/ Artifact [15832624]
Login

Artifact 158326243c5ddc8b98a1e983fa488650cf76d760:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095
/*
** 2001 September 15
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**  May you do good and not evil.
**  May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**  May you share freely, never taking more than you give.
**
*************************************************************************
** Main file for the SQLite library. The routines in this file
** implement the programmer interface to the library. Routines in
** other files are for internal use by SQLite and should not be
** accessed by users of the library.
*/
#include "sqliteInt.h"

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS3
# include "fts3.h"
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_RTREE
# include "rtree.h"
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_ICU
# include "sqliteicu.h"
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_JSON1
int sqlite3Json1Init(sqlite3*);
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS5
int sqlite3Fts5Init(sqlite3*);
#endif

#ifndef SQLITE_AMALGAMATION
/* IMPLEMENTATION-OF: R-46656-45156 The sqlite3_version[] string constant
** contains the text of SQLITE_VERSION macro. 
*/
const char sqlite3_version[] = SQLITE_VERSION;
#endif

/* IMPLEMENTATION-OF: R-53536-42575 The sqlite3_libversion() function returns
** a pointer to the to the sqlite3_version[] string constant. 
*/
const char *sqlite3_libversion(void){ return sqlite3_version; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-63124-39300 The sqlite3_sourceid() function returns a
** pointer to a string constant whose value is the same as the
** SQLITE_SOURCE_ID C preprocessor macro. 
*/
const char *sqlite3_sourceid(void){ return SQLITE_SOURCE_ID; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-35210-63508 The sqlite3_libversion_number() function
** returns an integer equal to SQLITE_VERSION_NUMBER.
*/
int sqlite3_libversion_number(void){ return SQLITE_VERSION_NUMBER; }

/* IMPLEMENTATION-OF: R-20790-14025 The sqlite3_threadsafe() function returns
** zero if and only if SQLite was compiled with mutexing code omitted due to
** the SQLITE_THREADSAFE compile-time option being set to 0.
*/
int sqlite3_threadsafe(void){ return SQLITE_THREADSAFE; }

/*
** When compiling the test fixture or with debugging enabled (on Win32),
** this variable being set to non-zero will cause OSTRACE macros to emit
** extra diagnostic information.
*/
#ifdef SQLITE_HAVE_OS_TRACE
# ifndef SQLITE_DEBUG_OS_TRACE
#  define SQLITE_DEBUG_OS_TRACE 0
# endif
 int sqlite3OSTrace = SQLITE_DEBUG_OS_TRACE;
#endif

#if !defined(SQLITE_OMIT_TRACE) && defined(SQLITE_ENABLE_IOTRACE)
/*
** If the following function pointer is not NULL and if
** SQLITE_ENABLE_IOTRACE is enabled, then messages describing
** I/O active are written using this function. These messages
** are intended for debugging activity only.
*/
SQLITE_API void (SQLITE_CDECL *sqlite3IoTrace)(const char*, ...) = 0;
#endif

/*
** If the following global variable points to a string which is the
** name of a directory, then that directory will be used to store
** temporary files.
**
** See also the "PRAGMA temp_store_directory" SQL command.
*/
char *sqlite3_temp_directory = 0;

/*
** If the following global variable points to a string which is the
** name of a directory, then that directory will be used to store
** all database files specified with a relative pathname.
**
** See also the "PRAGMA data_store_directory" SQL command.
*/
char *sqlite3_data_directory = 0;

/*
** Initialize SQLite. 
**
** This routine must be called to initialize the memory allocation,
** VFS, and mutex subsystems prior to doing any serious work with
** SQLite. But as long as you do not compile with SQLITE_OMIT_AUTOINIT
** this routine will be called automatically by key routines such as
** sqlite3_open(). 
**
** This routine is a no-op except on its very first call for the process,
** or for the first call after a call to sqlite3_shutdown.
**
** The first thread to call this routine runs the initialization to
** completion. If subsequent threads call this routine before the first
** thread has finished the initialization process, then the subsequent
** threads must block until the first thread finishes with the initialization.
**
** The first thread might call this routine recursively. Recursive
** calls to this routine should not block, of course. Otherwise the
** initialization process would never complete.
**
** Let X be the first thread to enter this routine. Let Y be some other
** thread. Then while the initial invocation of this routine by X is
** incomplete, it is required that:
**
**  * Calls to this routine from Y must block until the outer-most
**    call by X completes.
**
**  * Recursive calls to this routine from thread X return immediately
**    without blocking.
*/
int sqlite3_initialize(void){
 MUTEX_LOGIC( sqlite3_mutex *pMaster; )    /* The main static mutex */
 int rc;                   /* Result code */
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
 int bRunExtraInit = 0;            /* Extra initialization needed */
#endif

#ifdef SQLITE_OMIT_WSD
 rc = sqlite3_wsd_init(4096, 24);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }
#endif

 /* If the following assert() fails on some obscure processor/compiler
 ** combination, the work-around is to set the correct pointer
 ** size at compile-time using -DSQLITE_PTRSIZE=n compile-time option */
 assert( SQLITE_PTRSIZE==sizeof(char*) );

 /* If SQLite is already completely initialized, then this call
 ** to sqlite3_initialize() should be a no-op. But the initialization
 ** must be complete. So isInit must not be set until the very end
 ** of this routine.
 */
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ) return SQLITE_OK;

 /* Make sure the mutex subsystem is initialized. If unable to 
 ** initialize the mutex subsystem, return early with the error.
 ** If the system is so sick that we are unable to allocate a mutex,
 ** there is not much SQLite is going to be able to do.
 **
 ** The mutex subsystem must take care of serializing its own
 ** initialization.
 */
 rc = sqlite3MutexInit();
 if( rc ) return rc;

 /* Initialize the malloc() system and the recursive pInitMutex mutex.
 ** This operation is protected by the STATIC_MASTER mutex. Note that
 ** MutexAlloc() is called for a static mutex prior to initializing the
 ** malloc subsystem - this implies that the allocation of a static
 ** mutex must not require support from the malloc subsystem.
 */
 MUTEX_LOGIC( pMaster = sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_STATIC_MASTER); )
 sqlite3_mutex_enter(pMaster);
 sqlite3GlobalConfig.isMutexInit = 1;
 if( !sqlite3GlobalConfig.isMallocInit ){
  rc = sqlite3MallocInit();
 }
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3GlobalConfig.isMallocInit = 1;
  if( !sqlite3GlobalConfig.pInitMutex ){
   sqlite3GlobalConfig.pInitMutex =
      sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_RECURSIVE);
   if( sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex && !sqlite3GlobalConfig.pInitMutex ){
    rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
   }
  }
 }
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex++;
 }
 sqlite3_mutex_leave(pMaster);

 /* If rc is not SQLITE_OK at this point, then either the malloc
 ** subsystem could not be initialized or the system failed to allocate
 ** the pInitMutex mutex. Return an error in either case. */
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }

 /* Do the rest of the initialization under the recursive mutex so
 ** that we will be able to handle recursive calls into
 ** sqlite3_initialize(). The recursive calls normally come through
 ** sqlite3_os_init() when it invokes sqlite3_vfs_register(), but other
 ** recursive calls might also be possible.
 **
 ** IMPLEMENTATION-OF: R-00140-37445 SQLite automatically serializes calls
 ** to the xInit method, so the xInit method need not be threadsafe.
 **
 ** The following mutex is what serializes access to the appdef pcache xInit
 ** methods. The sqlite3_pcache_methods.xInit() all is embedded in the
 ** call to sqlite3PcacheInitialize().
 */
 sqlite3_mutex_enter(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit==0 && sqlite3GlobalConfig.inProgress==0 ){
  sqlite3GlobalConfig.inProgress = 1;
#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
  {
   extern void sqlite3_init_sqllog(void);
   sqlite3_init_sqllog();
  }
#endif
  memset(&sqlite3BuiltinFunctions, 0, sizeof(sqlite3BuiltinFunctions));
  sqlite3RegisterBuiltinFunctions();
  if( sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit==0 ){
   rc = sqlite3PcacheInitialize();
  }
  if( rc==SQLITE_OK ){
   sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit = 1;
   rc = sqlite3OsInit();
  }
  if( rc==SQLITE_OK ){
   sqlite3PCacheBufferSetup( sqlite3GlobalConfig.pPage, 
     sqlite3GlobalConfig.szPage, sqlite3GlobalConfig.nPage);
   sqlite3GlobalConfig.isInit = 1;
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
   bRunExtraInit = 1;
#endif
  }
  sqlite3GlobalConfig.inProgress = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);

 /* Go back under the static mutex and clean up the recursive
 ** mutex to prevent a resource leak.
 */
 sqlite3_mutex_enter(pMaster);
 sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex--;
 if( sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex<=0 ){
  assert( sqlite3GlobalConfig.nRefInitMutex==0 );
  sqlite3_mutex_free(sqlite3GlobalConfig.pInitMutex);
  sqlite3GlobalConfig.pInitMutex = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(pMaster);

 /* The following is just a sanity check to make sure SQLite has
 ** been compiled correctly. It is important to run this code, but
 ** we don't want to run it too often and soak up CPU cycles for no
 ** reason. So we run it once during initialization.
 */
#ifndef NDEBUG
#ifndef SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT
 /* This section of code's only "output" is via assert() statements. */
 if ( rc==SQLITE_OK ){
  u64 x = (((u64)1)<<63)-1;
  double y;
  assert(sizeof(x)==8);
  assert(sizeof(x)==sizeof(y));
  memcpy(&y, &x, 8);
  assert( sqlite3IsNaN(y) );
 }
#endif
#endif

 /* Do extra initialization steps requested by the SQLITE_EXTRA_INIT
 ** compile-time option.
 */
#ifdef SQLITE_EXTRA_INIT
 if( bRunExtraInit ){
  int SQLITE_EXTRA_INIT(const char*);
  rc = SQLITE_EXTRA_INIT(0);
 }
#endif

 return rc;
}

/*
** Undo the effects of sqlite3_initialize(). Must not be called while
** there are outstanding database connections or memory allocations or
** while any part of SQLite is otherwise in use in any thread. This
** routine is not threadsafe. But it is safe to invoke this routine
** on when SQLite is already shut down. If SQLite is already shut down
** when this routine is invoked, then this routine is a harmless no-op.
*/
int sqlite3_shutdown(void){
#ifdef SQLITE_OMIT_WSD
 int rc = sqlite3_wsd_init(4096, 24);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  return rc;
 }
#endif

