664
 5665
 5666
 5667
 5668
 5669
 5670
 5671
 5672
 5673
 5674
 5675
 5676
 5677
 5678
 5679
 5680
 5681
 5682
 5683
 5684
 5685
 5686
 5687
 5688
 5689
 5690
 5691
 5692
 5693
 5694
 5695
 5696
 5697
 5698
 5699
 5700
 5701
 5702
 5703
 5704
 5705
 5706
 5707
 5708
 5709
 5710
 5711
 5712
 5713
 5714
 5715
 5716
 5717
 5718
 5719
 5720
 5721
 5722
 5723
 5724
 5725
 5726
 5727
 5728
 5729
 5730
 5731
 5732
 5733
 5734
 5735
 5736
 5737
 5738
 5739
 5740
 5741
 5742
 5743
 5744
 5745
 5746
 5747
 5748
 5749
 5750
 5751
 5752
 5753
 5754
 5755
 5756
 5757
 5758
 5759
 5760
 5761
 5762
 5763
 5764
 5765
 5766
 5767
 5768
 5769
 5770
 5771
 5772
 5773
 5774
 5775
 5776
 5777
 5778
 5779
 5780
 5781
 5782
 5783
 5784
 5785
 5786
 5787
 5788
 5789
 5790
 5791
 5792
 5793
 5794
 5795
 5796
 5797
 5798
 5799
 5800
 5801
 5802
 5803
 5804
 5805
 5806
 5807
 5808
 5809
 5810
 5811
 5812
 5813
 5814
 5815
 5816
 5817
 5818
 5819
 5820
 5821
 5822
 5823
 5824
 5825
 5826
 5827
 5828
 5829
 5830
 5831
 5832
 5833
 5834
 5835
 5836
 5837
 5838
 5839
 5840
 5841
 5842
 5843
 5844
 5845
 5846
 5847
 5848
 5849
 5850
 5851
 5852
 5853
 5854
 5855
 5856
 5857
 5858
 5859
 5860
 5861
 5862
 5863
 5864
 5865
 5866
 5867
 5868
 5869
 5870
 5871
 5872
 5873
 5874
 5875
 5876
 5877
 5878
 5879
 5880
 5881
 5882
 5883
 5884
 5885
 5886
 5887
 5888
 5889
 5890
 5891
 5892
 5893
 5894
 5895
 5896
 5897
 5898
 5899
 5900
 5901
 5902
 5903
 5904
 5905
 5906
 5907
 5908
 5909
 5910
 5911
 5912
 5913
 5914
 5915
 5916
 5917
 5918
 5919
 5920
 5921
 5922
 5923
 5924
 5925
 5926
 5927
 5928
 5929
 5930
 5931
 5932
 5933
 5934
 5935
 5936
 5937
 5938
 5939
 5940
 5941
 5942
 5943
 5944
 5945
 5946
 5947
 5948
 5949
 5950
 5951
 5952
 5953
 5954
 5955
 5956
 5957
 5958
 5959
 5960
 5961
 5962
 5963
 5964
 5965
 5966
 5967
 5968
 5969
 5970
 5971
 5972
 5973
 5974
 5975
 5976
 5977
 5978
 5979
 5980
 5981
 5982
 5983
 5984
 5985
 5986
 5987
 5988
 5989
 5990
 5991
 5992
 5993
 5994
 5995
 5996
 5997
 5998
 5999
 6000
 6001
 6002
 6003
 6004
 6005
 6006
 6007
 6008
 6009
 6010
 6011
 6012
 6013
 6014
 6015
 6016
 6017
 6018
 6019
 6020
 6021
 6022
 6023
 6024
 6025
 6026
 6027
 6028
 6029
 6030
 6031
 6032
 6033
 6034
 6035
 6036
 6037
 6038
 6039
 6040
 6041
 6042
 6043
 6044
 6045
 6046
 6047
 6048
 6049
 6050
 6051
 6052
 6053
 6054
 6055
 6056
 6057
 6058
 6059
 6060
 6061
 6062
 6063
 6064
 6065
 6066
 6067
 6068
 6069
 6070
 6071
 6072
 6073
 6074
 6075
 6076
 6077
 6078
 6079
 6080
 6081
 6082
 6083
 6084
 6085
 6086
 6087
 6088
 6089
 6090
 6091
 6092
 6093
 6094
 6095
 6096
 6097
 6098
 6099
 6100
 6101
 6102
 6103
 6104
 6105
 6106
 6107
 6108
 6109
 6110
 6111
 6112
 6113
 6114
 6115
 6116
 6117
 6118
 6119
 6120
 6121
 6122
 6123
 6124
 6125
 6126
 6127
 6128
 6129
 6130
 6131
 6132
 6133
 6134
 6135
 6136
 6137
 6138
 6139
 6140
 6141
 6142
 6143
 6144
 6145
 6146
 6147
 6148
 6149
 6150
 6151
 6152
 6153
 6154
 6155
 6156
 6157
 6158
 6159
 6160
 6161
 6162
 6163
 6164
 6165
 6166
 6167
 6168
 6169
 6170
 6171
 6172
 6173
 6174
 6175
 6176
 6177
 6178
 6179
 6180
 6181
 6182
 6183
 6184
 6185
 6186
 6187
 6188
 6189
 6190
 6191
 6192
 6193
 6194
 6195
 6196
 6197
 6198
 6199
 6200
 6201
 6202
 6203
 6204
 6205
 6206
 6207
 6208
 6209
 6210
 6211
 6212
 6213
 6214
 6215
 6216
 6217
 6218
 6219
 6220
 6221
 6222
 6223
 6224
 6225
 6226
 6227
 6228
 6229
 6230
 6231
 6232
 6233
 6234
 6235
 6236
 6237
 6238
 6239
 6240
 6241
 6242
 6243
 6244
 6245
 6246
 6247
 6248
 6249
 6250
 6251
 6252
 6253
 6254
 6255
 6256
 6257
 6258
 6259
 6260
 6261
 6262
 6263
 6264
 6265
 6266
 6267
 6268
 6269
 6270
 6271
 6272
 6273
 6274
 6275
 6276
 6277
 6278
 6279
 6280
 6281
 6282
 6283
 6284
 6285
 6286
 6287
 6288
 6289
 6290
 6291
 6292
 6293
 6294
 6295
 6296
 6297
 6298
 6299
 6300
 6301
 6302
 6303
 6304
 6305
 6306
 6307
 6308
 6309
 6310
 6311
 6312
 6313
 6314
 6315
 6316
 6317
 6318
 6319
 6320
 6321
 6322
 6323
 6324
 6325
 6326
 6327
 6328
 6329
 6330
 6331
 6332
 6333
 6334
 6335
 6336
 6337
 6338
 6339
 6340
 6341
 6342
 6343
 6344
 6345
 6346
 6347
 6348
 6349
 6350
 6351
 6352
 6353
 6354
 6355
 6356
 6357
 6358
 6359
 6360
 6361
 6362
 6363
 6364
 6365
 6366
 6367
 6368
 6369
 6370
 6371
 6372
 6373
 6374
 6375
 6376
 6377
 6378
 6379
 6380
 6381
 6382
 6383
 6384
 6385
 6386
 6387
 6388
 6389
 6390
 6391
 6392
 6393
 6394
 6395
 6396
 6397
 6398
 6399
 6400
 6401
 6402
 6403
 6404
 6405
 6406
 6407
 6408
 6409
 6410
 6411
 6412
 6413
 6414
 6415
 6416
 6417
 6418
 6419
 6420
 6421
 6422
 6423
 6424
 6425
 6426
 6427
 6428
 6429
 6430
 6431
 6432
 6433
 6434
 6435
 6436
 6437
 6438
 6439
 6440
 6441
 6442
 6443
 6444
 6445
 6446
 6447
 6448
 6449
 6450
 6451
 6452
 6453
 6454
 6455
 6456
 6457
 6458
 6459
 6460
 6461
 6462
 6463
 6464
 6465
 6466
 6467
 6468
 6469
 6470
 6471
 6472
 6473
 6474
 6475
 6476
 6477
 6478
 6479
 6480
 6481
 6482
 6483
 6484
 6485
 6486
 6487
 6488
 6489
 6490
 6491
 6492
 6493
 6494
 6495
 6496
 6497
 6498
 6499
 6500
 6501
 6502
 6503
 6504
 6505
 6506
 6507
 6508
 6509
 6510
 6511
 6512
 6513
 6514
 6515
 6516
 6517
 6518
 6519
 6520
 6521
 6522
 6523
 6524
 6525
 6526
 6527
 6528
 6529
 6530
 6531
 6532
 6533
 6534
 6535
 6536
 6537
 6538
 6539
 6540
 6541
 6542
 6543
 6544
 6545
 6546
 6547
 6548
 6549
 6550
 6551
 6552
 6553
 6554
 6555
 6556
 6557
 6558
 6559
 6560
 6561
 6562
 6563
 6564
 6565
 6566
 6567
 6568
 6569
 6570
 6571
 6572
 6573
 6574
 6575
 6576
 6577
 6578
 6579
 6580
 6581
 6582
 6583
 6584
 6585
 6586
 6587
 6588
 6589
 6590
 6591
 6592
 6593
 6594
 6595
 6596
 6597
 6598
 6599
 6600
 6601
 6602
 6603
 6604
 6605
 6606
 6607
 6608
 6609
 6610
 6611
 6612
 6613
 6614
 6615
 6616
 6617
 6618
 6619
 6620
 6621
 6622
 6623
 6624
 6625
 6626
 6627
 6628
 6629
 6630
 6631
 6632
 6633
 6634
 6635
 6636
 6637
 6638
 6639
 6640
 6641
 6642
 6643
 6644
 6645
 6646
 6647
 6648
 6649
 6650
 6651
 6652
 6653
 6654
 6655
 6656
 6657
 6658
 6659
 6660
 6661
 6662
 6663
 6664
 6665
 6666
 6667
 6668
 6669
 6670
 6671
 6672
 6673
 6674
 6675
 6676
 6677
 6678
 6679
 6680
 6681
 6682
 6683
 6684
 6685
 6686
 6687
 6688
 6689
 6690
 6691
 6692
 6693
 6694
 6695
 6696
 6697
 6698
 6699
 6700
 6701
 6702
 6703
 6704
 6705
 6706
 6707
 6708
 6709
 6710
 6711
 6712
 6713
 6714
 6715
 6716
 6717
 6718
 6719
 6720
 6721
 6722
 6723
 6724
 6725
 6726
 6727
 6728
 6729
 6730
 6731
 6732
 6733
 6734
 6735
 6736
 6737
 6738
 6739
 6740
 6741
 6742
 6743
 6744
 6745
 6746
 6747
 6748
 6749
 6750
 6751
 6752
 6753
 6754
 6755
 6756
 6757
 6758
 6759
 6760
 6761
 6762
 6763
 6764
 6765
 6766
 6767
 6768
 6769
 6770
 6771
 6772
 6773
 6774
 6775
 6776
 6777
 6778
 6779
 6780
 6781
 6782
 6783
 6784
 6785
 6786
 6787
 6788
 6789
 6790
 6791
 6792
 6793
 6794
 6795
 6796
 6797
 6798
 6799
 6800
 6801
 6802
 6803
 6804
 6805
 6806
 6807
 6808
 6809
 6810
 6811
 6812
 6813
 6814
 6815
 6816
 6817
 6818
 6819
 6820
 6821
 6822
 6823
 6824
 6825
 6826
 6827
 6828
 6829
 6830
 6831
 6832
 6833
 6834
 6835
 6836
 6837
 6838
 6839
 6840
 6841
 6842
 6843
 6844
 6845
 6846
 6847
 6848
 6849
 6850
 6851
 6852
 6853
 6854
 6855
 6856
 6857
 6858
 6859
 6860
 6861
 6862
 6863
 6864
 6865
 6866
 6867
 6868
 6869
 6870
 6871
 6872
 6873
 6874
 6875
 6876
 6877
 6878
 6879
 6880
 6881
 6882
 6883
 6884
 6885
 6886
 6887
 6888
 6889
 6890
 6891
 6892
 6893
 6894
 6895
 6896
 6897
 6898
 6899
 6900
 6901
 6902
 6903
 6904
 6905
 6906
 6907
 6908
 6909
 6910
 6911
 6912
 6913
 6914
 6915
 6916
 6917
 6918
 6919
 6920
 6921
 6922
 6923
 6924
 6925
 6926
 6927
 6928
 6929
 6930
 6931
 6932
 6933
 6934
 6935
 6936
 6937
 6938
 6939
 6940
 6941
 6942
 6943
 6944
 6945
 6946
 6947
 6948
 6949
 6950
 6951
 6952
 6953
 6954
 6955
 6956
 6957
 6958
 6959
 6960
 6961
 6962
 6963
 6964
 6965
 6966
 6967
 6968
 6969
 6970
 6971
 6972
 6973
 6974
 6975
 6976
 6977
 6978
 6979
 6980
 6981
 6982
 6983
 6984
 6985
 6986
 6987
 6988
 6989
 6990
 6991
 6992
 6993
 6994
 6995
 6996
 6997
 6998
 6999
 7000
 7001
 7002
 7003
 7004
 7005
 7006
 7007
 7008
 7009
 7010
 7011
 7012
 7013
 7014
 7015
 7016
 7017
 7018
 7019
 7020
 7021
 7022
 7023
 7024
 7025
 7026
 7027
 7028
 7029
 7030
 7031
 7032
 7033
 7034
 7035
 7036
 7037
 7038
 7039
 7040
 7041
 7042
 7043
 7044
 7045
 7046
 7047
 7048
 7049
 7050
 7051
 7052
 7053
 7054
 7055
 7056
 7057
 7058
 7059
 7060
 7061
 7062
 7063
 7064
 7065
 7066
 7067
 7068
 7069
 7070
 7071
 7072
 7073
 7074
 7075
 7076
 7077
 7078
 7079
 7080
 7081
 7082
 7083
 7084
 7085
 7086
 7087
 7088
 7089
 7090
 7091
 7092
 7093
 7094
 7095
 7096
 7097
 7098
 7099
 7100
 7101
 7102
 7103
 7104
 7105
 7106
 7107
 7108
 7109
 7110
 7111
 7112
 7113
 7114
 7115
 7116
 7117
 7118
 7119
 7120
 7121
 7122
 7123
 7124
 7125
 7126
 7127
 7128
 7129
 7130
 7131
 7132
 7133
 7134
 7135
 7136
 7137
 7138
 7139
 7140
 7141
 7142
 7143
 7144
 7145
 7146
 7147
 7148
 7149
 7150
 7151
 7152
 7153
 7154
 7155
 7156
 7157
 7158
 7159
 7160
 7161
 7162
 7163
 7164
 7165
 7166
 7167
 7168
 7169
 7170
 7171
 7172
 7173
 7174
 7175
 7176
 7177
 7178
 7179
 7180
 7181
 7182
 7183
 7184
 7185
 7186
 7187
 7188
 7189
 7190
 7191
 7192
 7193
 7194
 7195
 7196
 7197
 7198
 7199
 7200
 7201
 7202
 7203
 7204
 7205
 7206
 7207
 7208
 7209
 7210
 7211
 7212
 7213
 7214
 7215
 7216
 7217
 7218
 7219
 7220
 7221
 7222
 7223
 7224
 7225
 7226
 7227
 7228
 7229
 7230
 7231
 7232
 7233
 7234
 7235
 7236
 7237
 7238
 7239
 7240
 7241
 7242
 7243
 7244
 7245
 7246
 7247
 7248
 7249
 7250
 7251
 7252
 7253
 7254
 7255
 7256
 7257
 7258
 7259
 7260
 7261
 7262
 7263
 7264
 7265
 7266
 7267
 7268
 7269
 7270
 7271
 7272
 7273
 7274
 7275
 7276
 7277
 7278
 7279
 7280
 7281
 7282
 7283
 7284
 7285
 7286
 7287
 7288
 7289
 7290
 7291
 7292
 7293
 7294
 7295
 7296
 7297
 7298
 7299
 7300
 7301
 7302
 7303
 7304
 7305
 7306
 7307
 7308
 7309
 7310
 7311
 7312
 7313
 7314
 7315
 7316
 7317
 7318
 7319
 7320
 7321
 7322
 7323
 7324
 7325
 7326
 7327
 7328
 7329
 7330
 7331
 7332
 7333
 7334
 7335
 7336
 7337
 7338
 7339
 7340
 7341
 7342
 7343
 7344
 7345
 7346
 7347
 7348
 7349
 7350
 7351
 7352
 7353
 7354
 7355
 7356
 7357
 7358
 7359
 7360
 7361
 7362
 7363
 7364
 7365
 7366
 7367
 7368
 7369
 7370
 7371
 7372
 7373
 7374
 7375
 7376
 7377
 7378
 7379
 7380
 7381
 7382
 7383
 7384
 7385
 7386
 7387
 7388
 7389
 7390
 7391
 7392
 7393
 7394
 7395
 7396
 7397
 7398
 7399
 7400
 7401
 7402
 7403
 7404
 7405
 7406
 7407
 7408
 7409
 7410
 7411
 7412
 7413
 7414
 7415
 7416
 7417
 7418
 7419
 7420
 7421
 7422
 7423
 7424
 7425
 7426
 7427
 7428
 7429
 7430
 7431
 7432
 7433
 7434
 7435
 7436
 7437
 7438
 7439
 7440
 7441
 7442
 7443
 7444
 7445
 7446
 7447
 7448
 7449
 7450
 7451
 7452
 7453
 7454
 7455
 7456
 7457
 7458
 7459
 7460
 7461
 7462
 7463
 7464
 7465
 7466
 7467
 7468
 7469
 7470
 7471
 7472
 7473
 7474
 7475
 7476
 7477
 7478
 7479
 7480
 7481
 7482
 7483
 7484
 7485
 7486
 7487
 7488
 7489
 7490
 7491
 7492
 7493
 7494
 7495
 7496
 7497
 7498
 7499
 7500
 7501
 7502
 7503
 7504
 7505
 7506
 7507
 7508
 7509
 7510
 7511
 7512
 7513
 7514
 7515
 7516
 7517
 7518
 7519
 7520
 7521
 7522
 7523
 7524
 7525
 7526
 7527
 7528
 7529
 7530
 7531
 7532
 7533
 7534
 7535
 7536
 7537
 7538
 7539
 7540
 7541
 7542
 7543
 7544
 7545
 7546
 7547
 7548
 7549
 7550
 7551
 7552
 7553
 7554
 7555
 7556
 7557
 7558
 7559
 7560
 7561
 7562
 7563
 7564
 7565
 7566
 7567
 7568
 7569
 7570
/*
** 2001 September 15
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**  May you do good and not evil.
**  May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**  May you share freely, never taking more than you give.
**
*************************************************************************
** The code in this file implements the function that runs the
** bytecode of a prepared statement.
**
** Various scripts scan this source file in order to generate HTML
** documentation, headers files, or other derived files. The formatting
** of the code in this file is, therefore, important. See other comments
** in this file for details. If in doubt, do not deviate from existing
** commenting and indentation practices when changing or adding code.
*/
#include "sqliteInt.h"
#include "vdbeInt.h"

/*
** Invoke this macro on memory cells just prior to changing the
** value of the cell. This macro verifies that shallow copies are
** not misused. A shallow copy of a string or blob just copies a
** pointer to the string or blob, not the content. If the original
** is changed while the copy is still in use, the string or blob might
** be changed out from under the copy. This macro verifies that nothing
** like that ever happens.
*/
#ifdef SQLITE_DEBUG
# define memAboutToChange(P,M) sqlite3VdbeMemAboutToChange(P,M)
#else
# define memAboutToChange(P,M)
#endif

/*
** Given a cursor number and a column for a table or index, compute a
** hash value for use in the Mem.iTabColHash value. The iTabColHash
** column is only used for verification - it is omitted from production
** builds. Collisions are harmless in the sense that the correct answer
** still results. The only harm of collisions is that they can potential
** reduce column-cache error detection during SQLITE_DEBUG builds.
**
** No valid hash should be 0.
*/
#define TableColumnHash(T,C) (((u32)(T)<<16)^(u32)(C+2))

/*
** The following global variable is incremented every time a cursor
** moves, either by the OP_SeekXX, OP_Next, or OP_Prev opcodes. The test
** procedures use this information to make sure that indices are
** working correctly. This variable has no function other than to
** help verify the correct operation of the library.
*/
#ifdef SQLITE_TEST
int sqlite3_search_count = 0;
#endif

/*
** When this global variable is positive, it gets decremented once before
** each instruction in the VDBE. When it reaches zero, the u1.isInterrupted
** field of the sqlite3 structure is set in order to simulate an interrupt.
**
** This facility is used for testing purposes only. It does not function
** in an ordinary build.
*/
#ifdef SQLITE_TEST
int sqlite3_interrupt_count = 0;
#endif

/*
** The next global variable is incremented each type the OP_Sort opcode
** is executed. The test procedures use this information to make sure that
** sorting is occurring or not occurring at appropriate times.  This variable
** has no function other than to help verify the correct operation of the
** library.
*/
#ifdef SQLITE_TEST
int sqlite3_sort_count = 0;
#endif

/*
** The next global variable records the size of the largest MEM_Blob
** or MEM_Str that has been used by a VDBE opcode. The test procedures
** use this information to make sure that the zero-blob functionality
** is working correctly.  This variable has no function other than to
** help verify the correct operation of the library.
*/
#ifdef SQLITE_TEST
int sqlite3_max_blobsize = 0;
static void updateMaxBlobsize(Mem *p){
 if( (p->flags & (MEM_Str|MEM_Blob))!=0 && p->n>sqlite3_max_blobsize ){
  sqlite3_max_blobsize = p->n;
 }
}
#endif

/*
** This macro evaluates to true if either the update hook or the preupdate
** hook are enabled for database connect DB.
*/
#ifdef SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK
# define HAS_UPDATE_HOOK(DB) ((DB)->xPreUpdateCallback||(DB)->xUpdateCallback)
#else
# define HAS_UPDATE_HOOK(DB) ((DB)->xUpdateCallback)
#endif

/*
** The next global variable is incremented each time the OP_Found opcode
** is executed. This is used to test whether or not the foreign key
** operation implemented using OP_FkIsZero is working. This variable
** has no function other than to help verify the correct operation of the
** library.
*/
#ifdef SQLITE_TEST
int sqlite3_found_count = 0;
#endif

/*
** Test a register to see if it exceeds the current maximum blob size.
** If it does, record the new maximum blob size.
*/
#if defined(SQLITE_TEST) && !defined(SQLITE_UNTESTABLE)
# define UPDATE_MAX_BLOBSIZE(P) updateMaxBlobsize(P)
#else
# define UPDATE_MAX_BLOBSIZE(P)
#endif

/*
** Invoke the VDBE coverage callback, if that callback is defined. This
** feature is used for test suite validation only and does not appear an
** production builds.
**
** M is an integer between 2 and 4. 2 indicates a ordinary two-way
** branch (I=0 means fall through and I=1 means taken). 3 indicates
** a 3-way branch where the third way is when one of the operands is
** NULL. 4 indicates the OP_Jump instruction which has three destinations
** depending on whether the first operand is less than, equal to, or greater
** than the second. 
**
** iSrcLine is the source code line (from the __LINE__ macro) that
** generated the VDBE instruction combined with flag bits. The source
** code line number is in the lower 24 bits of iSrcLine and the upper
** 8 bytes are flags. The lower three bits of the flags indicate
** values for I that should never occur. For example, if the branch is
** always taken, the flags should be 0x05 since the fall-through and
** alternate branch are never taken. If a branch is never taken then
** flags should be 0x06 since only the fall-through approach is allowed.
**
** Bit 0x04 of the flags indicates an OP_Jump opcode that is only
** interested in equal or not-equal. In other words, I==0 and I==2
** should be treated the same.
**
** Since only a line number is retained, not the filename, this macro
** only works for amalgamation builds. But that is ok, since these macros
** should be no-ops except for special builds used to measure test coverage.
*/
#if !defined(SQLITE_VDBE_COVERAGE)
# define VdbeBranchTaken(I,M)
#else
# define VdbeBranchTaken(I,M) vdbeTakeBranch(pOp->iSrcLine,I,M)
 static void vdbeTakeBranch(u32 iSrcLine, u8 I, u8 M){
  u8 mNever;
  assert( I<=2 ); /* 0: fall through, 1: taken, 2: alternate taken */
  assert( M<=4 ); /* 2: two-way branch, 3: three-way branch, 4: OP_Jump */
  assert( I<M );  /* I can only be 2 if M is 3 or 4 */
  /* Transform I from a integer [0,1,2] into a bitmask of [1,2,4] */
  I = 1<<I;
  /* The upper 8 bits of iSrcLine are flags. The lower three bits of
  ** the flags indicate directions that the branch can never go. If
  ** a branch really does go in one of those directions, assert right
  ** away. */
  mNever = iSrcLine >> 24;
  assert( (I & mNever)==0 );
  if( sqlite3GlobalConfig.xVdbeBranch==0 ) return; /*NO_TEST*/
  I |= mNever;
  if( M==2 ) I |= 0x04;
  if( M==4 ){
   I |= 0x08;
   if( (mNever&0x08)!=0 && (I&0x05)!=0) I |= 0x05; /*NO_TEST*/
  }
  sqlite3GlobalConfig.xVdbeBranch(sqlite3GlobalConfig.pVdbeBranchArg,
                  iSrcLine&0xffffff, I, M);
 }
#endif

/*
** Convert the given register into a string if it isn't one
** already. Return non-zero if a malloc() fails.
*/
#define Stringify(P, enc) \
  if(((P)->flags&(MEM_Str|MEM_Blob))==0 && sqlite3VdbeMemStringify(P,enc,0)) \
   { goto no_mem; }

/*
** An ephemeral string value (signified by the MEM_Ephem flag) contains
** a pointer to a dynamically allocated string where some other entity
** is responsible for deallocating that string. Because the register
** does not control the string, it might be deleted without the register
** knowing it.
**
** This routine converts an ephemeral string into a dynamically allocated
** string that the register itself controls. In other words, it
** converts an MEM_Ephem string into a string with P.z==P.zMalloc.
*/
#define Deephemeralize(P) \
  if( ((P)->flags&MEM_Ephem)!=0 \
    && sqlite3VdbeMemMakeWriteable(P) ){ goto no_mem;}

/* Return true if the cursor was opened using the OP_OpenSorter opcode. */
#define isSorter(x) ((x)->eCurType==CURTYPE_SORTER)

/*
** Allocate VdbeCursor number iCur. Return a pointer to it. Return NULL
** if we run out of memory.
*/
static VdbeCursor *allocateCursor(
 Vdbe *p,       /* The virtual machine */
 int iCur,       /* Index of the new VdbeCursor */
 int nField,      /* Number of fields in the table or index */
 int iDb,       /* Database the cursor belongs to, or -1 */
 u8 eCurType      /* Type of the new cursor */
){
 /* Find the memory cell that will be used to store the blob of memory
 ** required for this VdbeCursor structure. It is convenient to use a 
 ** vdbe memory cell to manage the memory allocation required for a
 ** VdbeCursor structure for the following reasons:
 **
 **  * Sometimes cursor numbers are used for a couple of different
 **   purposes in a vdbe program. The different uses might require
 **   different sized allocations. Memory cells provide growable
 **   allocations.
 **
 **  * When using ENABLE_MEMORY_MANAGEMENT, memory cell buffers can
 **   be freed lazily via the sqlite3_release_memory() API. This
 **   minimizes the number of malloc calls made by the system.
 **
 ** The memory cell for cursor 0 is aMem[0]. The rest are allocated from
 ** the top of the register space. Cursor 1 is at Mem[p->nMem-1].
 ** Cursor 2 is at Mem[p->nMem-2]. And so forth.
 */
 Mem *pMem = iCur>0 ? &p->aMem[p->nMem-iCur] : p->aMem;

 int nByte;
 VdbeCursor *pCx = 0;
 nByte = 
   ROUND8(sizeof(VdbeCursor)) + 2*sizeof(u32)*nField + 
   (eCurType==CURTYPE_BTREE?sqlite3BtreeCursorSize():0);

 assert( iCur>=0 && iCur<p->nCursor );
 if( p->apCsr[iCur] ){ /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
  sqlite3VdbeFreeCursor(p, p->apCsr[iCur]);
  p->apCsr[iCur] = 0;
 }
 if( SQLITE_OK==sqlite3VdbeMemClearAndResize(pMem, nByte) ){
  p->apCsr[iCur] = pCx = (VdbeCursor*)pMem->z;
  memset(pCx, 0, offsetof(VdbeCursor,pAltCursor));
  pCx->eCurType = eCurType;
  pCx->iDb = iDb;
  pCx->nField = nField;
  pCx->aOffset = &pCx->aType[nField];
  if( eCurType==CURTYPE_BTREE ){
   pCx->uc.pCursor = (BtCursor*)
     &pMem->z[ROUND8(sizeof(VdbeCursor))+2*sizeof(u32)*nField];
   sqlite3BtreeCursorZero(pCx->uc.pCursor);
  }
 }
 return pCx;
}

/*
** Try to convert a value into a numeric representation if we can
** do so without loss of information. In other words, if the string
** looks like a number, convert it into a number. If it does not
** look like a number, leave it alone.
**
** If the bTryForInt flag is true, then extra effort is made to give
** an integer representation. Strings that look like floating point
** values but which have no fractional component (example: '48.00')
** will have a MEM_Int representation when bTryForInt is true.
**
** If bTryForInt is false, then if the input string contains a decimal
** point or exponential notation, the result is only MEM_Real, even
** if there is an exact integer representation of the quantity.
*/
static void applyNumericAffinity(Mem *pRec, int bTryForInt){
 double rValue;
 i64 iValue;
 u8 enc = pRec->enc;
 assert( (pRec->flags & (MEM_Str|MEM_Int|MEM_Real))==MEM_Str );
 if( sqlite3AtoF(pRec->z, &rValue, pRec->n, enc)==0 ) return;
 if( 0==sqlite3Atoi64(pRec->z, &iValue, pRec->n, enc) ){
  pRec->u.i = iValue;
  pRec->flags |= MEM_Int;
 }else{
  pRec->u.r = rValue;
  pRec->flags |= MEM_Real;
  if( bTryForInt ) sqlite3VdbeIntegerAffinity(pRec);
 }
 /* TEXT->NUMERIC is many->one. Hence, it is important to invalidate the
 ** string representation after computing a numeric equivalent, because the
 ** string representation might not be the canonical representation for the
 ** numeric value. Ticket [343634942dd54ab57b7024] 2018-01-31. */
 pRec->flags &= ~MEM_Str;
}

/*
** Processing is determine by the affinity parameter:
**
** SQLITE_AFF_INTEGER:
** SQLITE_AFF_REAL:
** SQLITE_AFF_NUMERIC:
**  Try to convert pRec to an integer representation or a 
**  floating-point representation if an integer representation
**  is not possible. Note that the integer representation is
**  always preferred, even if the affinity is REAL, because
**  an integer representation is more space efficient on disk.
**
** SQLITE_AFF_TEXT:
**  Convert pRec to a text representation.
**
** SQLITE_AFF_BLOB:
**  No-op. pRec is unchanged.
*/
static void applyAffinity(
 Mem *pRec,     /* The value to apply affinity to */
 char affinity,   /* The affinity to be applied */
 u8 enc       /* Use this text encoding */
){
 if( affinity>=SQLITE_AFF_NUMERIC ){
  assert( affinity==SQLITE_AFF_INTEGER || affinity==SQLITE_AFF_REAL
       || affinity==SQLITE_AFF_NUMERIC );
  if( (pRec->flags & MEM_Int)==0 ){ /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
   if( (pRec->flags & MEM_Real)==0 ){
    if( pRec->flags & MEM_Str ) applyNumericAffinity(pRec,1);
   }else{
    sqlite3VdbeIntegerAffinity(pRec);
   }
  }
 }else if( affinity==SQLITE_AFF_TEXT ){
  /* Only attempt the conversion to TEXT if there is an integer or real
  ** representation (blob and NULL do not get converted) but no string
  ** representation. It would be harmless to repeat the conversion if 
  ** there is already a string rep, but it is pointless to waste those
  ** CPU cycles. */
  if( 0==(pRec->flags&MEM_Str) ){ /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
   if( (pRec->flags&(MEM_Real|MEM_Int)) ){
    sqlite3VdbeMemStringify(pRec, enc, 1);
   }
  }
  pRec->flags &= ~(MEM_Real|MEM_Int);
 }
}

/*
** Try to convert the type of a function argument or a result column
** into a numeric representation. Use either INTEGER or REAL whichever
** is appropriate. But only do the conversion if it is possible without
** loss of information and return the revised type of the argument.
*/
int sqlite3_value_numeric_type(sqlite3_value *pVal){
 int eType = sqlite3_value_type(pVal);
 if( eType==SQLITE_TEXT ){
  Mem *pMem = (Mem*)pVal;
  applyNumericAffinity(pMem, 0);
  eType = sqlite3_value_type(pVal);
 }
 return eType;
}

/*
** Exported version of applyAffinity(). This one works on sqlite3_value*, 
** not the internal Mem* type.
*/
void sqlite3ValueApplyAffinity(
 sqlite3_value *pVal, 
 u8 affinity, 
 u8 enc
){
 applyAffinity((Mem *)pVal, affinity, enc);
}

/*
** pMem currently only holds a string type (or maybe a BLOB that we can
** interpret as a string if we want to). Compute its corresponding
** numeric type, if has one. Set the pMem->u.r and pMem->u.i fields
** accordingly.
*/
static u16 SQLITE_NOINLINE computeNumericType(Mem *pMem){
 assert( (pMem->flags & (MEM_Int|MEM_Real))==0 );
 assert( (pMem->flags & (MEM_Str|MEM_Blob))!=0 );
 if( sqlite3AtoF(pMem->z, &pMem->u.r, pMem->n, pMem->enc)==0 ){
  return 0;
 }
 if( sqlite3Atoi64(pMem->z, &pMem->u.i, pMem->n, pMem->enc)==0 ){
  return MEM_Int;
 }
 return MEM_Real;
}

/*
** Return the numeric type for pMem, either MEM_Int or MEM_Real or both or
** none. 
**
** Unlike applyNumericAffinity(), this routine does not modify pMem->flags.
** But it does set pMem->u.r and pMem->u.i appropriately.
*/
static u16 numericType(Mem *pMem){
 if( pMem->flags & (MEM_Int|MEM_Real) ){
  return pMem->flags & (MEM_Int|MEM_Real);
 }
 if( pMem->flags & (MEM_Str|MEM_Blob) ){
  return computeNumericType(pMem);
 }
 return 0;
}

#ifdef SQLITE_DEBUG
/*
** Write a nice string representation of the contents of cell pMem
** into buffer zBuf, length nBuf.
*/
void sqlite3VdbeMemPrettyPrint(Mem *pMem, char *zBuf){
 char *zCsr = zBuf;
 int f = pMem->flags;

 static const char *const encnames[] = {"(X)", "(8)", "(16LE)", "(16BE)"};

 if( f&MEM_Blob ){
  int i;
  char c;
  if( f & MEM_Dyn ){
   c = 'z';
   assert( (f & (MEM_Static|MEM_Ephem))==0 );
  }else if( f & MEM_Static ){
   c = 't';
   assert( (f & (MEM_Dyn|MEM_Ephem))==0 );
  }else if( f & MEM_Ephem ){
   c = 'e';
   assert( (f & (MEM_Static|MEM_Dyn))==0 );
  }else{
   c = 's';
  }
  *(zCsr++) = c;
  sqlite3_snprintf(100, zCsr, "%d[", pMem->n);
  zCsr += sqlite3Strlen30(zCsr);
  for(i=0; i<16 && i<pMem->n; i++){
   sqlite3_snprintf(100, zCsr, "%02X", ((int)pMem->z[i] & 0xFF));
   zCsr += sqlite3Strlen30(zCsr);
  }
  for(i=0; i<16 && i<pMem->n; i++){
   char z = pMem->z[i];
   if( z<32 || z>126 ) *zCsr++ = '.';
   else *zCsr++ = z;
  }
  *(zCsr++) = ']';
  if( f & MEM_Zero ){
   sqlite3_snprintf(100, zCsr,"+%dz",pMem->u.nZero);
   zCsr += sqlite3Strlen30(zCsr);
  }
  *zCsr = '\0';
 }else if( f & MEM_Str ){
  int j, k;
  zBuf[0] = ' ';
  if( f & MEM_Dyn ){
   zBuf[1] = 'z';
   assert( (f & (MEM_Static|MEM_Ephem))==0 );
  }else if( f & MEM_Static ){
   zBuf[1] = 't';
   assert( (f & (MEM_Dyn|MEM_Ephem))==0 );
  }else if( f & MEM_Ephem ){
   zBuf[1] = 'e';
   assert( (f & (MEM_Static|MEM_Dyn))==0 );
  }else{
   zBuf[1] = 's';
  }
  k = 2;
  sqlite3_snprintf(100, &zBuf[k], "%d", pMem->n);
  k += sqlite3Strlen30(&zBuf[k]);
  zBuf[k++] = '[';
  for(j=0; j<15 && j<pMem->n; j++){
   u8 c = pMem->z[j];
   if( c>=0x20 && c<0x7f ){
    zBuf[k++] = c;
   }else{
    zBuf[k++] = '.';
   }
  }
  zBuf[k++] = ']';
  sqlite3_snprintf(100,&zBuf[k], encnames[pMem->enc]);
  k += sqlite3Strlen30(&zBuf[k]);
  zBuf[k++] = 0;
 }
}
#endif

#ifdef SQLITE_DEBUG
/*
** Print the value of a register for tracing purposes:
*/
static void memTracePrint(Mem *p){
 if( p->flags & MEM_Undefined ){
  printf(" undefined");
 }else if( p->flags & MEM_Null ){
  printf(p->flags & MEM_Zero ? " NULL-nochng" : " NULL");
 }else if( (p->flags & (MEM_Int|MEM_Str))==(MEM_Int|MEM_Str) ){
  printf(" si:%lld", p->u.i);
 }else if( p->flags & MEM_Int ){
  printf(" i:%lld", p->u.i);
#ifndef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
 }else if( p->flags & MEM_Real ){
  printf(" r:%g", p->u.r);
#endif
 }else if( p->flags & MEM_RowSet ){
  printf(" (rowset)");
 }else{
  char zBuf[200];
  sqlite3VdbeMemPrettyPrint(p, zBuf);
  printf(" %s", zBuf);
 }
 if( p->flags & MEM_Subtype ) printf(" subtype=0x%02x", p->eSubtype);
}
static void registerTrace(int iReg, Mem *p){
 printf("REG[%d] = ", iReg);
 memTracePrint(p);
 printf("\n");
 sqlite3VdbeCheckMemInvariants(p);
}
#endif

#ifdef SQLITE_DEBUG
# define REGISTER_TRACE(R,M) if(db->flags&SQLITE_VdbeTrace)registerTrace(R,M)
#else
# define REGISTER_TRACE(R,M)
#endif


#ifdef VDBE_PROFILE

/* 
** hwtime.h contains inline assembler code for implementing 
** high-performance timing routines.
*/
#include "hwtime.h"

#endif

#ifndef NDEBUG
/*
** This function is only called from within an assert() expression. It
** checks that the sqlite3.nTransaction variable is correctly set to
** the number of non-transaction savepoints currently in the 
** linked list starting at sqlite3.pSavepoint.
** 
** Usage:
**
**   assert( checkSavepointCount(db) );
*/
static int checkSavepointCount(sqlite3 *db){
 int n = 0;
 Savepoint *p;
 for(p=db->pSavepoint; p; p=p->pNext) n++;
 assert( n==(db->nSavepoint + db->isTransactionSavepoint) );
 return 1;
}
#endif

/*
** Return the register of pOp->p2 after first preparing it to be
** overwritten with an integer value.
*/
static SQLITE_NOINLINE Mem *out2PrereleaseWithClear(Mem *pOut){
 sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
 pOut->flags = MEM_Int;
 return pOut;
}
static Mem *out2Prerelease(Vdbe *p, VdbeOp *pOp){
 Mem *pOut;
 assert( pOp->p2>0 );
 assert( pOp->p2<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pOut = &p->aMem[pOp->p2];
 memAboutToChange(p, pOut);
 if( VdbeMemDynamic(pOut) ){ /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
  return out2PrereleaseWithClear(pOut);
 }else{
  pOut->flags = MEM_Int;
  return pOut;
 }
}


/*
** Execute as much of a VDBE program as we can.
** This is the core of sqlite3_step(). 
*/
int sqlite3VdbeExec(
 Vdbe *p          /* The VDBE */
){
 Op *aOp = p->aOp;     /* Copy of p->aOp */
 Op *pOp = aOp;       /* Current operation */
#if defined(SQLITE_DEBUG) || defined(VDBE_PROFILE)
 Op *pOrigOp;        /* Value of pOp at the top of the loop */
#endif
#ifdef SQLITE_DEBUG
 int nExtraDelete = 0;   /* Verifies FORDELETE and AUXDELETE flags */
#endif
 int rc = SQLITE_OK;    /* Value to return */
 sqlite3 *db = p->db;    /* The database */
 u8 resetSchemaOnFault = 0; /* Reset schema after an error if positive */
 u8 encoding = ENC(db);   /* The database encoding */
 int iCompare = 0;     /* Result of last comparison */
 unsigned nVmStep = 0;   /* Number of virtual machine steps */
#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
 unsigned nProgressLimit;  /* Invoke xProgress() when nVmStep reaches this */
#endif
 Mem *aMem = p->aMem;    /* Copy of p->aMem */
 Mem *pIn1 = 0;       /* 1st input operand */
 Mem *pIn2 = 0;       /* 2nd input operand */
 Mem *pIn3 = 0;       /* 3rd input operand */
 Mem *pOut = 0;       /* Output operand */
#ifdef VDBE_PROFILE
 u64 start;         /* CPU clock count at start of opcode */
#endif
 /*** INSERT STACK UNION HERE ***/

 assert( p->magic==VDBE_MAGIC_RUN ); /* sqlite3_step() verifies this */
 sqlite3VdbeEnter(p);
 if( p->rc==SQLITE_NOMEM ){
  /* This happens if a malloc() inside a call to sqlite3_column_text() or
  ** sqlite3_column_text16() failed. */
  goto no_mem;
 }
 assert( p->rc==SQLITE_OK || (p->rc&0xff)==SQLITE_BUSY );
 assert( p->bIsReader || p->readOnly!=0 );
 p->iCurrentTime = 0;
 assert( p->explain==0 );
 p->pResultSet = 0;
 db->busyHandler.nBusy = 0;
 if( db->u1.isInterrupted ) goto abort_due_to_interrupt;
 sqlite3VdbeIOTraceSql(p);
#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
 if( db->xProgress ){
  u32 iPrior = p->aCounter[SQLITE_STMTSTATUS_VM_STEP];
  assert( 0 < db->nProgressOps );
  nProgressLimit = db->nProgressOps - (iPrior % db->nProgressOps);
 }else{
  nProgressLimit = 0xffffffff;
 }
#endif
#ifdef SQLITE_DEBUG
 sqlite3BeginBenignMalloc();
 if( p->pc==0
  && (p->db->flags & (SQLITE_VdbeListing|SQLITE_VdbeEQP|SQLITE_VdbeTrace))!=0
 ){
  int i;
  int once = 1;
  sqlite3VdbePrintSql(p);
  if( p->db->flags & SQLITE_VdbeListing ){
   printf("VDBE Program Listing:\n");
   for(i=0; i<p->nOp; i++){
    sqlite3VdbePrintOp(stdout, i, &aOp[i]);
   }
  }
  if( p->db->flags & SQLITE_VdbeEQP ){
   for(i=0; i<p->nOp; i++){
    if( aOp[i].opcode==OP_Explain ){
     if( once ) printf("VDBE Query Plan:\n");
     printf("%s\n", aOp[i].p4.z);
     once = 0;
    }
   }
  }
  if( p->db->flags & SQLITE_VdbeTrace ) printf("VDBE Trace:\n");
 }
 sqlite3EndBenignMalloc();
#endif
 for(pOp=&aOp[p->pc]; 1; pOp++){
  /* Errors are detected by individual opcodes, with an immediate
  ** jumps to abort_due_to_error. */
  assert( rc==SQLITE_OK );

  assert( pOp>=aOp && pOp<&aOp[p->nOp]);
#ifdef VDBE_PROFILE
  start = sqlite3NProfileCnt ? sqlite3NProfileCnt : sqlite3Hwtime();
#endif
  nVmStep++;
#ifdef SQLITE_ENABLE_STMT_SCANSTATUS
  if( p->anExec ) p->anExec[(int)(pOp-aOp)]++;
#endif

  /* Only allow tracing if SQLITE_DEBUG is defined.
  */
#ifdef SQLITE_DEBUG
  if( db->flags & SQLITE_VdbeTrace ){
   sqlite3VdbePrintOp(stdout, (int)(pOp - aOp), pOp);
  }
#endif
   

  /* Check to see if we need to simulate an interrupt. This only happens
  ** if we have a special test build.
  */
#ifdef SQLITE_TEST
  if( sqlite3_interrupt_count>0 ){
   sqlite3_interrupt_count--;
   if( sqlite3_interrupt_count==0 ){
    sqlite3_interrupt(db);
   }
  }
#endif

  /* Sanity checking on other operands */
#ifdef SQLITE_DEBUG
  {
   u8 opProperty = sqlite3OpcodeProperty[pOp->opcode];
   if( (opProperty & OPFLG_IN1)!=0 ){
    assert( pOp->p1>0 );
    assert( pOp->p1<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    assert( memIsValid(&aMem[pOp->p1]) );
    assert( sqlite3VdbeCheckMemInvariants(&aMem[pOp->p1]) );
    REGISTER_TRACE(pOp->p1, &aMem[pOp->p1]);
   }
   if( (opProperty & OPFLG_IN2)!=0 ){
    assert( pOp->p2>0 );
    assert( pOp->p2<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    assert( memIsValid(&aMem[pOp->p2]) );
    assert( sqlite3VdbeCheckMemInvariants(&aMem[pOp->p2]) );
    REGISTER_TRACE(pOp->p2, &aMem[pOp->p2]);
   }
   if( (opProperty & OPFLG_IN3)!=0 ){
    assert( pOp->p3>0 );
    assert( pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    assert( memIsValid(&aMem[pOp->p3]) );
    assert( sqlite3VdbeCheckMemInvariants(&aMem[pOp->p3]) );
    REGISTER_TRACE(pOp->p3, &aMem[pOp->p3]);
   }
   if( (opProperty & OPFLG_OUT2)!=0 ){
    assert( pOp->p2>0 );
    assert( pOp->p2<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    memAboutToChange(p, &aMem[pOp->p2]);
   }
   if( (opProperty & OPFLG_OUT3)!=0 ){
    assert( pOp->p3>0 );
    assert( pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    memAboutToChange(p, &aMem[pOp->p3]);
   }
  }
#endif
#if defined(SQLITE_DEBUG) || defined(VDBE_PROFILE)
  pOrigOp = pOp;
#endif
 
  switch( pOp->opcode ){

/*****************************************************************************
** What follows is a massive switch statement where each case implements a
** separate instruction in the virtual machine. If we follow the usual
** indentation conventions, each case should be indented by 6 spaces. But
** that is a lot of wasted space on the left margin. So the code within
** the switch statement will break with convention and be flush-left. Another
** big comment (similar to this one) will mark the point in the code where
** we transition back to normal indentation.
**
** The formatting of each case is important. The makefile for SQLite
** generates two C files "opcodes.h" and "opcodes.c" by scanning this
** file looking for lines that begin with "case OP_". The opcodes.h files
** will be filled with #defines that give unique integer values to each
** opcode and the opcodes.c file is filled with an array of strings where
** each string is the symbolic name for the corresponding opcode. If the
** case statement is followed by a comment of the form "/# same as ... #/"
** that comment is used to determine the particular value of the opcode.
**
** Other keywords in the comment that follows each case are used to
** construct the OPFLG_INITIALIZER value that initializes opcodeProperty[].
** Keywords include: in1, in2, in3, out2, out3. See
** the mkopcodeh.awk script for additional information.
**
** Documentation about VDBE opcodes is generated by scanning this file
** for lines of that contain "Opcode:". That line and all subsequent
** comment lines are used in the generation of the opcode.html documentation
** file.
**
** SUMMARY:
**
**   Formatting is important to scripts that scan this file.
**   Do not deviate from the formatting style currently in use.
**
*****************************************************************************/

/* Opcode: Goto * P2 * * *
**
** An unconditional jump to address P2.
** The next instruction executed will be 
** the one at index P2 from the beginning of
** the program.
**
** The P1 parameter is not actually used by this opcode. However, it
** is sometimes set to 1 instead of 0 as a hint to the command-line shell
** that this Goto is the bottom of a loop and that the lines from P2 down
** to the current line should be indented for EXPLAIN output.
*/
case OP_Goto: {       /* jump */
jump_to_p2_and_check_for_interrupt:
 pOp = &aOp[pOp->p2 - 1];

 /* Opcodes that are used as the bottom of a loop (OP_Next, OP_Prev,
 ** OP_VNext, or OP_SorterNext) all jump here upon
 ** completion. Check to see if sqlite3_interrupt() has been called
 ** or if the progress callback needs to be invoked. 
 **
 ** This code uses unstructured "goto" statements and does not look clean.
 ** But that is not due to sloppy coding habits. The code is written this
 ** way for performance, to avoid having to run the interrupt and progress
 ** checks on every opcode. This helps sqlite3_step() to run about 1.5%
 ** faster according to "valgrind --tool=cachegrind" */
check_for_interrupt:
 if( db->u1.isInterrupted ) goto abort_due_to_interrupt;
#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
 /* Call the progress callback if it is configured and the required number
 ** of VDBE ops have been executed (either since this invocation of
 ** sqlite3VdbeExec() or since last time the progress callback was called).
 ** If the progress callback returns non-zero, exit the virtual machine with
 ** a return code SQLITE_ABORT.
 */
 if( nVmStep>=nProgressLimit && db->xProgress!=0 ){
  assert( db->nProgressOps!=0 );
  nProgressLimit = nVmStep + db->nProgressOps - (nVmStep%db->nProgressOps);
  if( db->xProgress(db->pProgressArg) ){
   rc = SQLITE_INTERRUPT;
   goto abort_due_to_error;
  }
 }
#endif
 
 break;
}

/* Opcode: Gosub P1 P2 * * *
**
** Write the current address onto register P1
** and then jump to address P2.
*/
case OP_Gosub: {      /* jump */
 assert( pOp->p1>0 && pOp->p1<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( VdbeMemDynamic(pIn1)==0 );
 memAboutToChange(p, pIn1);
 pIn1->flags = MEM_Int;
 pIn1->u.i = (int)(pOp-aOp);
 REGISTER_TRACE(pOp->p1, pIn1);

 /* Most jump operations do a goto to this spot in order to update
 ** the pOp pointer. */
jump_to_p2:
 pOp = &aOp[pOp->p2 - 1];
 break;
}

/* Opcode: Return P1 * * * *
**
** Jump to the next instruction after the address in register P1. After
** the jump, register P1 becomes undefined.
*/
case OP_Return: {      /* in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pIn1->flags==MEM_Int );
 pOp = &aOp[pIn1->u.i];
 pIn1->flags = MEM_Undefined;
 break;
}

/* Opcode: InitCoroutine P1 P2 P3 * *
**
** Set up register P1 so that it will Yield to the coroutine
** located at address P3.
**
** If P2!=0 then the coroutine implementation immediately follows
** this opcode. So jump over the coroutine implementation to
** address P2.
**
** See also: EndCoroutine
*/
case OP_InitCoroutine: {   /* jump */
 assert( pOp->p1>0 && pOp->p1<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 assert( pOp->p2>=0 && pOp->p2<p->nOp );
 assert( pOp->p3>=0 && pOp->p3<p->nOp );
 pOut = &aMem[pOp->p1];
 assert( !VdbeMemDynamic(pOut) );
 pOut->u.i = pOp->p3 - 1;
 pOut->flags = MEM_Int;
 if( pOp->p2 ) goto jump_to_p2;
 break;
}

/* Opcode: EndCoroutine P1 * * * *
**
** The instruction at the address in register P1 is a Yield.
** Jump to the P2 parameter of that Yield.
** After the jump, register P1 becomes undefined.
**
** See also: InitCoroutine
*/
case OP_EndCoroutine: {      /* in1 */
 VdbeOp *pCaller;
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pIn1->flags==MEM_Int );
 assert( pIn1->u.i>=0 && pIn1->u.i<p->nOp );
 pCaller = &aOp[pIn1->u.i];
 assert( pCaller->opcode==OP_Yield );
 assert( pCaller->p2>=0 && pCaller->p2<p->nOp );
 pOp = &aOp[pCaller->p2 - 1];
 pIn1->flags = MEM_Undefined;
 break;
}

/* Opcode: Yield P1 P2 * * *
**
** Swap the program counter with the value in register P1. This
** has the effect of yielding to a coroutine.
**
** If the coroutine that is launched by this instruction ends with
** Yield or Return then continue to the next instruction. But if
** the coroutine launched by this instruction ends with
** EndCoroutine, then jump to P2 rather than continuing with the
** next instruction.
**
** See also: InitCoroutine
*/
case OP_Yield: {      /* in1, jump */
 int pcDest;
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( VdbeMemDynamic(pIn1)==0 );
 pIn1->flags = MEM_Int;
 pcDest = (int)pIn1->u.i;
 pIn1->u.i = (int)(pOp - aOp);
 REGISTER_TRACE(pOp->p1, pIn1);
 pOp = &aOp[pcDest];
 break;
}

/* Opcode: HaltIfNull P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: if r[P3]=null halt
**
** Check the value in register P3. If it is NULL then Halt using
** parameter P1, P2, and P4 as if this were a Halt instruction. If the
** value in register P3 is not NULL, then this routine is a no-op.
** The P5 parameter should be 1.
*/
case OP_HaltIfNull: {   /* in3 */
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( pOp->p2==OE_Abort ){ sqlite3VdbeAssertAbortable(p); }
#endif
 if( (pIn3->flags & MEM_Null)==0 ) break;
 /* Fall through into OP_Halt */
}

/* Opcode: Halt P1 P2 * P4 P5
**
** Exit immediately. All open cursors, etc are closed
** automatically.
**
** P1 is the result code returned by sqlite3_exec(), sqlite3_reset(),
** or sqlite3_finalize(). For a normal halt, this should be SQLITE_OK (0).
** For errors, it can be some other value. If P1!=0 then P2 will determine
** whether or not to rollback the current transaction. Do not rollback
** if P2==OE_Fail. Do the rollback if P2==OE_Rollback. If P2==OE_Abort,
** then back out all changes that have occurred during this execution of the
** VDBE, but do not rollback the transaction. 
**
** If P4 is not null then it is an error message string.
**
** P5 is a value between 0 and 4, inclusive, that modifies the P4 string.
**
**  0: (no change)
**  1: NOT NULL contraint failed: P4
**  2: UNIQUE constraint failed: P4
**  3: CHECK constraint failed: P4
**  4: FOREIGN KEY constraint failed: P4
**
** If P5 is not zero and P4 is NULL, then everything after the ":" is
** omitted.
**
** There is an implied "Halt 0 0 0" instruction inserted at the very end of
** every program. So a jump past the last instruction of the program
** is the same as executing Halt.
*/
case OP_Halt: {
 VdbeFrame *pFrame;
 int pcx;

 pcx = (int)(pOp - aOp);
#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( pOp->p2==OE_Abort ){ sqlite3VdbeAssertAbortable(p); }
#endif
 if( pOp->p1==SQLITE_OK && p->pFrame ){
  /* Halt the sub-program. Return control to the parent frame. */
  pFrame = p->pFrame;
  p->pFrame = pFrame->pParent;
  p->nFrame--;
  sqlite3VdbeSetChanges(db, p->nChange);
  pcx = sqlite3VdbeFrameRestore(pFrame);
  if( pOp->p2==OE_Ignore ){
   /* Instruction pcx is the OP_Program that invoked the sub-program 
   ** currently being halted. If the p2 instruction of this OP_Halt
   ** instruction is set to OE_Ignore, then the sub-program is throwing
   ** an IGNORE exception. In this case jump to the address specified
   ** as the p2 of the calling OP_Program. */
   pcx = p->aOp[pcx].p2-1;
  }
  aOp = p->aOp;
  aMem = p->aMem;
  pOp = &aOp[pcx];
  break;
 }
 p->rc = pOp->p1;
 p->errorAction = (u8)pOp->p2;
 p->pc = pcx;
 assert( pOp->p5<=4 );
 if( p->rc ){
  if( pOp->p5 ){
   static const char * const azType[] = { "NOT NULL", "UNIQUE", "CHECK",
                       "FOREIGN KEY" };
   testcase( pOp->p5==1 );
   testcase( pOp->p5==2 );
   testcase( pOp->p5==3 );
   testcase( pOp->p5==4 );
   sqlite3VdbeError(p, "%s constraint failed", azType[pOp->p5-1]);
   if( pOp->p4.z ){
    p->zErrMsg = sqlite3MPrintf(db, "%z: %s", p->zErrMsg, pOp->p4.z);
   }
  }else{
   sqlite3VdbeError(p, "%s", pOp->p4.z);
  }
  sqlite3_log(pOp->p1, "abort at %d in [%s]: %s", pcx, p->zSql, p->zErrMsg);
 }
 rc = sqlite3VdbeHalt(p);
 assert( rc==SQLITE_BUSY || rc==SQLITE_OK || rc==SQLITE_ERROR );
 if( rc==SQLITE_BUSY ){
  p->rc = SQLITE_BUSY;
 }else{
  assert( rc==SQLITE_OK || (p->rc&0xff)==SQLITE_CONSTRAINT );
  assert( rc==SQLITE_OK || db->nDeferredCons>0 || db->nDeferredImmCons>0 );
  rc = p->rc ? SQLITE_ERROR : SQLITE_DONE;
 }
 goto vdbe_return;
}

/* Opcode: Integer P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=P1
**
** The 32-bit integer value P1 is written into register P2.
*/
case OP_Integer: {     /* out2 */
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->u.i = pOp->p1;
 break;
}

/* Opcode: Int64 * P2 * P4 *
** Synopsis: r[P2]=P4
**
** P4 is a pointer to a 64-bit integer value.
** Write that value into register P2.
*/
case OP_Int64: {      /* out2 */
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 assert( pOp->p4.pI64!=0 );
 pOut->u.i = *pOp->p4.pI64;
 break;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
/* Opcode: Real * P2 * P4 *
** Synopsis: r[P2]=P4
**
** P4 is a pointer to a 64-bit floating point value.
** Write that value into register P2.
*/
case OP_Real: {      /* same as TK_FLOAT, out2 */
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->flags = MEM_Real;
 assert( !sqlite3IsNaN(*pOp->p4.pReal) );
 pOut->u.r = *pOp->p4.pReal;
 break;
}
#endif

/* Opcode: String8 * P2 * P4 *
** Synopsis: r[P2]='P4'
**
** P4 points to a nul terminated UTF-8 string. This opcode is transformed 
** into a String opcode before it is executed for the first time. During
** this transformation, the length of string P4 is computed and stored
** as the P1 parameter.
*/
case OP_String8: {     /* same as TK_STRING, out2 */
 assert( pOp->p4.z!=0 );
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOp->opcode = OP_String;
 pOp->p1 = sqlite3Strlen30(pOp->p4.z);

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
 if( encoding!=SQLITE_UTF8 ){
  rc = sqlite3VdbeMemSetStr(pOut, pOp->p4.z, -1, SQLITE_UTF8, SQLITE_STATIC);
  assert( rc==SQLITE_OK || rc==SQLITE_TOOBIG );
  if( SQLITE_OK!=sqlite3VdbeChangeEncoding(pOut, encoding) ) goto no_mem;
  assert( pOut->szMalloc>0 && pOut->zMalloc==pOut->z );
  assert( VdbeMemDynamic(pOut)==0 );
  pOut->szMalloc = 0;
  pOut->flags |= MEM_Static;
  if( pOp->p4type==P4_DYNAMIC ){
   sqlite3DbFree(db, pOp->p4.z);
  }
  pOp->p4type = P4_DYNAMIC;
  pOp->p4.z = pOut->z;
  pOp->p1 = pOut->n;
 }
 testcase( rc==SQLITE_TOOBIG );
#endif
 if( pOp->p1>db->aLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH] ){
  goto too_big;
 }
 assert( rc==SQLITE_OK );
 /* Fall through to the next case, OP_String */
}
 
/* Opcode: String P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: r[P2]='P4' (len=P1)
**
** The string value P4 of length P1 (bytes) is stored in register P2.
**
** If P3 is not zero and the content of register P3 is equal to P5, then
** the datatype of the register P2 is converted to BLOB. The content is
** the same sequence of bytes, it is merely interpreted as a BLOB instead
** of a string, as if it had been CAST. In other words:
**
** if( P3!=0 and reg[P3]==P5 ) reg[P2] := CAST(reg[P2] as BLOB)
*/
case OP_String: {     /* out2 */
 assert( pOp->p4.z!=0 );
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->flags = MEM_Str|MEM_Static|MEM_Term;
 pOut->z = pOp->p4.z;
 pOut->n = pOp->p1;
 pOut->enc = encoding;
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
#ifndef SQLITE_LIKE_DOESNT_MATCH_BLOBS
 if( pOp->p3>0 ){
  assert( pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
  pIn3 = &aMem[pOp->p3];
  assert( pIn3->flags & MEM_Int );
  if( pIn3->u.i==pOp->p5 ) pOut->flags = MEM_Blob|MEM_Static|MEM_Term;
 }
#endif
 break;
}

/* Opcode: Null P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2..P3]=NULL
**
** Write a NULL into registers P2. If P3 greater than P2, then also write
** NULL into register P3 and every register in between P2 and P3. If P3
** is less than P2 (typically P3 is zero) then only register P2 is
** set to NULL.
**
** If the P1 value is non-zero, then also set the MEM_Cleared flag so that
** NULL values will not compare equal even if SQLITE_NULLEQ is set on
** OP_Ne or OP_Eq.
*/
case OP_Null: {      /* out2 */
 int cnt;
 u16 nullFlag;
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 cnt = pOp->p3-pOp->p2;
 assert( pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pOut->flags = nullFlag = pOp->p1 ? (MEM_Null|MEM_Cleared) : MEM_Null;
 pOut->n = 0;
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pOut->uTemp = 0;
#endif
 while( cnt>0 ){
  pOut++;
  memAboutToChange(p, pOut);
  sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
  pOut->flags = nullFlag;
  pOut->n = 0;
  cnt--;
 }
 break;
}

/* Opcode: SoftNull P1 * * * *
** Synopsis: r[P1]=NULL
**
** Set register P1 to have the value NULL as seen by the OP_MakeRecord
** instruction, but do not free any string or blob memory associated with
** the register, so that if the value was a string or blob that was
** previously copied using OP_SCopy, the copies will continue to be valid.
*/
case OP_SoftNull: {
 assert( pOp->p1>0 && pOp->p1<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pOut = &aMem[pOp->p1];
 pOut->flags = (pOut->flags&~(MEM_Undefined|MEM_AffMask))|MEM_Null;
 break;
}

/* Opcode: Blob P1 P2 * P4 *
** Synopsis: r[P2]=P4 (len=P1)
**
** P4 points to a blob of data P1 bytes long. Store this
** blob in register P2.
*/
case OP_Blob: {        /* out2 */
 assert( pOp->p1 <= SQLITE_MAX_LENGTH );
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 sqlite3VdbeMemSetStr(pOut, pOp->p4.z, pOp->p1, 0, 0);
 pOut->enc = encoding;
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 break;
}

/* Opcode: Variable P1 P2 * P4 *
** Synopsis: r[P2]=parameter(P1,P4)
**
** Transfer the values of bound parameter P1 into register P2
**
** If the parameter is named, then its name appears in P4.
** The P4 value is used by sqlite3_bind_parameter_name().
*/
case OP_Variable: {      /* out2 */
 Mem *pVar;    /* Value being transferred */

 assert( pOp->p1>0 && pOp->p1<=p->nVar );
 assert( pOp->p4.z==0 || pOp->p4.z==sqlite3VListNumToName(p->pVList,pOp->p1) );
 pVar = &p->aVar[pOp->p1 - 1];
 if( sqlite3VdbeMemTooBig(pVar) ){
  goto too_big;
 }
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 sqlite3VdbeMemShallowCopy(pOut, pVar, MEM_Static);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 break;
}

/* Opcode: Move P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2@P3]=r[P1@P3]
**
** Move the P3 values in register P1..P1+P3-1 over into
** registers P2..P2+P3-1. Registers P1..P1+P3-1 are
** left holding a NULL. It is an error for register ranges
** P1..P1+P3-1 and P2..P2+P3-1 to overlap. It is an error
** for P3 to be less than 1.
*/
case OP_Move: {
 int n;      /* Number of registers left to copy */
 int p1;     /* Register to copy from */
 int p2;     /* Register to copy to */

 n = pOp->p3;
 p1 = pOp->p1;
 p2 = pOp->p2;
 assert( n>0 && p1>0 && p2>0 );
 assert( p1+n<=p2 || p2+n<=p1 );

 pIn1 = &aMem[p1];
 pOut = &aMem[p2];
 do{
  assert( pOut<=&aMem[(p->nMem+1 - p->nCursor)] );
  assert( pIn1<=&aMem[(p->nMem+1 - p->nCursor)] );
  assert( memIsValid(pIn1) );
  memAboutToChange(p, pOut);
  sqlite3VdbeMemMove(pOut, pIn1);
#ifdef SQLITE_DEBUG
  if( pOut->pScopyFrom>=&aMem[p1] && pOut->pScopyFrom<pOut ){
   pOut->pScopyFrom += pOp->p2 - p1;
  }
#endif
  Deephemeralize(pOut);
  REGISTER_TRACE(p2++, pOut);
  pIn1++;
  pOut++;
 }while( --n );
 break;
}

/* Opcode: Copy P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2@P3+1]=r[P1@P3+1]
**
** Make a copy of registers P1..P1+P3 into registers P2..P2+P3.
**
** This instruction makes a deep copy of the value. A duplicate
** is made of any string or blob constant. See also OP_SCopy.
*/
case OP_Copy: {
 int n;

 n = pOp->p3;
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 assert( pOut!=pIn1 );
 while( 1 ){
  memAboutToChange(p, pOut);
  sqlite3VdbeMemShallowCopy(pOut, pIn1, MEM_Ephem);
  Deephemeralize(pOut);
#ifdef SQLITE_DEBUG
  pOut->pScopyFrom = 0;
  pOut->iTabColHash = 0;
#endif
  REGISTER_TRACE(pOp->p2+pOp->p3-n, pOut);
  if( (n--)==0 ) break;
  pOut++;
  pIn1++;
 }
 break;
}

/* Opcode: SCopy P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=r[P1]
**
** Make a shallow copy of register P1 into register P2.
**
** This instruction makes a shallow copy of the value. If the value
** is a string or blob, then the copy is only a pointer to the
** original and hence if the original changes so will the copy.
** Worse, if the original is deallocated, the copy becomes invalid.
** Thus the program must guarantee that the original will not change
** during the lifetime of the copy. Use OP_Copy to make a complete
** copy.
*/
case OP_SCopy: {      /* out2 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 assert( pOut!=pIn1 );
 sqlite3VdbeMemShallowCopy(pOut, pIn1, MEM_Ephem);
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pOut->pScopyFrom = pIn1;
 pOut->mScopyFlags = pIn1->flags;
#endif
 break;
}

/* Opcode: IntCopy P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=r[P1]
**
** Transfer the integer value held in register P1 into register P2.
**
** This is an optimized version of SCopy that works only for integer
** values.
*/
case OP_IntCopy: {      /* out2 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( (pIn1->flags & MEM_Int)!=0 );
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 sqlite3VdbeMemSetInt64(pOut, pIn1->u.i);
 break;
}

/* Opcode: ResultRow P1 P2 * * *
** Synopsis: output=r[P1@P2]
**
** The registers P1 through P1+P2-1 contain a single row of
** results. This opcode causes the sqlite3_step() call to terminate
** with an SQLITE_ROW return code and it sets up the sqlite3_stmt
** structure to provide access to the r(P1)..r(P1+P2-1) values as
** the result row.
*/
case OP_ResultRow: {
 Mem *pMem;
 int i;
 assert( p->nResColumn==pOp->p2 );
 assert( pOp->p1>0 );
 assert( pOp->p1+pOp->p2<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );

#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
 /* Run the progress counter just before returning.
 */
 if( db->xProgress!=0
  && nVmStep>=nProgressLimit 
  && db->xProgress(db->pProgressArg)!=0
 ){
  rc = SQLITE_INTERRUPT;
  goto abort_due_to_error;
 }
#endif

 /* If this statement has violated immediate foreign key constraints, do
 ** not return the number of rows modified. And do not RELEASE the statement
 ** transaction. It needs to be rolled back. */
 if( SQLITE_OK!=(rc = sqlite3VdbeCheckFk(p, 0)) ){
  assert( db->flags&SQLITE_CountRows );
  assert( p->usesStmtJournal );
  goto abort_due_to_error;
 }

 /* If the SQLITE_CountRows flag is set in sqlite3.flags mask, then 
 ** DML statements invoke this opcode to return the number of rows 
 ** modified to the user. This is the only way that a VM that
 ** opens a statement transaction may invoke this opcode.
 **
 ** In case this is such a statement, close any statement transaction
 ** opened by this VM before returning control to the user. This is to
 ** ensure that statement-transactions are always nested, not overlapping.
 ** If the open statement-transaction is not closed here, then the user
 ** may step another VM that opens its own statement transaction. This
 ** may lead to overlapping statement transactions.
 **
 ** The statement transaction is never a top-level transaction. Hence
 ** the RELEASE call below can never fail.
 */
 assert( p->iStatement==0 || db->flags&SQLITE_CountRows );
 rc = sqlite3VdbeCloseStatement(p, SAVEPOINT_RELEASE);
 assert( rc==SQLITE_OK );

 /* Invalidate all ephemeral cursor row caches */
 p->cacheCtr = (p->cacheCtr + 2)|1;

 /* Make sure the results of the current row are \000 terminated
 ** and have an assigned type. The results are de-ephemeralized as
 ** a side effect.
 */
 pMem = p->pResultSet = &aMem[pOp->p1];
 for(i=0; i<pOp->p2; i++){
  assert( memIsValid(&pMem[i]) );
  Deephemeralize(&pMem[i]);
  assert( (pMem[i].flags & MEM_Ephem)==0
      || (pMem[i].flags & (MEM_Str|MEM_Blob))==0 );
  sqlite3VdbeMemNulTerminate(&pMem[i]);
  REGISTER_TRACE(pOp->p1+i, &pMem[i]);
 }
 if( db->mallocFailed ) goto no_mem;

 if( db->mTrace & SQLITE_TRACE_ROW ){
  db->xTrace(SQLITE_TRACE_ROW, db->pTraceArg, p, 0);
 }

 /* Return SQLITE_ROW
 */
 p->pc = (int)(pOp - aOp) + 1;
 rc = SQLITE_ROW;
 goto vdbe_return;
}

/* Opcode: Concat P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]+r[P1]
**
** Add the text in register P1 onto the end of the text in
** register P2 and store the result in register P3.
** If either the P1 or P2 text are NULL then store NULL in P3.
**
**  P3 = P2 || P1
**
** It is illegal for P1 and P3 to be the same register. Sometimes,
** if P3 is the same register as P2, the implementation is able
** to avoid a memcpy().
*/
case OP_Concat: {      /* same as TK_CONCAT, in1, in2, out3 */
 i64 nByte;

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 assert( pIn1!=pOut );
 if( (pIn1->flags | pIn2->flags) & MEM_Null ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
  break;
 }
 if( ExpandBlob(pIn1) || ExpandBlob(pIn2) ) goto no_mem;
 Stringify(pIn1, encoding);
 Stringify(pIn2, encoding);
 nByte = pIn1->n + pIn2->n;
 if( nByte>db->aLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH] ){
  goto too_big;
 }
 if( sqlite3VdbeMemGrow(pOut, (int)nByte+2, pOut==pIn2) ){
  goto no_mem;
 }
 MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Str);
 if( pOut!=pIn2 ){
  memcpy(pOut->z, pIn2->z, pIn2->n);
 }
 memcpy(&pOut->z[pIn2->n], pIn1->z, pIn1->n);
 pOut->z[nByte]=0;
 pOut->z[nByte+1] = 0;
 pOut->flags |= MEM_Term;
 pOut->n = (int)nByte;
 pOut->enc = encoding;
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 break;
}