 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ){
#ifdef SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN
  void SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN(void);
  SQLITE_EXTRA_SHUTDOWN();
#endif
  sqlite3_os_end();
  sqlite3_reset_auto_extension();
  sqlite3GlobalConfig.isInit = 0;
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit ){
  sqlite3PcacheShutdown();
  sqlite3GlobalConfig.isPCacheInit = 0;
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isMallocInit ){
  sqlite3MallocEnd();
  sqlite3GlobalConfig.isMallocInit = 0;

#ifndef SQLITE_OMIT_SHUTDOWN_DIRECTORIES
  /* The heap subsystem has now been shutdown and these values are supposed
  ** to be NULL or point to memory that was obtained from sqlite3_malloc(),
  ** which would rely on that heap subsystem; therefore, make sure these
  ** values cannot refer to heap memory that was just invalidated when the
  ** heap subsystem was shutdown. This is only done if the current call to
  ** this function resulted in the heap subsystem actually being shutdown.
  */
  sqlite3_data_directory = 0;
  sqlite3_temp_directory = 0;
#endif
 }
 if( sqlite3GlobalConfig.isMutexInit ){
  sqlite3MutexEnd();
  sqlite3GlobalConfig.isMutexInit = 0;
 }

 return SQLITE_OK;
}

/*
** This API allows applications to modify the global configuration of
** the SQLite library at run-time.
**
** This routine should only be called when there are no outstanding
** database connections or memory allocations. This routine is not
** threadsafe. Failure to heed these warnings can lead to unpredictable
** behavior.
*/
int sqlite3_config(int op, ...){
 va_list ap;
 int rc = SQLITE_OK;

 /* sqlite3_config() shall return SQLITE_MISUSE if it is invoked while
 ** the SQLite library is in use. */
 if( sqlite3GlobalConfig.isInit ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;

 va_start(ap, op);
 switch( op ){

  /* Mutex configuration options are only available in a threadsafe
  ** compile.
  */
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-54466-46756 */
  case SQLITE_CONFIG_SINGLETHREAD: {
   /* EVIDENCE-OF: R-02748-19096 This option sets the threading mode to
   ** Single-thread. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 0; /* Disable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 0; /* Disable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-20520-54086 */
  case SQLITE_CONFIG_MULTITHREAD: {
   /* EVIDENCE-OF: R-14374-42468 This option sets the threading mode to
   ** Multi-thread. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 1; /* Enable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 0; /* Disable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-59593-21810 */
  case SQLITE_CONFIG_SERIALIZED: {
   /* EVIDENCE-OF: R-41220-51800 This option sets the threading mode to
   ** Serialized. */
   sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex = 1; /* Enable mutex on core */
   sqlite3GlobalConfig.bFullMutex = 1; /* Enable mutex on connections */
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-63666-48755 */
  case SQLITE_CONFIG_MUTEX: {
   /* Specify an alternative mutex implementation */
   sqlite3GlobalConfig.mutex = *va_arg(ap, sqlite3_mutex_methods*);
   break;
  }
#endif
#if defined(SQLITE_THREADSAFE) && SQLITE_THREADSAFE>0 /* IMP: R-14450-37597 */
  case SQLITE_CONFIG_GETMUTEX: {
   /* Retrieve the current mutex implementation */
   *va_arg(ap, sqlite3_mutex_methods*) = sqlite3GlobalConfig.mutex;
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_MALLOC: {
   /* EVIDENCE-OF: R-55594-21030 The SQLITE_CONFIG_MALLOC option takes a
   ** single argument which is a pointer to an instance of the
   ** sqlite3_mem_methods structure. The argument specifies alternative
   ** low-level memory allocation routines to be used in place of the memory
   ** allocation routines built into SQLite. */
   sqlite3GlobalConfig.m = *va_arg(ap, sqlite3_mem_methods*);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETMALLOC: {
   /* EVIDENCE-OF: R-51213-46414 The SQLITE_CONFIG_GETMALLOC option takes a
   ** single argument which is a pointer to an instance of the
   ** sqlite3_mem_methods structure. The sqlite3_mem_methods structure is
   ** filled with the currently defined memory allocation routines. */
   if( sqlite3GlobalConfig.m.xMalloc==0 ) sqlite3MemSetDefault();
   *va_arg(ap, sqlite3_mem_methods*) = sqlite3GlobalConfig.m;
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_MEMSTATUS: {
   /* EVIDENCE-OF: R-61275-35157 The SQLITE_CONFIG_MEMSTATUS option takes
   ** single argument of type int, interpreted as a boolean, which enables
   ** or disables the collection of memory allocation statistics. */
   sqlite3GlobalConfig.bMemstat = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_SCRATCH: {
   /* EVIDENCE-OF: R-08404-60887 There are three arguments to
   ** SQLITE_CONFIG_SCRATCH: A pointer an 8-byte aligned memory buffer from
   ** which the scratch allocations will be drawn, the size of each scratch
   ** allocation (sz), and the maximum number of scratch allocations (N). */
   sqlite3GlobalConfig.pScratch = va_arg(ap, void*);
   sqlite3GlobalConfig.szScratch = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.nScratch = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_PAGECACHE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-18761-36601 There are three arguments to
   ** SQLITE_CONFIG_PAGECACHE: A pointer to 8-byte aligned memory (pMem),
   ** the size of each page cache line (sz), and the number of cache lines
   ** (N). */
   sqlite3GlobalConfig.pPage = va_arg(ap, void*);
   sqlite3GlobalConfig.szPage = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.nPage = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_PCACHE_HDRSZ: {
   /* EVIDENCE-OF: R-39100-27317 The SQLITE_CONFIG_PCACHE_HDRSZ option takes
   ** a single parameter which is a pointer to an integer and writes into
   ** that integer the number of extra bytes per page required for each page
   ** in SQLITE_CONFIG_PAGECACHE. */
   *va_arg(ap, int*) = 
     sqlite3HeaderSizeBtree() +
     sqlite3HeaderSizePcache() +
     sqlite3HeaderSizePcache1();
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_PCACHE: {
   /* no-op */
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETPCACHE: {
   /* now an error */
   rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_PCACHE2: {
   /* EVIDENCE-OF: R-63325-48378 The SQLITE_CONFIG_PCACHE2 option takes a
   ** single argument which is a pointer to an sqlite3_pcache_methods2
   ** object. This object specifies the interface to a custom page cache
   ** implementation. */
   sqlite3GlobalConfig.pcache2 = *va_arg(ap, sqlite3_pcache_methods2*);
   break;
  }
  case SQLITE_CONFIG_GETPCACHE2: {
   /* EVIDENCE-OF: R-22035-46182 The SQLITE_CONFIG_GETPCACHE2 option takes a
   ** single argument which is a pointer to an sqlite3_pcache_methods2
   ** object. SQLite copies of the current page cache implementation into
   ** that object. */
   if( sqlite3GlobalConfig.pcache2.xInit==0 ){
    sqlite3PCacheSetDefault();
   }
   *va_arg(ap, sqlite3_pcache_methods2*) = sqlite3GlobalConfig.pcache2;
   break;
  }

/* EVIDENCE-OF: R-06626-12911 The SQLITE_CONFIG_HEAP option is only
** available if SQLite is compiled with either SQLITE_ENABLE_MEMSYS3 or
** SQLITE_ENABLE_MEMSYS5 and returns SQLITE_ERROR if invoked otherwise. */
#if defined(SQLITE_ENABLE_MEMSYS3) || defined(SQLITE_ENABLE_MEMSYS5)
  case SQLITE_CONFIG_HEAP: {
   /* EVIDENCE-OF: R-19854-42126 There are three arguments to
   ** SQLITE_CONFIG_HEAP: An 8-byte aligned pointer to the memory, the
   ** number of bytes in the memory buffer, and the minimum allocation size.
   */
   sqlite3GlobalConfig.pHeap = va_arg(ap, void*);
   sqlite3GlobalConfig.nHeap = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.mnReq = va_arg(ap, int);

   if( sqlite3GlobalConfig.mnReq<1 ){
    sqlite3GlobalConfig.mnReq = 1;
   }else if( sqlite3GlobalConfig.mnReq>(1<<12) ){
    /* cap min request size at 2^12 */
    sqlite3GlobalConfig.mnReq = (1<<12);
   }

   if( sqlite3GlobalConfig.pHeap==0 ){
    /* EVIDENCE-OF: R-49920-60189 If the first pointer (the memory pointer)
    ** is NULL, then SQLite reverts to using its default memory allocator
    ** (the system malloc() implementation), undoing any prior invocation of
    ** SQLITE_CONFIG_MALLOC.
    **
    ** Setting sqlite3GlobalConfig.m to all zeros will cause malloc to
    ** revert to its default implementation when sqlite3_initialize() is run
    */
    memset(&sqlite3GlobalConfig.m, 0, sizeof(sqlite3GlobalConfig.m));
   }else{
    /* EVIDENCE-OF: R-61006-08918 If the memory pointer is not NULL then the
    ** alternative memory allocator is engaged to handle all of SQLites
    ** memory allocation needs. */
#ifdef SQLITE_ENABLE_MEMSYS3
    sqlite3GlobalConfig.m = *sqlite3MemGetMemsys3();
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_MEMSYS5
    sqlite3GlobalConfig.m = *sqlite3MemGetMemsys5();
#endif
   }
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_LOOKASIDE: {
   sqlite3GlobalConfig.szLookaside = va_arg(ap, int);
   sqlite3GlobalConfig.nLookaside = va_arg(ap, int);
   break;
  }
  
  /* Record a pointer to the logger function and its first argument.
  ** The default is NULL. Logging is disabled if the function pointer is
  ** NULL.
  */
  case SQLITE_CONFIG_LOG: {
   /* MSVC is picky about pulling func ptrs from va lists.
   ** http://support.microsoft.com/kb/47961
   ** sqlite3GlobalConfig.xLog = va_arg(ap, void(*)(void*,int,const char*));
   */
   typedef void(*LOGFUNC_t)(void*,int,const char*);
   sqlite3GlobalConfig.xLog = va_arg(ap, LOGFUNC_t);
   sqlite3GlobalConfig.pLogArg = va_arg(ap, void*);
   break;
  }