/* Opcode: Add P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P1]+r[P2]
**
** Add the value in register P1 to the value in register P2
** and store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: Multiply P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P1]*r[P2]
**
**
** Multiply the value in register P1 by the value in register P2
** and store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: Subtract P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]-r[P1]
**
** Subtract the value in register P1 from the value in register P2
** and store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: Divide P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]/r[P1]
**
** Divide the value in register P1 by the value in register P2
** and store the result in register P3 (P3=P2/P1). If the value in 
** register P1 is zero, then the result is NULL. If either input is 
** NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: Remainder P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]%r[P1]
**
** Compute the remainder after integer register P2 is divided by 
** register P1 and store the result in register P3. 
** If the value in register P1 is zero the result is NULL.
** If either operand is NULL, the result is NULL.
*/
case OP_Add:          /* same as TK_PLUS, in1, in2, out3 */
case OP_Subtract:       /* same as TK_MINUS, in1, in2, out3 */
case OP_Multiply:       /* same as TK_STAR, in1, in2, out3 */
case OP_Divide:        /* same as TK_SLASH, in1, in2, out3 */
case OP_Remainder: {      /* same as TK_REM, in1, in2, out3 */
 char bIntint;  /* Started out as two integer operands */
 u16 flags;   /* Combined MEM_* flags from both inputs */
 u16 type1;   /* Numeric type of left operand */
 u16 type2;   /* Numeric type of right operand */
 i64 iA;     /* Integer value of left operand */
 i64 iB;     /* Integer value of right operand */
 double rA;   /* Real value of left operand */
 double rB;   /* Real value of right operand */

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 type1 = numericType(pIn1);
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 type2 = numericType(pIn2);
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 flags = pIn1->flags | pIn2->flags;
 if( (type1 & type2 & MEM_Int)!=0 ){
  iA = pIn1->u.i;
  iB = pIn2->u.i;
  bIntint = 1;
  switch( pOp->opcode ){
   case OP_Add:    if( sqlite3AddInt64(&iB,iA) ) goto fp_math; break;
   case OP_Subtract: if( sqlite3SubInt64(&iB,iA) ) goto fp_math; break;
   case OP_Multiply: if( sqlite3MulInt64(&iB,iA) ) goto fp_math; break;
   case OP_Divide: {
    if( iA==0 ) goto arithmetic_result_is_null;
    if( iA==-1 && iB==SMALLEST_INT64 ) goto fp_math;
    iB /= iA;
    break;
   }
   default: {
    if( iA==0 ) goto arithmetic_result_is_null;
    if( iA==-1 ) iA = 1;
    iB %= iA;
    break;
   }
  }
  pOut->u.i = iB;
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Int);
 }else if( (flags & MEM_Null)!=0 ){
  goto arithmetic_result_is_null;
 }else{
  bIntint = 0;
fp_math:
  rA = sqlite3VdbeRealValue(pIn1);
  rB = sqlite3VdbeRealValue(pIn2);
  switch( pOp->opcode ){
   case OP_Add:     rB += rA;    break;
   case OP_Subtract:  rB -= rA;    break;
   case OP_Multiply:  rB *= rA;    break;
   case OP_Divide: {
    /* (double)0 In case of SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT... */
    if( rA==(double)0 ) goto arithmetic_result_is_null;
    rB /= rA;
    break;
   }
   default: {
    iA = (i64)rA;
    iB = (i64)rB;
    if( iA==0 ) goto arithmetic_result_is_null;
    if( iA==-1 ) iA = 1;
    rB = (double)(iB % iA);
    break;
   }
  }
#ifdef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
  pOut->u.i = rB;
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Int);
#else
  if( sqlite3IsNaN(rB) ){
   goto arithmetic_result_is_null;
  }
  pOut->u.r = rB;
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Real);
  if( ((type1|type2)&MEM_Real)==0 && !bIntint ){
   sqlite3VdbeIntegerAffinity(pOut);
  }
#endif
 }
 break;

arithmetic_result_is_null:
 sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
 break;
}

/* Opcode: CollSeq P1 * * P4
**
** P4 is a pointer to a CollSeq object. If the next call to a user function
** or aggregate calls sqlite3GetFuncCollSeq(), this collation sequence will
** be returned. This is used by the built-in min(), max() and nullif()
** functions.
**
** If P1 is not zero, then it is a register that a subsequent min() or
** max() aggregate will set to 1 if the current row is not the minimum or
** maximum. The P1 register is initialized to 0 by this instruction.
**
** The interface used by the implementation of the aforementioned functions
** to retrieve the collation sequence set by this opcode is not available
** publicly. Only built-in functions have access to this feature.
*/
case OP_CollSeq: {
 assert( pOp->p4type==P4_COLLSEQ );
 if( pOp->p1 ){
  sqlite3VdbeMemSetInt64(&aMem[pOp->p1], 0);
 }
 break;
}

/* Opcode: BitAnd P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P1]&r[P2]
**
** Take the bit-wise AND of the values in register P1 and P2 and
** store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: BitOr P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P1]|r[P2]
**
** Take the bit-wise OR of the values in register P1 and P2 and
** store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: ShiftLeft P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]<<r[P1]
**
** Shift the integer value in register P2 to the left by the
** number of bits specified by the integer in register P1.
** Store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
/* Opcode: ShiftRight P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=r[P2]>>r[P1]
**
** Shift the integer value in register P2 to the right by the
** number of bits specified by the integer in register P1.
** Store the result in register P3.
** If either input is NULL, the result is NULL.
*/
case OP_BitAnd:         /* same as TK_BITAND, in1, in2, out3 */
case OP_BitOr:         /* same as TK_BITOR, in1, in2, out3 */
case OP_ShiftLeft:       /* same as TK_LSHIFT, in1, in2, out3 */
case OP_ShiftRight: {      /* same as TK_RSHIFT, in1, in2, out3 */
 i64 iA;
 u64 uA;
 i64 iB;
 u8 op;

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 if( (pIn1->flags | pIn2->flags) & MEM_Null ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
  break;
 }
 iA = sqlite3VdbeIntValue(pIn2);
 iB = sqlite3VdbeIntValue(pIn1);
 op = pOp->opcode;
 if( op==OP_BitAnd ){
  iA &= iB;
 }else if( op==OP_BitOr ){
  iA |= iB;
 }else if( iB!=0 ){
  assert( op==OP_ShiftRight || op==OP_ShiftLeft );

  /* If shifting by a negative amount, shift in the other direction */
  if( iB<0 ){
   assert( OP_ShiftRight==OP_ShiftLeft+1 );
   op = 2*OP_ShiftLeft + 1 - op;
   iB = iB>(-64) ? -iB : 64;
  }

  if( iB>=64 ){
   iA = (iA>=0 || op==OP_ShiftLeft) ? 0 : -1;
  }else{
   memcpy(&uA, &iA, sizeof(uA));
   if( op==OP_ShiftLeft ){
    uA <<= iB;
   }else{
    uA >>= iB;
    /* Sign-extend on a right shift of a negative number */
    if( iA<0 ) uA |= ((((u64)0xffffffff)<<32)|0xffffffff) << (64-iB);
   }
   memcpy(&iA, &uA, sizeof(iA));
  }
 }
 pOut->u.i = iA;
 MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Int);
 break;
}

/* Opcode: AddImm P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P1]=r[P1]+P2
** 
** Add the constant P2 to the value in register P1.
** The result is always an integer.
**
** To force any register to be an integer, just add 0.
*/
case OP_AddImm: {      /* in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 memAboutToChange(p, pIn1);
 sqlite3VdbeMemIntegerify(pIn1);
 pIn1->u.i += pOp->p2;
 break;
}

/* Opcode: MustBeInt P1 P2 * * *
** 
** Force the value in register P1 to be an integer. If the value
** in P1 is not an integer and cannot be converted into an integer
** without data loss, then jump immediately to P2, or if P2==0
** raise an SQLITE_MISMATCH exception.
*/
case OP_MustBeInt: {      /* jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 if( (pIn1->flags & MEM_Int)==0 ){
  applyAffinity(pIn1, SQLITE_AFF_NUMERIC, encoding);
  VdbeBranchTaken((pIn1->flags&MEM_Int)==0, 2);
  if( (pIn1->flags & MEM_Int)==0 ){
   if( pOp->p2==0 ){
    rc = SQLITE_MISMATCH;
    goto abort_due_to_error;
   }else{
    goto jump_to_p2;
   }
  }
 }
 MemSetTypeFlag(pIn1, MEM_Int);
 break;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
/* Opcode: RealAffinity P1 * * * *
**
** If register P1 holds an integer convert it to a real value.
**
** This opcode is used when extracting information from a column that
** has REAL affinity. Such column values may still be stored as
** integers, for space efficiency, but after extraction we want them
** to have only a real value.
*/
case OP_RealAffinity: {         /* in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 if( pIn1->flags & MEM_Int ){
  sqlite3VdbeMemRealify(pIn1);
 }
 break;
}
#endif

#ifndef SQLITE_OMIT_CAST
/* Opcode: Cast P1 P2 * * *
** Synopsis: affinity(r[P1])
**
** Force the value in register P1 to be the type defined by P2.
** 
** <ul>
** <li> P2=='A' &rarr; BLOB
** <li> P2=='B' &rarr; TEXT
** <li> P2=='C' &rarr; NUMERIC
** <li> P2=='D' &rarr; INTEGER
** <li> P2=='E' &rarr; REAL
** </ul>
**
** A NULL value is not changed by this routine. It remains NULL.
*/
case OP_Cast: {         /* in1 */
 assert( pOp->p2>=SQLITE_AFF_BLOB && pOp->p2<=SQLITE_AFF_REAL );
 testcase( pOp->p2==SQLITE_AFF_TEXT );
 testcase( pOp->p2==SQLITE_AFF_BLOB );
 testcase( pOp->p2==SQLITE_AFF_NUMERIC );
 testcase( pOp->p2==SQLITE_AFF_INTEGER );
 testcase( pOp->p2==SQLITE_AFF_REAL );
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 memAboutToChange(p, pIn1);
 rc = ExpandBlob(pIn1);
 sqlite3VdbeMemCast(pIn1, pOp->p2, encoding);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pIn1);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_CAST */

/* Opcode: Eq P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]==r[P1]
**
** Compare the values in register P1 and P3. If reg(P3)==reg(P1) then
** jump to address P2. Or if the SQLITE_STOREP2 flag is set in P5, then
** store the result of comparison in register P2.
**
** The SQLITE_AFF_MASK portion of P5 must be an affinity character -
** SQLITE_AFF_TEXT, SQLITE_AFF_INTEGER, and so forth. An attempt is made 
** to coerce both inputs according to this affinity before the
** comparison is made. If the SQLITE_AFF_MASK is 0x00, then numeric
** affinity is used. Note that the affinity conversions are stored
** back into the input registers P1 and P3. So this opcode can cause
** persistent changes to registers P1 and P3.
**
** Once any conversions have taken place, and neither value is NULL, 
** the values are compared. If both values are blobs then memcmp() is
** used to determine the results of the comparison. If both values
** are text, then the appropriate collating function specified in
** P4 is used to do the comparison. If P4 is not specified then
** memcmp() is used to compare text string. If both values are
** numeric, then a numeric comparison is used. If the two values
** are of different types, then numbers are considered less than
** strings and strings are considered less than blobs.
**
** If SQLITE_NULLEQ is set in P5 then the result of comparison is always either
** true or false and is never NULL. If both operands are NULL then the result
** of comparison is true. If either operand is NULL then the result is false.
** If neither operand is NULL the result is the same as it would be if
** the SQLITE_NULLEQ flag were omitted from P5.
**
** If both SQLITE_STOREP2 and SQLITE_KEEPNULL flags are set then the
** content of r[P2] is only changed if the new value is NULL or 0 (false).
** In other words, a prior r[P2] value will not be overwritten by 1 (true).
*/
/* Opcode: Ne P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]!=r[P1]
**
** This works just like the Eq opcode except that the jump is taken if
** the operands in registers P1 and P3 are not equal. See the Eq opcode for
** additional information.
**
** If both SQLITE_STOREP2 and SQLITE_KEEPNULL flags are set then the
** content of r[P2] is only changed if the new value is NULL or 1 (true).
** In other words, a prior r[P2] value will not be overwritten by 0 (false).
*/
/* Opcode: Lt P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]<r[P1]
**
** Compare the values in register P1 and P3. If reg(P3)<reg(P1) then
** jump to address P2. Or if the SQLITE_STOREP2 flag is set in P5 store
** the result of comparison (0 or 1 or NULL) into register P2.
**
** If the SQLITE_JUMPIFNULL bit of P5 is set and either reg(P1) or
** reg(P3) is NULL then the take the jump. If the SQLITE_JUMPIFNULL 
** bit is clear then fall through if either operand is NULL.
**
** The SQLITE_AFF_MASK portion of P5 must be an affinity character -
** SQLITE_AFF_TEXT, SQLITE_AFF_INTEGER, and so forth. An attempt is made 
** to coerce both inputs according to this affinity before the
** comparison is made. If the SQLITE_AFF_MASK is 0x00, then numeric
** affinity is used. Note that the affinity conversions are stored
** back into the input registers P1 and P3. So this opcode can cause
** persistent changes to registers P1 and P3.
**
** Once any conversions have taken place, and neither value is NULL, 
** the values are compared. If both values are blobs then memcmp() is
** used to determine the results of the comparison. If both values
** are text, then the appropriate collating function specified in
** P4 is used to do the comparison. If P4 is not specified then
** memcmp() is used to compare text string. If both values are
** numeric, then a numeric comparison is used. If the two values
** are of different types, then numbers are considered less than
** strings and strings are considered less than blobs.
*/
/* Opcode: Le P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]<=r[P1]
**
** This works just like the Lt opcode except that the jump is taken if
** the content of register P3 is less than or equal to the content of
** register P1. See the Lt opcode for additional information.
*/
/* Opcode: Gt P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]>r[P1]
**
** This works just like the Lt opcode except that the jump is taken if
** the content of register P3 is greater than the content of
** register P1. See the Lt opcode for additional information.
*/
/* Opcode: Ge P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: IF r[P3]>=r[P1]
**
** This works just like the Lt opcode except that the jump is taken if
** the content of register P3 is greater than or equal to the content of
** register P1. See the Lt opcode for additional information.
*/
case OP_Eq:        /* same as TK_EQ, jump, in1, in3 */
case OP_Ne:        /* same as TK_NE, jump, in1, in3 */
case OP_Lt:        /* same as TK_LT, jump, in1, in3 */
case OP_Le:        /* same as TK_LE, jump, in1, in3 */
case OP_Gt:        /* same as TK_GT, jump, in1, in3 */
case OP_Ge: {       /* same as TK_GE, jump, in1, in3 */
 int res, res2;   /* Result of the comparison of pIn1 against pIn3 */
 char affinity;   /* Affinity to use for comparison */
 u16 flags1;     /* Copy of initial value of pIn1->flags */
 u16 flags3;     /* Copy of initial value of pIn3->flags */

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 flags1 = pIn1->flags;
 flags3 = pIn3->flags;
 if( (flags1 | flags3)&MEM_Null ){
  /* One or both operands are NULL */
  if( pOp->p5 & SQLITE_NULLEQ ){
   /* If SQLITE_NULLEQ is set (which will only happen if the operator is
   ** OP_Eq or OP_Ne) then take the jump or not depending on whether
   ** or not both operands are null.
   */
   assert( pOp->opcode==OP_Eq || pOp->opcode==OP_Ne );
   assert( (flags1 & MEM_Cleared)==0 );
   assert( (pOp->p5 & SQLITE_JUMPIFNULL)==0 );
   if( (flags1&flags3&MEM_Null)!=0
    && (flags3&MEM_Cleared)==0
   ){
    res = 0; /* Operands are equal */
   }else{
    res = 1; /* Operands are not equal */
   }
  }else{
   /* SQLITE_NULLEQ is clear and at least one operand is NULL,
   ** then the result is always NULL.
   ** The jump is taken if the SQLITE_JUMPIFNULL bit is set.
   */
   if( pOp->p5 & SQLITE_STOREP2 ){
    pOut = &aMem[pOp->p2];
    iCompare = 1;  /* Operands are not equal */
    memAboutToChange(p, pOut);
    MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Null);
    REGISTER_TRACE(pOp->p2, pOut);
   }else{
    VdbeBranchTaken(2,3);
    if( pOp->p5 & SQLITE_JUMPIFNULL ){
     goto jump_to_p2;
    }
   }
   break;
  }
 }else{
  /* Neither operand is NULL. Do a comparison. */
  affinity = pOp->p5 & SQLITE_AFF_MASK;
  if( affinity>=SQLITE_AFF_NUMERIC ){
   if( (flags1 | flags3)&MEM_Str ){
    if( (flags1 & (MEM_Int|MEM_Real|MEM_Str))==MEM_Str ){
     applyNumericAffinity(pIn1,0);
     testcase( flags3!=pIn3->flags ); /* Possible if pIn1==pIn3 */
     flags3 = pIn3->flags;
    }
    if( (flags3 & (MEM_Int|MEM_Real|MEM_Str))==MEM_Str ){
     applyNumericAffinity(pIn3,0);
    }
   }
   /* Handle the common case of integer comparison here, as an
   ** optimization, to avoid a call to sqlite3MemCompare() */
   if( (pIn1->flags & pIn3->flags & MEM_Int)!=0 ){
    if( pIn3->u.i > pIn1->u.i ){ res = +1; goto compare_op; }
    if( pIn3->u.i < pIn1->u.i ){ res = -1; goto compare_op; }
    res = 0;
    goto compare_op;
   }
  }else if( affinity==SQLITE_AFF_TEXT ){
   if( (flags1 & MEM_Str)==0 && (flags1 & (MEM_Int|MEM_Real))!=0 ){
    testcase( pIn1->flags & MEM_Int );
    testcase( pIn1->flags & MEM_Real );
    sqlite3VdbeMemStringify(pIn1, encoding, 1);
    testcase( (flags1&MEM_Dyn) != (pIn1->flags&MEM_Dyn) );
    flags1 = (pIn1->flags & ~MEM_TypeMask) | (flags1 & MEM_TypeMask);
    assert( pIn1!=pIn3 );
   }
   if( (flags3 & MEM_Str)==0 && (flags3 & (MEM_Int|MEM_Real))!=0 ){
    testcase( pIn3->flags & MEM_Int );
    testcase( pIn3->flags & MEM_Real );
    sqlite3VdbeMemStringify(pIn3, encoding, 1);
    testcase( (flags3&MEM_Dyn) != (pIn3->flags&MEM_Dyn) );
    flags3 = (pIn3->flags & ~MEM_TypeMask) | (flags3 & MEM_TypeMask);
   }
  }
  assert( pOp->p4type==P4_COLLSEQ || pOp->p4.pColl==0 );
  res = sqlite3MemCompare(pIn3, pIn1, pOp->p4.pColl);
 }
compare_op:
 /* At this point, res is negative, zero, or positive if reg[P1] is
 ** less than, equal to, or greater than reg[P3], respectively. Compute
 ** the answer to this operator in res2, depending on what the comparison
 ** operator actually is. The next block of code depends on the fact
 ** that the 6 comparison operators are consecutive integers in this
 ** order: NE, EQ, GT, LE, LT, GE */
 assert( OP_Eq==OP_Ne+1 ); assert( OP_Gt==OP_Ne+2 ); assert( OP_Le==OP_Ne+3 );
 assert( OP_Lt==OP_Ne+4 ); assert( OP_Ge==OP_Ne+5 );
 if( res<0 ){            /* ne, eq, gt, le, lt, ge */
  static const unsigned char aLTb[] = { 1, 0, 0, 1, 1, 0 };
  res2 = aLTb[pOp->opcode - OP_Ne];
 }else if( res==0 ){
  static const unsigned char aEQb[] = { 0, 1, 0, 1, 0, 1 };
  res2 = aEQb[pOp->opcode - OP_Ne];
 }else{
  static const unsigned char aGTb[] = { 1, 0, 1, 0, 0, 1 };
  res2 = aGTb[pOp->opcode - OP_Ne];
 }

 /* Undo any changes made by applyAffinity() to the input registers. */
 assert( (pIn1->flags & MEM_Dyn) == (flags1 & MEM_Dyn) );
 pIn1->flags = flags1;
 assert( (pIn3->flags & MEM_Dyn) == (flags3 & MEM_Dyn) );
 pIn3->flags = flags3;

 if( pOp->p5 & SQLITE_STOREP2 ){
  pOut = &aMem[pOp->p2];
  iCompare = res;
  if( (pOp->p5 & SQLITE_KEEPNULL)!=0 ){
   /* The KEEPNULL flag prevents OP_Eq from overwriting a NULL with 1
   ** and prevents OP_Ne from overwriting NULL with 0. This flag
   ** is only used in contexts where either:
   **  (1) op==OP_Eq && (r[P2]==NULL || r[P2]==0)
   **  (2) op==OP_Ne && (r[P2]==NULL || r[P2]==1)
   ** Therefore it is not necessary to check the content of r[P2] for
   ** NULL. */
   assert( pOp->opcode==OP_Ne || pOp->opcode==OP_Eq );
   assert( res2==0 || res2==1 );
   testcase( res2==0 && pOp->opcode==OP_Eq );
   testcase( res2==1 && pOp->opcode==OP_Eq );
   testcase( res2==0 && pOp->opcode==OP_Ne );
   testcase( res2==1 && pOp->opcode==OP_Ne );
   if( (pOp->opcode==OP_Eq)==res2 ) break;
  }
  memAboutToChange(p, pOut);
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Int);
  pOut->u.i = res2;
  REGISTER_TRACE(pOp->p2, pOut);
 }else{
  VdbeBranchTaken(res!=0, (pOp->p5 & SQLITE_NULLEQ)?2:3);
  if( res2 ){
   goto jump_to_p2;
  }
 }
 break;
}

/* Opcode: ElseNotEq * P2 * * *
**
** This opcode must immediately follow an OP_Lt or OP_Gt comparison operator.
** If result of an OP_Eq comparison on the same two operands
** would have be NULL or false (0), then then jump to P2. 
** If the result of an OP_Eq comparison on the two previous operands
** would have been true (1), then fall through.
*/
case OP_ElseNotEq: {    /* same as TK_ESCAPE, jump */
 assert( pOp>aOp );
 assert( pOp[-1].opcode==OP_Lt || pOp[-1].opcode==OP_Gt );
 assert( pOp[-1].p5 & SQLITE_STOREP2 );
 VdbeBranchTaken(iCompare!=0, 2);
 if( iCompare!=0 ) goto jump_to_p2;
 break;
}


/* Opcode: Permutation * * * P4 *
**
** Set the permutation used by the OP_Compare operator in the next
** instruction. The permutation is stored in the P4 operand.
**
** The permutation is only valid until the next OP_Compare that has
** the OPFLAG_PERMUTE bit set in P5. Typically the OP_Permutation should 
** occur immediately prior to the OP_Compare.
**
** The first integer in the P4 integer array is the length of the array
** and does not become part of the permutation.
*/
case OP_Permutation: {
 assert( pOp->p4type==P4_INTARRAY );
 assert( pOp->p4.ai );
 assert( pOp[1].opcode==OP_Compare );
 assert( pOp[1].p5 & OPFLAG_PERMUTE );
 break;
}

/* Opcode: Compare P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: r[P1@P3] <-> r[P2@P3]
**
** Compare two vectors of registers in reg(P1)..reg(P1+P3-1) (call this
** vector "A") and in reg(P2)..reg(P2+P3-1) ("B"). Save the result of
** the comparison for use by the next OP_Jump instruct.
**
** If P5 has the OPFLAG_PERMUTE bit set, then the order of comparison is
** determined by the most recent OP_Permutation operator. If the
** OPFLAG_PERMUTE bit is clear, then register are compared in sequential
** order.
**
** P4 is a KeyInfo structure that defines collating sequences and sort
** orders for the comparison. The permutation applies to registers
** only. The KeyInfo elements are used sequentially.
**
** The comparison is a sort comparison, so NULLs compare equal,
** NULLs are less than numbers, numbers are less than strings,
** and strings are less than blobs.
*/
case OP_Compare: {
 int n;
 int i;
 int p1;
 int p2;
 const KeyInfo *pKeyInfo;
 int idx;
 CollSeq *pColl;  /* Collating sequence to use on this term */
 int bRev;     /* True for DESCENDING sort order */
 int *aPermute;   /* The permutation */

 if( (pOp->p5 & OPFLAG_PERMUTE)==0 ){
  aPermute = 0;
 }else{
  assert( pOp>aOp );
  assert( pOp[-1].opcode==OP_Permutation );
  assert( pOp[-1].p4type==P4_INTARRAY );
  aPermute = pOp[-1].p4.ai + 1;
  assert( aPermute!=0 );
 }
 n = pOp->p3;
 pKeyInfo = pOp->p4.pKeyInfo;
 assert( n>0 );
 assert( pKeyInfo!=0 );
 p1 = pOp->p1;
 p2 = pOp->p2;
#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( aPermute ){
  int k, mx = 0;
  for(k=0; k<n; k++) if( aPermute[k]>mx ) mx = aPermute[k];
  assert( p1>0 && p1+mx<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
  assert( p2>0 && p2+mx<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
 }else{
  assert( p1>0 && p1+n<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
  assert( p2>0 && p2+n<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
 }
#endif /* SQLITE_DEBUG */
 for(i=0; i<n; i++){
  idx = aPermute ? aPermute[i] : i;
  assert( memIsValid(&aMem[p1+idx]) );
  assert( memIsValid(&aMem[p2+idx]) );
  REGISTER_TRACE(p1+idx, &aMem[p1+idx]);
  REGISTER_TRACE(p2+idx, &aMem[p2+idx]);
  assert( i<pKeyInfo->nKeyField );
  pColl = pKeyInfo->aColl[i];
  bRev = pKeyInfo->aSortOrder[i];
  iCompare = sqlite3MemCompare(&aMem[p1+idx], &aMem[p2+idx], pColl);
  if( iCompare ){
   if( bRev ) iCompare = -iCompare;
   break;
  }
 }
 break;
}

/* Opcode: Jump P1 P2 P3 * *
**
** Jump to the instruction at address P1, P2, or P3 depending on whether
** in the most recent OP_Compare instruction the P1 vector was less than
** equal to, or greater than the P2 vector, respectively.
*/
case OP_Jump: {       /* jump */
 if( iCompare<0 ){
  VdbeBranchTaken(0,4); pOp = &aOp[pOp->p1 - 1];
 }else if( iCompare==0 ){
  VdbeBranchTaken(1,4); pOp = &aOp[pOp->p2 - 1];
 }else{
  VdbeBranchTaken(2,4); pOp = &aOp[pOp->p3 - 1];
 }
 break;
}

/* Opcode: And P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=(r[P1] && r[P2])
**
** Take the logical AND of the values in registers P1 and P2 and
** write the result into register P3.
**
** If either P1 or P2 is 0 (false) then the result is 0 even if
** the other input is NULL. A NULL and true or two NULLs give
** a NULL output.
*/
/* Opcode: Or P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=(r[P1] || r[P2])
**
** Take the logical OR of the values in register P1 and P2 and
** store the answer in register P3.
**
** If either P1 or P2 is nonzero (true) then the result is 1 (true)
** even if the other input is NULL. A NULL and false or two NULLs
** give a NULL output.
*/
case OP_And:       /* same as TK_AND, in1, in2, out3 */
case OP_Or: {       /* same as TK_OR, in1, in2, out3 */
 int v1;  /* Left operand: 0==FALSE, 1==TRUE, 2==UNKNOWN or NULL */
 int v2;  /* Right operand: 0==FALSE, 1==TRUE, 2==UNKNOWN or NULL */

 v1 = sqlite3VdbeBooleanValue(&aMem[pOp->p1], 2);
 v2 = sqlite3VdbeBooleanValue(&aMem[pOp->p2], 2);
 if( pOp->opcode==OP_And ){
  static const unsigned char and_logic[] = { 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 2 };
  v1 = and_logic[v1*3+v2];
 }else{
  static const unsigned char or_logic[] = { 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2 };
  v1 = or_logic[v1*3+v2];
 }
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 if( v1==2 ){
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Null);
 }else{
  pOut->u.i = v1;
  MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Int);
 }
 break;
}

/* Opcode: IsTrue P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: r[P2] = coalesce(r[P1]==TRUE,P3) ^ P4
**
** This opcode implements the IS TRUE, IS FALSE, IS NOT TRUE, and
** IS NOT FALSE operators.
**
** Interpret the value in register P1 as a boolean value. Store that
** boolean (a 0 or 1) in register P2. Or if the value in register P1 is 
** NULL, then the P3 is stored in register P2. Invert the answer if P4
** is 1.
**
** The logic is summarized like this:
**
** <ul> 
** <li> If P3==0 and P4==0 then r[P2] := r[P1] IS TRUE
** <li> If P3==1 and P4==1 then r[P2] := r[P1] IS FALSE
** <li> If P3==0 and P4==1 then r[P2] := r[P1] IS NOT TRUE
** <li> If P3==1 and P4==0 then r[P2] := r[P1] IS NOT FALSE
** </ul>
*/
case OP_IsTrue: {        /* in1, out2 */
 assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
 assert( pOp->p4.i==0 || pOp->p4.i==1 );
 assert( pOp->p3==0 || pOp->p3==1 );
 sqlite3VdbeMemSetInt64(&aMem[pOp->p2],
   sqlite3VdbeBooleanValue(&aMem[pOp->p1], pOp->p3) ^ pOp->p4.i);
 break;
}

/* Opcode: Not P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]= !r[P1]
**
** Interpret the value in register P1 as a boolean value. Store the
** boolean complement in register P2. If the value in register P1 is 
** NULL, then a NULL is stored in P2.
*/
case OP_Not: {        /* same as TK_NOT, in1, out2 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 if( (pIn1->flags & MEM_Null)==0 ){
  sqlite3VdbeMemSetInt64(pOut, !sqlite3VdbeBooleanValue(pIn1,0));
 }else{
  sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
 }
 break;
}

/* Opcode: BitNot P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]= ~r[P1]
**
** Interpret the content of register P1 as an integer. Store the
** ones-complement of the P1 value into register P2. If P1 holds
** a NULL then store a NULL in P2.
*/
case OP_BitNot: {       /* same as TK_BITNOT, in1, out2 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pOut = &aMem[pOp->p2];
 sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
 if( (pIn1->flags & MEM_Null)==0 ){
  pOut->flags = MEM_Int;
  pOut->u.i = ~sqlite3VdbeIntValue(pIn1);
 }
 break;
}

/* Opcode: Once P1 P2 * * *
**
** Fall through to the next instruction the first time this opcode is
** encountered on each invocation of the byte-code program. Jump to P2
** on the second and all subsequent encounters during the same invocation.
**
** Top-level programs determine first invocation by comparing the P1
** operand against the P1 operand on the OP_Init opcode at the beginning
** of the program. If the P1 values differ, then fall through and make
** the P1 of this opcode equal to the P1 of OP_Init. If P1 values are
** the same then take the jump.
**
** For subprograms, there is a bitmask in the VdbeFrame that determines
** whether or not the jump should be taken. The bitmask is necessary
** because the self-altering code trick does not work for recursive
** triggers.
*/
case OP_Once: {       /* jump */
 u32 iAddr;        /* Address of this instruction */
 assert( p->aOp[0].opcode==OP_Init );
 if( p->pFrame ){
  iAddr = (int)(pOp - p->aOp);
  if( (p->pFrame->aOnce[iAddr/8] & (1<<(iAddr & 7)))!=0 ){
   VdbeBranchTaken(1, 2);
   goto jump_to_p2;
  }
  p->pFrame->aOnce[iAddr/8] |= 1<<(iAddr & 7);
 }else{
  if( p->aOp[0].p1==pOp->p1 ){
   VdbeBranchTaken(1, 2);
   goto jump_to_p2;
  }
 }
 VdbeBranchTaken(0, 2);
 pOp->p1 = p->aOp[0].p1;
 break;
}

/* Opcode: If P1 P2 P3 * *
**
** Jump to P2 if the value in register P1 is true. The value
** is considered true if it is numeric and non-zero. If the value
** in P1 is NULL then take the jump if and only if P3 is non-zero.
*/
case OP_If: {        /* jump, in1 */
 int c;
 c = sqlite3VdbeBooleanValue(&aMem[pOp->p1], pOp->p3);
 VdbeBranchTaken(c!=0, 2);
 if( c ) goto jump_to_p2;
 break;
}

/* Opcode: IfNot P1 P2 P3 * *
**
** Jump to P2 if the value in register P1 is False. The value
** is considered false if it has a numeric value of zero. If the value
** in P1 is NULL then take the jump if and only if P3 is non-zero.
*/
case OP_IfNot: {      /* jump, in1 */
 int c;
 c = !sqlite3VdbeBooleanValue(&aMem[pOp->p1], !pOp->p3);
 VdbeBranchTaken(c!=0, 2);
 if( c ) goto jump_to_p2;
 break;
}

/* Opcode: IsNull P1 P2 * * *
** Synopsis: if r[P1]==NULL goto P2
**
** Jump to P2 if the value in register P1 is NULL.
*/
case OP_IsNull: {      /* same as TK_ISNULL, jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 VdbeBranchTaken( (pIn1->flags & MEM_Null)!=0, 2);
 if( (pIn1->flags & MEM_Null)!=0 ){
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: NotNull P1 P2 * * *
** Synopsis: if r[P1]!=NULL goto P2
**
** Jump to P2 if the value in register P1 is not NULL. 
*/
case OP_NotNull: {      /* same as TK_NOTNULL, jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 VdbeBranchTaken( (pIn1->flags & MEM_Null)==0, 2);
 if( (pIn1->flags & MEM_Null)==0 ){
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: IfNullRow P1 P2 P3 * *
** Synopsis: if P1.nullRow then r[P3]=NULL, goto P2
**
** Check the cursor P1 to see if it is currently pointing at a NULL row.
** If it is, then set register P3 to NULL and jump immediately to P2.
** If P1 is not on a NULL row, then fall through without making any
** changes.
*/
case OP_IfNullRow: {     /* jump */
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( p->apCsr[pOp->p1]!=0 );
 if( p->apCsr[pOp->p1]->nullRow ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(aMem + pOp->p3);
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC
/* Opcode: Offset P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3] = sqlite_offset(P1)
**
** Store in register r[P3] the byte offset into the database file that is the
** start of the payload for the record at which that cursor P1 is currently
** pointing.
**
** P2 is the column number for the argument to the sqlite_offset() function.
** This opcode does not use P2 itself, but the P2 value is used by the
** code generator. The P1, P2, and P3 operands to this opcode are the
** same as for OP_Column.
**
** This opcode is only available if SQLite is compiled with the
** -DSQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC option.
*/
case OP_Offset: {     /* out3 */
 VdbeCursor *pC;  /* The VDBE cursor */
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 pOut = &p->aMem[pOp->p3];
 if( NEVER(pC==0) || pC->eCurType!=CURTYPE_BTREE ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pOut);
 }else{
  sqlite3VdbeMemSetInt64(pOut, sqlite3BtreeOffset(pC->uc.pCursor));
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC */

/* Opcode: Column P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: r[P3]=PX
**
** Interpret the data that cursor P1 points to as a structure built using
** the MakeRecord instruction. (See the MakeRecord opcode for additional
** information about the format of the data.) Extract the P2-th column
** from this record. If there are less that (P2+1) 
** values in the record, extract a NULL.
**
** The value extracted is stored in register P3.
**
** If the record contains fewer than P2 fields, then extract a NULL. Or,
** if the P4 argument is a P4_MEM use the value of the P4 argument as
** the result.
**
** If the OPFLAG_CLEARCACHE bit is set on P5 and P1 is a pseudo-table cursor,
** then the cache of the cursor is reset prior to extracting the column.
** The first OP_Column against a pseudo-table after the value of the content
** register has changed should have this bit set.
**
** If the OPFLAG_LENGTHARG and OPFLAG_TYPEOFARG bits are set on P5 then
** the result is guaranteed to only be used as the argument of a length()
** or typeof() function, respectively. The loading of large blobs can be
** skipped for length() and all content loading can be skipped for typeof().
*/
case OP_Column: {
 int p2;      /* column number to retrieve */
 VdbeCursor *pC;  /* The VDBE cursor */
 BtCursor *pCrsr;  /* The BTree cursor */
 u32 *aOffset;   /* aOffset[i] is offset to start of data for i-th column */
 int len;      /* The length of the serialized data for the column */
 int i;       /* Loop counter */
 Mem *pDest;    /* Where to write the extracted value */
 Mem sMem;     /* For storing the record being decoded */
 const u8 *zData;  /* Part of the record being decoded */
 const u8 *zHdr;  /* Next unparsed byte of the header */
 const u8 *zEndHdr; /* Pointer to first byte after the header */
 u64 offset64;   /* 64-bit offset */
 u32 t;       /* A type code from the record header */
 Mem *pReg;     /* PseudoTable input register */

 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 p2 = pOp->p2;

 /* If the cursor cache is stale (meaning it is not currently point at
 ** the correct row) then bring it up-to-date by doing the necessary 
 ** B-Tree seek. */
 rc = sqlite3VdbeCursorMoveto(&pC, &p2);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;

 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pDest = &aMem[pOp->p3];
 memAboutToChange(p, pDest);
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( pC!=0 );
 assert( p2<pC->nField );
 aOffset = pC->aOffset;
 assert( pC->eCurType!=CURTYPE_VTAB );
 assert( pC->eCurType!=CURTYPE_PSEUDO || pC->nullRow );
 assert( pC->eCurType!=CURTYPE_SORTER );

 if( pC->cacheStatus!=p->cacheCtr ){        /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
  if( pC->nullRow ){
   if( pC->eCurType==CURTYPE_PSEUDO ){
    /* For the special case of as pseudo-cursor, the seekResult field
    ** identifies the register that holds the record */
    assert( pC->seekResult>0 );
    pReg = &aMem[pC->seekResult];
    assert( pReg->flags & MEM_Blob );
    assert( memIsValid(pReg) );
    pC->payloadSize = pC->szRow = pReg->n;
    pC->aRow = (u8*)pReg->z;
   }else{
    sqlite3VdbeMemSetNull(pDest);
    goto op_column_out;
   }
  }else{
   pCrsr = pC->uc.pCursor;
   assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
   assert( pCrsr );
   assert( sqlite3BtreeCursorIsValid(pCrsr) );
   pC->payloadSize = sqlite3BtreePayloadSize(pCrsr);
   pC->aRow = sqlite3BtreePayloadFetch(pCrsr, &pC->szRow);
   assert( pC->szRow<=pC->payloadSize );
   assert( pC->szRow<=65536 ); /* Maximum page size is 64KiB */
   if( pC->payloadSize > (u32)db->aLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH] ){
    goto too_big;
   }
  }
  pC->cacheStatus = p->cacheCtr;
  pC->iHdrOffset = getVarint32(pC->aRow, aOffset[0]);
  pC->nHdrParsed = 0;


  if( pC->szRow<aOffset[0] ){   /*OPTIMIZATION-IF-FALSE*/
   /* pC->aRow does not have to hold the entire row, but it does at least
   ** need to cover the header of the record. If pC->aRow does not contain
   ** the complete header, then set it to zero, forcing the header to be
   ** dynamically allocated. */
   pC->aRow = 0;
   pC->szRow = 0;

   /* Make sure a corrupt database has not given us an oversize header.
   ** Do this now to avoid an oversize memory allocation.
   **
   ** Type entries can be between 1 and 5 bytes each. But 4 and 5 byte
   ** types use so much data space that there can only be 4096 and 32 of
   ** them, respectively. So the maximum header length results from a
   ** 3-byte type for each of the maximum of 32768 columns plus three
   ** extra bytes for the header length itself. 32768*3 + 3 = 98307.
   */
   if( aOffset[0] > 98307 || aOffset[0] > pC->payloadSize ){
    goto op_column_corrupt;
   }
  }else{
   /* This is an optimization. By skipping over the first few tests
   ** (ex: pC->nHdrParsed<=p2) in the next section, we achieve a
   ** measurable performance gain.
   **
   ** This branch is taken even if aOffset[0]==0. Such a record is never
   ** generated by SQLite, and could be considered corruption, but we
   ** accept it for historical reasons. When aOffset[0]==0, the code this
   ** branch jumps to reads past the end of the record, but never more
   ** than a few bytes. Even if the record occurs at the end of the page
   ** content area, the "page header" comes after the page content and so
   ** this overread is harmless. Similar overreads can occur for a corrupt
   ** database file.
   */
   zData = pC->aRow;
   assert( pC->nHdrParsed<=p2 );     /* Conditional skipped */
   testcase( aOffset[0]==0 );
   goto op_column_read_header;
  }
 }

 /* Make sure at least the first p2+1 entries of the header have been
 ** parsed and valid information is in aOffset[] and pC->aType[].
 */
 if( pC->nHdrParsed<=p2 ){
  /* If there is more header available for parsing in the record, try
  ** to extract additional fields up through the p2+1-th field 
  */
  if( pC->iHdrOffset<aOffset[0] ){
   /* Make sure zData points to enough of the record to cover the header. */
   if( pC->aRow==0 ){
    memset(&sMem, 0, sizeof(sMem));
    rc = sqlite3VdbeMemFromBtree(pC->uc.pCursor, 0, aOffset[0], &sMem);
    if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
    zData = (u8*)sMem.z;
   }else{
    zData = pC->aRow;
   }
 
   /* Fill in pC->aType[i] and aOffset[i] values through the p2-th field. */
  op_column_read_header:
   i = pC->nHdrParsed;
   offset64 = aOffset[i];
   zHdr = zData + pC->iHdrOffset;
   zEndHdr = zData + aOffset[0];
   testcase( zHdr>=zEndHdr );
   do{
    if( (t = zHdr[0])<0x80 ){
     zHdr++;
     offset64 += sqlite3VdbeOneByteSerialTypeLen(t);
    }else{
     zHdr += sqlite3GetVarint32(zHdr, &t);
     offset64 += sqlite3VdbeSerialTypeLen(t);
    }
    pC->aType[i++] = t;
    aOffset[i] = (u32)(offset64 & 0xffffffff);
   }while( i<=p2 && zHdr<zEndHdr );

   /* The record is corrupt if any of the following are true:
   ** (1) the bytes of the header extend past the declared header size
   ** (2) the entire header was used but not all data was used
   ** (3) the end of the data extends beyond the end of the record.
   */
   if( (zHdr>=zEndHdr && (zHdr>zEndHdr || offset64!=pC->payloadSize))
    || (offset64 > pC->payloadSize)
   ){
    if( aOffset[0]==0 ){
     i = 0;
     zHdr = zEndHdr;
    }else{
     if( pC->aRow==0 ) sqlite3VdbeMemRelease(&sMem);
     goto op_column_corrupt;
    }
   }

   pC->nHdrParsed = i;
   pC->iHdrOffset = (u32)(zHdr - zData);
   if( pC->aRow==0 ) sqlite3VdbeMemRelease(&sMem);
  }else{
   t = 0;
  }

  /* If after trying to extract new entries from the header, nHdrParsed is
  ** still not up to p2, that means that the record has fewer than p2
  ** columns. So the result will be either the default value or a NULL.
  */
  if( pC->nHdrParsed<=p2 ){
   if( pOp->p4type==P4_MEM ){
    sqlite3VdbeMemShallowCopy(pDest, pOp->p4.pMem, MEM_Static);
   }else{
    sqlite3VdbeMemSetNull(pDest);
   }
   goto op_column_out;
  }
 }else{
  t = pC->aType[p2];
 }

 /* Extract the content for the p2+1-th column. Control can only
 ** reach this point if aOffset[p2], aOffset[p2+1], and pC->aType[p2] are
 ** all valid.
 */
 assert( p2<pC->nHdrParsed );
 assert( rc==SQLITE_OK );
 assert( sqlite3VdbeCheckMemInvariants(pDest) );
 if( VdbeMemDynamic(pDest) ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pDest);
 }
 assert( t==pC->aType[p2] );
 if( pC->szRow>=aOffset[p2+1] ){
  /* This is the common case where the desired content fits on the original
  ** page - where the content is not on an overflow page */
  zData = pC->aRow + aOffset[p2];
  if( t<12 ){
   sqlite3VdbeSerialGet(zData, t, pDest);
  }else{
   /* If the column value is a string, we need a persistent value, not
   ** a MEM_Ephem value. This branch is a fast short-cut that is equivalent
   ** to calling sqlite3VdbeSerialGet() and sqlite3VdbeDeephemeralize().
   */
   static const u16 aFlag[] = { MEM_Blob, MEM_Str|MEM_Term };
   pDest->n = len = (t-12)/2;
   pDest->enc = encoding;
   if( pDest->szMalloc < len+2 ){
    pDest->flags = MEM_Null;
    if( sqlite3VdbeMemGrow(pDest, len+2, 0) ) goto no_mem;
   }else{
    pDest->z = pDest->zMalloc;
   }
   memcpy(pDest->z, zData, len);
   pDest->z[len] = 0;
   pDest->z[len+1] = 0;
   pDest->flags = aFlag[t&1];
  }
 }else{
  pDest->enc = encoding;
  /* This branch happens only when content is on overflow pages */
  if( ((pOp->p5 & (OPFLAG_LENGTHARG|OPFLAG_TYPEOFARG))!=0
     && ((t>=12 && (t&1)==0) || (pOp->p5 & OPFLAG_TYPEOFARG)!=0))
   || (len = sqlite3VdbeSerialTypeLen(t))==0
  ){
   /* Content is irrelevant for
   **  1. the typeof() function,
   **  2. the length(X) function if X is a blob, and
   **  3. if the content length is zero.
   ** So we might as well use bogus content rather than reading
   ** content from disk. 
   **
   ** Although sqlite3VdbeSerialGet() may read at most 8 bytes from the
   ** buffer passed to it, debugging function VdbeMemPrettyPrint() may
   ** read up to 16. So 16 bytes of bogus content is supplied.
   */
   static u8 aZero[16]; /* This is the bogus content */
   sqlite3VdbeSerialGet(aZero, t, pDest);
  }else{
   rc = sqlite3VdbeMemFromBtree(pC->uc.pCursor, aOffset[p2], len, pDest);
   if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
   sqlite3VdbeSerialGet((const u8*)pDest->z, t, pDest);
   pDest->flags &= ~MEM_Ephem;
  }
 }

op_column_out:
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pDest);
 REGISTER_TRACE(pOp->p3, pDest);
 break;

op_column_corrupt:
 if( aOp[0].p3>0 ){
  pOp = &aOp[aOp[0].p3-1];
  break;
 }else{
  rc = SQLITE_CORRUPT_BKPT;
  goto abort_due_to_error;
 }
}

/* Opcode: Affinity P1 P2 * P4 *
** Synopsis: affinity(r[P1@P2])
**
** Apply affinities to a range of P2 registers starting with P1.
**
** P4 is a string that is P2 characters long. The N-th character of the
** string indicates the column affinity that should be used for the N-th
** memory cell in the range.
*/
case OP_Affinity: {
 const char *zAffinity;  /* The affinity to be applied */

 zAffinity = pOp->p4.z;
 assert( zAffinity!=0 );
 assert( pOp->p2>0 );
 assert( zAffinity[pOp->p2]==0 );
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 do{
  assert( pIn1 <= &p->aMem[(p->nMem+1 - p->nCursor)] );
  assert( memIsValid(pIn1) );
  applyAffinity(pIn1, *(zAffinity++), encoding);
  pIn1++;
 }while( zAffinity[0] );
 break;
}

/* Opcode: MakeRecord P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: r[P3]=mkrec(r[P1@P2])
**
** Convert P2 registers beginning with P1 into the [record format]
** use as a data record in a database table or as a key
** in an index. The OP_Column opcode can decode the record later.
**
** P4 may be a string that is P2 characters long. The N-th character of the
** string indicates the column affinity that should be used for the N-th
** field of the index key.
**
** The mapping from character to affinity is given by the SQLITE_AFF_
** macros defined in sqliteInt.h.
**
** If P4 is NULL then all index fields have the affinity BLOB.
*/
case OP_MakeRecord: {
 u8 *zNewRecord;    /* A buffer to hold the data for the new record */
 Mem *pRec;       /* The new record */
 u64 nData;       /* Number of bytes of data space */
 int nHdr;       /* Number of bytes of header space */
 i64 nByte;       /* Data space required for this record */
 i64 nZero;       /* Number of zero bytes at the end of the record */
 int nVarint;      /* Number of bytes in a varint */
 u32 serial_type;    /* Type field */
 Mem *pData0;      /* First field to be combined into the record */
 Mem *pLast;      /* Last field of the record */
 int nField;      /* Number of fields in the record */
 char *zAffinity;    /* The affinity string for the record */
 int file_format;    /* File format to use for encoding */
 int i;         /* Space used in zNewRecord[] header */
 int j;         /* Space used in zNewRecord[] content */
 u32 len;        /* Length of a field */

 /* Assuming the record contains N fields, the record format looks
 ** like this:
 **
 ** ------------------------------------------------------------------------
 ** | hdr-size | type 0 | type 1 | ... | type N-1 | data0 | ... | data N-1 | 
 ** ------------------------------------------------------------------------
 **
 ** Data(0) is taken from register P1. Data(1) comes from register P1+1
 ** and so forth.
 **
 ** Each type field is a varint representing the serial type of the 
 ** corresponding data element (see sqlite3VdbeSerialType()). The
 ** hdr-size field is also a varint which is the offset from the beginning
 ** of the record to data0.
 */
 nData = 0;     /* Number of bytes of data space */
 nHdr = 0;     /* Number of bytes of header space */
 nZero = 0;     /* Number of zero bytes at the end of the record */
 nField = pOp->p1;
 zAffinity = pOp->p4.z;
 assert( nField>0 && pOp->p2>0 && pOp->p2+nField<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
 pData0 = &aMem[nField];
 nField = pOp->p2;
 pLast = &pData0[nField-1];
 file_format = p->minWriteFileFormat;

 /* Identify the output register */
 assert( pOp->p3<pOp->p1 || pOp->p3>=pOp->p1+pOp->p2 );
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 memAboutToChange(p, pOut);

 /* Apply the requested affinity to all inputs
 */
 assert( pData0<=pLast );
 if( zAffinity ){
  pRec = pData0;
  do{
   applyAffinity(pRec++, *(zAffinity++), encoding);
   assert( zAffinity[0]==0 || pRec<=pLast );
  }while( zAffinity[0] );
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_NULL_TRIM
 /* NULLs can be safely trimmed from the end of the record, as long as
 ** as the schema format is 2 or more and none of the omitted columns
 ** have a non-NULL default value. Also, the record must be left with
 ** at least one field. If P5>0 then it will be one more than the
 ** index of the right-most column with a non-NULL default value */
 if( pOp->p5 ){
  while( (pLast->flags & MEM_Null)!=0 && nField>pOp->p5 ){
   pLast--;
   nField--;
  }
 }
#endif

 /* Loop through the elements that will make up the record to figure
 ** out how much space is required for the new record.
 */
 pRec = pLast;
 do{
  assert( memIsValid(pRec) );
  serial_type = sqlite3VdbeSerialType(pRec, file_format, &len);
  if( pRec->flags & MEM_Zero ){
   if( serial_type==0 ){
    /* Values with MEM_Null and MEM_Zero are created by xColumn virtual
    ** table methods that never invoke sqlite3_result_xxxxx() while
    ** computing an unchanging column value in an UPDATE statement.
    ** Give such values a special internal-use-only serial-type of 10
    ** so that they can be passed through to xUpdate and have
    ** a true sqlite3_value_nochange(). */
    assert( pOp->p5==OPFLAG_NOCHNG_MAGIC || CORRUPT_DB );
    serial_type = 10;
   }else if( nData ){
    if( sqlite3VdbeMemExpandBlob(pRec) ) goto no_mem;
   }else{
    nZero += pRec->u.nZero;
    len -= pRec->u.nZero;
   }
  }
  nData += len;
  testcase( serial_type==127 );
  testcase( serial_type==128 );
  nHdr += serial_type<=127 ? 1 : sqlite3VarintLen(serial_type);
  pRec->uTemp = serial_type;
  if( pRec==pData0 ) break;
  pRec--;
 }while(1);

 /* EVIDENCE-OF: R-22564-11647 The header begins with a single varint
 ** which determines the total number of bytes in the header. The varint
 ** value is the size of the header in bytes including the size varint
 ** itself. */
 testcase( nHdr==126 );
 testcase( nHdr==127 );
 if( nHdr<=126 ){
  /* The common case */
  nHdr += 1;
 }else{
  /* Rare case of a really large header */
  nVarint = sqlite3VarintLen(nHdr);
  nHdr += nVarint;
  if( nVarint<sqlite3VarintLen(nHdr) ) nHdr++;
 }
 nByte = nHdr+nData;
 if( nByte+nZero>db->aLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH] ){
  goto too_big;
 }

 /* Make sure the output register has a buffer large enough to store 
 ** the new record. The output register (pOp->p3) is not allowed to
 ** be one of the input registers (because the following call to
 ** sqlite3VdbeMemClearAndResize() could clobber the value before it is used).
 */
 if( sqlite3VdbeMemClearAndResize(pOut, (int)nByte) ){
  goto no_mem;
 }
 zNewRecord = (u8 *)pOut->z;

 /* Write the record */
 i = putVarint32(zNewRecord, nHdr);
 j = nHdr;
 assert( pData0<=pLast );
 pRec = pData0;
 do{
  serial_type = pRec->uTemp;
  /* EVIDENCE-OF: R-06529-47362 Following the size varint are one or more
  ** additional varints, one per column. */
  i += putVarint32(&zNewRecord[i], serial_type);      /* serial type */
  /* EVIDENCE-OF: R-64536-51728 The values for each column in the record
  ** immediately follow the header. */
  j += sqlite3VdbeSerialPut(&zNewRecord[j], pRec, serial_type); /* content */
 }while( (++pRec)<=pLast );
 assert( i==nHdr );
 assert( j==nByte );

 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pOut->n = (int)nByte;
 pOut->flags = MEM_Blob;
 if( nZero ){
  pOut->u.nZero = nZero;
  pOut->flags |= MEM_Zero;
 }
 REGISTER_TRACE(pOp->p3, pOut);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 break;
}

/* Opcode: Count P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=count()
**
** Store the number of entries (an integer value) in the table or index 
** opened by cursor P1 in register P2
*/
#ifndef SQLITE_OMIT_BTREECOUNT
case OP_Count: {     /* out2 */
 i64 nEntry;
 BtCursor *pCrsr;

 assert( p->apCsr[pOp->p1]->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 pCrsr = p->apCsr[pOp->p1]->uc.pCursor;
 assert( pCrsr );
 nEntry = 0; /* Not needed. Only used to silence a warning. */
 rc = sqlite3BtreeCount(pCrsr, &nEntry);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->u.i = nEntry;
 break;
}
#endif

/* Opcode: Savepoint P1 * * P4 *
**
** Open, release or rollback the savepoint named by parameter P4, depending
** on the value of P1. To open a new savepoint, P1==0. To release (commit) an
** existing savepoint, P1==1, or to rollback an existing savepoint P1==2.
*/
case OP_Savepoint: {
 int p1;             /* Value of P1 operand */
 char *zName;          /* Name of savepoint */
 int nName;
 Savepoint *pNew;
 Savepoint *pSavepoint;
 Savepoint *pTmp;
 int iSavepoint;
 int ii;

 p1 = pOp->p1;
 zName = pOp->p4.z;

 /* Assert that the p1 parameter is valid. Also that if there is no open
 ** transaction, then there cannot be any savepoints. 
 */
 assert( db->pSavepoint==0 || db->autoCommit==0 );
 assert( p1==SAVEPOINT_BEGIN||p1==SAVEPOINT_RELEASE||p1==SAVEPOINT_ROLLBACK );
 assert( db->pSavepoint || db->isTransactionSavepoint==0 );
 assert( checkSavepointCount(db) );
 assert( p->bIsReader );

 if( p1==SAVEPOINT_BEGIN ){
  if( db->nVdbeWrite>0 ){
   /* A new savepoint cannot be created if there are active write 
   ** statements (i.e. open read/write incremental blob handles).
   */
   sqlite3VdbeError(p, "cannot open savepoint - SQL statements in progress");
   rc = SQLITE_BUSY;
  }else{
   nName = sqlite3Strlen30(zName);

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
   /* This call is Ok even if this savepoint is actually a transaction
   ** savepoint (and therefore should not prompt xSavepoint()) callbacks.
   ** If this is a transaction savepoint being opened, it is guaranteed
   ** that the db->aVTrans[] array is empty. */
   assert( db->autoCommit==0 || db->nVTrans==0 );
   rc = sqlite3VtabSavepoint(db, SAVEPOINT_BEGIN,
                db->nStatement+db->nSavepoint);
   if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
#endif

   /* Create a new savepoint structure. */
   pNew = sqlite3DbMallocRawNN(db, sizeof(Savepoint)+nName+1);
   if( pNew ){
    pNew->zName = (char *)&pNew[1];
    memcpy(pNew->zName, zName, nName+1);
  
    /* If there is no open transaction, then mark this as a special
    ** "transaction savepoint". */
    if( db->autoCommit ){
     db->autoCommit = 0;
     db->isTransactionSavepoint = 1;
    }else{
     db->nSavepoint++;
    }

    /* Link the new savepoint into the database handle's list. */
    pNew->pNext = db->pSavepoint;
    db->pSavepoint = pNew;
    pNew->nDeferredCons = db->nDeferredCons;
    pNew->nDeferredImmCons = db->nDeferredImmCons;
   }
  }
 }else{
  iSavepoint = 0;

  /* Find the named savepoint. If there is no such savepoint, then an
  ** an error is returned to the user. */
  for(
   pSavepoint = db->pSavepoint; 
   pSavepoint && sqlite3StrICmp(pSavepoint->zName, zName);
   pSavepoint = pSavepoint->pNext
  ){
   iSavepoint++;
  }
  if( !pSavepoint ){
   sqlite3VdbeError(p, "no such savepoint: %s", zName);
   rc = SQLITE_ERROR;
  }else if( db->nVdbeWrite>0 && p1==SAVEPOINT_RELEASE ){
   /* It is not possible to release (commit) a savepoint if there are 
   ** active write statements.
   */
   sqlite3VdbeError(p, "cannot release savepoint - "
             "SQL statements in progress");
   rc = SQLITE_BUSY;
  }else{

   /* Determine whether or not this is a transaction savepoint. If so,
   ** and this is a RELEASE command, then the current transaction 
   ** is committed. 
   */
   int isTransaction = pSavepoint->pNext==0 && db->isTransactionSavepoint;
   if( isTransaction && p1==SAVEPOINT_RELEASE ){
    if( (rc = sqlite3VdbeCheckFk(p, 1))!=SQLITE_OK ){
     goto vdbe_return;
    }
    db->autoCommit = 1;
    if( sqlite3VdbeHalt(p)==SQLITE_BUSY ){
     p->pc = (int)(pOp - aOp);
     db->autoCommit = 0;
     p->rc = rc = SQLITE_BUSY;
     goto vdbe_return;
    }
    db->isTransactionSavepoint = 0;
    rc = p->rc;
   }else{
    int isSchemaChange;
    iSavepoint = db->nSavepoint - iSavepoint - 1;
    if( p1==SAVEPOINT_ROLLBACK ){
     isSchemaChange = (db->mDbFlags & DBFLAG_SchemaChange)!=0;
     for(ii=0; ii<db->nDb; ii++){
      rc = sqlite3BtreeTripAllCursors(db->aDb[ii].pBt,
                    SQLITE_ABORT_ROLLBACK,
                    isSchemaChange==0);
      if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
     }
    }else{
     isSchemaChange = 0;
    }
    for(ii=0; ii<db->nDb; ii++){
     rc = sqlite3BtreeSavepoint(db->aDb[ii].pBt, p1, iSavepoint);
     if( rc!=SQLITE_OK ){
      goto abort_due_to_error;
     }
    }
    if( isSchemaChange ){
     sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
     sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
     db->mDbFlags |= DBFLAG_SchemaChange;
    }
   }
 
   /* Regardless of whether this is a RELEASE or ROLLBACK, destroy all 
   ** savepoints nested inside of the savepoint being operated on. */
   while( db->pSavepoint!=pSavepoint ){
    pTmp = db->pSavepoint;
    db->pSavepoint = pTmp->pNext;
    sqlite3DbFree(db, pTmp);
    db->nSavepoint--;
   }

   /* If it is a RELEASE, then destroy the savepoint being operated on 
   ** too. If it is a ROLLBACK TO, then set the number of deferred 
   ** constraint violations present in the database to the value stored
   ** when the savepoint was created. */
   if( p1==SAVEPOINT_RELEASE ){
    assert( pSavepoint==db->pSavepoint );
    db->pSavepoint = pSavepoint->pNext;
    sqlite3DbFree(db, pSavepoint);
    if( !isTransaction ){
     db->nSavepoint--;
    }
   }else{
    db->nDeferredCons = pSavepoint->nDeferredCons;
    db->nDeferredImmCons = pSavepoint->nDeferredImmCons;
   }

   if( !isTransaction || p1==SAVEPOINT_ROLLBACK ){
    rc = sqlite3VtabSavepoint(db, p1, iSavepoint);
    if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
   }
  }
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;

 break;
}

/* Opcode: AutoCommit P1 P2 * * *
**
** Set the database auto-commit flag to P1 (1 or 0). If P2 is true, roll
** back any currently active btree transactions. If there are any active
** VMs (apart from this one), then a ROLLBACK fails. A COMMIT fails if
** there are active writing VMs or active VMs that use shared cache.
**
** This instruction causes the VM to halt.
*/
case OP_AutoCommit: {
 int desiredAutoCommit;
 int iRollback;

 desiredAutoCommit = pOp->p1;
 iRollback = pOp->p2;
 assert( desiredAutoCommit==1 || desiredAutoCommit==0 );
 assert( desiredAutoCommit==1 || iRollback==0 );
 assert( db->nVdbeActive>0 ); /* At least this one VM is active */
 assert( p->bIsReader );

 if( desiredAutoCommit!=db->autoCommit ){
  if( iRollback ){
   assert( desiredAutoCommit==1 );
   sqlite3RollbackAll(db, SQLITE_ABORT_ROLLBACK);
   db->autoCommit = 1;
  }else if( desiredAutoCommit && db->nVdbeWrite>0 ){
   /* If this instruction implements a COMMIT and other VMs are writing
   ** return an error indicating that the other VMs must complete first. 
   */
   sqlite3VdbeError(p, "cannot commit transaction - "
             "SQL statements in progress");
   rc = SQLITE_BUSY;
   goto abort_due_to_error;
  }else if( (rc = sqlite3VdbeCheckFk(p, 1))!=SQLITE_OK ){
   goto vdbe_return;
  }else{
   db->autoCommit = (u8)desiredAutoCommit;
  }
  if( sqlite3VdbeHalt(p)==SQLITE_BUSY ){
   p->pc = (int)(pOp - aOp);
   db->autoCommit = (u8)(1-desiredAutoCommit);
   p->rc = rc = SQLITE_BUSY;
   goto vdbe_return;
  }
  assert( db->nStatement==0 );
  sqlite3CloseSavepoints(db);
  if( p->rc==SQLITE_OK ){
   rc = SQLITE_DONE;
  }else{
   rc = SQLITE_ERROR;
  }
  goto vdbe_return;
 }else{
  sqlite3VdbeError(p,
    (!desiredAutoCommit)?"cannot start a transaction within a transaction":(
    (iRollback)?"cannot rollback - no transaction is active":
          "cannot commit - no transaction is active"));
     
  rc = SQLITE_ERROR;
  goto abort_due_to_error;
 }
 break;
}

/* Opcode: Transaction P1 P2 P3 P4 P5
**
** Begin a transaction on database P1 if a transaction is not already
** active.
** If P2 is non-zero, then a write-transaction is started, or if a 
** read-transaction is already active, it is upgraded to a write-transaction.
** If P2 is zero, then a read-transaction is started.
**
** P1 is the index of the database file on which the transaction is
** started. Index 0 is the main database file and index 1 is the
** file used for temporary tables. Indices of 2 or more are used for
** attached databases.
**
** If a write-transaction is started and the Vdbe.usesStmtJournal flag is
** true (this flag is set if the Vdbe may modify more than one row and may
** throw an ABORT exception), a statement transaction may also be opened.
** More specifically, a statement transaction is opened iff the database
** connection is currently not in autocommit mode, or if there are other
** active statements. A statement transaction allows the changes made by this
** VDBE to be rolled back after an error without having to roll back the
** entire transaction. If no error is encountered, the statement transaction
** will automatically commit when the VDBE halts.
**
** If P5!=0 then this opcode also checks the schema cookie against P3
** and the schema generation counter against P4.
** The cookie changes its value whenever the database schema changes.
** This operation is used to detect when that the cookie has changed
** and that the current process needs to reread the schema. If the schema
** cookie in P3 differs from the schema cookie in the database header or
** if the schema generation counter in P4 differs from the current
** generation counter, then an SQLITE_SCHEMA error is raised and execution
** halts. The sqlite3_step() wrapper function might then reprepare the
** statement and rerun it from the beginning.
*/
case OP_Transaction: {
 Btree *pBt;
 int iMeta = 0;

 assert( p->bIsReader );
 assert( p->readOnly==0 || pOp->p2==0 );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p1) );
 if( pOp->p2 && (db->flags & SQLITE_QueryOnly)!=0 ){
  rc = SQLITE_READONLY;
  goto abort_due_to_error;
 }
 pBt = db->aDb[pOp->p1].pBt;

 if( pBt ){
  rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, pOp->p2, &iMeta);
  testcase( rc==SQLITE_BUSY_SNAPSHOT );
  testcase( rc==SQLITE_BUSY_RECOVERY );
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   if( (rc&0xff)==SQLITE_BUSY ){
    p->pc = (int)(pOp - aOp);
    p->rc = rc;
    goto vdbe_return;
   }
   goto abort_due_to_error;
  }

  if( pOp->p2 && p->usesStmtJournal 
   && (db->autoCommit==0 || db->nVdbeRead>1) 
  ){
   assert( sqlite3BtreeIsInTrans(pBt) );
   if( p->iStatement==0 ){
    assert( db->nStatement>=0 && db->nSavepoint>=0 );
    db->nStatement++; 
    p->iStatement = db->nSavepoint + db->nStatement;
   }

   rc = sqlite3VtabSavepoint(db, SAVEPOINT_BEGIN, p->iStatement-1);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    rc = sqlite3BtreeBeginStmt(pBt, p->iStatement);
   }

   /* Store the current value of the database handles deferred constraint
   ** counter. If the statement transaction needs to be rolled back,
   ** the value of this counter needs to be restored too. */
   p->nStmtDefCons = db->nDeferredCons;
   p->nStmtDefImmCons = db->nDeferredImmCons;
  }
 }
 assert( pOp->p5==0 || pOp->p4type==P4_INT32 );
 if( pOp->p5
  && (iMeta!=pOp->p3
   || db->aDb[pOp->p1].pSchema->iGeneration!=pOp->p4.i)
 ){
  /*
  ** IMPLEMENTATION-OF: R-03189-51135 As each SQL statement runs, the schema
  ** version is checked to ensure that the schema has not changed since the
  ** SQL statement was prepared.
  */
  sqlite3DbFree(db, p->zErrMsg);
  p->zErrMsg = sqlite3DbStrDup(db, "database schema has changed");
  /* If the schema-cookie from the database file matches the cookie 
  ** stored with the in-memory representation of the schema, do
  ** not reload the schema from the database file.
  **
  ** If virtual-tables are in use, this is not just an optimization.
  ** Often, v-tables store their data in other SQLite tables, which
  ** are queried from within xNext() and other v-table methods using
  ** prepared queries. If such a query is out-of-date, we do not want to
  ** discard the database schema, as the user code implementing the
  ** v-table would have to be ready for the sqlite3_vtab structure itself
  ** to be invalidated whenever sqlite3_step() is called from within 
  ** a v-table method.
  */
  if( db->aDb[pOp->p1].pSchema->schema_cookie!=iMeta ){
   sqlite3ResetOneSchema(db, pOp->p1);
  }
  p->expired = 1;
  rc = SQLITE_SCHEMA;
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: ReadCookie P1 P2 P3 * *
**
** Read cookie number P3 from database P1 and write it into register P2.
** P3==1 is the schema version. P3==2 is the database format.
** P3==3 is the recommended pager cache size, and so forth. P1==0 is
** the main database file and P1==1 is the database file used to store
** temporary tables.
**
** There must be a read-lock on the database (either a transaction
** must be started or there must be an open cursor) before
** executing this instruction.
*/
case OP_ReadCookie: {        /* out2 */
 int iMeta;
 int iDb;
 int iCookie;

 assert( p->bIsReader );
 iDb = pOp->p1;
 iCookie = pOp->p3;
 assert( pOp->p3<SQLITE_N_BTREE_META );
 assert( iDb>=0 && iDb<db->nDb );
 assert( db->aDb[iDb].pBt!=0 );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, iDb) );

 sqlite3BtreeGetMeta(db->aDb[iDb].pBt, iCookie, (u32 *)&iMeta);
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->u.i = iMeta;
 break;
}

/* Opcode: SetCookie P1 P2 P3 * *
**
** Write the integer value P3 into cookie number P2 of database P1.
** P2==1 is the schema version. P2==2 is the database format.
** P2==3 is the recommended pager cache 
** size, and so forth. P1==0 is the main database file and P1==1 is the 
** database file used to store temporary tables.
**
** A transaction must be started before executing this opcode.
*/
case OP_SetCookie: {
 Db *pDb;