  /* EVIDENCE-OF: R-55548-33817 The compile-time setting for URI filenames
  ** can be changed at start-time using the
  ** sqlite3_config(SQLITE_CONFIG_URI,1) or
  ** sqlite3_config(SQLITE_CONFIG_URI,0) configuration calls.
  */
  case SQLITE_CONFIG_URI: {
   /* EVIDENCE-OF: R-25451-61125 The SQLITE_CONFIG_URI option takes a single
   ** argument of type int. If non-zero, then URI handling is globally
   ** enabled. If the parameter is zero, then URI handling is globally
   ** disabled. */
   sqlite3GlobalConfig.bOpenUri = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_COVERING_INDEX_SCAN: {
   /* EVIDENCE-OF: R-36592-02772 The SQLITE_CONFIG_COVERING_INDEX_SCAN
   ** option takes a single integer argument which is interpreted as a
   ** boolean in order to enable or disable the use of covering indices for
   ** full table scans in the query optimizer. */
   sqlite3GlobalConfig.bUseCis = va_arg(ap, int);
   break;
  }

#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
  case SQLITE_CONFIG_SQLLOG: {
   typedef void(*SQLLOGFUNC_t)(void*, sqlite3*, const char*, int);
   sqlite3GlobalConfig.xSqllog = va_arg(ap, SQLLOGFUNC_t);
   sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg = va_arg(ap, void *);
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_MMAP_SIZE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-58063-38258 SQLITE_CONFIG_MMAP_SIZE takes two 64-bit
   ** integer (sqlite3_int64) values that are the default mmap size limit
   ** (the default setting for PRAGMA mmap_size) and the maximum allowed
   ** mmap size limit. */
   sqlite3_int64 szMmap = va_arg(ap, sqlite3_int64);
   sqlite3_int64 mxMmap = va_arg(ap, sqlite3_int64);
   /* EVIDENCE-OF: R-53367-43190 If either argument to this option is
   ** negative, then that argument is changed to its compile-time default.
   **
   ** EVIDENCE-OF: R-34993-45031 The maximum allowed mmap size will be
   ** silently truncated if necessary so that it does not exceed the
   ** compile-time maximum mmap size set by the SQLITE_MAX_MMAP_SIZE
   ** compile-time option.
   */
   if( mxMmap<0 || mxMmap>SQLITE_MAX_MMAP_SIZE ){
    mxMmap = SQLITE_MAX_MMAP_SIZE;
   }
   if( szMmap<0 ) szMmap = SQLITE_DEFAULT_MMAP_SIZE;
   if( szMmap>mxMmap) szMmap = mxMmap;
   sqlite3GlobalConfig.mxMmap = mxMmap;
   sqlite3GlobalConfig.szMmap = szMmap;
   break;
  }

#if SQLITE_OS_WIN && defined(SQLITE_WIN32_MALLOC) /* IMP: R-04780-55815 */
  case SQLITE_CONFIG_WIN32_HEAPSIZE: {
   /* EVIDENCE-OF: R-34926-03360 SQLITE_CONFIG_WIN32_HEAPSIZE takes a 32-bit
   ** unsigned integer value that specifies the maximum size of the created
   ** heap. */
   sqlite3GlobalConfig.nHeap = va_arg(ap, int);
   break;
  }
#endif

  case SQLITE_CONFIG_PMASZ: {
   sqlite3GlobalConfig.szPma = va_arg(ap, unsigned int);
   break;
  }

  case SQLITE_CONFIG_STMTJRNL_SPILL: {
   sqlite3GlobalConfig.nStmtSpill = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  default: {
   rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }
 }
 va_end(ap);
 return rc;
}

/*
** Set up the lookaside buffers for a database connection.
** Return SQLITE_OK on success. 
** If lookaside is already active, return SQLITE_BUSY.
**
** The sz parameter is the number of bytes in each lookaside slot.
** The cnt parameter is the number of slots. If pStart is NULL the
** space for the lookaside memory is obtained from sqlite3_malloc().
** If pStart is not NULL then it is sz*cnt bytes of memory to use for
** the lookaside memory.
*/
static int setupLookaside(sqlite3 *db, void *pBuf, int sz, int cnt){
#ifndef SQLITE_OMIT_LOOKASIDE
 void *pStart;
 if( db->lookaside.nOut ){
  return SQLITE_BUSY;
 }
 /* Free any existing lookaside buffer for this handle before
 ** allocating a new one so we don't have to have space for 
 ** both at the same time.
 */
 if( db->lookaside.bMalloced ){
  sqlite3_free(db->lookaside.pStart);
 }
 /* The size of a lookaside slot after ROUNDDOWN8 needs to be larger
 ** than a pointer to be useful.
 */
 sz = ROUNDDOWN8(sz); /* IMP: R-33038-09382 */
 if( sz<=(int)sizeof(LookasideSlot*) ) sz = 0;
 if( cnt<0 ) cnt = 0;
 if( sz==0 || cnt==0 ){
  sz = 0;
  pStart = 0;
 }else if( pBuf==0 ){
  sqlite3BeginBenignMalloc();
  pStart = sqlite3Malloc( sz*cnt ); /* IMP: R-61949-35727 */
  sqlite3EndBenignMalloc();
  if( pStart ) cnt = sqlite3MallocSize(pStart)/sz;
 }else{
  pStart = pBuf;
 }
 db->lookaside.pStart = pStart;
 db->lookaside.pFree = 0;
 db->lookaside.sz = (u16)sz;
 if( pStart ){
  int i;
  LookasideSlot *p;
  assert( sz > (int)sizeof(LookasideSlot*) );
  p = (LookasideSlot*)pStart;
  for(i=cnt-1; i>=0; i--){
   p->pNext = db->lookaside.pFree;
   db->lookaside.pFree = p;
   p = (LookasideSlot*)&((u8*)p)[sz];
  }
  db->lookaside.pEnd = p;
  db->lookaside.bDisable = 0;
  db->lookaside.bMalloced = pBuf==0 ?1:0;
 }else{
  db->lookaside.pStart = db;
  db->lookaside.pEnd = db;
  db->lookaside.bDisable = 1;
  db->lookaside.bMalloced = 0;
 }
#endif /* SQLITE_OMIT_LOOKASIDE */
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Return the mutex associated with a database connection.
*/
sqlite3_mutex *sqlite3_db_mutex(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->mutex;
}

/*
** Free up as much memory as we can from the given database
** connection.
*/
int sqlite3_db_release_memory(sqlite3 *db){
 int i;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Btree *pBt = db->aDb[i].pBt;
  if( pBt ){
   Pager *pPager = sqlite3BtreePager(pBt);
   sqlite3PagerShrink(pPager);
  }
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Flush any dirty pages in the pager-cache for any attached database
** to disk.
*/
int sqlite3_db_cacheflush(sqlite3 *db){
 int i;
 int rc = SQLITE_OK;
 int bSeenBusy = 0;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; rc==SQLITE_OK && i<db->nDb; i++){
  Btree *pBt = db->aDb[i].pBt;
  if( pBt && sqlite3BtreeIsInTrans(pBt) ){
   Pager *pPager = sqlite3BtreePager(pBt);
   rc = sqlite3PagerFlush(pPager);
   if( rc==SQLITE_BUSY ){
    bSeenBusy = 1;
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return ((rc==SQLITE_OK && bSeenBusy) ? SQLITE_BUSY : rc);
}

/*
** Configuration settings for an individual database connection
*/
int sqlite3_db_config(sqlite3 *db, int op, ...){
 va_list ap;
 int rc;
 va_start(ap, op);
 switch( op ){
  case SQLITE_DBCONFIG_MAINDBNAME: {
   db->aDb[0].zDbSName = va_arg(ap,char*);
   rc = SQLITE_OK;
   break;
  }
  case SQLITE_DBCONFIG_LOOKASIDE: {
   void *pBuf = va_arg(ap, void*); /* IMP: R-26835-10964 */
   int sz = va_arg(ap, int);    /* IMP: R-47871-25994 */
   int cnt = va_arg(ap, int);   /* IMP: R-04460-53386 */
   rc = setupLookaside(db, pBuf, sz, cnt);
   break;
  }
  default: {
   static const struct {
    int op;   /* The opcode */
    u32 mask;  /* Mask of the bit in sqlite3.flags to set/clear */
   } aFlagOp[] = {
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FKEY,      SQLITE_ForeignKeys  },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_TRIGGER,    SQLITE_EnableTrigger },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FTS3_TOKENIZER, SQLITE_Fts3Tokenizer },
    { SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_LOAD_EXTENSION, SQLITE_LoadExtension },
    { SQLITE_DBCONFIG_NO_CKPT_ON_CLOSE,   SQLITE_NoCkptOnClose },
   };
   unsigned int i;
   rc = SQLITE_ERROR; /* IMP: R-42790-23372 */
   for(i=0; i<ArraySize(aFlagOp); i++){
    if( aFlagOp[i].op==op ){
     int onoff = va_arg(ap, int);
     int *pRes = va_arg(ap, int*);
     int oldFlags = db->flags;
     if( onoff>0 ){
      db->flags |= aFlagOp[i].mask;
     }else if( onoff==0 ){
      db->flags &= ~aFlagOp[i].mask;
     }
     if( oldFlags!=db->flags ){
      sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
     }
     if( pRes ){
      *pRes = (db->flags & aFlagOp[i].mask)!=0;
     }
     rc = SQLITE_OK;
     break;
    }
   }
   break;
  }
 }
 va_end(ap);
 return rc;
}


/*
** Return true if the buffer z[0..n-1] contains all spaces.
*/
static int allSpaces(const char *z, int n){
 while( n>0 && z[n-1]==' ' ){ n--; }
 return n==0;
}

/*
** This is the default collating function named "BINARY" which is always
** available.
**
** If the padFlag argument is not NULL then space padding at the end
** of strings is ignored. This implements the RTRIM collation.
*/
static int binCollFunc(
 void *padFlag,
 int nKey1, const void *pKey1,
 int nKey2, const void *pKey2
){
 int rc, n;
 n = nKey1<nKey2 ? nKey1 : nKey2;
 /* EVIDENCE-OF: R-65033-28449 The built-in BINARY collation compares
 ** strings byte by byte using the memcmp() function from the standard C
 ** library. */
 rc = memcmp(pKey1, pKey2, n);
 if( rc==0 ){
  if( padFlag
   && allSpaces(((char*)pKey1)+n, nKey1-n)
   && allSpaces(((char*)pKey2)+n, nKey2-n)
  ){
   /* EVIDENCE-OF: R-31624-24737 RTRIM is like BINARY except that extra
   ** spaces at the end of either string do not change the result. In other
   ** words, strings will compare equal to one another as long as they
   ** differ only in the number of spaces at the end.
   */
  }else{
   rc = nKey1 - nKey2;
  }
 }
 return rc;
}