 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 assert( pOp->p2<SQLITE_N_BTREE_META );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p1) );
 assert( p->readOnly==0 );
 pDb = &db->aDb[pOp->p1];
 assert( pDb->pBt!=0 );
 assert( sqlite3SchemaMutexHeld(db, pOp->p1, 0) );
 /* See note about index shifting on OP_ReadCookie */
 rc = sqlite3BtreeUpdateMeta(pDb->pBt, pOp->p2, pOp->p3);
 if( pOp->p2==BTREE_SCHEMA_VERSION ){
  /* When the schema cookie changes, record the new cookie internally */
  pDb->pSchema->schema_cookie = pOp->p3;
  db->mDbFlags |= DBFLAG_SchemaChange;
 }else if( pOp->p2==BTREE_FILE_FORMAT ){
  /* Record changes in the file format */
  pDb->pSchema->file_format = pOp->p3;
 }
 if( pOp->p1==1 ){
  /* Invalidate all prepared statements whenever the TEMP database
  ** schema is changed. Ticket #1644 */
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
  p->expired = 0;
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: OpenRead P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: root=P2 iDb=P3
**
** Open a read-only cursor for the database table whose root page is
** P2 in a database file. The database file is determined by P3. 
** P3==0 means the main database, P3==1 means the database used for 
** temporary tables, and P3>1 means used the corresponding attached
** database. Give the new cursor an identifier of P1. The P1
** values need not be contiguous but all P1 values should be small integers.
** It is an error for P1 to be negative.
**
** Allowed P5 bits:
** <ul>
** <li> <b>0x02 OPFLAG_SEEKEQ</b>: This cursor will only be used for
**    equality lookups (implemented as a pair of opcodes OP_SeekGE/OP_IdxGT
**    of OP_SeekLE/OP_IdxGT)
** </ul>
**
** The P4 value may be either an integer (P4_INT32) or a pointer to
** a KeyInfo structure (P4_KEYINFO). If it is a pointer to a KeyInfo 
** object, then table being opened must be an [index b-tree] where the
** KeyInfo object defines the content and collating 
** sequence of that index b-tree. Otherwise, if P4 is an integer 
** value, then the table being opened must be a [table b-tree] with a
** number of columns no less than the value of P4.
**
** See also: OpenWrite, ReopenIdx
*/
/* Opcode: ReopenIdx P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: root=P2 iDb=P3
**
** The ReopenIdx opcode works like OP_OpenRead except that it first
** checks to see if the cursor on P1 is already open on the same
** b-tree and if it is this opcode becomes a no-op. In other words,
** if the cursor is already open, do not reopen it.
**
** The ReopenIdx opcode may only be used with P5==0 or P5==OPFLAG_SEEKEQ
** and with P4 being a P4_KEYINFO object. Furthermore, the P3 value must
** be the same as every other ReopenIdx or OpenRead for the same cursor
** number.
**
** Allowed P5 bits:
** <ul>
** <li> <b>0x02 OPFLAG_SEEKEQ</b>: This cursor will only be used for
**    equality lookups (implemented as a pair of opcodes OP_SeekGE/OP_IdxGT
**    of OP_SeekLE/OP_IdxGT)
** </ul>
**
** See also: OP_OpenRead, OP_OpenWrite
*/
/* Opcode: OpenWrite P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: root=P2 iDb=P3
**
** Open a read/write cursor named P1 on the table or index whose root
** page is P2 (or whose root page is held in register P2 if the
** OPFLAG_P2ISREG bit is set in P5 - see below).
**
** The P4 value may be either an integer (P4_INT32) or a pointer to
** a KeyInfo structure (P4_KEYINFO). If it is a pointer to a KeyInfo 
** object, then table being opened must be an [index b-tree] where the
** KeyInfo object defines the content and collating 
** sequence of that index b-tree. Otherwise, if P4 is an integer 
** value, then the table being opened must be a [table b-tree] with a
** number of columns no less than the value of P4.
**
** Allowed P5 bits:
** <ul>
** <li> <b>0x02 OPFLAG_SEEKEQ</b>: This cursor will only be used for
**    equality lookups (implemented as a pair of opcodes OP_SeekGE/OP_IdxGT
**    of OP_SeekLE/OP_IdxGT)
** <li> <b>0x08 OPFLAG_FORDELETE</b>: This cursor is used only to seek
**    and subsequently delete entries in an index btree. This is a
**    hint to the storage engine that the storage engine is allowed to
**    ignore. The hint is not used by the official SQLite b*tree storage
**    engine, but is used by COMDB2.
** <li> <b>0x10 OPFLAG_P2ISREG</b>: Use the content of register P2
**    as the root page, not the value of P2 itself.
** </ul>
**
** This instruction works like OpenRead except that it opens the cursor
** in read/write mode.
**
** See also: OP_OpenRead, OP_ReopenIdx
*/
case OP_ReopenIdx: {
 int nField;
 KeyInfo *pKeyInfo;
 int p2;
 int iDb;
 int wrFlag;
 Btree *pX;
 VdbeCursor *pCur;
 Db *pDb;

 assert( pOp->p5==0 || pOp->p5==OPFLAG_SEEKEQ );
 assert( pOp->p4type==P4_KEYINFO );
 pCur = p->apCsr[pOp->p1];
 if( pCur && pCur->pgnoRoot==(u32)pOp->p2 ){
  assert( pCur->iDb==pOp->p3 );   /* Guaranteed by the code generator */
  goto open_cursor_set_hints;
 }
 /* If the cursor is not currently open or is open on a different
 ** index, then fall through into OP_OpenRead to force a reopen */
case OP_OpenRead:
case OP_OpenWrite:

 assert( pOp->opcode==OP_OpenWrite || pOp->p5==0 || pOp->p5==OPFLAG_SEEKEQ );
 assert( p->bIsReader );
 assert( pOp->opcode==OP_OpenRead || pOp->opcode==OP_ReopenIdx
     || p->readOnly==0 );

 if( p->expired ){
  rc = SQLITE_ABORT_ROLLBACK;
  goto abort_due_to_error;
 }

 nField = 0;
 pKeyInfo = 0;
 p2 = pOp->p2;
 iDb = pOp->p3;
 assert( iDb>=0 && iDb<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, iDb) );
 pDb = &db->aDb[iDb];
 pX = pDb->pBt;
 assert( pX!=0 );
 if( pOp->opcode==OP_OpenWrite ){
  assert( OPFLAG_FORDELETE==BTREE_FORDELETE );
  wrFlag = BTREE_WRCSR | (pOp->p5 & OPFLAG_FORDELETE);
  assert( sqlite3SchemaMutexHeld(db, iDb, 0) );
  if( pDb->pSchema->file_format < p->minWriteFileFormat ){
   p->minWriteFileFormat = pDb->pSchema->file_format;
  }
 }else{
  wrFlag = 0;
 }
 if( pOp->p5 & OPFLAG_P2ISREG ){
  assert( p2>0 );
  assert( p2<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
  assert( pOp->opcode==OP_OpenWrite );
  pIn2 = &aMem[p2];
  assert( memIsValid(pIn2) );
  assert( (pIn2->flags & MEM_Int)!=0 );
  sqlite3VdbeMemIntegerify(pIn2);
  p2 = (int)pIn2->u.i;
  /* The p2 value always comes from a prior OP_CreateBtree opcode and
  ** that opcode will always set the p2 value to 2 or more or else fail.
  ** If there were a failure, the prepared statement would have halted
  ** before reaching this instruction. */
  assert( p2>=2 );
 }
 if( pOp->p4type==P4_KEYINFO ){
  pKeyInfo = pOp->p4.pKeyInfo;
  assert( pKeyInfo->enc==ENC(db) );
  assert( pKeyInfo->db==db );
  nField = pKeyInfo->nAllField;
 }else if( pOp->p4type==P4_INT32 ){
  nField = pOp->p4.i;
 }
 assert( pOp->p1>=0 );
 assert( nField>=0 );
 testcase( nField==0 ); /* Table with INTEGER PRIMARY KEY and nothing else */
 pCur = allocateCursor(p, pOp->p1, nField, iDb, CURTYPE_BTREE);
 if( pCur==0 ) goto no_mem;
 pCur->nullRow = 1;
 pCur->isOrdered = 1;
 pCur->pgnoRoot = p2;
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pCur->wrFlag = wrFlag;
#endif
 rc = sqlite3BtreeCursor(pX, p2, wrFlag, pKeyInfo, pCur->uc.pCursor);
 pCur->pKeyInfo = pKeyInfo;
 /* Set the VdbeCursor.isTable variable. Previous versions of
 ** SQLite used to check if the root-page flags were sane at this point
 ** and report database corruption if they were not, but this check has
 ** since moved into the btree layer. */ 
 pCur->isTable = pOp->p4type!=P4_KEYINFO;

open_cursor_set_hints:
 assert( OPFLAG_BULKCSR==BTREE_BULKLOAD );
 assert( OPFLAG_SEEKEQ==BTREE_SEEK_EQ );
 testcase( pOp->p5 & OPFLAG_BULKCSR );
#ifdef SQLITE_ENABLE_CURSOR_HINTS
 testcase( pOp->p2 & OPFLAG_SEEKEQ );
#endif
 sqlite3BtreeCursorHintFlags(pCur->uc.pCursor,
                (pOp->p5 & (OPFLAG_BULKCSR|OPFLAG_SEEKEQ)));
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: OpenDup P1 P2 * * *
**
** Open a new cursor P1 that points to the same ephemeral table as
** cursor P2. The P2 cursor must have been opened by a prior OP_OpenEphemeral
** opcode. Only ephemeral cursors may be duplicated.
**
** Duplicate ephemeral cursors are used for self-joins of materialized views.
*/
case OP_OpenDup: {
 VdbeCursor *pOrig;  /* The original cursor to be duplicated */
 VdbeCursor *pCx;   /* The new cursor */

 pOrig = p->apCsr[pOp->p2];
 assert( pOrig->pBtx!=0 ); /* Only ephemeral cursors can be duplicated */

 pCx = allocateCursor(p, pOp->p1, pOrig->nField, -1, CURTYPE_BTREE);
 if( pCx==0 ) goto no_mem;
 pCx->nullRow = 1;
 pCx->isEphemeral = 1;
 pCx->pKeyInfo = pOrig->pKeyInfo;
 pCx->isTable = pOrig->isTable;
 rc = sqlite3BtreeCursor(pOrig->pBtx, MASTER_ROOT, BTREE_WRCSR,
             pCx->pKeyInfo, pCx->uc.pCursor);
 /* The sqlite3BtreeCursor() routine can only fail for the first cursor
 ** opened for a database. Since there is already an open cursor when this
 ** opcode is run, the sqlite3BtreeCursor() cannot fail */
 assert( rc==SQLITE_OK );
 break;
}


/* Opcode: OpenEphemeral P1 P2 * P4 P5
** Synopsis: nColumn=P2
**
** Open a new cursor P1 to a transient table.
** The cursor is always opened read/write even if 
** the main database is read-only. The ephemeral
** table is deleted automatically when the cursor is closed.
**
** P2 is the number of columns in the ephemeral table.
** The cursor points to a BTree table if P4==0 and to a BTree index
** if P4 is not 0. If P4 is not NULL, it points to a KeyInfo structure
** that defines the format of keys in the index.
**
** The P5 parameter can be a mask of the BTREE_* flags defined
** in btree.h. These flags control aspects of the operation of
** the btree. The BTREE_OMIT_JOURNAL and BTREE_SINGLE flags are
** added automatically.
*/
/* Opcode: OpenAutoindex P1 P2 * P4 *
** Synopsis: nColumn=P2
**
** This opcode works the same as OP_OpenEphemeral. It has a
** different name to distinguish its use. Tables created using
** by this opcode will be used for automatically created transient
** indices in joins.
*/
case OP_OpenAutoindex: 
case OP_OpenEphemeral: {
 VdbeCursor *pCx;
 KeyInfo *pKeyInfo;

 static const int vfsFlags = 
   SQLITE_OPEN_READWRITE |
   SQLITE_OPEN_CREATE |
   SQLITE_OPEN_EXCLUSIVE |
   SQLITE_OPEN_DELETEONCLOSE |
   SQLITE_OPEN_TRANSIENT_DB;
 assert( pOp->p1>=0 );
 assert( pOp->p2>=0 );
 pCx = allocateCursor(p, pOp->p1, pOp->p2, -1, CURTYPE_BTREE);
 if( pCx==0 ) goto no_mem;
 pCx->nullRow = 1;
 pCx->isEphemeral = 1;
 rc = sqlite3BtreeOpen(db->pVfs, 0, db, &pCx->pBtx, 
            BTREE_OMIT_JOURNAL | BTREE_SINGLE | pOp->p5, vfsFlags);
 if( rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pCx->pBtx, 1, 0);
 }
 if( rc==SQLITE_OK ){
  /* If a transient index is required, create it by calling
  ** sqlite3BtreeCreateTable() with the BTREE_BLOBKEY flag before
  ** opening it. If a transient table is required, just use the
  ** automatically created table with root-page 1 (an BLOB_INTKEY table).
  */
  if( (pCx->pKeyInfo = pKeyInfo = pOp->p4.pKeyInfo)!=0 ){
   int pgno;
   assert( pOp->p4type==P4_KEYINFO );
   rc = sqlite3BtreeCreateTable(pCx->pBtx, &pgno, BTREE_BLOBKEY | pOp->p5); 
   if( rc==SQLITE_OK ){
    assert( pgno==MASTER_ROOT+1 );
    assert( pKeyInfo->db==db );
    assert( pKeyInfo->enc==ENC(db) );
    rc = sqlite3BtreeCursor(pCx->pBtx, pgno, BTREE_WRCSR,
                pKeyInfo, pCx->uc.pCursor);
   }
   pCx->isTable = 0;
  }else{
   rc = sqlite3BtreeCursor(pCx->pBtx, MASTER_ROOT, BTREE_WRCSR,
               0, pCx->uc.pCursor);
   pCx->isTable = 1;
  }
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 pCx->isOrdered = (pOp->p5!=BTREE_UNORDERED);
 break;
}

/* Opcode: SorterOpen P1 P2 P3 P4 *
**
** This opcode works like OP_OpenEphemeral except that it opens
** a transient index that is specifically designed to sort large
** tables using an external merge-sort algorithm.
**
** If argument P3 is non-zero, then it indicates that the sorter may
** assume that a stable sort considering the first P3 fields of each
** key is sufficient to produce the required results.
*/
case OP_SorterOpen: {
 VdbeCursor *pCx;

 assert( pOp->p1>=0 );
 assert( pOp->p2>=0 );
 pCx = allocateCursor(p, pOp->p1, pOp->p2, -1, CURTYPE_SORTER);
 if( pCx==0 ) goto no_mem;
 pCx->pKeyInfo = pOp->p4.pKeyInfo;
 assert( pCx->pKeyInfo->db==db );
 assert( pCx->pKeyInfo->enc==ENC(db) );
 rc = sqlite3VdbeSorterInit(db, pOp->p3, pCx);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: SequenceTest P1 P2 * * *
** Synopsis: if( cursor[P1].ctr++ ) pc = P2
**
** P1 is a sorter cursor. If the sequence counter is currently zero, jump
** to P2. Regardless of whether or not the jump is taken, increment the
** the sequence value.
*/
case OP_SequenceTest: {
 VdbeCursor *pC;
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( isSorter(pC) );
 if( (pC->seqCount++)==0 ){
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: OpenPseudo P1 P2 P3 * *
** Synopsis: P3 columns in r[P2]
**
** Open a new cursor that points to a fake table that contains a single
** row of data. The content of that one row is the content of memory
** register P2. In other words, cursor P1 becomes an alias for the 
** MEM_Blob content contained in register P2.
**
** A pseudo-table created by this opcode is used to hold a single
** row output from the sorter so that the row can be decomposed into
** individual columns using the OP_Column opcode. The OP_Column opcode
** is the only cursor opcode that works with a pseudo-table.
**
** P3 is the number of fields in the records that will be stored by
** the pseudo-table.
*/
case OP_OpenPseudo: {
 VdbeCursor *pCx;

 assert( pOp->p1>=0 );
 assert( pOp->p3>=0 );
 pCx = allocateCursor(p, pOp->p1, pOp->p3, -1, CURTYPE_PSEUDO);
 if( pCx==0 ) goto no_mem;
 pCx->nullRow = 1;
 pCx->seekResult = pOp->p2;
 pCx->isTable = 1;
 /* Give this pseudo-cursor a fake BtCursor pointer so that pCx
 ** can be safely passed to sqlite3VdbeCursorMoveto(). This avoids a test
 ** for pCx->eCurType==CURTYPE_BTREE inside of sqlite3VdbeCursorMoveto()
 ** which is a performance optimization */
 pCx->uc.pCursor = sqlite3BtreeFakeValidCursor();
 assert( pOp->p5==0 );
 break;
}

/* Opcode: Close P1 * * * *
**
** Close a cursor previously opened as P1. If P1 is not
** currently open, this instruction is a no-op.
*/
case OP_Close: {
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 sqlite3VdbeFreeCursor(p, p->apCsr[pOp->p1]);
 p->apCsr[pOp->p1] = 0;
 break;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_COLUMN_USED_MASK
/* Opcode: ColumnsUsed P1 * * P4 *
**
** This opcode (which only exists if SQLite was compiled with
** SQLITE_ENABLE_COLUMN_USED_MASK) identifies which columns of the
** table or index for cursor P1 are used. P4 is a 64-bit integer
** (P4_INT64) in which the first 63 bits are one for each of the
** first 63 columns of the table or index that are actually used
** by the cursor. The high-order bit is set if any column after
** the 64th is used.
*/
case OP_ColumnsUsed: {
 VdbeCursor *pC;
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 pC->maskUsed = *(u64*)pOp->p4.pI64;
 break;
}
#endif

/* Opcode: SeekGE P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If cursor P1 refers to an SQL table (B-Tree that uses integer keys), 
** use the value in register P3 as the key. If cursor P1 refers 
** to an SQL index, then P3 is the first in an array of P4 registers 
** that are used as an unpacked index key. 
**
** Reposition cursor P1 so that it points to the smallest entry that 
** is greater than or equal to the key value. If there are no records 
** greater than or equal to the key and P2 is not zero, then jump to P2.
**
** If the cursor P1 was opened using the OPFLAG_SEEKEQ flag, then this
** opcode will always land on a record that equally equals the key, or
** else jump immediately to P2. When the cursor is OPFLAG_SEEKEQ, this
** opcode must be followed by an IdxLE opcode with the same arguments.
** The IdxLE opcode will be skipped if this opcode succeeds, but the
** IdxLE opcode will be used on subsequent loop iterations.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in forward order,
** from the beginning toward the end. In other words, the cursor is
** configured to use Next, not Prev.
**
** See also: Found, NotFound, SeekLt, SeekGt, SeekLe
*/
/* Opcode: SeekGT P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If cursor P1 refers to an SQL table (B-Tree that uses integer keys), 
** use the value in register P3 as a key. If cursor P1 refers 
** to an SQL index, then P3 is the first in an array of P4 registers 
** that are used as an unpacked index key. 
**
** Reposition cursor P1 so that it points to the smallest entry that 
** is greater than the key value. If there are no records greater than 
** the key and P2 is not zero, then jump to P2.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in forward order,
** from the beginning toward the end. In other words, the cursor is
** configured to use Next, not Prev.
**
** See also: Found, NotFound, SeekLt, SeekGe, SeekLe
*/
/* Opcode: SeekLT P1 P2 P3 P4 * 
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If cursor P1 refers to an SQL table (B-Tree that uses integer keys), 
** use the value in register P3 as a key. If cursor P1 refers 
** to an SQL index, then P3 is the first in an array of P4 registers 
** that are used as an unpacked index key. 
**
** Reposition cursor P1 so that it points to the largest entry that 
** is less than the key value. If there are no records less than 
** the key and P2 is not zero, then jump to P2.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in reverse order,
** from the end toward the beginning. In other words, the cursor is
** configured to use Prev, not Next.
**
** See also: Found, NotFound, SeekGt, SeekGe, SeekLe
*/
/* Opcode: SeekLE P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If cursor P1 refers to an SQL table (B-Tree that uses integer keys), 
** use the value in register P3 as a key. If cursor P1 refers 
** to an SQL index, then P3 is the first in an array of P4 registers 
** that are used as an unpacked index key. 
**
** Reposition cursor P1 so that it points to the largest entry that 
** is less than or equal to the key value. If there are no records 
** less than or equal to the key and P2 is not zero, then jump to P2.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in reverse order,
** from the end toward the beginning. In other words, the cursor is
** configured to use Prev, not Next.
**
** If the cursor P1 was opened using the OPFLAG_SEEKEQ flag, then this
** opcode will always land on a record that equally equals the key, or
** else jump immediately to P2. When the cursor is OPFLAG_SEEKEQ, this
** opcode must be followed by an IdxGE opcode with the same arguments.
** The IdxGE opcode will be skipped if this opcode succeeds, but the
** IdxGE opcode will be used on subsequent loop iterations.
**
** See also: Found, NotFound, SeekGt, SeekGe, SeekLt
*/
case OP_SeekLT:     /* jump, in3 */
case OP_SeekLE:     /* jump, in3 */
case OP_SeekGE:     /* jump, in3 */
case OP_SeekGT: {    /* jump, in3 */
 int res;      /* Comparison result */
 int oc;      /* Opcode */
 VdbeCursor *pC;  /* The cursor to seek */
 UnpackedRecord r; /* The key to seek for */
 int nField;    /* Number of columns or fields in the key */
 i64 iKey;     /* The rowid we are to seek to */
 int eqOnly;    /* Only interested in == results */

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( pOp->p2!=0 );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( OP_SeekLE == OP_SeekLT+1 );
 assert( OP_SeekGE == OP_SeekLT+2 );
 assert( OP_SeekGT == OP_SeekLT+3 );
 assert( pC->isOrdered );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 oc = pOp->opcode;
 eqOnly = 0;
 pC->nullRow = 0;
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pC->seekOp = pOp->opcode;
#endif

 if( pC->isTable ){
  /* The BTREE_SEEK_EQ flag is only set on index cursors */
  assert( sqlite3BtreeCursorHasHint(pC->uc.pCursor, BTREE_SEEK_EQ)==0
       || CORRUPT_DB );

  /* The input value in P3 might be of any type: integer, real, string,
  ** blob, or NULL. But it needs to be an integer before we can do
  ** the seek, so convert it. */
  pIn3 = &aMem[pOp->p3];
  if( (pIn3->flags & (MEM_Int|MEM_Real|MEM_Str))==MEM_Str ){
   applyNumericAffinity(pIn3, 0);
  }
  iKey = sqlite3VdbeIntValue(pIn3);

  /* If the P3 value could not be converted into an integer without
  ** loss of information, then special processing is required... */
  if( (pIn3->flags & MEM_Int)==0 ){
   if( (pIn3->flags & MEM_Real)==0 ){
    /* If the P3 value cannot be converted into any kind of a number,
    ** then the seek is not possible, so jump to P2 */
    VdbeBranchTaken(1,2); goto jump_to_p2;
    break;
   }

   /* If the approximation iKey is larger than the actual real search
   ** term, substitute >= for > and < for <=. e.g. if the search term
   ** is 4.9 and the integer approximation 5:
   **
   **    (x > 4.9)  ->   (x >= 5)
   **    (x <= 4.9)  ->   (x < 5)
   */
   if( pIn3->u.r<(double)iKey ){
    assert( OP_SeekGE==(OP_SeekGT-1) );
    assert( OP_SeekLT==(OP_SeekLE-1) );
    assert( (OP_SeekLE & 0x0001)==(OP_SeekGT & 0x0001) );
    if( (oc & 0x0001)==(OP_SeekGT & 0x0001) ) oc--;
   }

   /* If the approximation iKey is smaller than the actual real search
   ** term, substitute <= for < and > for >=. */
   else if( pIn3->u.r>(double)iKey ){
    assert( OP_SeekLE==(OP_SeekLT+1) );
    assert( OP_SeekGT==(OP_SeekGE+1) );
    assert( (OP_SeekLT & 0x0001)==(OP_SeekGE & 0x0001) );
    if( (oc & 0x0001)==(OP_SeekLT & 0x0001) ) oc++;
   }
  } 
  rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pC->uc.pCursor, 0, (u64)iKey, 0, &res);
  pC->movetoTarget = iKey; /* Used by OP_Delete */
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto abort_due_to_error;
  }
 }else{
  /* For a cursor with the BTREE_SEEK_EQ hint, only the OP_SeekGE and
  ** OP_SeekLE opcodes are allowed, and these must be immediately followed
  ** by an OP_IdxGT or OP_IdxLT opcode, respectively, with the same key.
  */
  if( sqlite3BtreeCursorHasHint(pC->uc.pCursor, BTREE_SEEK_EQ) ){
   eqOnly = 1;
   assert( pOp->opcode==OP_SeekGE || pOp->opcode==OP_SeekLE );
   assert( pOp[1].opcode==OP_IdxLT || pOp[1].opcode==OP_IdxGT );
   assert( pOp[1].p1==pOp[0].p1 );
   assert( pOp[1].p2==pOp[0].p2 );
   assert( pOp[1].p3==pOp[0].p3 );
   assert( pOp[1].p4.i==pOp[0].p4.i );
  }

  nField = pOp->p4.i;
  assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
  assert( nField>0 );
  r.pKeyInfo = pC->pKeyInfo;
  r.nField = (u16)nField;

  /* The next line of code computes as follows, only faster:
  **  if( oc==OP_SeekGT || oc==OP_SeekLE ){
  **   r.default_rc = -1;
  **  }else{
  **   r.default_rc = +1;
  **  }
  */
  r.default_rc = ((1 & (oc - OP_SeekLT)) ? -1 : +1);
  assert( oc!=OP_SeekGT || r.default_rc==-1 );
  assert( oc!=OP_SeekLE || r.default_rc==-1 );
  assert( oc!=OP_SeekGE || r.default_rc==+1 );
  assert( oc!=OP_SeekLT || r.default_rc==+1 );

  r.aMem = &aMem[pOp->p3];
#ifdef SQLITE_DEBUG
  { int i; for(i=0; i<r.nField; i++) assert( memIsValid(&r.aMem[i]) ); }
#endif
  r.eqSeen = 0;
  rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pC->uc.pCursor, &r, 0, 0, &res);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto abort_due_to_error;
  }
  if( eqOnly && r.eqSeen==0 ){
   assert( res!=0 );
   goto seek_not_found;
  }
 }
 pC->deferredMoveto = 0;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
#ifdef SQLITE_TEST
 sqlite3_search_count++;
#endif
 if( oc>=OP_SeekGE ){ assert( oc==OP_SeekGE || oc==OP_SeekGT );
  if( res<0 || (res==0 && oc==OP_SeekGT) ){
   res = 0;
   rc = sqlite3BtreeNext(pC->uc.pCursor, 0);
   if( rc!=SQLITE_OK ){
    if( rc==SQLITE_DONE ){
     rc = SQLITE_OK;
     res = 1;
    }else{
     goto abort_due_to_error;
    }
   }
  }else{
   res = 0;
  }
 }else{
  assert( oc==OP_SeekLT || oc==OP_SeekLE );
  if( res>0 || (res==0 && oc==OP_SeekLT) ){
   res = 0;
   rc = sqlite3BtreePrevious(pC->uc.pCursor, 0);
   if( rc!=SQLITE_OK ){
    if( rc==SQLITE_DONE ){
     rc = SQLITE_OK;
     res = 1;
    }else{
     goto abort_due_to_error;
    }
   }
  }else{
   /* res might be negative because the table is empty. Check to
   ** see if this is the case.
   */
   res = sqlite3BtreeEof(pC->uc.pCursor);
  }
 }
seek_not_found:
 assert( pOp->p2>0 );
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 if( res ){
  goto jump_to_p2;
 }else if( eqOnly ){
  assert( pOp[1].opcode==OP_IdxLT || pOp[1].opcode==OP_IdxGT );
  pOp++; /* Skip the OP_IdxLt or OP_IdxGT that follows */
 }
 break;
}

/* Opcode: SeekHit P1 P2 * * *
** Synopsis: seekHit=P2
**
** Set the seekHit flag on cursor P1 to the value in P2.
** The seekHit flag is used by the IfNoHope opcode.
**
** P1 must be a valid b-tree cursor. P2 must be a boolean value,
** either 0 or 1.
*/
case OP_SeekHit: {
 VdbeCursor *pC;
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pOp->p2==0 || pOp->p2==1 );
 pC->seekHit = pOp->p2 & 1;
 break;
}

/* Opcode: Found P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If P4==0 then register P3 holds a blob constructed by MakeRecord. If
** P4>0 then register P3 is the first of P4 registers that form an unpacked
** record.
**
** Cursor P1 is on an index btree. If the record identified by P3 and P4
** is a prefix of any entry in P1 then a jump is made to P2 and
** P1 is left pointing at the matching entry.
**
** This operation leaves the cursor in a state where it can be
** advanced in the forward direction. The Next instruction will work,
** but not the Prev instruction.
**
** See also: NotFound, NoConflict, NotExists. SeekGe
*/
/* Opcode: NotFound P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If P4==0 then register P3 holds a blob constructed by MakeRecord. If
** P4>0 then register P3 is the first of P4 registers that form an unpacked
** record.
** 
** Cursor P1 is on an index btree. If the record identified by P3 and P4
** is not the prefix of any entry in P1 then a jump is made to P2. If P1 
** does contain an entry whose prefix matches the P3/P4 record then control
** falls through to the next instruction and P1 is left pointing at the
** matching entry.
**
** This operation leaves the cursor in a state where it cannot be
** advanced in either direction. In other words, the Next and Prev
** opcodes do not work after this operation.
**
** See also: Found, NotExists, NoConflict, IfNoHope
*/
/* Opcode: IfNoHope P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** Register P3 is the first of P4 registers that form an unpacked
** record.
**
** Cursor P1 is on an index btree. If the seekHit flag is set on P1, then
** this opcode is a no-op. But if the seekHit flag of P1 is clear, then
** check to see if there is any entry in P1 that matches the
** prefix identified by P3 and P4. If no entry matches the prefix,
** jump to P2. Otherwise fall through.
**
** This opcode behaves like OP_NotFound if the seekHit
** flag is clear and it behaves like OP_Noop if the seekHit flag is set.
**
** This opcode is used in IN clause processing for a multi-column key.
** If an IN clause is attached to an element of the key other than the
** left-most element, and if there are no matches on the most recent
** seek over the whole key, then it might be that one of the key element
** to the left is prohibiting a match, and hence there is "no hope" of
** any match regardless of how many IN clause elements are checked.
** In such a case, we abandon the IN clause search early, using this
** opcode. The opcode name comes from the fact that the
** jump is taken if there is "no hope" of achieving a match.
**
** See also: NotFound, SeekHit
*/
/* Opcode: NoConflict P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** If P4==0 then register P3 holds a blob constructed by MakeRecord. If
** P4>0 then register P3 is the first of P4 registers that form an unpacked
** record.
** 
** Cursor P1 is on an index btree. If the record identified by P3 and P4
** contains any NULL value, jump immediately to P2. If all terms of the
** record are not-NULL then a check is done to determine if any row in the
** P1 index btree has a matching key prefix. If there are no matches, jump
** immediately to P2. If there is a match, fall through and leave the P1
** cursor pointing to the matching row.
**
** This opcode is similar to OP_NotFound with the exceptions that the
** branch is always taken if any part of the search key input is NULL.
**
** This operation leaves the cursor in a state where it cannot be
** advanced in either direction. In other words, the Next and Prev
** opcodes do not work after this operation.
**
** See also: NotFound, Found, NotExists
*/
case OP_IfNoHope: {   /* jump, in3 */
 VdbeCursor *pC;
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 if( pC->seekHit ) break;
 /* Fall through into OP_NotFound */
}
case OP_NoConflict:   /* jump, in3 */
case OP_NotFound:    /* jump, in3 */
case OP_Found: {    /* jump, in3 */
 int alreadyExists;
 int takeJump;
 int ii;
 VdbeCursor *pC;
 int res;
 UnpackedRecord *pFree;
 UnpackedRecord *pIdxKey;
 UnpackedRecord r;

#ifdef SQLITE_TEST
 if( pOp->opcode!=OP_NoConflict ) sqlite3_found_count++;
#endif

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pC->seekOp = pOp->opcode;
#endif
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 assert( pC->isTable==0 );
 if( pOp->p4.i>0 ){
  r.pKeyInfo = pC->pKeyInfo;
  r.nField = (u16)pOp->p4.i;
  r.aMem = pIn3;
#ifdef SQLITE_DEBUG
  for(ii=0; ii<r.nField; ii++){
   assert( memIsValid(&r.aMem[ii]) );
   assert( (r.aMem[ii].flags & MEM_Zero)==0 || r.aMem[ii].n==0 );
   if( ii ) REGISTER_TRACE(pOp->p3+ii, &r.aMem[ii]);
  }
#endif
  pIdxKey = &r;
  pFree = 0;
 }else{
  assert( pIn3->flags & MEM_Blob );
  rc = ExpandBlob(pIn3);
  assert( rc==SQLITE_OK || rc==SQLITE_NOMEM );
  if( rc ) goto no_mem;
  pFree = pIdxKey = sqlite3VdbeAllocUnpackedRecord(pC->pKeyInfo);
  if( pIdxKey==0 ) goto no_mem;
  sqlite3VdbeRecordUnpack(pC->pKeyInfo, pIn3->n, pIn3->z, pIdxKey);
 }
 pIdxKey->default_rc = 0;
 takeJump = 0;
 if( pOp->opcode==OP_NoConflict ){
  /* For the OP_NoConflict opcode, take the jump if any of the
  ** input fields are NULL, since any key with a NULL will not
  ** conflict */
  for(ii=0; ii<pIdxKey->nField; ii++){
   if( pIdxKey->aMem[ii].flags & MEM_Null ){
    takeJump = 1;
    break;
   }
  }
 }
 rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pC->uc.pCursor, pIdxKey, 0, 0, &res);
 if( pFree ) sqlite3DbFreeNN(db, pFree);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  goto abort_due_to_error;
 }
 pC->seekResult = res;
 alreadyExists = (res==0);
 pC->nullRow = 1-alreadyExists;
 pC->deferredMoveto = 0;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 if( pOp->opcode==OP_Found ){
  VdbeBranchTaken(alreadyExists!=0,2);
  if( alreadyExists ) goto jump_to_p2;
 }else{
  VdbeBranchTaken(takeJump||alreadyExists==0,2);
  if( takeJump || !alreadyExists ) goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: SeekRowid P1 P2 P3 * *
** Synopsis: intkey=r[P3]
**
** P1 is the index of a cursor open on an SQL table btree (with integer
** keys). If register P3 does not contain an integer or if P1 does not
** contain a record with rowid P3 then jump immediately to P2. 
** Or, if P2 is 0, raise an SQLITE_CORRUPT error. If P1 does contain
** a record with rowid P3 then 
** leave the cursor pointing at that record and fall through to the next
** instruction.
**
** The OP_NotExists opcode performs the same operation, but with OP_NotExists
** the P3 register must be guaranteed to contain an integer value. With this
** opcode, register P3 might not contain an integer.
**
** The OP_NotFound opcode performs the same operation on index btrees
** (with arbitrary multi-value keys).
**
** This opcode leaves the cursor in a state where it cannot be advanced
** in either direction. In other words, the Next and Prev opcodes will
** not work following this opcode.
**
** See also: Found, NotFound, NoConflict, SeekRowid
*/
/* Opcode: NotExists P1 P2 P3 * *
** Synopsis: intkey=r[P3]
**
** P1 is the index of a cursor open on an SQL table btree (with integer
** keys). P3 is an integer rowid. If P1 does not contain a record with
** rowid P3 then jump immediately to P2. Or, if P2 is 0, raise an
** SQLITE_CORRUPT error. If P1 does contain a record with rowid P3 then 
** leave the cursor pointing at that record and fall through to the next
** instruction.
**
** The OP_SeekRowid opcode performs the same operation but also allows the
** P3 register to contain a non-integer value, in which case the jump is
** always taken. This opcode requires that P3 always contain an integer.
**
** The OP_NotFound opcode performs the same operation on index btrees
** (with arbitrary multi-value keys).
**
** This opcode leaves the cursor in a state where it cannot be advanced
** in either direction. In other words, the Next and Prev opcodes will
** not work following this opcode.
**
** See also: Found, NotFound, NoConflict, SeekRowid
*/
case OP_SeekRowid: {    /* jump, in3 */
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 int res;
 u64 iKey;

 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 if( (pIn3->flags & MEM_Int)==0 ){
  applyAffinity(pIn3, SQLITE_AFF_NUMERIC, encoding);
  if( (pIn3->flags & MEM_Int)==0 ) goto jump_to_p2;
 }
 /* Fall through into OP_NotExists */
case OP_NotExists:     /* jump, in3 */
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 assert( pIn3->flags & MEM_Int );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pC->seekOp = OP_SeekRowid;
#endif
 assert( pC->isTable );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 pCrsr = pC->uc.pCursor;
 assert( pCrsr!=0 );
 res = 0;
 iKey = pIn3->u.i;
 rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pCrsr, 0, iKey, 0, &res);
 assert( rc==SQLITE_OK || res==0 );
 pC->movetoTarget = iKey; /* Used by OP_Delete */
 pC->nullRow = 0;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 pC->deferredMoveto = 0;
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 pC->seekResult = res;
 if( res!=0 ){
  assert( rc==SQLITE_OK );
  if( pOp->p2==0 ){
   rc = SQLITE_CORRUPT_BKPT;
  }else{
   goto jump_to_p2;
  }
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: Sequence P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=cursor[P1].ctr++
**
** Find the next available sequence number for cursor P1.
** Write the sequence number into register P2.
** The sequence number on the cursor is incremented after this
** instruction. 
*/
case OP_Sequence: {      /* out2 */
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( p->apCsr[pOp->p1]!=0 );
 assert( p->apCsr[pOp->p1]->eCurType!=CURTYPE_VTAB );
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->u.i = p->apCsr[pOp->p1]->seqCount++;
 break;
}


/* Opcode: NewRowid P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2]=rowid
**
** Get a new integer record number (a.k.a "rowid") used as the key to a table.
** The record number is not previously used as a key in the database
** table that cursor P1 points to. The new record number is written
** written to register P2.
**
** If P3>0 then P3 is a register in the root frame of this VDBE that holds 
** the largest previously generated record number. No new record numbers are
** allowed to be less than this value. When this value reaches its maximum, 
** an SQLITE_FULL error is generated. The P3 register is updated with the '
** generated record number. This P3 mechanism is used to help implement the
** AUTOINCREMENT feature.
*/
case OP_NewRowid: {      /* out2 */
 i64 v;         /* The new rowid */
 VdbeCursor *pC;    /* Cursor of table to get the new rowid */
 int res;        /* Result of an sqlite3BtreeLast() */
 int cnt;        /* Counter to limit the number of searches */
 Mem *pMem;       /* Register holding largest rowid for AUTOINCREMENT */
 VdbeFrame *pFrame;   /* Root frame of VDBE */

 v = 0;
 res = 0;
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->isTable );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 {
  /* The next rowid or record number (different terms for the same
  ** thing) is obtained in a two-step algorithm.
  **
  ** First we attempt to find the largest existing rowid and add one
  ** to that. But if the largest existing rowid is already the maximum
  ** positive integer, we have to fall through to the second
  ** probabilistic algorithm
  **
  ** The second algorithm is to select a rowid at random and see if
  ** it already exists in the table. If it does not exist, we have
  ** succeeded. If the random rowid does exist, we select a new one
  ** and try again, up to 100 times.
  */
  assert( pC->isTable );

#ifdef SQLITE_32BIT_ROWID
#  define MAX_ROWID 0x7fffffff
#else
  /* Some compilers complain about constants of the form 0x7fffffffffffffff.
  ** Others complain about 0x7ffffffffffffffffLL. The following macro seems
  ** to provide the constant while making all compilers happy.
  */
#  define MAX_ROWID (i64)( (((u64)0x7fffffff)<<32) | (u64)0xffffffff )
#endif

  if( !pC->useRandomRowid ){
   rc = sqlite3BtreeLast(pC->uc.pCursor, &res);
   if( rc!=SQLITE_OK ){
    goto abort_due_to_error;
   }
   if( res ){
    v = 1;  /* IMP: R-61914-48074 */
   }else{
    assert( sqlite3BtreeCursorIsValid(pC->uc.pCursor) );
    v = sqlite3BtreeIntegerKey(pC->uc.pCursor);
    if( v>=MAX_ROWID ){
     pC->useRandomRowid = 1;
    }else{
     v++;  /* IMP: R-29538-34987 */
    }
   }
  }

#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINCREMENT
  if( pOp->p3 ){
   /* Assert that P3 is a valid memory cell. */
   assert( pOp->p3>0 );
   if( p->pFrame ){
    for(pFrame=p->pFrame; pFrame->pParent; pFrame=pFrame->pParent);
    /* Assert that P3 is a valid memory cell. */
    assert( pOp->p3<=pFrame->nMem );
    pMem = &pFrame->aMem[pOp->p3];
   }else{
    /* Assert that P3 is a valid memory cell. */
    assert( pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
    pMem = &aMem[pOp->p3];
    memAboutToChange(p, pMem);
   }
   assert( memIsValid(pMem) );