/*
** Another built-in collating sequence: NOCASE. 
**
** This collating sequence is intended to be used for "case independent
** comparison". SQLite's knowledge of upper and lower case equivalents
** extends only to the 26 characters used in the English language.
**
** At the moment there is only a UTF-8 implementation.
*/
static int nocaseCollatingFunc(
 void *NotUsed,
 int nKey1, const void *pKey1,
 int nKey2, const void *pKey2
){
 int r = sqlite3StrNICmp(
   (const char *)pKey1, (const char *)pKey2, (nKey1<nKey2)?nKey1:nKey2);
 UNUSED_PARAMETER(NotUsed);
 if( 0==r ){
  r = nKey1-nKey2;
 }
 return r;
}

/*
** Return the ROWID of the most recent insert
*/
sqlite_int64 sqlite3_last_insert_rowid(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->lastRowid;
}

/*
** Set the value returned by the sqlite3_last_insert_rowid() API function.
*/
void sqlite3_set_last_insert_rowid(sqlite3 *db, sqlite3_int64 iRowid){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->lastRowid = iRowid;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
}

/*
** Return the number of changes in the most recent call to sqlite3_exec().
*/
int sqlite3_changes(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->nChange;
}

/*
** Return the number of changes since the database handle was opened.
*/
int sqlite3_total_changes(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->nTotalChange;
}

/*
** Close all open savepoints. This function only manipulates fields of the
** database handle object, it does not close any savepoints that may be open
** at the b-tree/pager level.
*/
void sqlite3CloseSavepoints(sqlite3 *db){
 while( db->pSavepoint ){
  Savepoint *pTmp = db->pSavepoint;
  db->pSavepoint = pTmp->pNext;
  sqlite3DbFree(db, pTmp);
 }
 db->nSavepoint = 0;
 db->nStatement = 0;
 db->isTransactionSavepoint = 0;
}

/*
** Invoke the destructor function associated with FuncDef p, if any. Except,
** if this is not the last copy of the function, do not invoke it. Multiple
** copies of a single function are created when create_function() is called
** with SQLITE_ANY as the encoding.
*/
static void functionDestroy(sqlite3 *db, FuncDef *p){
 FuncDestructor *pDestructor = p->u.pDestructor;
 if( pDestructor ){
  pDestructor->nRef--;
  if( pDestructor->nRef==0 ){
   pDestructor->xDestroy(pDestructor->pUserData);
   sqlite3DbFree(db, pDestructor);
  }
 }
}

/*
** Disconnect all sqlite3_vtab objects that belong to database connection
** db. This is called when db is being closed.
*/
static void disconnectAllVtab(sqlite3 *db){
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 int i;
 HashElem *p;
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Schema *pSchema = db->aDb[i].pSchema;
  if( db->aDb[i].pSchema ){
   for(p=sqliteHashFirst(&pSchema->tblHash); p; p=sqliteHashNext(p)){
    Table *pTab = (Table *)sqliteHashData(p);
    if( IsVirtual(pTab) ) sqlite3VtabDisconnect(db, pTab);
   }
  }
 }
 for(p=sqliteHashFirst(&db->aModule); p; p=sqliteHashNext(p)){
  Module *pMod = (Module *)sqliteHashData(p);
  if( pMod->pEpoTab ){
   sqlite3VtabDisconnect(db, pMod->pEpoTab);
  }
 }
 sqlite3VtabUnlockList(db);
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);
#else
 UNUSED_PARAMETER(db);
#endif
}

/*
** Return TRUE if database connection db has unfinalized prepared
** statements or unfinished sqlite3_backup objects. 
*/
static int connectionIsBusy(sqlite3 *db){
 int j;
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 if( db->pVdbe ) return 1;
 for(j=0; j<db->nDb; j++){
  Btree *pBt = db->aDb[j].pBt;
  if( pBt && sqlite3BtreeIsInBackup(pBt) ) return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Close an existing SQLite database
*/
static int sqlite3Close(sqlite3 *db, int forceZombie){
 if( !db ){
  /* EVIDENCE-OF: R-63257-11740 Calling sqlite3_close() or
  ** sqlite3_close_v2() with a NULL pointer argument is a harmless no-op. */
  return SQLITE_OK;
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mTrace & SQLITE_TRACE_CLOSE ){
  db->xTrace(SQLITE_TRACE_CLOSE, db->pTraceArg, db, 0);
 }

 /* Force xDisconnect calls on all virtual tables */
 disconnectAllVtab(db);

 /* If a transaction is open, the disconnectAllVtab() call above
 ** will not have called the xDisconnect() method on any virtual
 ** tables in the db->aVTrans[] array. The following sqlite3VtabRollback()
 ** call will do so. We need to do this before the check for active
 ** SQL statements below, as the v-table implementation may be storing
 ** some prepared statements internally.
 */
 sqlite3VtabRollback(db);

 /* Legacy behavior (sqlite3_close() behavior) is to return
 ** SQLITE_BUSY if the connection can not be closed immediately.
 */
 if( !forceZombie && connectionIsBusy(db) ){
  sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, "unable to close due to unfinalized "
    "statements or unfinished backups");
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
  return SQLITE_BUSY;
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
 if( sqlite3GlobalConfig.xSqllog ){
  /* Closing the handle. Fourth parameter is passed the value 2. */
  sqlite3GlobalConfig.xSqllog(sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg, db, 0, 2);
 }
#endif

 /* Convert the connection into a zombie and then close it.
 */
 db->magic = SQLITE_MAGIC_ZOMBIE;
 sqlite3LeaveMutexAndCloseZombie(db);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Two variations on the public interface for closing a database
** connection. The sqlite3_close() version returns SQLITE_BUSY and
** leaves the connection option if there are unfinalized prepared
** statements or unfinished sqlite3_backups. The sqlite3_close_v2()
** version forces the connection to become a zombie if there are
** unclosed resources, and arranges for deallocation when the last
** prepare statement or sqlite3_backup closes.
*/
int sqlite3_close(sqlite3 *db){ return sqlite3Close(db,0); }
int sqlite3_close_v2(sqlite3 *db){ return sqlite3Close(db,1); }


/*
** Close the mutex on database connection db.
**
** Furthermore, if database connection db is a zombie (meaning that there
** has been a prior call to sqlite3_close(db) or sqlite3_close_v2(db)) and
** every sqlite3_stmt has now been finalized and every sqlite3_backup has
** finished, then free all resources.
*/
void sqlite3LeaveMutexAndCloseZombie(sqlite3 *db){
 HashElem *i;          /* Hash table iterator */
 int j;

 /* If there are outstanding sqlite3_stmt or sqlite3_backup objects
 ** or if the connection has not yet been closed by sqlite3_close_v2(),
 ** then just leave the mutex and return.
 */
 if( db->magic!=SQLITE_MAGIC_ZOMBIE || connectionIsBusy(db) ){
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
  return;
 }

 /* If we reach this point, it means that the database connection has
 ** closed all sqlite3_stmt and sqlite3_backup objects and has been
 ** passed to sqlite3_close (meaning that it is a zombie). Therefore,
 ** go ahead and free all resources.
 */

 /* If a transaction is open, roll it back. This also ensures that if
 ** any database schemas have been modified by an uncommitted transaction
 ** they are reset. And that the required b-tree mutex is held to make
 ** the pager rollback and schema reset an atomic operation. */
 sqlite3RollbackAll(db, SQLITE_OK);

 /* Free any outstanding Savepoint structures. */
 sqlite3CloseSavepoints(db);

 /* Close all database connections */
 for(j=0; j<db->nDb; j++){
  struct Db *pDb = &db->aDb[j];
  if( pDb->pBt ){
   sqlite3BtreeClose(pDb->pBt);
   pDb->pBt = 0;
   if( j!=1 ){
    pDb->pSchema = 0;
   }
  }
 }
 /* Clear the TEMP schema separately and last */
 if( db->aDb[1].pSchema ){
  sqlite3SchemaClear(db->aDb[1].pSchema);
 }
 sqlite3VtabUnlockList(db);

 /* Free up the array of auxiliary databases */
 sqlite3CollapseDatabaseArray(db);
 assert( db->nDb<=2 );
 assert( db->aDb==db->aDbStatic );

 /* Tell the code in notify.c that the connection no longer holds any
 ** locks and does not require any further unlock-notify callbacks.
 */
 sqlite3ConnectionClosed(db);

 for(i=sqliteHashFirst(&db->aFunc); i; i=sqliteHashNext(i)){
  FuncDef *pNext, *p;
  p = sqliteHashData(i);
  do{
   functionDestroy(db, p);
   pNext = p->pNext;
   sqlite3DbFree(db, p);
   p = pNext;
  }while( p );
 }
 sqlite3HashClear(&db->aFunc);
 for(i=sqliteHashFirst(&db->aCollSeq); i; i=sqliteHashNext(i)){
  CollSeq *pColl = (CollSeq *)sqliteHashData(i);
  /* Invoke any destructors registered for collation sequence user data. */
  for(j=0; j<3; j++){
   if( pColl[j].xDel ){
    pColl[j].xDel(pColl[j].pUser);
   }
  }
  sqlite3DbFree(db, pColl);
 }
 sqlite3HashClear(&db->aCollSeq);
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 for(i=sqliteHashFirst(&db->aModule); i; i=sqliteHashNext(i)){
  Module *pMod = (Module *)sqliteHashData(i);
  if( pMod->xDestroy ){
   pMod->xDestroy(pMod->pAux);
  }
  sqlite3VtabEponymousTableClear(db, pMod);
  sqlite3DbFree(db, pMod);
 }
 sqlite3HashClear(&db->aModule);
#endif

 sqlite3Error(db, SQLITE_OK); /* Deallocates any cached error strings. */
 sqlite3ValueFree(db->pErr);
 sqlite3CloseExtensions(db);
#if SQLITE_USER_AUTHENTICATION
 sqlite3_free(db->auth.zAuthUser);
 sqlite3_free(db->auth.zAuthPW);
#endif

 db->magic = SQLITE_MAGIC_ERROR;