   REGISTER_TRACE(pOp->p3, pMem);
   sqlite3VdbeMemIntegerify(pMem);
   assert( (pMem->flags & MEM_Int)!=0 ); /* mem(P3) holds an integer */
   if( pMem->u.i==MAX_ROWID || pC->useRandomRowid ){
    rc = SQLITE_FULL;  /* IMP: R-17817-00630 */
    goto abort_due_to_error;
   }
   if( v<pMem->u.i+1 ){
    v = pMem->u.i + 1;
   }
   pMem->u.i = v;
  }
#endif
  if( pC->useRandomRowid ){
   /* IMPLEMENTATION-OF: R-07677-41881 If the largest ROWID is equal to the
   ** largest possible integer (9223372036854775807) then the database
   ** engine starts picking positive candidate ROWIDs at random until
   ** it finds one that is not previously used. */
   assert( pOp->p3==0 ); /* We cannot be in random rowid mode if this is
               ** an AUTOINCREMENT table. */
   cnt = 0;
   do{
    sqlite3_randomness(sizeof(v), &v);
    v &= (MAX_ROWID>>1); v++; /* Ensure that v is greater than zero */
   }while( ((rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pC->uc.pCursor, 0, (u64)v,
                         0, &res))==SQLITE_OK)
      && (res==0)
      && (++cnt<100));
   if( rc ) goto abort_due_to_error;
   if( res==0 ){
    rc = SQLITE_FULL;  /* IMP: R-38219-53002 */
    goto abort_due_to_error;
   }
   assert( v>0 ); /* EV: R-40812-03570 */
  }
  pC->deferredMoveto = 0;
  pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 }
 pOut->u.i = v;
 break;
}

/* Opcode: Insert P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: intkey=r[P3] data=r[P2]
**
** Write an entry into the table of cursor P1. A new entry is
** created if it doesn't already exist or the data for an existing
** entry is overwritten. The data is the value MEM_Blob stored in register
** number P2. The key is stored in register P3. The key must
** be a MEM_Int.
**
** If the OPFLAG_NCHANGE flag of P5 is set, then the row change count is
** incremented (otherwise not). If the OPFLAG_LASTROWID flag of P5 is set,
** then rowid is stored for subsequent return by the
** sqlite3_last_insert_rowid() function (otherwise it is unmodified).
**
** If the OPFLAG_USESEEKRESULT flag of P5 is set, the implementation might
** run faster by avoiding an unnecessary seek on cursor P1. However,
** the OPFLAG_USESEEKRESULT flag must only be set if there have been no prior
** seeks on the cursor or if the most recent seek used a key equal to P3.
**
** If the OPFLAG_ISUPDATE flag is set, then this opcode is part of an
** UPDATE operation. Otherwise (if the flag is clear) then this opcode
** is part of an INSERT operation. The difference is only important to
** the update hook.
**
** Parameter P4 may point to a Table structure, or may be NULL. If it is 
** not NULL, then the update-hook (sqlite3.xUpdateCallback) is invoked 
** following a successful insert.
**
** (WARNING/TODO: If P1 is a pseudo-cursor and P2 is dynamically
** allocated, then ownership of P2 is transferred to the pseudo-cursor
** and register P2 becomes ephemeral. If the cursor is changed, the
** value of register P2 will then change. Make sure this does not
** cause any problems.)
**
** This instruction only works on tables. The equivalent instruction
** for indices is OP_IdxInsert.
*/
/* Opcode: InsertInt P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: intkey=P3 data=r[P2]
**
** This works exactly like OP_Insert except that the key is the
** integer value P3, not the value of the integer stored in register P3.
*/
case OP_Insert: 
case OP_InsertInt: {
 Mem *pData;    /* MEM cell holding data for the record to be inserted */
 Mem *pKey;    /* MEM cell holding key for the record */
 VdbeCursor *pC;  /* Cursor to table into which insert is written */
 int seekResult;  /* Result of prior seek or 0 if no USESEEKRESULT flag */
 const char *zDb; /* database name - used by the update hook */
 Table *pTab;   /* Table structure - used by update and pre-update hooks */
 BtreePayload x;  /* Payload to be inserted */

 pData = &aMem[pOp->p2];
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( memIsValid(pData) );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 assert( (pOp->p5 & OPFLAG_ISNOOP) || pC->isTable );
 assert( pOp->p4type==P4_TABLE || pOp->p4type>=P4_STATIC );
 REGISTER_TRACE(pOp->p2, pData);
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, pC);

 if( pOp->opcode==OP_Insert ){
  pKey = &aMem[pOp->p3];
  assert( pKey->flags & MEM_Int );
  assert( memIsValid(pKey) );
  REGISTER_TRACE(pOp->p3, pKey);
  x.nKey = pKey->u.i;
 }else{
  assert( pOp->opcode==OP_InsertInt );
  x.nKey = pOp->p3;
 }

 if( pOp->p4type==P4_TABLE && HAS_UPDATE_HOOK(db) ){
  assert( pC->iDb>=0 );
  zDb = db->aDb[pC->iDb].zDbSName;
  pTab = pOp->p4.pTab;
  assert( (pOp->p5 & OPFLAG_ISNOOP) || HasRowid(pTab) );
 }else{
  pTab = 0;
  zDb = 0; /* Not needed. Silence a compiler warning. */
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK
 /* Invoke the pre-update hook, if any */
 if( pTab ){
  if( db->xPreUpdateCallback && !(pOp->p5 & OPFLAG_ISUPDATE) ){
   sqlite3VdbePreUpdateHook(p, pC, SQLITE_INSERT, zDb, pTab, x.nKey,pOp->p2);
  }
  if( db->xUpdateCallback==0 || pTab->aCol==0 ){
   /* Prevent post-update hook from running in cases when it should not */
   pTab = 0;
  }
 }
 if( pOp->p5 & OPFLAG_ISNOOP ) break;
#endif

 if( pOp->p5 & OPFLAG_NCHANGE ) p->nChange++;
 if( pOp->p5 & OPFLAG_LASTROWID ) db->lastRowid = x.nKey;
 assert( pData->flags & (MEM_Blob|MEM_Str) );
 x.pData = pData->z;
 x.nData = pData->n;
 seekResult = ((pOp->p5 & OPFLAG_USESEEKRESULT) ? pC->seekResult : 0);
 if( pData->flags & MEM_Zero ){
  x.nZero = pData->u.nZero;
 }else{
  x.nZero = 0;
 }
 x.pKey = 0;
 rc = sqlite3BtreeInsert(pC->uc.pCursor, &x,
   (pOp->p5 & (OPFLAG_APPEND|OPFLAG_SAVEPOSITION)), seekResult
 );
 pC->deferredMoveto = 0;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;

 /* Invoke the update-hook if required. */
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( pTab ){
  assert( db->xUpdateCallback!=0 );
  assert( pTab->aCol!=0 );
  db->xUpdateCallback(db->pUpdateArg,
      (pOp->p5 & OPFLAG_ISUPDATE) ? SQLITE_UPDATE : SQLITE_INSERT,
      zDb, pTab->zName, x.nKey);
 }
 break;
}

/* Opcode: Delete P1 P2 P3 P4 P5
**
** Delete the record at which the P1 cursor is currently pointing.
**
** If the OPFLAG_SAVEPOSITION bit of the P5 parameter is set, then
** the cursor will be left pointing at either the next or the previous
** record in the table. If it is left pointing at the next record, then
** the next Next instruction will be a no-op. As a result, in this case
** it is ok to delete a record from within a Next loop. If 
** OPFLAG_SAVEPOSITION bit of P5 is clear, then the cursor will be
** left in an undefined state.
**
** If the OPFLAG_AUXDELETE bit is set on P5, that indicates that this
** delete one of several associated with deleting a table row and all its
** associated index entries. Exactly one of those deletes is the "primary"
** delete. The others are all on OPFLAG_FORDELETE cursors or else are
** marked with the AUXDELETE flag.
**
** If the OPFLAG_NCHANGE flag of P2 (NB: P2 not P5) is set, then the row
** change count is incremented (otherwise not).
**
** P1 must not be pseudo-table. It has to be a real table with
** multiple rows.
**
** If P4 is not NULL then it points to a Table object. In this case either 
** the update or pre-update hook, or both, may be invoked. The P1 cursor must
** have been positioned using OP_NotFound prior to invoking this opcode in 
** this case. Specifically, if one is configured, the pre-update hook is 
** invoked if P4 is not NULL. The update-hook is invoked if one is configured, 
** P4 is not NULL, and the OPFLAG_NCHANGE flag is set in P2.
**
** If the OPFLAG_ISUPDATE flag is set in P2, then P3 contains the address
** of the memory cell that contains the value that the rowid of the row will
** be set to by the update.
*/
case OP_Delete: {
 VdbeCursor *pC;
 const char *zDb;
 Table *pTab;
 int opflags;

 opflags = pOp->p2;
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, pC);

#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( pOp->p4type==P4_TABLE && HasRowid(pOp->p4.pTab) && pOp->p5==0 ){
  /* If p5 is zero, the seek operation that positioned the cursor prior to
  ** OP_Delete will have also set the pC->movetoTarget field to the rowid of
  ** the row that is being deleted */
  i64 iKey = sqlite3BtreeIntegerKey(pC->uc.pCursor);
  assert( pC->movetoTarget==iKey );
 }
#endif

 /* If the update-hook or pre-update-hook will be invoked, set zDb to
 ** the name of the db to pass as to it. Also set local pTab to a copy
 ** of p4.pTab. Finally, if p5 is true, indicating that this cursor was
 ** last moved with OP_Next or OP_Prev, not Seek or NotFound, set 
 ** VdbeCursor.movetoTarget to the current rowid. */
 if( pOp->p4type==P4_TABLE && HAS_UPDATE_HOOK(db) ){
  assert( pC->iDb>=0 );
  assert( pOp->p4.pTab!=0 );
  zDb = db->aDb[pC->iDb].zDbSName;
  pTab = pOp->p4.pTab;
  if( (pOp->p5 & OPFLAG_SAVEPOSITION)!=0 && pC->isTable ){
   pC->movetoTarget = sqlite3BtreeIntegerKey(pC->uc.pCursor);
  }
 }else{
  zDb = 0;  /* Not needed. Silence a compiler warning. */
  pTab = 0; /* Not needed. Silence a compiler warning. */
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK
 /* Invoke the pre-update-hook if required. */
 if( db->xPreUpdateCallback && pOp->p4.pTab ){
  assert( !(opflags & OPFLAG_ISUPDATE) 
     || HasRowid(pTab)==0 
     || (aMem[pOp->p3].flags & MEM_Int) 
  );
  sqlite3VdbePreUpdateHook(p, pC,
    (opflags & OPFLAG_ISUPDATE) ? SQLITE_UPDATE : SQLITE_DELETE, 
    zDb, pTab, pC->movetoTarget,
    pOp->p3
  );
 }
 if( opflags & OPFLAG_ISNOOP ) break;
#endif
 
 /* Only flags that can be set are SAVEPOISTION and AUXDELETE */ 
 assert( (pOp->p5 & ~(OPFLAG_SAVEPOSITION|OPFLAG_AUXDELETE))==0 );
 assert( OPFLAG_SAVEPOSITION==BTREE_SAVEPOSITION );
 assert( OPFLAG_AUXDELETE==BTREE_AUXDELETE );

#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( p->pFrame==0 ){
  if( pC->isEphemeral==0
    && (pOp->p5 & OPFLAG_AUXDELETE)==0
    && (pC->wrFlag & OPFLAG_FORDELETE)==0
   ){
   nExtraDelete++;
  }
  if( pOp->p2 & OPFLAG_NCHANGE ){
   nExtraDelete--;
  }
 }
#endif

 rc = sqlite3BtreeDelete(pC->uc.pCursor, pOp->p5);
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 pC->seekResult = 0;
 if( rc ) goto abort_due_to_error;

 /* Invoke the update-hook if required. */
 if( opflags & OPFLAG_NCHANGE ){
  p->nChange++;
  if( db->xUpdateCallback && HasRowid(pTab) ){
   db->xUpdateCallback(db->pUpdateArg, SQLITE_DELETE, zDb, pTab->zName,
     pC->movetoTarget);
   assert( pC->iDb>=0 );
  }
 }

 break;
}
/* Opcode: ResetCount * * * * *
**
** The value of the change counter is copied to the database handle
** change counter (returned by subsequent calls to sqlite3_changes()).
** Then the VMs internal change counter resets to 0.
** This is used by trigger programs.
*/
case OP_ResetCount: {
 sqlite3VdbeSetChanges(db, p->nChange);
 p->nChange = 0;
 break;
}

/* Opcode: SorterCompare P1 P2 P3 P4
** Synopsis: if key(P1)!=trim(r[P3],P4) goto P2
**
** P1 is a sorter cursor. This instruction compares a prefix of the
** record blob in register P3 against a prefix of the entry that 
** the sorter cursor currently points to. Only the first P4 fields
** of r[P3] and the sorter record are compared.
**
** If either P3 or the sorter contains a NULL in one of their significant
** fields (not counting the P4 fields at the end which are ignored) then
** the comparison is assumed to be equal.
**
** Fall through to next instruction if the two records compare equal to
** each other. Jump to P2 if they are different.
*/
case OP_SorterCompare: {
 VdbeCursor *pC;
 int res;
 int nKeyCol;

 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( isSorter(pC) );
 assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 nKeyCol = pOp->p4.i;
 res = 0;
 rc = sqlite3VdbeSorterCompare(pC, pIn3, nKeyCol, &res);
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( res ) goto jump_to_p2;
 break;
};

/* Opcode: SorterData P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2]=data
**
** Write into register P2 the current sorter data for sorter cursor P1.
** Then clear the column header cache on cursor P3.
**
** This opcode is normally use to move a record out of the sorter and into
** a register that is the source for a pseudo-table cursor created using
** OpenPseudo. That pseudo-table cursor is the one that is identified by
** parameter P3. Clearing the P3 column cache as part of this opcode saves
** us from having to issue a separate NullRow instruction to clear that cache.
*/
case OP_SorterData: {
 VdbeCursor *pC;

 pOut = &aMem[pOp->p2];
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( isSorter(pC) );
 rc = sqlite3VdbeSorterRowkey(pC, pOut);
 assert( rc!=SQLITE_OK || (pOut->flags & MEM_Blob) );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 p->apCsr[pOp->p3]->cacheStatus = CACHE_STALE;
 break;
}

/* Opcode: RowData P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2]=data
**
** Write into register P2 the complete row content for the row at 
** which cursor P1 is currently pointing.
** There is no interpretation of the data. 
** It is just copied onto the P2 register exactly as 
** it is found in the database file.
**
** If cursor P1 is an index, then the content is the key of the row.
** If cursor P2 is a table, then the content extracted is the data.
**
** If the P1 cursor must be pointing to a valid row (not a NULL row)
** of a real table, not a pseudo-table.
**
** If P3!=0 then this opcode is allowed to make an ephemeral pointer
** into the database page. That means that the content of the output
** register will be invalidated as soon as the cursor moves - including
** moves caused by other cursors that "save" the current cursors
** position in order that they can write to the same table. If P3==0
** then a copy of the data is made into memory. P3!=0 is faster, but
** P3==0 is safer.
**
** If P3!=0 then the content of the P2 register is unsuitable for use
** in OP_Result and any OP_Result will invalidate the P2 register content.
** The P2 register content is invalidated by opcodes like OP_Function or
** by any use of another cursor pointing to the same table.
*/
case OP_RowData: {
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 u32 n;

 pOut = out2Prerelease(p, pOp);

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( isSorter(pC)==0 );
 assert( pC->nullRow==0 );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 pCrsr = pC->uc.pCursor;

 /* The OP_RowData opcodes always follow OP_NotExists or
 ** OP_SeekRowid or OP_Rewind/Op_Next with no intervening instructions
 ** that might invalidate the cursor.
 ** If this where not the case, on of the following assert()s
 ** would fail. Should this ever change (because of changes in the code
 ** generator) then the fix would be to insert a call to
 ** sqlite3VdbeCursorMoveto().
 */
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 assert( sqlite3BtreeCursorIsValid(pCrsr) );
#if 0 /* Not required due to the previous to assert() statements */
 rc = sqlite3VdbeCursorMoveto(pC);
 if( rc!=SQLITE_OK ) goto abort_due_to_error;
#endif

 n = sqlite3BtreePayloadSize(pCrsr);
 if( n>(u32)db->aLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH] ){
  goto too_big;
 }
 testcase( n==0 );
 rc = sqlite3VdbeMemFromBtree(pCrsr, 0, n, pOut);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( !pOp->p3 ) Deephemeralize(pOut);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 REGISTER_TRACE(pOp->p2, pOut);
 break;
}

/* Opcode: Rowid P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=rowid
**
** Store in register P2 an integer which is the key of the table entry that
** P1 is currently point to.
**
** P1 can be either an ordinary table or a virtual table. There used to
** be a separate OP_VRowid opcode for use with virtual tables, but this
** one opcode now works for both table types.
*/
case OP_Rowid: {         /* out2 */
 VdbeCursor *pC;
 i64 v;
 sqlite3_vtab *pVtab;
 const sqlite3_module *pModule;

 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType!=CURTYPE_PSEUDO || pC->nullRow );
 if( pC->nullRow ){
  pOut->flags = MEM_Null;
  break;
 }else if( pC->deferredMoveto ){
  v = pC->movetoTarget;
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 }else if( pC->eCurType==CURTYPE_VTAB ){
  assert( pC->uc.pVCur!=0 );
  pVtab = pC->uc.pVCur->pVtab;
  pModule = pVtab->pModule;
  assert( pModule->xRowid );
  rc = pModule->xRowid(pC->uc.pVCur, &v);
  sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */
 }else{
  assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
  assert( pC->uc.pCursor!=0 );
  rc = sqlite3VdbeCursorRestore(pC);
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
  if( pC->nullRow ){
   pOut->flags = MEM_Null;
   break;
  }
  v = sqlite3BtreeIntegerKey(pC->uc.pCursor);
 }
 pOut->u.i = v;
 break;
}

/* Opcode: NullRow P1 * * * *
**
** Move the cursor P1 to a null row. Any OP_Column operations
** that occur while the cursor is on the null row will always
** write a NULL.
*/
case OP_NullRow: {
 VdbeCursor *pC;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 pC->nullRow = 1;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 if( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE ){
  assert( pC->uc.pCursor!=0 );
  sqlite3BtreeClearCursor(pC->uc.pCursor);
 }
#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( pC->seekOp==0 ) pC->seekOp = OP_NullRow;
#endif
 break;
}

/* Opcode: SeekEnd P1 * * * *
**
** Position cursor P1 at the end of the btree for the purpose of
** appending a new entry onto the btree.
**
** It is assumed that the cursor is used only for appending and so
** if the cursor is valid, then the cursor must already be pointing
** at the end of the btree and so no changes are made to
** the cursor.
*/
/* Opcode: Last P1 P2 * * *
**
** The next use of the Rowid or Column or Prev instruction for P1 
** will refer to the last entry in the database table or index.
** If the table or index is empty and P2>0, then jump immediately to P2.
** If P2 is 0 or if the table or index is not empty, fall through
** to the following instruction.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in reverse order,
** from the end toward the beginning. In other words, the cursor is
** configured to use Prev, not Next.
*/
case OP_SeekEnd:
case OP_Last: {    /* jump */
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 int res;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 pCrsr = pC->uc.pCursor;
 res = 0;
 assert( pCrsr!=0 );
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pC->seekOp = pOp->opcode;
#endif
 if( pOp->opcode==OP_SeekEnd ){
  assert( pOp->p2==0 );
  pC->seekResult = -1;
  if( sqlite3BtreeCursorIsValidNN(pCrsr) ){
   break;
  }
 }
 rc = sqlite3BtreeLast(pCrsr, &res);
 pC->nullRow = (u8)res;
 pC->deferredMoveto = 0;
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( pOp->p2>0 ){
  VdbeBranchTaken(res!=0,2);
  if( res ) goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: IfSmaller P1 P2 P3 * *
**
** Estimate the number of rows in the table P1. Jump to P2 if that
** estimate is less than approximately 2**(0.1*P3).
*/
case OP_IfSmaller: {    /* jump */
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 int res;
 i64 sz;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 pCrsr = pC->uc.pCursor;
 assert( pCrsr );
 rc = sqlite3BtreeFirst(pCrsr, &res);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( res==0 ){
  sz = sqlite3BtreeRowCountEst(pCrsr);
  if( ALWAYS(sz>=0) && sqlite3LogEst((u64)sz)<pOp->p3 ) res = 1;
 }
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 if( res ) goto jump_to_p2;
 break;
}


/* Opcode: SorterSort P1 P2 * * *
**
** After all records have been inserted into the Sorter object
** identified by P1, invoke this opcode to actually do the sorting.
** Jump to P2 if there are no records to be sorted.
**
** This opcode is an alias for OP_Sort and OP_Rewind that is used
** for Sorter objects.
*/
/* Opcode: Sort P1 P2 * * *
**
** This opcode does exactly the same thing as OP_Rewind except that
** it increments an undocumented global variable used for testing.
**
** Sorting is accomplished by writing records into a sorting index,
** then rewinding that index and playing it back from beginning to
** end. We use the OP_Sort opcode instead of OP_Rewind to do the
** rewinding so that the global variable will be incremented and
** regression tests can determine whether or not the optimizer is
** correctly optimizing out sorts.
*/
case OP_SorterSort:  /* jump */
case OP_Sort: {    /* jump */
#ifdef SQLITE_TEST
 sqlite3_sort_count++;
 sqlite3_search_count--;
#endif
 p->aCounter[SQLITE_STMTSTATUS_SORT]++;
 /* Fall through into OP_Rewind */
}
/* Opcode: Rewind P1 P2 * * P5
**
** The next use of the Rowid or Column or Next instruction for P1 
** will refer to the first entry in the database table or index.
** If the table or index is empty, jump immediately to P2.
** If the table or index is not empty, fall through to the following 
** instruction.
**
** If P5 is non-zero and the table is not empty, then the "skip-next"
** flag is set on the cursor so that the next OP_Next instruction 
** executed on it is a no-op.
**
** This opcode leaves the cursor configured to move in forward order,
** from the beginning toward the end. In other words, the cursor is
** configured to use Next, not Prev.
*/
case OP_Rewind: {    /* jump */
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 int res;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( isSorter(pC)==(pOp->opcode==OP_SorterSort) );
 res = 1;
#ifdef SQLITE_DEBUG
 pC->seekOp = OP_Rewind;
#endif
 if( isSorter(pC) ){
  rc = sqlite3VdbeSorterRewind(pC, &res);
 }else{
  assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
  pCrsr = pC->uc.pCursor;
  assert( pCrsr );
  rc = sqlite3BtreeFirst(pCrsr, &res);
#ifndef SQLITE_OMIT_WINDOWFUNC
  if( pOp->p5 ) sqlite3BtreeSkipNext(pCrsr);
#endif
  pC->deferredMoveto = 0;
  pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 pC->nullRow = (u8)res;
 assert( pOp->p2>0 && pOp->p2<p->nOp );
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 if( res ) goto jump_to_p2;
 break;
}

/* Opcode: Next P1 P2 P3 P4 P5
**
** Advance cursor P1 so that it points to the next key/data pair in its
** table or index. If there are no more key/value pairs then fall through
** to the following instruction. But if the cursor advance was successful,
** jump immediately to P2.
**
** The Next opcode is only valid following an SeekGT, SeekGE, or
** OP_Rewind opcode used to position the cursor. Next is not allowed
** to follow SeekLT, SeekLE, or OP_Last.
**
** The P1 cursor must be for a real table, not a pseudo-table. P1 must have
** been opened prior to this opcode or the program will segfault.
**
** The P3 value is a hint to the btree implementation. If P3==1, that
** means P1 is an SQL index and that this instruction could have been
** omitted if that index had been unique. P3 is usually 0. P3 is
** always either 0 or 1.
**
** P4 is always of type P4_ADVANCE. The function pointer points to
** sqlite3BtreeNext().
**
** If P5 is positive and the jump is taken, then event counter
** number P5-1 in the prepared statement is incremented.
**
** See also: Prev
*/
/* Opcode: Prev P1 P2 P3 P4 P5
**
** Back up cursor P1 so that it points to the previous key/data pair in its
** table or index. If there is no previous key/value pairs then fall through
** to the following instruction. But if the cursor backup was successful,
** jump immediately to P2.
**
**
** The Prev opcode is only valid following an SeekLT, SeekLE, or
** OP_Last opcode used to position the cursor. Prev is not allowed
** to follow SeekGT, SeekGE, or OP_Rewind.
**
** The P1 cursor must be for a real table, not a pseudo-table. If P1 is
** not open then the behavior is undefined.
**
** The P3 value is a hint to the btree implementation. If P3==1, that
** means P1 is an SQL index and that this instruction could have been
** omitted if that index had been unique. P3 is usually 0. P3 is
** always either 0 or 1.
**
** P4 is always of type P4_ADVANCE. The function pointer points to
** sqlite3BtreePrevious().
**
** If P5 is positive and the jump is taken, then event counter
** number P5-1 in the prepared statement is incremented.
*/
/* Opcode: SorterNext P1 P2 * * P5
**
** This opcode works just like OP_Next except that P1 must be a
** sorter object for which the OP_SorterSort opcode has been
** invoked. This opcode advances the cursor to the next sorted
** record, or jumps to P2 if there are no more sorted records.
*/
case OP_SorterNext: { /* jump */
 VdbeCursor *pC;

 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( isSorter(pC) );
 rc = sqlite3VdbeSorterNext(db, pC);
 goto next_tail;
case OP_Prev:     /* jump */
case OP_Next:     /* jump */
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( pOp->p5<ArraySize(p->aCounter) );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pOp->opcode!=OP_Next || pOp->p4.xAdvance==sqlite3BtreeNext );
 assert( pOp->opcode!=OP_Prev || pOp->p4.xAdvance==sqlite3BtreePrevious );

 /* The Next opcode is only used after SeekGT, SeekGE, Rewind, and Found.
 ** The Prev opcode is only used after SeekLT, SeekLE, and Last. */
 assert( pOp->opcode!=OP_Next
    || pC->seekOp==OP_SeekGT || pC->seekOp==OP_SeekGE
    || pC->seekOp==OP_Rewind || pC->seekOp==OP_Found 
    || pC->seekOp==OP_NullRow);
 assert( pOp->opcode!=OP_Prev
    || pC->seekOp==OP_SeekLT || pC->seekOp==OP_SeekLE
    || pC->seekOp==OP_Last 
    || pC->seekOp==OP_NullRow);

 rc = pOp->p4.xAdvance(pC->uc.pCursor, pOp->p3);
next_tail:
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 VdbeBranchTaken(rc==SQLITE_OK,2);
 if( rc==SQLITE_OK ){
  pC->nullRow = 0;
  p->aCounter[pOp->p5]++;
#ifdef SQLITE_TEST
  sqlite3_search_count++;
#endif
  goto jump_to_p2_and_check_for_interrupt;
 }
 if( rc!=SQLITE_DONE ) goto abort_due_to_error;
 rc = SQLITE_OK;
 pC->nullRow = 1;
 goto check_for_interrupt;
}

/* Opcode: IdxInsert P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: key=r[P2]
**
** Register P2 holds an SQL index key made using the
** MakeRecord instructions. This opcode writes that key
** into the index P1. Data for the entry is nil.
**
** If P4 is not zero, then it is the number of values in the unpacked
** key of reg(P2). In that case, P3 is the index of the first register
** for the unpacked key. The availability of the unpacked key can sometimes
** be an optimization.
**
** If P5 has the OPFLAG_APPEND bit set, that is a hint to the b-tree layer
** that this insert is likely to be an append.
**
** If P5 has the OPFLAG_NCHANGE bit set, then the change counter is
** incremented by this instruction. If the OPFLAG_NCHANGE bit is clear,
** then the change counter is unchanged.
**
** If the OPFLAG_USESEEKRESULT flag of P5 is set, the implementation might
** run faster by avoiding an unnecessary seek on cursor P1. However,
** the OPFLAG_USESEEKRESULT flag must only be set if there have been no prior
** seeks on the cursor or if the most recent seek used a key equivalent
** to P2. 
**
** This instruction only works for indices. The equivalent instruction
** for tables is OP_Insert.
*/
/* Opcode: SorterInsert P1 P2 * * *
** Synopsis: key=r[P2]
**
** Register P2 holds an SQL index key made using the
** MakeRecord instructions. This opcode writes that key
** into the sorter P1. Data for the entry is nil.
*/
case OP_SorterInsert:    /* in2 */
case OP_IdxInsert: {    /* in2 */
 VdbeCursor *pC;
 BtreePayload x;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, pC);
 assert( pC!=0 );
 assert( isSorter(pC)==(pOp->opcode==OP_SorterInsert) );
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 assert( pIn2->flags & MEM_Blob );
 if( pOp->p5 & OPFLAG_NCHANGE ) p->nChange++;
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE || pOp->opcode==OP_SorterInsert );
 assert( pC->isTable==0 );
 rc = ExpandBlob(pIn2);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( pOp->opcode==OP_SorterInsert ){
  rc = sqlite3VdbeSorterWrite(pC, pIn2);
 }else{
  x.nKey = pIn2->n;
  x.pKey = pIn2->z;
  x.aMem = aMem + pOp->p3;
  x.nMem = (u16)pOp->p4.i;
  rc = sqlite3BtreeInsert(pC->uc.pCursor, &x,
     (pOp->p5 & (OPFLAG_APPEND|OPFLAG_SAVEPOSITION)), 
    ((pOp->p5 & OPFLAG_USESEEKRESULT) ? pC->seekResult : 0)
    );
  assert( pC->deferredMoveto==0 );
  pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 }
 if( rc) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: IdxDelete P1 P2 P3 * *
** Synopsis: key=r[P2@P3]
**
** The content of P3 registers starting at register P2 form
** an unpacked index key. This opcode removes that entry from the 
** index opened by cursor P1.
*/
case OP_IdxDelete: {
 VdbeCursor *pC;
 BtCursor *pCrsr;
 int res;
 UnpackedRecord r;

 assert( pOp->p3>0 );
 assert( pOp->p2>0 && pOp->p2+pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1 );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, pC);
 pCrsr = pC->uc.pCursor;
 assert( pCrsr!=0 );
 assert( pOp->p5==0 );
 r.pKeyInfo = pC->pKeyInfo;
 r.nField = (u16)pOp->p3;
 r.default_rc = 0;
 r.aMem = &aMem[pOp->p2];
 rc = sqlite3BtreeMovetoUnpacked(pCrsr, &r, 0, 0, &res);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( res==0 ){
  rc = sqlite3BtreeDelete(pCrsr, BTREE_AUXDELETE);
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
 }
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 pC->cacheStatus = CACHE_STALE;
 pC->seekResult = 0;
 break;
}

/* Opcode: DeferredSeek P1 * P3 P4 *
** Synopsis: Move P3 to P1.rowid if needed
**
** P1 is an open index cursor and P3 is a cursor on the corresponding
** table. This opcode does a deferred seek of the P3 table cursor
** to the row that corresponds to the current row of P1.
**
** This is a deferred seek. Nothing actually happens until
** the cursor is used to read a record. That way, if no reads
** occur, no unnecessary I/O happens.
**
** P4 may be an array of integers (type P4_INTARRAY) containing
** one entry for each column in the P3 table. If array entry a(i)
** is non-zero, then reading column a(i)-1 from cursor P3 is 
** equivalent to performing the deferred seek and then reading column i 
** from P1. This information is stored in P3 and used to redirect
** reads against P3 over to P1, thus possibly avoiding the need to
** seek and read cursor P3.
*/
/* Opcode: IdxRowid P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P2]=rowid
**
** Write into register P2 an integer which is the last entry in the record at
** the end of the index key pointed to by cursor P1. This integer should be
** the rowid of the table entry to which this index entry points.
**
** See also: Rowid, MakeRecord.
*/
case OP_DeferredSeek:
case OP_IdxRowid: {      /* out2 */
 VdbeCursor *pC;       /* The P1 index cursor */
 VdbeCursor *pTabCur;    /* The P2 table cursor (OP_DeferredSeek only) */
 i64 rowid;         /* Rowid that P1 current points to */

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0 );
 assert( pC->isTable==0 );
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 assert( !pC->nullRow || pOp->opcode==OP_IdxRowid );

 /* The IdxRowid and Seek opcodes are combined because of the commonality
 ** of sqlite3VdbeCursorRestore() and sqlite3VdbeIdxRowid(). */
 rc = sqlite3VdbeCursorRestore(pC);

 /* sqlite3VbeCursorRestore() can only fail if the record has been deleted
 ** out from under the cursor. That will never happens for an IdxRowid
 ** or Seek opcode */
 if( NEVER(rc!=SQLITE_OK) ) goto abort_due_to_error;

 if( !pC->nullRow ){
  rowid = 0; /* Not needed. Only used to silence a warning. */
  rc = sqlite3VdbeIdxRowid(db, pC->uc.pCursor, &rowid);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto abort_due_to_error;
  }
  if( pOp->opcode==OP_DeferredSeek ){
   assert( pOp->p3>=0 && pOp->p3<p->nCursor );
   pTabCur = p->apCsr[pOp->p3];
   assert( pTabCur!=0 );
   assert( pTabCur->eCurType==CURTYPE_BTREE );
   assert( pTabCur->uc.pCursor!=0 );
   assert( pTabCur->isTable );
   pTabCur->nullRow = 0;
   pTabCur->movetoTarget = rowid;
   pTabCur->deferredMoveto = 1;
   assert( pOp->p4type==P4_INTARRAY || pOp->p4.ai==0 );
   pTabCur->aAltMap = pOp->p4.ai;
   pTabCur->pAltCursor = pC;
  }else{
   pOut = out2Prerelease(p, pOp);
   pOut->u.i = rowid;
  }
 }else{
  assert( pOp->opcode==OP_IdxRowid );
  sqlite3VdbeMemSetNull(&aMem[pOp->p2]);
 }
 break;
}

/* Opcode: IdxGE P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** The P4 register values beginning with P3 form an unpacked index 
** key that omits the PRIMARY KEY. Compare this key value against the index 
** that P1 is currently pointing to, ignoring the PRIMARY KEY or ROWID 
** fields at the end.
**
** If the P1 index entry is greater than or equal to the key value
** then jump to P2. Otherwise fall through to the next instruction.
*/
/* Opcode: IdxGT P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** The P4 register values beginning with P3 form an unpacked index 
** key that omits the PRIMARY KEY. Compare this key value against the index 
** that P1 is currently pointing to, ignoring the PRIMARY KEY or ROWID 
** fields at the end.
**
** If the P1 index entry is greater than the key value
** then jump to P2. Otherwise fall through to the next instruction.
*/
/* Opcode: IdxLT P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** The P4 register values beginning with P3 form an unpacked index 
** key that omits the PRIMARY KEY or ROWID. Compare this key value against
** the index that P1 is currently pointing to, ignoring the PRIMARY KEY or
** ROWID on the P1 index.
**
** If the P1 index entry is less than the key value then jump to P2.
** Otherwise fall through to the next instruction.
*/
/* Opcode: IdxLE P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: key=r[P3@P4]
**
** The P4 register values beginning with P3 form an unpacked index 
** key that omits the PRIMARY KEY or ROWID. Compare this key value against
** the index that P1 is currently pointing to, ignoring the PRIMARY KEY or
** ROWID on the P1 index.
**
** If the P1 index entry is less than or equal to the key value then jump
** to P2. Otherwise fall through to the next instruction.
*/
case OP_IdxLE:     /* jump */
case OP_IdxGT:     /* jump */
case OP_IdxLT:     /* jump */
case OP_IdxGE: {    /* jump */
 VdbeCursor *pC;
 int res;
 UnpackedRecord r;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 assert( pC->isOrdered );
 assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
 assert( pC->uc.pCursor!=0);
 assert( pC->deferredMoveto==0 );
 assert( pOp->p5==0 || pOp->p5==1 );
 assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
 r.pKeyInfo = pC->pKeyInfo;
 r.nField = (u16)pOp->p4.i;
 if( pOp->opcode<OP_IdxLT ){
  assert( pOp->opcode==OP_IdxLE || pOp->opcode==OP_IdxGT );
  r.default_rc = -1;
 }else{
  assert( pOp->opcode==OP_IdxGE || pOp->opcode==OP_IdxLT );
  r.default_rc = 0;
 }
 r.aMem = &aMem[pOp->p3];
#ifdef SQLITE_DEBUG
 { int i; for(i=0; i<r.nField; i++) assert( memIsValid(&r.aMem[i]) ); }
#endif
 res = 0; /* Not needed. Only used to silence a warning. */
 rc = sqlite3VdbeIdxKeyCompare(db, pC, &r, &res);
 assert( (OP_IdxLE&1)==(OP_IdxLT&1) && (OP_IdxGE&1)==(OP_IdxGT&1) );
 if( (pOp->opcode&1)==(OP_IdxLT&1) ){
  assert( pOp->opcode==OP_IdxLE || pOp->opcode==OP_IdxLT );
  res = -res;
 }else{
  assert( pOp->opcode==OP_IdxGE || pOp->opcode==OP_IdxGT );
  res++;
 }
 VdbeBranchTaken(res>0,2);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 if( res>0 ) goto jump_to_p2;
 break;
}

/* Opcode: Destroy P1 P2 P3 * *
**
** Delete an entire database table or index whose root page in the database
** file is given by P1.
**
** The table being destroyed is in the main database file if P3==0. If
** P3==1 then the table to be clear is in the auxiliary database file
** that is used to store tables create using CREATE TEMPORARY TABLE.
**
** If AUTOVACUUM is enabled then it is possible that another root page
** might be moved into the newly deleted root page in order to keep all
** root pages contiguous at the beginning of the database. The former
** value of the root page that moved - its value before the move occurred -
** is stored in register P2. If no page movement was required (because the
** table being dropped was already the last one in the database) then a 
** zero is stored in register P2. If AUTOVACUUM is disabled then a zero 
** is stored in register P2.
**
** This opcode throws an error if there are any active reader VMs when
** it is invoked. This is done to avoid the difficulty associated with 
** updating existing cursors when a root page is moved in an AUTOVACUUM 
** database. This error is thrown even if the database is not an AUTOVACUUM 
** db in order to avoid introducing an incompatibility between autovacuum 
** and non-autovacuum modes.
**
** See also: Clear
*/
case OP_Destroy: {   /* out2 */
 int iMoved;
 int iDb;

 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 assert( p->readOnly==0 );
 assert( pOp->p1>1 );
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->flags = MEM_Null;
 if( db->nVdbeRead > db->nVDestroy+1 ){
  rc = SQLITE_LOCKED;
  p->errorAction = OE_Abort;
  goto abort_due_to_error;
 }else{
  iDb = pOp->p3;
  assert( DbMaskTest(p->btreeMask, iDb) );
  iMoved = 0; /* Not needed. Only to silence a warning. */
  rc = sqlite3BtreeDropTable(db->aDb[iDb].pBt, pOp->p1, &iMoved);
  pOut->flags = MEM_Int;
  pOut->u.i = iMoved;
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOVACUUM
  if( iMoved!=0 ){
   sqlite3RootPageMoved(db, iDb, iMoved, pOp->p1);
   /* All OP_Destroy operations occur on the same btree */
   assert( resetSchemaOnFault==0 || resetSchemaOnFault==iDb+1 );
   resetSchemaOnFault = iDb+1;
  }
#endif
 }
 break;
}

/* Opcode: Clear P1 P2 P3
**
** Delete all contents of the database table or index whose root page
** in the database file is given by P1. But, unlike Destroy, do not
** remove the table or index from the database file.
**
** The table being clear is in the main database file if P2==0. If
** P2==1 then the table to be clear is in the auxiliary database file
** that is used to store tables create using CREATE TEMPORARY TABLE.
**
** If the P3 value is non-zero, then the table referred to must be an
** intkey table (an SQL table, not an index). In this case the row change 
** count is incremented by the number of rows in the table being cleared. 
** If P3 is greater than zero, then the value stored in register P3 is
** also incremented by the number of rows in the table being cleared.
**
** See also: Destroy
*/
case OP_Clear: {
 int nChange;
 
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 nChange = 0;
 assert( p->readOnly==0 );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p2) );
 rc = sqlite3BtreeClearTable(
   db->aDb[pOp->p2].pBt, pOp->p1, (pOp->p3 ? &nChange : 0)
 );
 if( pOp->p3 ){
  p->nChange += nChange;
  if( pOp->p3>0 ){
   assert( memIsValid(&aMem[pOp->p3]) );
   memAboutToChange(p, &aMem[pOp->p3]);
   aMem[pOp->p3].u.i += nChange;
  }
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: ResetSorter P1 * * * *
**
** Delete all contents from the ephemeral table or sorter
** that is open on cursor P1.
**
** This opcode only works for cursors used for sorting and
** opened with OP_OpenEphemeral or OP_SorterOpen.
*/
case OP_ResetSorter: {
 VdbeCursor *pC;
 
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pC!=0 );
 if( isSorter(pC) ){
  sqlite3VdbeSorterReset(db, pC->uc.pSorter);
 }else{
  assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
  assert( pC->isEphemeral );
  rc = sqlite3BtreeClearTableOfCursor(pC->uc.pCursor);
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
 }
 break;
}

/* Opcode: CreateBtree P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P2]=root iDb=P1 flags=P3
**
** Allocate a new b-tree in the main database file if P1==0 or in the
** TEMP database file if P1==1 or in an attached database if
** P1>1. The P3 argument must be 1 (BTREE_INTKEY) for a rowid table
** it must be 2 (BTREE_BLOBKEY) for an index or WITHOUT ROWID table.
** The root page number of the new b-tree is stored in register P2.
*/
case OP_CreateBtree: {     /* out2 */
 int pgno;
 Db *pDb;

 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pgno = 0;
 assert( pOp->p3==BTREE_INTKEY || pOp->p3==BTREE_BLOBKEY );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p1) );
 assert( p->readOnly==0 );
 pDb = &db->aDb[pOp->p1];
 assert( pDb->pBt!=0 );
 rc = sqlite3BtreeCreateTable(pDb->pBt, &pgno, pOp->p3);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 pOut->u.i = pgno;
 break;
}

/* Opcode: SqlExec * * * P4 *
**
** Run the SQL statement or statements specified in the P4 string.
*/
case OP_SqlExec: {
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 db->nSqlExec++;
 rc = sqlite3_exec(db, pOp->p4.z, 0, 0, 0);
 db->nSqlExec--;
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}

/* Opcode: ParseSchema P1 * * P4 *
**
** Read and parse all entries from the SQLITE_MASTER table of database P1
** that match the WHERE clause P4. 
**
** This opcode invokes the parser to create a new virtual machine,
** then runs the new virtual machine. It is thus a re-entrant opcode.
*/
case OP_ParseSchema: {
 int iDb;
 const char *zMaster;
 char *zSql;
 InitData initData;

 /* Any prepared statement that invokes this opcode will hold mutexes
 ** on every btree. This is a prerequisite for invoking 
 ** sqlite3InitCallback().
 */
#ifdef SQLITE_DEBUG
 for(iDb=0; iDb<db->nDb; iDb++){
  assert( iDb==1 || sqlite3BtreeHoldsMutex(db->aDb[iDb].pBt) );
 }
#endif

 iDb = pOp->p1;
 assert( iDb>=0 && iDb<db->nDb );
 assert( DbHasProperty(db, iDb, DB_SchemaLoaded) );
 /* Used to be a conditional */ {
  zMaster = MASTER_NAME;
  initData.db = db;
  initData.iDb = pOp->p1;
  initData.pzErrMsg = &p->zErrMsg;
  zSql = sqlite3MPrintf(db,
    "SELECT name, rootpage, sql FROM '%q'.%s WHERE %s ORDER BY rowid",
    db->aDb[iDb].zDbSName, zMaster, pOp->p4.z);
  if( zSql==0 ){
   rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
  }else{
   assert( db->init.busy==0 );
   db->init.busy = 1;
   initData.rc = SQLITE_OK;
   assert( !db->mallocFailed );
   rc = sqlite3_exec(db, zSql, sqlite3InitCallback, &initData, 0);
   if( rc==SQLITE_OK ) rc = initData.rc;
   sqlite3DbFreeNN(db, zSql);
   db->init.busy = 0;
  }
 }
 if( rc ){
  sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
  if( rc==SQLITE_NOMEM ){
   goto no_mem;
  }
  goto abort_due_to_error;
 }
 break; 
}

#if !defined(SQLITE_OMIT_ANALYZE)
/* Opcode: LoadAnalysis P1 * * * *
**
** Read the sqlite_stat1 table for database P1 and load the content
** of that table into the internal index hash table. This will cause
** the analysis to be used when preparing all subsequent queries.
*/
case OP_LoadAnalysis: {
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 rc = sqlite3AnalysisLoad(db, pOp->p1);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break; 
}
#endif /* !defined(SQLITE_OMIT_ANALYZE) */

/* Opcode: DropTable P1 * * P4 *
**
** Remove the internal (in-memory) data structures that describe
** the table named P4 in database P1. This is called after a table
** is dropped from disk (using the Destroy opcode) in order to keep 
** the internal representation of the
** schema consistent with what is on disk.
*/
case OP_DropTable: {
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 sqlite3UnlinkAndDeleteTable(db, pOp->p1, pOp->p4.z);
 break;
}

/* Opcode: DropIndex P1 * * P4 *
**
** Remove the internal (in-memory) data structures that describe
** the index named P4 in database P1. This is called after an index
** is dropped from disk (using the Destroy opcode)
** in order to keep the internal representation of the
** schema consistent with what is on disk.
*/
case OP_DropIndex: {
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 sqlite3UnlinkAndDeleteIndex(db, pOp->p1, pOp->p4.z);
 break;
}

/* Opcode: DropTrigger P1 * * P4 *
**
** Remove the internal (in-memory) data structures that describe
** the trigger named P4 in database P1. This is called after a trigger
** is dropped from disk (using the Destroy opcode) in order to keep 
** the internal representation of the
** schema consistent with what is on disk.
*/
case OP_DropTrigger: {
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 sqlite3UnlinkAndDeleteTrigger(db, pOp->p1, pOp->p4.z);
 break;
}


#ifndef SQLITE_OMIT_INTEGRITY_CHECK
/* Opcode: IntegrityCk P1 P2 P3 P4 P5
**
** Do an analysis of the currently open database. Store in
** register P1 the text of an error message describing any problems.
** If no problems are found, store a NULL in register P1.
**
** The register P3 contains one less than the maximum number of allowed errors.
** At most reg(P3) errors will be reported.
** In other words, the analysis stops as soon as reg(P1) errors are 
** seen. Reg(P1) is updated with the number of errors remaining.
**
** The root page numbers of all tables in the database are integers
** stored in P4_INTARRAY argument.
**
** If P5 is not zero, the check is done on the auxiliary database
** file, not the main database file.
**
** This opcode is used to implement the integrity_check pragma.
*/
case OP_IntegrityCk: {
 int nRoot;   /* Number of tables to check. (Number of root pages.) */
 int *aRoot;   /* Array of rootpage numbers for tables to be checked */
 int nErr;    /* Number of errors reported */
 char *z;    /* Text of the error report */
 Mem *pnErr;   /* Register keeping track of errors remaining */

 assert( p->bIsReader );
 nRoot = pOp->p2;
 aRoot = pOp->p4.ai;
 assert( nRoot>0 );
 assert( aRoot[0]==nRoot );
 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pnErr = &aMem[pOp->p3];
 assert( (pnErr->flags & MEM_Int)!=0 );
 assert( (pnErr->flags & (MEM_Str|MEM_Blob))==0 );
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pOp->p5<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p5) );
 z = sqlite3BtreeIntegrityCheck(db->aDb[pOp->p5].pBt, &aRoot[1], nRoot,
                 (int)pnErr->u.i+1, &nErr);
 sqlite3VdbeMemSetNull(pIn1);
 if( nErr==0 ){
  assert( z==0 );
 }else if( z==0 ){
  goto no_mem;
 }else{
  pnErr->u.i -= nErr-1;
  sqlite3VdbeMemSetStr(pIn1, z, -1, SQLITE_UTF8, sqlite3_free);
 }
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pIn1);
 sqlite3VdbeChangeEncoding(pIn1, encoding);
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_INTEGRITY_CHECK */

/* Opcode: RowSetAdd P1 P2 * * *
** Synopsis: rowset(P1)=r[P2]
**
** Insert the integer value held by register P2 into a RowSet object
** held in register P1.
**
** An assertion fails if P2 is not an integer.
*/
case OP_RowSetAdd: {    /* in1, in2 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 assert( (pIn2->flags & MEM_Int)!=0 );
 if( (pIn1->flags & MEM_RowSet)==0 ){
  sqlite3VdbeMemSetRowSet(pIn1);
  if( (pIn1->flags & MEM_RowSet)==0 ) goto no_mem;
 }
 sqlite3RowSetInsert(pIn1->u.pRowSet, pIn2->u.i);
 break;
}

/* Opcode: RowSetRead P1 P2 P3 * *
** Synopsis: r[P3]=rowset(P1)
**
** Extract the smallest value from the RowSet object in P1
** and put that value into register P3.
** Or, if RowSet object P1 is initially empty, leave P3
** unchanged and jump to instruction P2.
*/
case OP_RowSetRead: {    /* jump, in1, out3 */
 i64 val;

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 if( (pIn1->flags & MEM_RowSet)==0 
  || sqlite3RowSetNext(pIn1->u.pRowSet, &val)==0
 ){
  /* The boolean index is empty */
  sqlite3VdbeMemSetNull(pIn1);
  VdbeBranchTaken(1,2);
  goto jump_to_p2_and_check_for_interrupt;
 }else{
  /* A value was pulled from the index */
  VdbeBranchTaken(0,2);
  sqlite3VdbeMemSetInt64(&aMem[pOp->p3], val);
 }
 goto check_for_interrupt;
}

/* Opcode: RowSetTest P1 P2 P3 P4
** Synopsis: if r[P3] in rowset(P1) goto P2
**
** Register P3 is assumed to hold a 64-bit integer value. If register P1
** contains a RowSet object and that RowSet object contains
** the value held in P3, jump to register P2. Otherwise, insert the
** integer in P3 into the RowSet and continue on to the
** next opcode.
**
** The RowSet object is optimized for the case where sets of integers
** are inserted in distinct phases, which each set contains no duplicates.
** Each set is identified by a unique P4 value. The first set
** must have P4==0, the final set must have P4==-1, and for all other sets
** must have P4>0.
**
** This allows optimizations: (a) when P4==0 there is no need to test
** the RowSet object for P3, as it is guaranteed not to contain it,
** (b) when P4==-1 there is no need to insert the value, as it will
** never be tested for, and (c) when a value that is part of set X is
** inserted, there is no need to search to see if the same value was
** previously inserted as part of set X (only if it was previously
** inserted as part of some other set).
*/
case OP_RowSetTest: {           /* jump, in1, in3 */
 int iSet;
 int exists;

 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 iSet = pOp->p4.i;
 assert( pIn3->flags&MEM_Int );

 /* If there is anything other than a rowset object in memory cell P1,
 ** delete it now and initialize P1 with an empty rowset
 */
 if( (pIn1->flags & MEM_RowSet)==0 ){
  sqlite3VdbeMemSetRowSet(pIn1);
  if( (pIn1->flags & MEM_RowSet)==0 ) goto no_mem;
 }

 assert( pOp->p4type==P4_INT32 );
 assert( iSet==-1 || iSet>=0 );
 if( iSet ){
  exists = sqlite3RowSetTest(pIn1->u.pRowSet, iSet, pIn3->u.i);
  VdbeBranchTaken(exists!=0,2);
  if( exists ) goto jump_to_p2;
 }
 if( iSet>=0 ){
  sqlite3RowSetInsert(pIn1->u.pRowSet, pIn3->u.i);
 }
 break;
}


#ifndef SQLITE_OMIT_TRIGGER

/* Opcode: Program P1 P2 P3 P4 P5
**
** Execute the trigger program passed as P4 (type P4_SUBPROGRAM). 
**
** P1 contains the address of the memory cell that contains the first memory 
** cell in an array of values used as arguments to the sub-program. P2 
** contains the address to jump to if the sub-program throws an IGNORE 
** exception using the RAISE() function. Register P3 contains the address 
** of a memory cell in this (the parent) VM that is used to allocate the 
** memory required by the sub-vdbe at runtime.
**
** P4 is a pointer to the VM containing the trigger program.
**
** If P5 is non-zero, then recursive program invocation is enabled.
*/
case OP_Program: {    /* jump */
 int nMem;        /* Number of memory registers for sub-program */
 int nByte;       /* Bytes of runtime space required for sub-program */
 Mem *pRt;        /* Register to allocate runtime space */
 Mem *pMem;       /* Used to iterate through memory cells */
 Mem *pEnd;       /* Last memory cell in new array */
 VdbeFrame *pFrame;   /* New vdbe frame to execute in */
 SubProgram *pProgram;  /* Sub-program to execute */
 void *t;        /* Token identifying trigger */

 pProgram = pOp->p4.pProgram;
 pRt = &aMem[pOp->p3];
 assert( pProgram->nOp>0 );
 
 /* If the p5 flag is clear, then recursive invocation of triggers is 
 ** disabled for backwards compatibility (p5 is set if this sub-program
 ** is really a trigger, not a foreign key action, and the flag set
 ** and cleared by the "PRAGMA recursive_triggers" command is clear).
 ** 
 ** It is recursive invocation of triggers, at the SQL level, that is 
 ** disabled. In some cases a single trigger may generate more than one 
 ** SubProgram (if the trigger may be executed with more than one different 
 ** ON CONFLICT algorithm). SubProgram structures associated with a
 ** single trigger all have the same value for the SubProgram.token 
 ** variable. */
 if( pOp->p5 ){
  t = pProgram->token;
  for(pFrame=p->pFrame; pFrame && pFrame->token!=t; pFrame=pFrame->pParent);
  if( pFrame ) break;
 }

 if( p->nFrame>=db->aLimit[SQLITE_LIMIT_TRIGGER_DEPTH] ){
  rc = SQLITE_ERROR;
  sqlite3VdbeError(p, "too many levels of trigger recursion");
  goto abort_due_to_error;
 }

 /* Register pRt is used to store the memory required to save the state
 ** of the current program, and the memory required at runtime to execute
 ** the trigger program. If this trigger has been fired before, then pRt 
 ** is already allocated. Otherwise, it must be initialized. */
 if( (pRt->flags&MEM_Frame)==0 ){
  /* SubProgram.nMem is set to the number of memory cells used by the 
  ** program stored in SubProgram.aOp. As well as these, one memory
  ** cell is required for each cursor used by the program. Set local
  ** variable nMem (and later, VdbeFrame.nChildMem) to this value.
  */
  nMem = pProgram->nMem + pProgram->nCsr;
  assert( nMem>0 );
  if( pProgram->nCsr==0 ) nMem++;
  nByte = ROUND8(sizeof(VdbeFrame))
       + nMem * sizeof(Mem)
       + pProgram->nCsr * sizeof(VdbeCursor*)
       + (pProgram->nOp + 7)/8;
  pFrame = sqlite3DbMallocZero(db, nByte);
  if( !pFrame ){
   goto no_mem;
  }
  sqlite3VdbeMemRelease(pRt);
  pRt->flags = MEM_Frame;
  pRt->u.pFrame = pFrame;

  pFrame->v = p;
  pFrame->nChildMem = nMem;
  pFrame->nChildCsr = pProgram->nCsr;
  pFrame->pc = (int)(pOp - aOp);
  pFrame->aMem = p->aMem;
  pFrame->nMem = p->nMem;
  pFrame->apCsr = p->apCsr;
  pFrame->nCursor = p->nCursor;
  pFrame->aOp = p->aOp;
  pFrame->nOp = p->nOp;
  pFrame->token = pProgram->token;
#ifdef SQLITE_ENABLE_STMT_SCANSTATUS
  pFrame->anExec = p->anExec;
#endif

  pEnd = &VdbeFrameMem(pFrame)[pFrame->nChildMem];
  for(pMem=VdbeFrameMem(pFrame); pMem!=pEnd; pMem++){
   pMem->flags = MEM_Undefined;
   pMem->db = db;
  }
 }else{
  pFrame = pRt->u.pFrame;
  assert( pProgram->nMem+pProgram->nCsr==pFrame->nChildMem 
    || (pProgram->nCsr==0 && pProgram->nMem+1==pFrame->nChildMem) );
  assert( pProgram->nCsr==pFrame->nChildCsr );
  assert( (int)(pOp - aOp)==pFrame->pc );
 }

 p->nFrame++;
 pFrame->pParent = p->pFrame;
 pFrame->lastRowid = db->lastRowid;
 pFrame->nChange = p->nChange;
 pFrame->nDbChange = p->db->nChange;
 assert( pFrame->pAuxData==0 );
 pFrame->pAuxData = p->pAuxData;
 p->pAuxData = 0;
 p->nChange = 0;
 p->pFrame = pFrame;
 p->aMem = aMem = VdbeFrameMem(pFrame);
 p->nMem = pFrame->nChildMem;
 p->nCursor = (u16)pFrame->nChildCsr;
 p->apCsr = (VdbeCursor **)&aMem[p->nMem];
 pFrame->aOnce = (u8*)&p->apCsr[pProgram->nCsr];
 memset(pFrame->aOnce, 0, (pProgram->nOp + 7)/8);
 p->aOp = aOp = pProgram->aOp;
 p->nOp = pProgram->nOp;
#ifdef SQLITE_ENABLE_STMT_SCANSTATUS
 p->anExec = 0;
#endif
 pOp = &aOp[-1];

 break;
}

/* Opcode: Param P1 P2 * * *
**
** This opcode is only ever present in sub-programs called via the 
** OP_Program instruction. Copy a value currently stored in a memory 
** cell of the calling (parent) frame to cell P2 in the current frames 
** address space. This is used by trigger programs to access the new.* 
** and old.* values.
**
** The address of the cell in the parent frame is determined by adding
** the value of the P1 argument to the value of the P1 argument to the
** calling OP_Program instruction.
*/
case OP_Param: {      /* out2 */
 VdbeFrame *pFrame;
 Mem *pIn;
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pFrame = p->pFrame;
 pIn = &pFrame->aMem[pOp->p1 + pFrame->aOp[pFrame->pc].p1];  
 sqlite3VdbeMemShallowCopy(pOut, pIn, MEM_Ephem);
 break;
}

#endif /* #ifndef SQLITE_OMIT_TRIGGER */

#ifndef SQLITE_OMIT_FOREIGN_KEY
/* Opcode: FkCounter P1 P2 * * *
** Synopsis: fkctr[P1]+=P2
**
** Increment a "constraint counter" by P2 (P2 may be negative or positive).
** If P1 is non-zero, the database constraint counter is incremented 
** (deferred foreign key constraints). Otherwise, if P1 is zero, the 
** statement counter is incremented (immediate foreign key constraints).
*/
case OP_FkCounter: {
 if( db->flags & SQLITE_DeferFKs ){
  db->nDeferredImmCons += pOp->p2;
 }else if( pOp->p1 ){
  db->nDeferredCons += pOp->p2;
 }else{
  p->nFkConstraint += pOp->p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: FkIfZero P1 P2 * * *
** Synopsis: if fkctr[P1]==0 goto P2
**
** This opcode tests if a foreign key constraint-counter is currently zero.
** If so, jump to instruction P2. Otherwise, fall through to the next 
** instruction.
**
** If P1 is non-zero, then the jump is taken if the database constraint-counter
** is zero (the one that counts deferred constraint violations). If P1 is
** zero, the jump is taken if the statement constraint-counter is zero
** (immediate foreign key constraint violations).
*/
case OP_FkIfZero: {     /* jump */
 if( pOp->p1 ){
  VdbeBranchTaken(db->nDeferredCons==0 && db->nDeferredImmCons==0, 2);
  if( db->nDeferredCons==0 && db->nDeferredImmCons==0 ) goto jump_to_p2;
 }else{
  VdbeBranchTaken(p->nFkConstraint==0 && db->nDeferredImmCons==0, 2);
  if( p->nFkConstraint==0 && db->nDeferredImmCons==0 ) goto jump_to_p2;
 }
 break;
}
#endif /* #ifndef SQLITE_OMIT_FOREIGN_KEY */

#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINCREMENT
/* Opcode: MemMax P1 P2 * * *
** Synopsis: r[P1]=max(r[P1],r[P2])
**
** P1 is a register in the root frame of this VM (the root frame is
** different from the current frame if this instruction is being executed
** within a sub-program). Set the value of register P1 to the maximum of 
** its current value and the value in register P2.
**
** This instruction throws an error if the memory cell is not initially
** an integer.
*/
case OP_MemMax: {    /* in2 */
 VdbeFrame *pFrame;
 if( p->pFrame ){
  for(pFrame=p->pFrame; pFrame->pParent; pFrame=pFrame->pParent);
  pIn1 = &pFrame->aMem[pOp->p1];
 }else{
  pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 }
 assert( memIsValid(pIn1) );
 sqlite3VdbeMemIntegerify(pIn1);
 pIn2 = &aMem[pOp->p2];
 sqlite3VdbeMemIntegerify(pIn2);
 if( pIn1->u.i<pIn2->u.i){
  pIn1->u.i = pIn2->u.i;
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_AUTOINCREMENT */

/* Opcode: IfPos P1 P2 P3 * *
** Synopsis: if r[P1]>0 then r[P1]-=P3, goto P2
**
** Register P1 must contain an integer.
** If the value of register P1 is 1 or greater, subtract P3 from the
** value in P1 and jump to P2.
**
** If the initial value of register P1 is less than 1, then the
** value is unchanged and control passes through to the next instruction.
*/
case OP_IfPos: {    /* jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pIn1->flags&MEM_Int );
 VdbeBranchTaken( pIn1->u.i>0, 2);
 if( pIn1->u.i>0 ){
  pIn1->u.i -= pOp->p3;
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: OffsetLimit P1 P2 P3 * *
** Synopsis: if r[P1]>0 then r[P2]=r[P1]+max(0,r[P3]) else r[P2]=(-1)
**
** This opcode performs a commonly used computation associated with
** LIMIT and OFFSET process. r[P1] holds the limit counter. r[P3]
** holds the offset counter. The opcode computes the combined value
** of the LIMIT and OFFSET and stores that value in r[P2]. The r[P2]
** value computed is the total number of rows that will need to be
** visited in order to complete the query.
**
** If r[P3] is zero or negative, that means there is no OFFSET
** and r[P2] is set to be the value of the LIMIT, r[P1].
**
** if r[P1] is zero or negative, that means there is no LIMIT
** and r[P2] is set to -1. 
**
** Otherwise, r[P2] is set to the sum of r[P1] and r[P3].
*/
case OP_OffsetLimit: {  /* in1, out2, in3 */
 i64 x;
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 pIn3 = &aMem[pOp->p3];
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 assert( pIn1->flags & MEM_Int );
 assert( pIn3->flags & MEM_Int );
 x = pIn1->u.i;
 if( x<=0 || sqlite3AddInt64(&x, pIn3->u.i>0?pIn3->u.i:0) ){
  /* If the LIMIT is less than or equal to zero, loop forever. This
  ** is documented. But also, if the LIMIT+OFFSET exceeds 2^63 then
  ** also loop forever. This is undocumented. In fact, one could argue
  ** that the loop should terminate. But assuming 1 billion iterations
  ** per second (far exceeding the capabilities of any current hardware)
  ** it would take nearly 300 years to actually reach the limit. So
  ** looping forever is a reasonable approximation. */
  pOut->u.i = -1;
 }else{
  pOut->u.i = x;
 }
 break;
}

/* Opcode: IfNotZero P1 P2 * * *
** Synopsis: if r[P1]!=0 then r[P1]--, goto P2
**
** Register P1 must contain an integer. If the content of register P1 is
** initially greater than zero, then decrement the value in register P1.
** If it is non-zero (negative or positive) and then also jump to P2. 
** If register P1 is initially zero, leave it unchanged and fall through.
*/
case OP_IfNotZero: {    /* jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pIn1->flags&MEM_Int );
 VdbeBranchTaken(pIn1->u.i<0, 2);
 if( pIn1->u.i ){
   if( pIn1->u.i>0 ) pIn1->u.i--;
   goto jump_to_p2;
 }
 break;
}

/* Opcode: DecrJumpZero P1 P2 * * *
** Synopsis: if (--r[P1])==0 goto P2
**
** Register P1 must hold an integer. Decrement the value in P1
** and jump to P2 if the new value is exactly zero.
*/
case OP_DecrJumpZero: {   /* jump, in1 */
 pIn1 = &aMem[pOp->p1];
 assert( pIn1->flags&MEM_Int );
 if( pIn1->u.i>SMALLEST_INT64 ) pIn1->u.i--;
 VdbeBranchTaken(pIn1->u.i==0, 2);
 if( pIn1->u.i==0 ) goto jump_to_p2;
 break;
}


/* Opcode: AggStep * P2 P3 P4 P5
** Synopsis: accum=r[P3] step(r[P2@P5])
**
** Execute the xStep function for an aggregate.
** The function has P5 arguments. P4 is a pointer to the 
** FuncDef structure that specifies the function. Register P3 is the
** accumulator.
**
** The P5 arguments are taken from register P2 and its
** successors.
*/
/* Opcode: AggInverse * P2 P3 P4 P5
** Synopsis: accum=r[P3] inverse(r[P2@P5])
**
** Execute the xInverse function for an aggregate.
** The function has P5 arguments. P4 is a pointer to the 
** FuncDef structure that specifies the function. Register P3 is the
** accumulator.
**
** The P5 arguments are taken from register P2 and its
** successors.
*/
/* Opcode: AggStep1 P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: accum=r[P3] step(r[P2@P5])
**
** Execute the xStep (if P1==0) or xInverse (if P1!=0) function for an
** aggregate. The function has P5 arguments. P4 is a pointer to the 
** FuncDef structure that specifies the function. Register P3 is the
** accumulator.
**
** The P5 arguments are taken from register P2 and its
** successors.
**
** This opcode is initially coded as OP_AggStep0. On first evaluation,
** the FuncDef stored in P4 is converted into an sqlite3_context and
** the opcode is changed. In this way, the initialization of the
** sqlite3_context only happens once, instead of on each call to the
** step function.
*/
case OP_AggInverse:
case OP_AggStep: {
 int n;
 sqlite3_context *pCtx;

 assert( pOp->p4type==P4_FUNCDEF );
 n = pOp->p5;
 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 assert( n==0 || (pOp->p2>0 && pOp->p2+n<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1) );
 assert( pOp->p3<pOp->p2 || pOp->p3>=pOp->p2+n );
 pCtx = sqlite3DbMallocRawNN(db, n*sizeof(sqlite3_value*) +
        (sizeof(pCtx[0]) + sizeof(Mem) - sizeof(sqlite3_value*)));
 if( pCtx==0 ) goto no_mem;
 pCtx->pMem = 0;
 pCtx->pOut = (Mem*)&(pCtx->argv[n]);
 sqlite3VdbeMemInit(pCtx->pOut, db, MEM_Null);
 pCtx->pFunc = pOp->p4.pFunc;
 pCtx->iOp = (int)(pOp - aOp);
 pCtx->pVdbe = p;
 pCtx->skipFlag = 0;
 pCtx->isError = 0;
 pCtx->argc = n;
 pOp->p4type = P4_FUNCCTX;
 pOp->p4.pCtx = pCtx;

 /* OP_AggInverse must have P1==1 and OP_AggStep must have P1==0 */
 assert( pOp->p1==(pOp->opcode==OP_AggInverse) );

 pOp->opcode = OP_AggStep1;
 /* Fall through into OP_AggStep */
}
case OP_AggStep1: {
 int i;
 sqlite3_context *pCtx;
 Mem *pMem;

 assert( pOp->p4type==P4_FUNCCTX );
 pCtx = pOp->p4.pCtx;
 pMem = &aMem[pOp->p3];

#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( pOp->p1 ){
  /* This is an OP_AggInverse call. Verify that xStep has always
  ** been called at least once prior to any xInverse call. */
  assert( pMem->uTemp==0x1122e0e3 );
 }else{
  /* This is an OP_AggStep call. Mark it as such. */
  pMem->uTemp = 0x1122e0e3;
 }
#endif

 /* If this function is inside of a trigger, the register array in aMem[]
 ** might change from one evaluation to the next. The next block of code
 ** checks to see if the register array has changed, and if so it
 ** reinitializes the relavant parts of the sqlite3_context object */
 if( pCtx->pMem != pMem ){
  pCtx->pMem = pMem;
  for(i=pCtx->argc-1; i>=0; i--) pCtx->argv[i] = &aMem[pOp->p2+i];
 }

#ifdef SQLITE_DEBUG
 for(i=0; i<pCtx->argc; i++){
  assert( memIsValid(pCtx->argv[i]) );
  REGISTER_TRACE(pOp->p2+i, pCtx->argv[i]);
 }
#endif

 pMem->n++;
 assert( pCtx->pOut->flags==MEM_Null );
 assert( pCtx->isError==0 );
 assert( pCtx->skipFlag==0 );
#ifndef SQLITE_OMIT_WINDOWFUNC
 if( pOp->p1 ){
  (pCtx->pFunc->xInverse)(pCtx,pCtx->argc,pCtx->argv);
 }else
#endif
 (pCtx->pFunc->xSFunc)(pCtx,pCtx->argc,pCtx->argv); /* IMP: R-24505-23230 */

 if( pCtx->isError ){
  if( pCtx->isError>0 ){
   sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3_value_text(pCtx->pOut));
   rc = pCtx->isError;
  }
  if( pCtx->skipFlag ){
   assert( pOp[-1].opcode==OP_CollSeq );
   i = pOp[-1].p1;
   if( i ) sqlite3VdbeMemSetInt64(&aMem[i], 1);
   pCtx->skipFlag = 0;
  }
  sqlite3VdbeMemRelease(pCtx->pOut);
  pCtx->pOut->flags = MEM_Null;
  pCtx->isError = 0;
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
 }
 assert( pCtx->pOut->flags==MEM_Null );
 assert( pCtx->skipFlag==0 );
 break;
}

/* Opcode: AggFinal P1 P2 * P4 *
** Synopsis: accum=r[P1] N=P2
**
** P1 is the memory location that is the accumulator for an aggregate
** or window function. Execute the finalizer function 
** for an aggregate and store the result in P1.
**
** P2 is the number of arguments that the step function takes and
** P4 is a pointer to the FuncDef for this function. The P2
** argument is not used by this opcode. It is only there to disambiguate
** functions that can take varying numbers of arguments. The
** P4 argument is only needed for the case where
** the step function was not previously called.
*/
/* Opcode: AggValue * P2 P3 P4 *
** Synopsis: r[P3]=value N=P2
**
** Invoke the xValue() function and store the result in register P3.
**
** P2 is the number of arguments that the step function takes and
** P4 is a pointer to the FuncDef for this function. The P2
** argument is not used by this opcode. It is only there to disambiguate
** functions that can take varying numbers of arguments. The
** P4 argument is only needed for the case where
** the step function was not previously called.
*/
case OP_AggValue:
case OP_AggFinal: {
 Mem *pMem;
 assert( pOp->p1>0 && pOp->p1<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 assert( pOp->p3==0 || pOp->opcode==OP_AggValue );
 pMem = &aMem[pOp->p1];
 assert( (pMem->flags & ~(MEM_Null|MEM_Agg))==0 );
#ifndef SQLITE_OMIT_WINDOWFUNC
 if( pOp->p3 ){
  rc = sqlite3VdbeMemAggValue(pMem, &aMem[pOp->p3], pOp->p4.pFunc);
  pMem = &aMem[pOp->p3];
 }else
#endif
 {
  rc = sqlite3VdbeMemFinalize(pMem, pOp->p4.pFunc);
 }
 
 if( rc ){
  sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3_value_text(pMem));
  goto abort_due_to_error;
 }
 sqlite3VdbeChangeEncoding(pMem, encoding);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pMem);
 if( sqlite3VdbeMemTooBig(pMem) ){
  goto too_big;
 }
 break;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
/* Opcode: Checkpoint P1 P2 P3 * *
**
** Checkpoint database P1. This is a no-op if P1 is not currently in
** WAL mode. Parameter P2 is one of SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE, FULL,
** RESTART, or TRUNCATE. Write 1 or 0 into mem[P3] if the checkpoint returns
** SQLITE_BUSY or not, respectively. Write the number of pages in the
** WAL after the checkpoint into mem[P3+1] and the number of pages
** in the WAL that have been checkpointed after the checkpoint
** completes into mem[P3+2]. However on an error, mem[P3+1] and
** mem[P3+2] are initialized to -1.
*/
case OP_Checkpoint: {
 int i;             /* Loop counter */
 int aRes[3];          /* Results */
 Mem *pMem;           /* Write results here */

 assert( p->readOnly==0 );
 aRes[0] = 0;
 aRes[1] = aRes[2] = -1;
 assert( pOp->p2==SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE
    || pOp->p2==SQLITE_CHECKPOINT_FULL
    || pOp->p2==SQLITE_CHECKPOINT_RESTART
    || pOp->p2==SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE
 );
 rc = sqlite3Checkpoint(db, pOp->p1, pOp->p2, &aRes[1], &aRes[2]);
 if( rc ){
  if( rc!=SQLITE_BUSY ) goto abort_due_to_error;
  rc = SQLITE_OK;
  aRes[0] = 1;
 }
 for(i=0, pMem = &aMem[pOp->p3]; i<3; i++, pMem++){
  sqlite3VdbeMemSetInt64(pMem, (i64)aRes[i]);
 }  
 break;
}; 
#endif