 /* The temp-database schema is allocated differently from the other schema
 ** objects (using sqliteMalloc() directly, instead of sqlite3BtreeSchema()).
 ** So it needs to be freed here. Todo: Why not roll the temp schema into
 ** the same sqliteMalloc() as the one that allocates the database 
 ** structure?
 */
 sqlite3DbFree(db, db->aDb[1].pSchema);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 db->magic = SQLITE_MAGIC_CLOSED;
 sqlite3_mutex_free(db->mutex);
 assert( db->lookaside.nOut==0 ); /* Fails on a lookaside memory leak */
 if( db->lookaside.bMalloced ){
  sqlite3_free(db->lookaside.pStart);
 }
 sqlite3_free(db);
}

/*
** Rollback all database files. If tripCode is not SQLITE_OK, then
** any write cursors are invalidated ("tripped" - as in "tripping a circuit
** breaker") and made to return tripCode if there are any further
** attempts to use that cursor. Read cursors remain open and valid
** but are "saved" in case the table pages are moved around.
*/
void sqlite3RollbackAll(sqlite3 *db, int tripCode){
 int i;
 int inTrans = 0;
 int schemaChange;
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 sqlite3BeginBenignMalloc();

 /* Obtain all b-tree mutexes before making any calls to BtreeRollback(). 
 ** This is important in case the transaction being rolled back has
 ** modified the database schema. If the b-tree mutexes are not taken
 ** here, then another shared-cache connection might sneak in between
 ** the database rollback and schema reset, which can cause false
 ** corruption reports in some cases. */
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 schemaChange = (db->flags & SQLITE_InternChanges)!=0 && db->init.busy==0;

 for(i=0; i<db->nDb; i++){
  Btree *p = db->aDb[i].pBt;
  if( p ){
   if( sqlite3BtreeIsInTrans(p) ){
    inTrans = 1;
   }
   sqlite3BtreeRollback(p, tripCode, !schemaChange);
  }
 }
 sqlite3VtabRollback(db);
 sqlite3EndBenignMalloc();

 if( (db->flags&SQLITE_InternChanges)!=0 && db->init.busy==0 ){
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
  sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
 }
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);

 /* Any deferred constraint violations have now been resolved. */
 db->nDeferredCons = 0;
 db->nDeferredImmCons = 0;
 db->flags &= ~SQLITE_DeferFKs;

 /* If one has been configured, invoke the rollback-hook callback */
 if( db->xRollbackCallback && (inTrans || !db->autoCommit) ){
  db->xRollbackCallback(db->pRollbackArg);
 }
}

/*
** Return a static string containing the name corresponding to the error code
** specified in the argument.
*/
#if defined(SQLITE_NEED_ERR_NAME)
const char *sqlite3ErrName(int rc){
 const char *zName = 0;
 int i, origRc = rc;
 for(i=0; i<2 && zName==0; i++, rc &= 0xff){
  switch( rc ){
   case SQLITE_OK:         zName = "SQLITE_OK";        break;
   case SQLITE_ERROR:       zName = "SQLITE_ERROR";       break;
   case SQLITE_INTERNAL:      zName = "SQLITE_INTERNAL";     break;
   case SQLITE_PERM:        zName = "SQLITE_PERM";       break;
   case SQLITE_ABORT:       zName = "SQLITE_ABORT";       break;
   case SQLITE_ABORT_ROLLBACK:   zName = "SQLITE_ABORT_ROLLBACK";  break;
   case SQLITE_BUSY:        zName = "SQLITE_BUSY";       break;
   case SQLITE_BUSY_RECOVERY:   zName = "SQLITE_BUSY_RECOVERY";   break;
   case SQLITE_BUSY_SNAPSHOT:   zName = "SQLITE_BUSY_SNAPSHOT";   break;
   case SQLITE_LOCKED:       zName = "SQLITE_LOCKED";      break;
   case SQLITE_LOCKED_SHAREDCACHE: zName = "SQLITE_LOCKED_SHAREDCACHE";break;
   case SQLITE_NOMEM:       zName = "SQLITE_NOMEM";       break;
   case SQLITE_READONLY:      zName = "SQLITE_READONLY";     break;
   case SQLITE_READONLY_RECOVERY: zName = "SQLITE_READONLY_RECOVERY"; break;
   case SQLITE_READONLY_CANTLOCK: zName = "SQLITE_READONLY_CANTLOCK"; break;
   case SQLITE_READONLY_ROLLBACK: zName = "SQLITE_READONLY_ROLLBACK"; break;
   case SQLITE_READONLY_DBMOVED:  zName = "SQLITE_READONLY_DBMOVED"; break;
   case SQLITE_INTERRUPT:     zName = "SQLITE_INTERRUPT";     break;
   case SQLITE_IOERR:       zName = "SQLITE_IOERR";       break;
   case SQLITE_IOERR_READ:     zName = "SQLITE_IOERR_READ";    break;
   case SQLITE_IOERR_SHORT_READ:  zName = "SQLITE_IOERR_SHORT_READ"; break;
   case SQLITE_IOERR_WRITE:    zName = "SQLITE_IOERR_WRITE";    break;
   case SQLITE_IOERR_FSYNC:    zName = "SQLITE_IOERR_FSYNC";    break;
   case SQLITE_IOERR_DIR_FSYNC:  zName = "SQLITE_IOERR_DIR_FSYNC";  break;
   case SQLITE_IOERR_TRUNCATE:   zName = "SQLITE_IOERR_TRUNCATE";  break;
   case SQLITE_IOERR_FSTAT:    zName = "SQLITE_IOERR_FSTAT";    break;
   case SQLITE_IOERR_UNLOCK:    zName = "SQLITE_IOERR_UNLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_RDLOCK:    zName = "SQLITE_IOERR_RDLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_DELETE:    zName = "SQLITE_IOERR_DELETE";   break;
   case SQLITE_IOERR_NOMEM:    zName = "SQLITE_IOERR_NOMEM";    break;
   case SQLITE_IOERR_ACCESS:    zName = "SQLITE_IOERR_ACCESS";   break;
   case SQLITE_IOERR_CHECKRESERVEDLOCK:
                zName = "SQLITE_IOERR_CHECKRESERVEDLOCK"; break;
   case SQLITE_IOERR_LOCK:     zName = "SQLITE_IOERR_LOCK";    break;
   case SQLITE_IOERR_CLOSE:    zName = "SQLITE_IOERR_CLOSE";    break;
   case SQLITE_IOERR_DIR_CLOSE:  zName = "SQLITE_IOERR_DIR_CLOSE";  break;
   case SQLITE_IOERR_SHMOPEN:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMOPEN";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMSIZE:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMSIZE";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMLOCK:   zName = "SQLITE_IOERR_SHMLOCK";   break;
   case SQLITE_IOERR_SHMMAP:    zName = "SQLITE_IOERR_SHMMAP";   break;
   case SQLITE_IOERR_SEEK:     zName = "SQLITE_IOERR_SEEK";    break;
   case SQLITE_IOERR_DELETE_NOENT: zName = "SQLITE_IOERR_DELETE_NOENT";break;
   case SQLITE_IOERR_MMAP:     zName = "SQLITE_IOERR_MMAP";    break;
   case SQLITE_IOERR_GETTEMPPATH: zName = "SQLITE_IOERR_GETTEMPPATH"; break;
   case SQLITE_IOERR_CONVPATH:   zName = "SQLITE_IOERR_CONVPATH";  break;
   case SQLITE_CORRUPT:      zName = "SQLITE_CORRUPT";      break;
   case SQLITE_CORRUPT_VTAB:    zName = "SQLITE_CORRUPT_VTAB";   break;
   case SQLITE_NOTFOUND:      zName = "SQLITE_NOTFOUND";     break;
   case SQLITE_FULL:        zName = "SQLITE_FULL";       break;
   case SQLITE_CANTOPEN:      zName = "SQLITE_CANTOPEN";     break;
   case SQLITE_CANTOPEN_NOTEMPDIR: zName = "SQLITE_CANTOPEN_NOTEMPDIR";break;
   case SQLITE_CANTOPEN_ISDIR:   zName = "SQLITE_CANTOPEN_ISDIR";  break;
   case SQLITE_CANTOPEN_FULLPATH: zName = "SQLITE_CANTOPEN_FULLPATH"; break;
   case SQLITE_CANTOPEN_CONVPATH: zName = "SQLITE_CANTOPEN_CONVPATH"; break;
   case SQLITE_PROTOCOL:      zName = "SQLITE_PROTOCOL";     break;
   case SQLITE_EMPTY:       zName = "SQLITE_EMPTY";       break;
   case SQLITE_SCHEMA:       zName = "SQLITE_SCHEMA";      break;
   case SQLITE_TOOBIG:       zName = "SQLITE_TOOBIG";      break;
   case SQLITE_CONSTRAINT:     zName = "SQLITE_CONSTRAINT";    break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_UNIQUE: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_UNIQUE"; break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_TRIGGER: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_TRIGGER";break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_FOREIGNKEY:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_FOREIGNKEY";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_CHECK:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_CHECK"; break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_PRIMARYKEY:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_PRIMARYKEY";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL: zName = "SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL";break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_COMMITHOOK:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_COMMITHOOK";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_VTAB:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_VTAB";  break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_FUNCTION:
                zName = "SQLITE_CONSTRAINT_FUNCTION";   break;
   case SQLITE_CONSTRAINT_ROWID:  zName = "SQLITE_CONSTRAINT_ROWID"; break;
   case SQLITE_MISMATCH:      zName = "SQLITE_MISMATCH";     break;
   case SQLITE_MISUSE:       zName = "SQLITE_MISUSE";      break;
   case SQLITE_NOLFS:       zName = "SQLITE_NOLFS";       break;
   case SQLITE_AUTH:        zName = "SQLITE_AUTH";       break;
   case SQLITE_FORMAT:       zName = "SQLITE_FORMAT";      break;
   case SQLITE_RANGE:       zName = "SQLITE_RANGE";       break;
   case SQLITE_NOTADB:       zName = "SQLITE_NOTADB";      break;
   case SQLITE_ROW:        zName = "SQLITE_ROW";        break;
   case SQLITE_NOTICE:       zName = "SQLITE_NOTICE";      break;
   case SQLITE_NOTICE_RECOVER_WAL: zName = "SQLITE_NOTICE_RECOVER_WAL";break;
   case SQLITE_NOTICE_RECOVER_ROLLBACK:
                zName = "SQLITE_NOTICE_RECOVER_ROLLBACK"; break;
   case SQLITE_WARNING:      zName = "SQLITE_WARNING";      break;
   case SQLITE_WARNING_AUTOINDEX: zName = "SQLITE_WARNING_AUTOINDEX"; break;
   case SQLITE_DONE:        zName = "SQLITE_DONE";       break;
  }
 }
 if( zName==0 ){
  static char zBuf[50];
  sqlite3_snprintf(sizeof(zBuf), zBuf, "SQLITE_UNKNOWN(%d)", origRc);
  zName = zBuf;
 }
 return zName;
}
#endif