#ifndef SQLITE_OMIT_PRAGMA
/* Opcode: JournalMode P1 P2 P3 * *
**
** Change the journal mode of database P1 to P3. P3 must be one of the
** PAGER_JOURNALMODE_XXX values. If changing between the various rollback
** modes (delete, truncate, persist, off and memory), this is a simple
** operation. No IO is required.
**
** If changing into or out of WAL mode the procedure is more complicated.
**
** Write a string containing the final journal-mode to register P2.
*/
case OP_JournalMode: {  /* out2 */
 Btree *pBt;           /* Btree to change journal mode of */
 Pager *pPager;         /* Pager associated with pBt */
 int eNew;            /* New journal mode */
 int eOld;            /* The old journal mode */
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
 const char *zFilename;     /* Name of database file for pPager */
#endif

 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 eNew = pOp->p3;
 assert( eNew==PAGER_JOURNALMODE_DELETE 
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_TRUNCATE 
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_PERSIST 
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_OFF
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_MEMORY
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_WAL
    || eNew==PAGER_JOURNALMODE_QUERY
 );
 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 assert( p->readOnly==0 );

 pBt = db->aDb[pOp->p1].pBt;
 pPager = sqlite3BtreePager(pBt);
 eOld = sqlite3PagerGetJournalMode(pPager);
 if( eNew==PAGER_JOURNALMODE_QUERY ) eNew = eOld;
 if( !sqlite3PagerOkToChangeJournalMode(pPager) ) eNew = eOld;

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
 zFilename = sqlite3PagerFilename(pPager, 1);

 /* Do not allow a transition to journal_mode=WAL for a database
 ** in temporary storage or if the VFS does not support shared memory 
 */
 if( eNew==PAGER_JOURNALMODE_WAL
  && (sqlite3Strlen30(zFilename)==0      /* Temp file */
    || !sqlite3PagerWalSupported(pPager))  /* No shared-memory support */
 ){
  eNew = eOld;
 }

 if( (eNew!=eOld)
  && (eOld==PAGER_JOURNALMODE_WAL || eNew==PAGER_JOURNALMODE_WAL)
 ){
  if( !db->autoCommit || db->nVdbeRead>1 ){
   rc = SQLITE_ERROR;
   sqlite3VdbeError(p,
     "cannot change %s wal mode from within a transaction",
     (eNew==PAGER_JOURNALMODE_WAL ? "into" : "out of")
   );
   goto abort_due_to_error;
  }else{
 
   if( eOld==PAGER_JOURNALMODE_WAL ){
    /* If leaving WAL mode, close the log file. If successful, the call
    ** to PagerCloseWal() checkpoints and deletes the write-ahead-log 
    ** file. An EXCLUSIVE lock may still be held on the database file 
    ** after a successful return. 
    */
    rc = sqlite3PagerCloseWal(pPager, db);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     sqlite3PagerSetJournalMode(pPager, eNew);
    }
   }else if( eOld==PAGER_JOURNALMODE_MEMORY ){
    /* Cannot transition directly from MEMORY to WAL. Use mode OFF
    ** as an intermediate */
    sqlite3PagerSetJournalMode(pPager, PAGER_JOURNALMODE_OFF);
   }
 
   /* Open a transaction on the database file. Regardless of the journal
   ** mode, this transaction always uses a rollback journal.
   */
   assert( sqlite3BtreeIsInTrans(pBt)==0 );
   if( rc==SQLITE_OK ){
    rc = sqlite3BtreeSetVersion(pBt, (eNew==PAGER_JOURNALMODE_WAL ? 2 : 1));
   }
  }
 }
#endif /* ifndef SQLITE_OMIT_WAL */

 if( rc ) eNew = eOld;
 eNew = sqlite3PagerSetJournalMode(pPager, eNew);

 pOut->flags = MEM_Str|MEM_Static|MEM_Term;
 pOut->z = (char *)sqlite3JournalModename(eNew);
 pOut->n = sqlite3Strlen30(pOut->z);
 pOut->enc = SQLITE_UTF8;
 sqlite3VdbeChangeEncoding(pOut, encoding);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
};
#endif /* SQLITE_OMIT_PRAGMA */

#if !defined(SQLITE_OMIT_VACUUM) && !defined(SQLITE_OMIT_ATTACH)
/* Opcode: Vacuum P1 * * * *
**
** Vacuum the entire database P1. P1 is 0 for "main", and 2 or more
** for an attached database. The "temp" database may not be vacuumed.
*/
case OP_Vacuum: {
 assert( p->readOnly==0 );
 rc = sqlite3RunVacuum(&p->zErrMsg, db, pOp->p1);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif

#if !defined(SQLITE_OMIT_AUTOVACUUM)
/* Opcode: IncrVacuum P1 P2 * * *
**
** Perform a single step of the incremental vacuum procedure on
** the P1 database. If the vacuum has finished, jump to instruction
** P2. Otherwise, fall through to the next instruction.
*/
case OP_IncrVacuum: {    /* jump */
 Btree *pBt;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<db->nDb );
 assert( DbMaskTest(p->btreeMask, pOp->p1) );
 assert( p->readOnly==0 );
 pBt = db->aDb[pOp->p1].pBt;
 rc = sqlite3BtreeIncrVacuum(pBt);
 VdbeBranchTaken(rc==SQLITE_DONE,2);
 if( rc ){
  if( rc!=SQLITE_DONE ) goto abort_due_to_error;
  rc = SQLITE_OK;
  goto jump_to_p2;
 }
 break;
}
#endif

/* Opcode: Expire P1 * * * *
**
** Cause precompiled statements to expire. When an expired statement
** is executed using sqlite3_step() it will either automatically
** reprepare itself (if it was originally created using sqlite3_prepare_v2())
** or it will fail with SQLITE_SCHEMA.
** 
** If P1 is 0, then all SQL statements become expired. If P1 is non-zero,
** then only the currently executing statement is expired.
*/
case OP_Expire: {
 if( !pOp->p1 ){
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
 }else{
  p->expired = 1;
 }
 break;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_SHARED_CACHE
/* Opcode: TableLock P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: iDb=P1 root=P2 write=P3
**
** Obtain a lock on a particular table. This instruction is only used when
** the shared-cache feature is enabled. 
**
** P1 is the index of the database in sqlite3.aDb[] of the database
** on which the lock is acquired. A readlock is obtained if P3==0 or
** a write lock if P3==1.
**
** P2 contains the root-page of the table to lock.
**
** P4 contains a pointer to the name of the table being locked. This is only
** used to generate an error message if the lock cannot be obtained.
*/
case OP_TableLock: {
 u8 isWriteLock = (u8)pOp->p3;
 if( isWriteLock || 0==(db->flags&SQLITE_ReadUncommit) ){
  int p1 = pOp->p1; 
  assert( p1>=0 && p1<db->nDb );
  assert( DbMaskTest(p->btreeMask, p1) );
  assert( isWriteLock==0 || isWriteLock==1 );
  rc = sqlite3BtreeLockTable(db->aDb[p1].pBt, pOp->p2, isWriteLock);
  if( rc ){
   if( (rc&0xFF)==SQLITE_LOCKED ){
    const char *z = pOp->p4.z;
    sqlite3VdbeError(p, "database table is locked: %s", z);
   }
   goto abort_due_to_error;
  }
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_SHARED_CACHE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VBegin * * * P4 *
**
** P4 may be a pointer to an sqlite3_vtab structure. If so, call the 
** xBegin method for that table.
**
** Also, whether or not P4 is set, check that this is not being called from
** within a callback to a virtual table xSync() method. If it is, the error
** code will be set to SQLITE_LOCKED.
*/
case OP_VBegin: {
 VTable *pVTab;
 pVTab = pOp->p4.pVtab;
 rc = sqlite3VtabBegin(db, pVTab);
 if( pVTab ) sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVTab->pVtab);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VCreate P1 P2 * * *
**
** P2 is a register that holds the name of a virtual table in database 
** P1. Call the xCreate method for that table.
*/
case OP_VCreate: {
 Mem sMem;     /* For storing the record being decoded */
 const char *zTab; /* Name of the virtual table */

 memset(&sMem, 0, sizeof(sMem));
 sMem.db = db;
 /* Because P2 is always a static string, it is impossible for the
 ** sqlite3VdbeMemCopy() to fail */
 assert( (aMem[pOp->p2].flags & MEM_Str)!=0 );
 assert( (aMem[pOp->p2].flags & MEM_Static)!=0 );
 rc = sqlite3VdbeMemCopy(&sMem, &aMem[pOp->p2]);
 assert( rc==SQLITE_OK );
 zTab = (const char*)sqlite3_value_text(&sMem);
 assert( zTab || db->mallocFailed );
 if( zTab ){
  rc = sqlite3VtabCallCreate(db, pOp->p1, zTab, &p->zErrMsg);
 }
 sqlite3VdbeMemRelease(&sMem);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VDestroy P1 * * P4 *
**
** P4 is the name of a virtual table in database P1. Call the xDestroy method
** of that table.
*/
case OP_VDestroy: {
 db->nVDestroy++;
 rc = sqlite3VtabCallDestroy(db, pOp->p1, pOp->p4.z);
 db->nVDestroy--;
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VOpen P1 * * P4 *
**
** P4 is a pointer to a virtual table object, an sqlite3_vtab structure.
** P1 is a cursor number. This opcode opens a cursor to the virtual
** table and stores that cursor in P1.
*/
case OP_VOpen: {
 VdbeCursor *pCur;
 sqlite3_vtab_cursor *pVCur;
 sqlite3_vtab *pVtab;
 const sqlite3_module *pModule;

 assert( p->bIsReader );
 pCur = 0;
 pVCur = 0;
 pVtab = pOp->p4.pVtab->pVtab;
 if( pVtab==0 || NEVER(pVtab->pModule==0) ){
  rc = SQLITE_LOCKED;
  goto abort_due_to_error;
 }
 pModule = pVtab->pModule;
 rc = pModule->xOpen(pVtab, &pVCur);
 sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;

 /* Initialize sqlite3_vtab_cursor base class */
 pVCur->pVtab = pVtab;

 /* Initialize vdbe cursor object */
 pCur = allocateCursor(p, pOp->p1, 0, -1, CURTYPE_VTAB);
 if( pCur ){
  pCur->uc.pVCur = pVCur;
  pVtab->nRef++;
 }else{
  assert( db->mallocFailed );
  pModule->xClose(pVCur);
  goto no_mem;
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VFilter P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: iplan=r[P3] zplan='P4'
**
** P1 is a cursor opened using VOpen. P2 is an address to jump to if
** the filtered result set is empty.
**
** P4 is either NULL or a string that was generated by the xBestIndex
** method of the module. The interpretation of the P4 string is left
** to the module implementation.
**
** This opcode invokes the xFilter method on the virtual table specified
** by P1. The integer query plan parameter to xFilter is stored in register
** P3. Register P3+1 stores the argc parameter to be passed to the
** xFilter method. Registers P3+2..P3+1+argc are the argc
** additional parameters which are passed to
** xFilter as argv. Register P3+2 becomes argv[0] when passed to xFilter.
**
** A jump is made to P2 if the result set after filtering would be empty.
*/
case OP_VFilter: {  /* jump */
 int nArg;
 int iQuery;
 const sqlite3_module *pModule;
 Mem *pQuery;
 Mem *pArgc;
 sqlite3_vtab_cursor *pVCur;
 sqlite3_vtab *pVtab;
 VdbeCursor *pCur;
 int res;
 int i;
 Mem **apArg;

 pQuery = &aMem[pOp->p3];
 pArgc = &pQuery[1];
 pCur = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( memIsValid(pQuery) );
 REGISTER_TRACE(pOp->p3, pQuery);
 assert( pCur->eCurType==CURTYPE_VTAB );
 pVCur = pCur->uc.pVCur;
 pVtab = pVCur->pVtab;
 pModule = pVtab->pModule;

 /* Grab the index number and argc parameters */
 assert( (pQuery->flags&MEM_Int)!=0 && pArgc->flags==MEM_Int );
 nArg = (int)pArgc->u.i;
 iQuery = (int)pQuery->u.i;

 /* Invoke the xFilter method */
 res = 0;
 apArg = p->apArg;
 for(i = 0; i<nArg; i++){
  apArg[i] = &pArgc[i+1];
 }
 rc = pModule->xFilter(pVCur, iQuery, pOp->p4.z, nArg, apArg);
 sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 res = pModule->xEof(pVCur);
 pCur->nullRow = 0;
 VdbeBranchTaken(res!=0,2);
 if( res ) goto jump_to_p2;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VColumn P1 P2 P3 * P5
** Synopsis: r[P3]=vcolumn(P2)
**
** Store in register P3 the value of the P2-th column of
** the current row of the virtual-table of cursor P1.
**
** If the VColumn opcode is being used to fetch the value of
** an unchanging column during an UPDATE operation, then the P5
** value is 1. Otherwise, P5 is 0. The P5 value is returned
** by sqlite3_vtab_nochange() routine and can be used
** by virtual table implementations to return special "no-change"
** marks which can be more efficient, depending on the virtual table.
*/
case OP_VColumn: {
 sqlite3_vtab *pVtab;
 const sqlite3_module *pModule;
 Mem *pDest;
 sqlite3_context sContext;

 VdbeCursor *pCur = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pCur->eCurType==CURTYPE_VTAB );
 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 pDest = &aMem[pOp->p3];
 memAboutToChange(p, pDest);
 if( pCur->nullRow ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pDest);
  break;
 }
 pVtab = pCur->uc.pVCur->pVtab;
 pModule = pVtab->pModule;
 assert( pModule->xColumn );
 memset(&sContext, 0, sizeof(sContext));
 sContext.pOut = pDest;
 if( pOp->p5 ){
  sqlite3VdbeMemSetNull(pDest);
  pDest->flags = MEM_Null|MEM_Zero;
  pDest->u.nZero = 0;
 }else{
  MemSetTypeFlag(pDest, MEM_Null);
 }
 rc = pModule->xColumn(pCur->uc.pVCur, &sContext, pOp->p2);
 sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
 if( sContext.isError>0 ){
  sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3_value_text(pDest));
  rc = sContext.isError;
 }
 sqlite3VdbeChangeEncoding(pDest, encoding);
 REGISTER_TRACE(pOp->p3, pDest);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pDest);

 if( sqlite3VdbeMemTooBig(pDest) ){
  goto too_big;
 }
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VNext P1 P2 * * *
**
** Advance virtual table P1 to the next row in its result set and
** jump to instruction P2. Or, if the virtual table has reached
** the end of its result set, then fall through to the next instruction.
*/
case OP_VNext: {  /* jump */
 sqlite3_vtab *pVtab;
 const sqlite3_module *pModule;
 int res;
 VdbeCursor *pCur;

 res = 0;
 pCur = p->apCsr[pOp->p1];
 assert( pCur->eCurType==CURTYPE_VTAB );
 if( pCur->nullRow ){
  break;
 }
 pVtab = pCur->uc.pVCur->pVtab;
 pModule = pVtab->pModule;
 assert( pModule->xNext );

 /* Invoke the xNext() method of the module. There is no way for the
 ** underlying implementation to return an error if one occurs during
 ** xNext(). Instead, if an error occurs, true is returned (indicating that 
 ** data is available) and the error code returned when xColumn or
 ** some other method is next invoked on the save virtual table cursor.
 */
 rc = pModule->xNext(pCur->uc.pVCur);
 sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 res = pModule->xEof(pCur->uc.pVCur);
 VdbeBranchTaken(!res,2);
 if( !res ){
  /* If there is data, jump to P2 */
  goto jump_to_p2_and_check_for_interrupt;
 }
 goto check_for_interrupt;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VRename P1 * * P4 *
**
** P4 is a pointer to a virtual table object, an sqlite3_vtab structure.
** This opcode invokes the corresponding xRename method. The value
** in register P1 is passed as the zName argument to the xRename method.
*/
case OP_VRename: {
 sqlite3_vtab *pVtab;
 Mem *pName;

 pVtab = pOp->p4.pVtab->pVtab;
 pName = &aMem[pOp->p1];
 assert( pVtab->pModule->xRename );
 assert( memIsValid(pName) );
 assert( p->readOnly==0 );
 REGISTER_TRACE(pOp->p1, pName);
 assert( pName->flags & MEM_Str );
 testcase( pName->enc==SQLITE_UTF8 );
 testcase( pName->enc==SQLITE_UTF16BE );
 testcase( pName->enc==SQLITE_UTF16LE );
 rc = sqlite3VdbeChangeEncoding(pName, SQLITE_UTF8);
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 rc = pVtab->pModule->xRename(pVtab, pName->z);
 sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
 p->expired = 0;
 if( rc ) goto abort_due_to_error;
 break;
}
#endif

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/* Opcode: VUpdate P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: data=r[P3@P2]
**
** P4 is a pointer to a virtual table object, an sqlite3_vtab structure.
** This opcode invokes the corresponding xUpdate method. P2 values
** are contiguous memory cells starting at P3 to pass to the xUpdate 
** invocation. The value in register (P3+P2-1) corresponds to the 
** p2th element of the argv array passed to xUpdate.
**
** The xUpdate method will do a DELETE or an INSERT or both.
** The argv[0] element (which corresponds to memory cell P3)
** is the rowid of a row to delete. If argv[0] is NULL then no 
** deletion occurs. The argv[1] element is the rowid of the new 
** row. This can be NULL to have the virtual table select the new 
** rowid for itself. The subsequent elements in the array are 
** the values of columns in the new row.
**
** If P2==1 then no insert is performed. argv[0] is the rowid of
** a row to delete.
**
** P1 is a boolean flag. If it is set to true and the xUpdate call
** is successful, then the value returned by sqlite3_last_insert_rowid() 
** is set to the value of the rowid for the row just inserted.
**
** P5 is the error actions (OE_Replace, OE_Fail, OE_Ignore, etc) to
** apply in the case of a constraint failure on an insert or update.
*/
case OP_VUpdate: {
 sqlite3_vtab *pVtab;
 const sqlite3_module *pModule;
 int nArg;
 int i;
 sqlite_int64 rowid;
 Mem **apArg;
 Mem *pX;

 assert( pOp->p2==1    || pOp->p5==OE_Fail  || pOp->p5==OE_Rollback 
    || pOp->p5==OE_Abort || pOp->p5==OE_Ignore || pOp->p5==OE_Replace
 );
 assert( p->readOnly==0 );
 if( db->mallocFailed ) goto no_mem;
 sqlite3VdbeIncrWriteCounter(p, 0);
 pVtab = pOp->p4.pVtab->pVtab;
 if( pVtab==0 || NEVER(pVtab->pModule==0) ){
  rc = SQLITE_LOCKED;
  goto abort_due_to_error;
 }
 pModule = pVtab->pModule;
 nArg = pOp->p2;
 assert( pOp->p4type==P4_VTAB );
 if( ALWAYS(pModule->xUpdate) ){
  u8 vtabOnConflict = db->vtabOnConflict;
  apArg = p->apArg;
  pX = &aMem[pOp->p3];
  for(i=0; i<nArg; i++){
   assert( memIsValid(pX) );
   memAboutToChange(p, pX);
   apArg[i] = pX;
   pX++;
  }
  db->vtabOnConflict = pOp->p5;
  rc = pModule->xUpdate(pVtab, nArg, apArg, &rowid);
  db->vtabOnConflict = vtabOnConflict;
  sqlite3VtabImportErrmsg(p, pVtab);
  if( rc==SQLITE_OK && pOp->p1 ){
   assert( nArg>1 && apArg[0] && (apArg[0]->flags&MEM_Null) );
   db->lastRowid = rowid;
  }
  if( (rc&0xff)==SQLITE_CONSTRAINT && pOp->p4.pVtab->bConstraint ){
   if( pOp->p5==OE_Ignore ){
    rc = SQLITE_OK;
   }else{
    p->errorAction = ((pOp->p5==OE_Replace) ? OE_Abort : pOp->p5);
   }
  }else{
   p->nChange++;
  }
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

#ifndef SQLITE_OMIT_PAGER_PRAGMAS
/* Opcode: Pagecount P1 P2 * * *
**
** Write the current number of pages in database P1 to memory cell P2.
*/
case OP_Pagecount: {      /* out2 */
 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pOut->u.i = sqlite3BtreeLastPage(db->aDb[pOp->p1].pBt);
 break;
}
#endif


#ifndef SQLITE_OMIT_PAGER_PRAGMAS
/* Opcode: MaxPgcnt P1 P2 P3 * *
**
** Try to set the maximum page count for database P1 to the value in P3.
** Do not let the maximum page count fall below the current page count and
** do not change the maximum page count value if P3==0.
**
** Store the maximum page count after the change in register P2.
*/
case OP_MaxPgcnt: {      /* out2 */
 unsigned int newMax;
 Btree *pBt;

 pOut = out2Prerelease(p, pOp);
 pBt = db->aDb[pOp->p1].pBt;
 newMax = 0;
 if( pOp->p3 ){
  newMax = sqlite3BtreeLastPage(pBt);
  if( newMax < (unsigned)pOp->p3 ) newMax = (unsigned)pOp->p3;
 }
 pOut->u.i = sqlite3BtreeMaxPageCount(pBt, newMax);
 break;
}
#endif

/* Opcode: Function0 P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: r[P3]=func(r[P2@P5])
**
** Invoke a user function (P4 is a pointer to a FuncDef object that
** defines the function) with P5 arguments taken from register P2 and
** successors. The result of the function is stored in register P3.
** Register P3 must not be one of the function inputs.
**
** P1 is a 32-bit bitmask indicating whether or not each argument to the 
** function was determined to be constant at compile time. If the first
** argument was constant then bit 0 of P1 is set. This is used to determine
** whether meta data associated with a user function argument using the
** sqlite3_set_auxdata() API may be safely retained until the next
** invocation of this opcode.
**
** See also: Function, AggStep, AggFinal
*/
/* Opcode: Function P1 P2 P3 P4 P5
** Synopsis: r[P3]=func(r[P2@P5])
**
** Invoke a user function (P4 is a pointer to an sqlite3_context object that
** contains a pointer to the function to be run) with P5 arguments taken
** from register P2 and successors. The result of the function is stored
** in register P3. Register P3 must not be one of the function inputs.
**
** P1 is a 32-bit bitmask indicating whether or not each argument to the 
** function was determined to be constant at compile time. If the first
** argument was constant then bit 0 of P1 is set. This is used to determine
** whether meta data associated with a user function argument using the
** sqlite3_set_auxdata() API may be safely retained until the next
** invocation of this opcode.
**
** SQL functions are initially coded as OP_Function0 with P4 pointing
** to a FuncDef object. But on first evaluation, the P4 operand is
** automatically converted into an sqlite3_context object and the operation
** changed to this OP_Function opcode. In this way, the initialization of
** the sqlite3_context object occurs only once, rather than once for each
** evaluation of the function.
**
** See also: Function0, AggStep, AggFinal
*/
case OP_PureFunc0:
case OP_Function0: {
 int n;
 sqlite3_context *pCtx;

 assert( pOp->p4type==P4_FUNCDEF );
 n = pOp->p5;
 assert( pOp->p3>0 && pOp->p3<=(p->nMem+1 - p->nCursor) );
 assert( n==0 || (pOp->p2>0 && pOp->p2+n<=(p->nMem+1 - p->nCursor)+1) );
 assert( pOp->p3<pOp->p2 || pOp->p3>=pOp->p2+n );
 pCtx = sqlite3DbMallocRawNN(db, sizeof(*pCtx) + (n-1)*sizeof(sqlite3_value*));
 if( pCtx==0 ) goto no_mem;
 pCtx->pOut = 0;
 pCtx->pFunc = pOp->p4.pFunc;
 pCtx->iOp = (int)(pOp - aOp);
 pCtx->pVdbe = p;
 pCtx->isError = 0;
 pCtx->argc = n;
 pOp->p4type = P4_FUNCCTX;
 pOp->p4.pCtx = pCtx;
 assert( OP_PureFunc == OP_PureFunc0+2 );
 assert( OP_Function == OP_Function0+2 );
 pOp->opcode += 2;
 /* Fall through into OP_Function */
}
case OP_PureFunc:
case OP_Function: {
 int i;
 sqlite3_context *pCtx;

 assert( pOp->p4type==P4_FUNCCTX );
 pCtx = pOp->p4.pCtx;

 /* If this function is inside of a trigger, the register array in aMem[]
 ** might change from one evaluation to the next. The next block of code
 ** checks to see if the register array has changed, and if so it
 ** reinitializes the relavant parts of the sqlite3_context object */
 pOut = &aMem[pOp->p3];
 if( pCtx->pOut != pOut ){
  pCtx->pOut = pOut;
  for(i=pCtx->argc-1; i>=0; i--) pCtx->argv[i] = &aMem[pOp->p2+i];
 }

 memAboutToChange(p, pOut);
#ifdef SQLITE_DEBUG
 for(i=0; i<pCtx->argc; i++){
  assert( memIsValid(pCtx->argv[i]) );
  REGISTER_TRACE(pOp->p2+i, pCtx->argv[i]);
 }
#endif
 MemSetTypeFlag(pOut, MEM_Null);
 assert( pCtx->isError==0 );
 (*pCtx->pFunc->xSFunc)(pCtx, pCtx->argc, pCtx->argv);/* IMP: R-24505-23230 */

 /* If the function returned an error, throw an exception */
 if( pCtx->isError ){
  if( pCtx->isError>0 ){
   sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3_value_text(pOut));
   rc = pCtx->isError;
  }
  sqlite3VdbeDeleteAuxData(db, &p->pAuxData, pCtx->iOp, pOp->p1);
  pCtx->isError = 0;
  if( rc ) goto abort_due_to_error;
 }

 /* Copy the result of the function into register P3 */
 if( pOut->flags & (MEM_Str|MEM_Blob) ){
  sqlite3VdbeChangeEncoding(pOut, encoding);
  if( sqlite3VdbeMemTooBig(pOut) ) goto too_big;
 }

 REGISTER_TRACE(pOp->p3, pOut);
 UPDATE_MAX_BLOBSIZE(pOut);
 break;
}

/* Opcode: Trace P1 P2 * P4 *
**
** Write P4 on the statement trace output if statement tracing is
** enabled.
**
** Operand P1 must be 0x7fffffff and P2 must positive.
*/
/* Opcode: Init P1 P2 P3 P4 *
** Synopsis: Start at P2
**
** Programs contain a single instance of this opcode as the very first
** opcode.
**
** If tracing is enabled (by the sqlite3_trace()) interface, then
** the UTF-8 string contained in P4 is emitted on the trace callback.
** Or if P4 is blank, use the string returned by sqlite3_sql().
**
** If P2 is not zero, jump to instruction P2.
**
** Increment the value of P1 so that OP_Once opcodes will jump the
** first time they are evaluated for this run.
**
** If P3 is not zero, then it is an address to jump to if an SQLITE_CORRUPT
** error is encountered.
*/
case OP_Trace:
case OP_Init: {     /* jump */
 int i;
#ifndef SQLITE_OMIT_TRACE
 char *zTrace;
#endif

 /* If the P4 argument is not NULL, then it must be an SQL comment string.
 ** The "--" string is broken up to prevent false-positives with srcck1.c.
 **
 ** This assert() provides evidence for:
 ** EVIDENCE-OF: R-50676-09860 The callback can compute the same text that
 ** would have been returned by the legacy sqlite3_trace() interface by
 ** using the X argument when X begins with "--" and invoking
 ** sqlite3_expanded_sql(P) otherwise.
 */
 assert( pOp->p4.z==0 || strncmp(pOp->p4.z, "-" "- ", 3)==0 );

 /* OP_Init is always instruction 0 */
 assert( pOp==p->aOp || pOp->opcode==OP_Trace );

#ifndef SQLITE_OMIT_TRACE
 if( (db->mTrace & (SQLITE_TRACE_STMT|SQLITE_TRACE_LEGACY))!=0
  && !p->doingRerun
  && (zTrace = (pOp->p4.z ? pOp->p4.z : p->zSql))!=0
 ){
#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
  if( db->mTrace & SQLITE_TRACE_LEGACY ){
   void (*x)(void*,const char*) = (void(*)(void*,const char*))db->xTrace;
   char *z = sqlite3VdbeExpandSql(p, zTrace);
   x(db->pTraceArg, z);
   sqlite3_free(z);
  }else
#endif
  if( db->nVdbeExec>1 ){
   char *z = sqlite3MPrintf(db, "-- %s", zTrace);
   (void)db->xTrace(SQLITE_TRACE_STMT, db->pTraceArg, p, z);
   sqlite3DbFree(db, z);
  }else{
   (void)db->xTrace(SQLITE_TRACE_STMT, db->pTraceArg, p, zTrace);
  }
 }
#ifdef SQLITE_USE_FCNTL_TRACE
 zTrace = (pOp->p4.z ? pOp->p4.z : p->zSql);
 if( zTrace ){
  int j;
  for(j=0; j<db->nDb; j++){
   if( DbMaskTest(p->btreeMask, j)==0 ) continue;
   sqlite3_file_control(db, db->aDb[j].zDbSName, SQLITE_FCNTL_TRACE, zTrace);
  }
 }
#endif /* SQLITE_USE_FCNTL_TRACE */
#ifdef SQLITE_DEBUG
 if( (db->flags & SQLITE_SqlTrace)!=0
  && (zTrace = (pOp->p4.z ? pOp->p4.z : p->zSql))!=0
 ){
  sqlite3DebugPrintf("SQL-trace: %s\n", zTrace);
 }
#endif /* SQLITE_DEBUG */
#endif /* SQLITE_OMIT_TRACE */
 assert( pOp->p2>0 );
 if( pOp->p1>=sqlite3GlobalConfig.iOnceResetThreshold ){
  if( pOp->opcode==OP_Trace ) break;
  for(i=1; i<p->nOp; i++){
   if( p->aOp[i].opcode==OP_Once ) p->aOp[i].p1 = 0;
  }
  pOp->p1 = 0;
 }
 pOp->p1++;
 p->aCounter[SQLITE_STMTSTATUS_RUN]++;
 goto jump_to_p2;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_CURSOR_HINTS
/* Opcode: CursorHint P1 * * P4 *
**
** Provide a hint to cursor P1 that it only needs to return rows that
** satisfy the Expr in P4. TK_REGISTER terms in the P4 expression refer
** to values currently held in registers. TK_COLUMN terms in the P4
** expression refer to columns in the b-tree to which cursor P1 is pointing.
*/
case OP_CursorHint: {
 VdbeCursor *pC;

 assert( pOp->p1>=0 && pOp->p1<p->nCursor );
 assert( pOp->p4type==P4_EXPR );
 pC = p->apCsr[pOp->p1];
 if( pC ){
  assert( pC->eCurType==CURTYPE_BTREE );
  sqlite3BtreeCursorHint(pC->uc.pCursor, BTREE_HINT_RANGE,
              pOp->p4.pExpr, aMem);
 }
 break;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_CURSOR_HINTS */

#ifdef SQLITE_DEBUG
/* Opcode: Abortable  * * * * *
**
** Verify that an Abort can happen. Assert if an Abort at this point
** might cause database corruption. This opcode only appears in debugging
** builds.
**
** An Abort is safe if either there have been no writes, or if there is
** an active statement journal.
*/
case OP_Abortable: {
 sqlite3VdbeAssertAbortable(p);
 break;
}
#endif

#ifdef SQLITE_DEBUG_COLUMNCACHE
/* Opcode: SetTabCol  P1 P2 P3 * *
**
** Set a flag in register REG[P3] indicating that it holds the value
** of column P2 from the table on cursor P1. This flag is checked
** by a subsequent VerifyTabCol opcode.
**
** This opcode only appears SQLITE_DEBUG builds. It is used to verify
** that the expression table column cache is working correctly.
*/
case OP_SetTabCol: {
 aMem[pOp->p3].iTabColHash = TableColumnHash(pOp->p1,pOp->p2);
 break;
}
/* Opcode: VerifyTabCol  P1 P2 P3 * *
**
** Verify that register REG[P3] contains the value of column P2 from
** cursor P1. Assert() if this is not the case.
**
** This opcode only appears SQLITE_DEBUG builds. It is used to verify
** that the expression table column cache is working correctly.
*/
case OP_VerifyTabCol: {
 assert( aMem[pOp->p3].iTabColHash == TableColumnHash(pOp->p1,pOp->p2) );
 break;
}
#endif

/* Opcode: Noop * * * * *
**
** Do nothing. This instruction is often useful as a jump
** destination.
*/
/*
** The magic Explain opcode are only inserted when explain==2 (which
** is to say when the EXPLAIN QUERY PLAN syntax is used.)
** This opcode records information from the optimizer. It is the
** the same as a no-op. This opcodesnever appears in a real VM program.
*/
default: {     /* This is really OP_Noop, OP_Explain */
 assert( pOp->opcode==OP_Noop || pOp->opcode==OP_Explain );

 break;
}

/*****************************************************************************
** The cases of the switch statement above this line should all be indented
** by 6 spaces. But the left-most 6 spaces have been removed to improve the
** readability. From this point on down, the normal indentation rules are
** restored.
*****************************************************************************/
  }

#ifdef VDBE_PROFILE
  {
   u64 endTime = sqlite3NProfileCnt ? sqlite3NProfileCnt : sqlite3Hwtime();
   if( endTime>start ) pOrigOp->cycles += endTime - start;
   pOrigOp->cnt++;
  }
#endif

  /* The following code adds nothing to the actual functionality
  ** of the program. It is only here for testing and debugging.
  ** On the other hand, it does burn CPU cycles every time through
  ** the evaluator loop. So we can leave it out when NDEBUG is defined.
  */
#ifndef NDEBUG
  assert( pOp>=&aOp[-1] && pOp<&aOp[p->nOp-1] );

#ifdef SQLITE_DEBUG
  if( db->flags & SQLITE_VdbeTrace ){
   u8 opProperty = sqlite3OpcodeProperty[pOrigOp->opcode];
   if( rc!=0 ) printf("rc=%d\n",rc);
   if( opProperty & (OPFLG_OUT2) ){
    registerTrace(pOrigOp->p2, &aMem[pOrigOp->p2]);
   }
   if( opProperty & OPFLG_OUT3 ){
    registerTrace(pOrigOp->p3, &aMem[pOrigOp->p3]);
   }
  }
#endif /* SQLITE_DEBUG */
#endif /* NDEBUG */
 } /* The end of the for(;;) loop the loops through opcodes */

 /* If we reach this point, it means that execution is finished with
 ** an error of some kind.
 */
abort_due_to_error:
 if( db->mallocFailed ) rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 assert( rc );
 if( p->zErrMsg==0 && rc!=SQLITE_IOERR_NOMEM ){
  sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3ErrStr(rc));
 }
 p->rc = rc;
 sqlite3SystemError(db, rc);
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 sqlite3_log(rc, "statement aborts at %d: [%s] %s", 
          (int)(pOp - aOp), p->zSql, p->zErrMsg);
 sqlite3VdbeHalt(p);
 if( rc==SQLITE_IOERR_NOMEM ) sqlite3OomFault(db);
 rc = SQLITE_ERROR;
 if( resetSchemaOnFault>0 ){
  sqlite3ResetOneSchema(db, resetSchemaOnFault-1);
 }

 /* This is the only way out of this procedure. We have to
 ** release the mutexes on btrees that were acquired at the
 ** top. */
vdbe_return:
 testcase( nVmStep>0 );
 p->aCounter[SQLITE_STMTSTATUS_VM_STEP] += (int)nVmStep;
 sqlite3VdbeLeave(p);
 assert( rc!=SQLITE_OK || nExtraDelete==0 
    || sqlite3_strlike("DELETE%",p->zSql,0)!=0 
 );
 return rc;

 /* Jump to here if a string or blob larger than SQLITE_MAX_LENGTH
 ** is encountered.
 */
too_big:
 sqlite3VdbeError(p, "string or blob too big");
 rc = SQLITE_TOOBIG;
 goto abort_due_to_error;

 /* Jump to here if a malloc() fails.
 */
no_mem:
 sqlite3OomFault(db);
 sqlite3VdbeError(p, "out of memory");
 rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 goto abort_due_to_error;

 /* Jump to here if the sqlite3_interrupt() API sets the interrupt
 ** flag.
 */
abort_due_to_interrupt:
 assert( db->u1.isInterrupted );
 rc = db->mallocFailed ? SQLITE_NOMEM_BKPT : SQLITE_INTERRUPT;
 p->rc = rc;
 sqlite3VdbeError(p, "%s", sqlite3ErrStr(rc));
 goto abort_due_to_error;
}