/*
** Return a static string that describes the kind of error specified in the
** argument.
*/
const char *sqlite3ErrStr(int rc){
 static const char* const aMsg[] = {
  /* SQLITE_OK     */ "not an error",
  /* SQLITE_ERROR    */ "SQL logic error or missing database",
  /* SQLITE_INTERNAL  */ 0,
  /* SQLITE_PERM    */ "access permission denied",
  /* SQLITE_ABORT    */ "callback requested query abort",
  /* SQLITE_BUSY    */ "database is locked",
  /* SQLITE_LOCKED   */ "database table is locked",
  /* SQLITE_NOMEM    */ "out of memory",
  /* SQLITE_READONLY  */ "attempt to write a readonly database",
  /* SQLITE_INTERRUPT  */ "interrupted",
  /* SQLITE_IOERR    */ "disk I/O error",
  /* SQLITE_CORRUPT   */ "database disk image is malformed",
  /* SQLITE_NOTFOUND  */ "unknown operation",
  /* SQLITE_FULL    */ "database or disk is full",
  /* SQLITE_CANTOPEN  */ "unable to open database file",
  /* SQLITE_PROTOCOL  */ "locking protocol",
  /* SQLITE_EMPTY    */ "table contains no data",
  /* SQLITE_SCHEMA   */ "database schema has changed",
  /* SQLITE_TOOBIG   */ "string or blob too big",
  /* SQLITE_CONSTRAINT */ "constraint failed",
  /* SQLITE_MISMATCH  */ "datatype mismatch",
  /* SQLITE_MISUSE   */ "library routine called out of sequence",
  /* SQLITE_NOLFS    */ "large file support is disabled",
  /* SQLITE_AUTH    */ "authorization denied",
  /* SQLITE_FORMAT   */ "auxiliary database format error",
  /* SQLITE_RANGE    */ "bind or column index out of range",
  /* SQLITE_NOTADB   */ "file is encrypted or is not a database",
 };
 const char *zErr = "unknown error";
 switch( rc ){
  case SQLITE_ABORT_ROLLBACK: {
   zErr = "abort due to ROLLBACK";
   break;
  }
  default: {
   rc &= 0xff;
   if( ALWAYS(rc>=0) && rc<ArraySize(aMsg) && aMsg[rc]!=0 ){
    zErr = aMsg[rc];
   }
   break;
  }
 }
 return zErr;
}

/*
** This routine implements a busy callback that sleeps and tries
** again until a timeout value is reached. The timeout value is
** an integer number of milliseconds passed in as the first
** argument.
*/
static int sqliteDefaultBusyCallback(
 void *ptr,        /* Database connection */
 int count        /* Number of times table has been busy */
){
#if SQLITE_OS_WIN || HAVE_USLEEP
 static const u8 delays[] =
   { 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25, 50, 50, 100 };
 static const u8 totals[] =
   { 0, 1, 3, 8, 18, 33, 53, 78, 103, 128, 178, 228 };
# define NDELAY ArraySize(delays)
 sqlite3 *db = (sqlite3 *)ptr;
 int timeout = db->busyTimeout;
 int delay, prior;

 assert( count>=0 );
 if( count < NDELAY ){
  delay = delays[count];
  prior = totals[count];
 }else{
  delay = delays[NDELAY-1];
  prior = totals[NDELAY-1] + delay*(count-(NDELAY-1));
 }
 if( prior + delay > timeout ){
  delay = timeout - prior;
  if( delay<=0 ) return 0;
 }
 sqlite3OsSleep(db->pVfs, delay*1000);
 return 1;
#else
 sqlite3 *db = (sqlite3 *)ptr;
 int timeout = ((sqlite3 *)ptr)->busyTimeout;
 if( (count+1)*1000 > timeout ){
  return 0;
 }
 sqlite3OsSleep(db->pVfs, 1000000);
 return 1;
#endif
}

/*
** Invoke the given busy handler.
**
** This routine is called when an operation failed with a lock.
** If this routine returns non-zero, the lock is retried. If it
** returns 0, the operation aborts with an SQLITE_BUSY error.
*/
int sqlite3InvokeBusyHandler(BusyHandler *p){
 int rc;
 if( NEVER(p==0) || p->xFunc==0 || p->nBusy<0 ) return 0;
 rc = p->xFunc(p->pArg, p->nBusy);
 if( rc==0 ){
  p->nBusy = -1;
 }else{
  p->nBusy++;
 }
 return rc; 
}

/*
** This routine sets the busy callback for an Sqlite database to the
** given callback function with the given argument.
*/
int sqlite3_busy_handler(
 sqlite3 *db,
 int (*xBusy)(void*,int),
 void *pArg
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->busyHandler.xFunc = xBusy;
 db->busyHandler.pArg = pArg;
 db->busyHandler.nBusy = 0;
 db->busyTimeout = 0;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_PROGRESS_CALLBACK
/*
** This routine sets the progress callback for an Sqlite database to the
** given callback function with the given argument. The progress callback will
** be invoked every nOps opcodes.
*/
void sqlite3_progress_handler(
 sqlite3 *db, 
 int nOps,
 int (*xProgress)(void*), 
 void *pArg
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( nOps>0 ){
  db->xProgress = xProgress;
  db->nProgressOps = (unsigned)nOps;
  db->pProgressArg = pArg;
 }else{
  db->xProgress = 0;
  db->nProgressOps = 0;
  db->pProgressArg = 0;
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
}
#endif


/*
** This routine installs a default busy handler that waits for the
** specified number of milliseconds before returning 0.
*/
int sqlite3_busy_timeout(sqlite3 *db, int ms){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 if( ms>0 ){
  sqlite3_busy_handler(db, sqliteDefaultBusyCallback, (void*)db);
  db->busyTimeout = ms;
 }else{
  sqlite3_busy_handler(db, 0, 0);
 }
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Cause any pending operation to stop at its earliest opportunity.
*/
void sqlite3_interrupt(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) && (db==0 || db->magic!=SQLITE_MAGIC_ZOMBIE) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return;
 }
#endif
 db->u1.isInterrupted = 1;
}


/*
** This function is exactly the same as sqlite3_create_function(), except
** that it is designed to be called by internal code. The difference is
** that if a malloc() fails in sqlite3_create_function(), an error code
** is returned and the mallocFailed flag cleared. 
*/
int sqlite3CreateFunc(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunctionName,
 int nArg,
 int enc,
 void *pUserData,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*),
 FuncDestructor *pDestructor
){
 FuncDef *p;
 int nName;
 int extraFlags;

 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 if( zFunctionName==0 ||
   (xSFunc && (xFinal || xStep)) || 
   (!xSFunc && (xFinal && !xStep)) ||
   (!xSFunc && (!xFinal && xStep)) ||
   (nArg<-1 || nArg>SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG) ||
   (255<(nName = sqlite3Strlen30( zFunctionName))) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }

 assert( SQLITE_FUNC_CONSTANT==SQLITE_DETERMINISTIC );
 extraFlags = enc & SQLITE_DETERMINISTIC;
 enc &= (SQLITE_FUNC_ENCMASK|SQLITE_ANY);
 
#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
 /* If SQLITE_UTF16 is specified as the encoding type, transform this
 ** to one of SQLITE_UTF16LE or SQLITE_UTF16BE using the
 ** SQLITE_UTF16NATIVE macro. SQLITE_UTF16 is not used internally.
 **
 ** If SQLITE_ANY is specified, add three versions of the function
 ** to the hash table.
 */
 if( enc==SQLITE_UTF16 ){
  enc = SQLITE_UTF16NATIVE;
 }else if( enc==SQLITE_ANY ){
  int rc;
  rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunctionName, nArg, SQLITE_UTF8|extraFlags,
     pUserData, xSFunc, xStep, xFinal, pDestructor);
  if( rc==SQLITE_OK ){
   rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunctionName, nArg, SQLITE_UTF16LE|extraFlags,
     pUserData, xSFunc, xStep, xFinal, pDestructor);
  }
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   return rc;
  }
  enc = SQLITE_UTF16BE;
 }
#else
 enc = SQLITE_UTF8;
#endif
 
 /* Check if an existing function is being overridden or deleted. If so,
 ** and there are active VMs, then return SQLITE_BUSY. If a function
 ** is being overridden/deleted but there are no active VMs, allow the
 ** operation to continue but invalidate all precompiled statements.
 */
 p = sqlite3FindFunction(db, zFunctionName, nArg, (u8)enc, 0);
 if( p && (p->funcFlags & SQLITE_FUNC_ENCMASK)==enc && p->nArg==nArg ){
  if( db->nVdbeActive ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, 
    "unable to delete/modify user-function due to active statements");
   assert( !db->mallocFailed );
   return SQLITE_BUSY;
  }else{
   sqlite3ExpirePreparedStatements(db);
  }
 }

 p = sqlite3FindFunction(db, zFunctionName, nArg, (u8)enc, 1);
 assert(p || db->mallocFailed);
 if( !p ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }

 /* If an older version of the function with a configured destructor is
 ** being replaced invoke the destructor function here. */
 functionDestroy(db, p);

 if( pDestructor ){
  pDestructor->nRef++;
 }
 p->u.pDestructor = pDestructor;
 p->funcFlags = (p->funcFlags & SQLITE_FUNC_ENCMASK) | extraFlags;
 testcase( p->funcFlags & SQLITE_DETERMINISTIC );
 p->xSFunc = xSFunc ? xSFunc : xStep;
 p->xFinalize = xFinal;
 p->pUserData = pUserData;
 p->nArg = (u16)nArg;
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Create new user functions.
*/
int sqlite3_create_function(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunc,
 int nArg,
 int enc,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*)
){
 return sqlite3_create_function_v2(db, zFunc, nArg, enc, p, xSFunc, xStep,
                  xFinal, 0);
}

int sqlite3_create_function_v2(
 sqlite3 *db,
 const char *zFunc,
 int nArg,
 int enc,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value **),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*),
 void (*xDestroy)(void *)
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 FuncDestructor *pArg = 0;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( xDestroy ){
  pArg = (FuncDestructor *)sqlite3DbMallocZero(db, sizeof(FuncDestructor));
  if( !pArg ){
   xDestroy(p);
   goto out;
  }
  pArg->xDestroy = xDestroy;
  pArg->pUserData = p;
 }
 rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunc, nArg, enc, p, xSFunc, xStep, xFinal, pArg);
 if( pArg && pArg->nRef==0 ){
  assert( rc!=SQLITE_OK );
  xDestroy(p);
  sqlite3DbFree(db, pArg);
 }

 out:
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
int sqlite3_create_function16(
 sqlite3 *db,
 const void *zFunctionName,
 int nArg,
 int eTextRep,
 void *p,
 void (*xSFunc)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value**),
 void (*xStep)(sqlite3_context*,int,sqlite3_value**),
 void (*xFinal)(sqlite3_context*)
){
 int rc;
 char *zFunc8;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zFunctionName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 zFunc8 = sqlite3Utf16to8(db, zFunctionName, -1, SQLITE_UTF16NATIVE);
 rc = sqlite3CreateFunc(db, zFunc8, nArg, eTextRep, p, xSFunc,xStep,xFinal,0);
 sqlite3DbFree(db, zFunc8);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}
#endif


/*
** Declare that a function has been overloaded by a virtual table.
**
** If the function already exists as a regular global function, then
** this routine is a no-op. If the function does not exist, then create
** a new one that always throws a run-time error. 
**
** When virtual tables intend to provide an overloaded function, they
** should call this routine to make sure the global function exists.
** A global function must exist in order for name resolution to work
** properly.
*/
int sqlite3_overload_function(
 sqlite3 *db,
 const char *zName,
 int nArg
){
 int rc = SQLITE_OK;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 || nArg<-2 ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( sqlite3FindFunction(db, zName, nArg, SQLITE_UTF8, 0)==0 ){
  rc = sqlite3CreateFunc(db, zName, nArg, SQLITE_UTF8,
              0, sqlite3InvalidFunction, 0, 0, 0);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_TRACE
/*
** Register a trace function. The pArg from the previously registered trace
** is returned. 
**
** A NULL trace function means that no tracing is executes. A non-NULL
** trace is a pointer to a function that is invoked at the start of each
** SQL statement.
*/
#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
void *sqlite3_trace(sqlite3 *db, void(*xTrace)(void*,const char*), void *pArg){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pTraceArg;
 db->mTrace = xTrace ? SQLITE_TRACE_LEGACY : 0;
 db->xTrace = (int(*)(u32,void*,void*,void*))xTrace;
 db->pTraceArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_DEPRECATED */

/* Register a trace callback using the version-2 interface.
*/
int sqlite3_trace_v2(
 sqlite3 *db,                /* Trace this connection */
 unsigned mTrace,              /* Mask of events to be traced */
 int(*xTrace)(unsigned,void*,void*,void*), /* Callback to invoke */
 void *pArg                 /* Context */
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( mTrace==0 ) xTrace = 0;
 if( xTrace==0 ) mTrace = 0;
 db->mTrace = mTrace;
 db->xTrace = xTrace;
 db->pTraceArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** Register a profile function. The pArg from the previously registered 
** profile function is returned. 
**
** A NULL profile function means that no profiling is executes. A non-NULL
** profile is a pointer to a function that is invoked at the conclusion of
** each SQL statement that is run.
*/
void *sqlite3_profile(
 sqlite3 *db,
 void (*xProfile)(void*,const char*,sqlite_uint64),
 void *pArg
){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pProfileArg;
 db->xProfile = xProfile;
 db->pProfileArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_DEPRECATED */
#endif /* SQLITE_OMIT_TRACE */

/*
** Register a function to be invoked when a transaction commits.
** If the invoked function returns non-zero, then the commit becomes a
** rollback.
*/
void *sqlite3_commit_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 int (*xCallback)(void*), /* Function to invoke on each commit */
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pOld;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pOld = db->pCommitArg;
 db->xCommitCallback = xCallback;
 db->pCommitArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pOld;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a row is updated,
** inserted or deleted using this database connection.
*/
void *sqlite3_update_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void (*xCallback)(void*,int,char const *,char const *,sqlite_int64),
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pRet;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pUpdateArg;
 db->xUpdateCallback = xCallback;
 db->pUpdateArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a transaction is rolled
** back by this database connection.
*/
void *sqlite3_rollback_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void (*xCallback)(void*), /* Callback function */
 void *pArg        /* Argument to the function */
){
 void *pRet;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pRollbackArg;
 db->xRollbackCallback = xCallback;
 db->pRollbackArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK
/*
** Register a callback to be invoked each time a row is updated,
** inserted or deleted using this database connection.
*/
void *sqlite3_preupdate_hook(
 sqlite3 *db,       /* Attach the hook to this database */
 void(*xCallback)(     /* Callback function */
  void*,sqlite3*,int,char const*,char const*,sqlite3_int64,sqlite3_int64),
 void *pArg        /* First callback argument */
){
 void *pRet;
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pPreUpdateArg;
 db->xPreUpdateCallback = xCallback;
 db->pPreUpdateArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_PREUPDATE_HOOK */

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
/*
** The sqlite3_wal_hook() callback registered by sqlite3_wal_autocheckpoint().
** Invoke sqlite3_wal_checkpoint if the number of frames in the log file
** is greater than sqlite3.pWalArg cast to an integer (the value configured by
** wal_autocheckpoint()).
*/ 
int sqlite3WalDefaultHook(
 void *pClientData,   /* Argument */
 sqlite3 *db,      /* Connection */
 const char *zDb,    /* Database */
 int nFrame       /* Size of WAL */
){
 if( nFrame>=SQLITE_PTR_TO_INT(pClientData) ){
  sqlite3BeginBenignMalloc();
  sqlite3_wal_checkpoint(db, zDb);
  sqlite3EndBenignMalloc();
 }
 return SQLITE_OK;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_WAL */

/*
** Configure an sqlite3_wal_hook() callback to automatically checkpoint
** a database after committing a transaction if there are nFrame or
** more frames in the log file. Passing zero or a negative value as the
** nFrame parameter disables automatic checkpoints entirely.
**
** The callback registered by this function replaces any existing callback
** registered using sqlite3_wal_hook(). Likewise, registering a callback
** using sqlite3_wal_hook() disables the automatic checkpoint mechanism
** configured by this function.
*/
int sqlite3_wal_autocheckpoint(sqlite3 *db, int nFrame){
#ifdef SQLITE_OMIT_WAL
 UNUSED_PARAMETER(db);
 UNUSED_PARAMETER(nFrame);
#else
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 if( nFrame>0 ){
  sqlite3_wal_hook(db, sqlite3WalDefaultHook, SQLITE_INT_TO_PTR(nFrame));
 }else{
  sqlite3_wal_hook(db, 0, 0);
 }
#endif
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Register a callback to be invoked each time a transaction is written
** into the write-ahead-log by this database connection.
*/
void *sqlite3_wal_hook(
 sqlite3 *db,          /* Attach the hook to this db handle */
 int(*xCallback)(void *, sqlite3*, const char*, int),
 void *pArg           /* First argument passed to xCallback() */
){
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
 void *pRet;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pRet = db->pWalArg;
 db->xWalCallback = xCallback;
 db->pWalArg = pArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return pRet;
#else
 return 0;
#endif
}

/*
** Checkpoint database zDb.
*/
int sqlite3_wal_checkpoint_v2(
 sqlite3 *db,          /* Database handle */
 const char *zDb,        /* Name of attached database (or NULL) */
 int eMode,           /* SQLITE_CHECKPOINT_* value */
 int *pnLog,           /* OUT: Size of WAL log in frames */
 int *pnCkpt           /* OUT: Total number of frames checkpointed */
){
#ifdef SQLITE_OMIT_WAL
 return SQLITE_OK;
#else
 int rc;             /* Return code */
 int iDb = SQLITE_MAX_ATTACHED; /* sqlite3.aDb[] index of db to checkpoint */

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif

 /* Initialize the output variables to -1 in case an error occurs. */
 if( pnLog ) *pnLog = -1;
 if( pnCkpt ) *pnCkpt = -1;

 assert( SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE==0 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_FULL==1 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_RESTART==2 );
 assert( SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE==3 );
 if( eMode<SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE || eMode>SQLITE_CHECKPOINT_TRUNCATE ){
  /* EVIDENCE-OF: R-03996-12088 The M parameter must be a valid checkpoint
  ** mode: */
  return SQLITE_MISUSE;
 }

 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( zDb && zDb[0] ){
  iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
 }
 if( iDb<0 ){
  rc = SQLITE_ERROR;
  sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_ERROR, "unknown database: %s", zDb);
 }else{
  db->busyHandler.nBusy = 0;
  rc = sqlite3Checkpoint(db, iDb, eMode, pnLog, pnCkpt);
  sqlite3Error(db, rc);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);

 /* If there are no active statements, clear the interrupt flag at this
 ** point. */
 if( db->nVdbeActive==0 ){
  db->u1.isInterrupted = 0;
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
#endif
}


/*
** Checkpoint database zDb. If zDb is NULL, or if the buffer zDb points
** to contains a zero-length string, all attached databases are 
** checkpointed.
*/
int sqlite3_wal_checkpoint(sqlite3 *db, const char *zDb){
 /* EVIDENCE-OF: R-41613-20553 The sqlite3_wal_checkpoint(D,X) is equivalent to
 ** sqlite3_wal_checkpoint_v2(D,X,SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE,0,0). */
 return sqlite3_wal_checkpoint_v2(db,zDb,SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE,0,0);
}

#ifndef SQLITE_OMIT_WAL
/*
** Run a checkpoint on database iDb. This is a no-op if database iDb is
** not currently open in WAL mode.
**
** If a transaction is open on the database being checkpointed, this 
** function returns SQLITE_LOCKED and a checkpoint is not attempted. If 
** an error occurs while running the checkpoint, an SQLite error code is 
** returned (i.e. SQLITE_IOERR). Otherwise, SQLITE_OK.
**
** The mutex on database handle db should be held by the caller. The mutex
** associated with the specific b-tree being checkpointed is taken by
** this function while the checkpoint is running.
**
** If iDb is passed SQLITE_MAX_ATTACHED, then all attached databases are
** checkpointed. If an error is encountered it is returned immediately -
** no attempt is made to checkpoint any remaining databases.
**
** Parameter eMode is one of SQLITE_CHECKPOINT_PASSIVE, FULL or RESTART.
*/
int sqlite3Checkpoint(sqlite3 *db, int iDb, int eMode, int *pnLog, int *pnCkpt){
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 int i;             /* Used to iterate through attached dbs */
 int bBusy = 0;         /* True if SQLITE_BUSY has been encountered */

 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );
 assert( !pnLog || *pnLog==-1 );
 assert( !pnCkpt || *pnCkpt==-1 );

 for(i=0; i<db->nDb && rc==SQLITE_OK; i++){
  if( i==iDb || iDb==SQLITE_MAX_ATTACHED ){
   rc = sqlite3BtreeCheckpoint(db->aDb[i].pBt, eMode, pnLog, pnCkpt);
   pnLog = 0;
   pnCkpt = 0;
   if( rc==SQLITE_BUSY ){
    bBusy = 1;
    rc = SQLITE_OK;
   }
  }
 }

 return (rc==SQLITE_OK && bBusy) ? SQLITE_BUSY : rc;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_WAL */

/*
** This function returns true if main-memory should be used instead of
** a temporary file for transient pager files and statement journals.
** The value returned depends on the value of db->temp_store (runtime
** parameter) and the compile time value of SQLITE_TEMP_STORE. The
** following table describes the relationship between these two values
** and this functions return value.
**
**  SQLITE_TEMP_STORE   db->temp_store   Location of temporary database
**  -----------------   --------------   ------------------------------
**  0           any        file   (return 0)
**  1           1         file   (return 0)
**  1           2         memory  (return 1)
**  1           0         file   (return 0)
**  2           1         file   (return 0)
**  2           2         memory  (return 1)
**  2           0         memory  (return 1)
**  3           any        memory  (return 1)
*/
int sqlite3TempInMemory(const sqlite3 *db){
#if SQLITE_TEMP_STORE==1
 return ( db->temp_store==2 );
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE==2
 return ( db->temp_store!=1 );
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE==3
 UNUSED_PARAMETER(db);
 return 1;
#endif
#if SQLITE_TEMP_STORE<1 || SQLITE_TEMP_STORE>3
 UNUSED_PARAMETER(db);
 return 0;
#endif
}

/*
** Return UTF-8 encoded English language explanation of the most recent
** error.
*/
const char *sqlite3_errmsg(sqlite3 *db){
 const char *z;
 if( !db ){
  return sqlite3ErrStr(SQLITE_NOMEM_BKPT);
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return sqlite3ErrStr(SQLITE_MISUSE_BKPT);
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mallocFailed ){
  z = sqlite3ErrStr(SQLITE_NOMEM_BKPT);
 }else{
  testcase( db->pErr==0 );
  z = (char*)sqlite3_value_text(db->pErr);
  assert( !db->mallocFailed );
  if( z==0 ){
   z = sqlite3ErrStr(db->errCode);
  }
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return z;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Return UTF-16 encoded English language explanation of the most recent
** error.
*/
const void *sqlite3_errmsg16(sqlite3 *db){
 static const u16 outOfMem[] = {
  'o', 'u', 't', ' ', 'o', 'f', ' ', 'm', 'e', 'm', 'o', 'r', 'y', 0
 };
 static const u16 misuse[] = {
  'l', 'i', 'b', 'r', 'a', 'r', 'y', ' ', 
  'r', 'o', 'u', 't', 'i', 'n', 'e', ' ', 
  'c', 'a', 'l', 'l', 'e', 'd', ' ', 
  'o', 'u', 't', ' ', 
  'o', 'f', ' ', 
  's', 'e', 'q', 'u', 'e', 'n', 'c', 'e', 0
 };

 const void *z;
 if( !db ){
  return (void *)outOfMem;
 }
 if( !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return (void *)misuse;
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->mallocFailed ){
  z = (void *)outOfMem;
 }else{
  z = sqlite3_value_text16(db->pErr);
  if( z==0 ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, db->errCode, sqlite3ErrStr(db->errCode));
   z = sqlite3_value_text16(db->pErr);
  }
  /* A malloc() may have failed within the call to sqlite3_value_text16()
  ** above. If this is the case, then the db->mallocFailed flag needs to
  ** be cleared before returning. Do this directly, instead of via
  ** sqlite3ApiExit(), to avoid setting the database handle error message.
  */
  sqlite3OomClear(db);
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return z;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Return the most recent error code generated by an SQLite routine. If NULL is
** passed to this function, we assume a malloc() failed during sqlite3_open().
*/
int sqlite3_errcode(sqlite3 *db){
 if( db && !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 if( !db || db->mallocFailed ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 return db->errCode & db->errMask;
}
int sqlite3_extended_errcode(sqlite3 *db){
 if( db && !sqlite3SafetyCheckSickOrOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
 if( !db || db->mallocFailed ){
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 return db->errCode;
}
int sqlite3_system_errno(sqlite3 *db){
 return db ? db->iSysErrno : 0;
} 

/*
** Return a string that describes the kind of error specified in the
** argument. For now, this simply calls the internal sqlite3ErrStr()
** function.
*/
const char *sqlite3_errstr(int rc){
 return sqlite3ErrStr(rc);
}

/*
** Create a new collating function for database "db". The name is zName
** and the encoding is enc.
*/
static int createCollation(
 sqlite3* db,
 const char *zName, 
 u8 enc,
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*),
 void(*xDel)(void*)
){
 CollSeq *pColl;
 int enc2;
 
 assert( sqlite3_mutex_held(db->mutex) );

 /* If SQLITE_UTF16 is specified as the encoding type, transform this
 ** to one of SQLITE_UTF16LE or SQLITE_UTF16BE using the
 ** SQLITE_UTF16NATIVE macro. SQLITE_UTF16 is not used internally.
 */
 enc2 = enc;
 testcase( enc2==SQLITE_UTF16 );
 testcase( enc2==SQLITE_UTF16_ALIGNED );
 if( enc2==SQLITE_UTF16 || enc2==SQLITE_UTF16_ALIGNED ){
  enc2 = SQLITE_UTF16NATIVE;
 }
 if( enc2<SQLITE_UTF8 || enc2>SQLITE_UTF16BE ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }

 /* Check if this call is removing or replacing an existing collation 
 ** sequence. If so, and there are active VMs, return busy. If there
 ** are no active VMs, invalidate any pre-compiled statements.
 */
 pColl = sqlite3FindCollSeq(db, (u8)enc2, zName, 0);
 if( pColl && pColl->xCmp ){
  if( db->nVdbeActive ){
   sqlite3ErrorWithMsg(db, SQLITE_BUSY, 
    "unable to delete/modify collation sequence due to active statements");
   return SQLITE_BUSY;
  }
  sqlite3ExpirePreparedStatements(db);

  /* If collation sequence pColl was created directly by a call to
  ** sqlite3_create_collation, and not generated by synthCollSeq(),
  ** then any copies made by synthCollSeq() need to be invalidated.
  ** Also, collation destructor - CollSeq.xDel() - function may need
  ** to be called.
  */ 
  if( (pColl->enc & ~SQLITE_UTF16_ALIGNED)==enc2 ){
   CollSeq *aColl = sqlite3HashFind(&db->aCollSeq, zName);
   int j;
   for(j=0; j<3; j++){
    CollSeq *p = &aColl[j];
    if( p->enc==pColl->enc ){
     if( p->xDel ){
      p->xDel(p->pUser);
     }
     p->xCmp = 0;
    }
   }
  }
 }

 pColl = sqlite3FindCollSeq(db, (u8)enc2, zName, 1);
 if( pColl==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 pColl->xCmp = xCompare;
 pColl->pUser = pCtx;
 pColl->xDel = xDel;
 pColl->enc = (u8)(enc2 | (enc & SQLITE_UTF16_ALIGNED));
 sqlite3Error(db, SQLITE_OK);
 return SQLITE_OK;
}


/*
** This array defines hard upper bounds on limit values. The
** initializer must be kept in sync with the SQLITE_LIMIT_*
** #defines in sqlite3.h.
*/
static const int aHardLimit[] = {
 SQLITE_MAX_LENGTH,
 SQLITE_MAX_SQL_LENGTH,
 SQLITE_MAX_COLUMN,
 SQLITE_MAX_EXPR_DEPTH,
 SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT,
 SQLITE_MAX_VDBE_OP,
 SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG,
 SQLITE_MAX_ATTACHED,
 SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH,
 SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER,   /* IMP: R-38091-32352 */
 SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH,
 SQLITE_MAX_WORKER_THREADS,
};

/*
** Make sure the hard limits are set to reasonable values
*/
#if SQLITE_MAX_LENGTH<100
# error SQLITE_MAX_LENGTH must be at least 100
#endif
#if SQLITE_MAX_SQL_LENGTH<100
# error SQLITE_MAX_SQL_LENGTH must be at least 100
#endif
#if SQLITE_MAX_SQL_LENGTH>SQLITE_MAX_LENGTH
# error SQLITE_MAX_SQL_LENGTH must not be greater than SQLITE_MAX_LENGTH
#endif
#if SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT<2
# error SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT must be at least 2
#endif
#if SQLITE_MAX_VDBE_OP<40
# error SQLITE_MAX_VDBE_OP must be at least 40
#endif
#if SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG<0 || SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG>127
# error SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG must be between 0 and 127
#endif
#if SQLITE_MAX_ATTACHED<0 || SQLITE_MAX_ATTACHED>125
# error SQLITE_MAX_ATTACHED must be between 0 and 125
#endif
#if SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH<1
# error SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH must be at least 1
#endif
#if SQLITE_MAX_COLUMN>32767
# error SQLITE_MAX_COLUMN must not exceed 32767
#endif
#if SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH<1
# error SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH must be at least 1
#endif
#if SQLITE_MAX_WORKER_THREADS<0 || SQLITE_MAX_WORKER_THREADS>50
# error SQLITE_MAX_WORKER_THREADS must be between 0 and 50
#endif


/*
** Change the value of a limit. Report the old value.
** If an invalid limit index is supplied, report -1.
** Make no changes but still report the old value if the
** new limit is negative.
**
** A new lower limit does not shrink existing constructs.
** It merely prevents new constructs that exceed the limit
** from forming.
*/
int sqlite3_limit(sqlite3 *db, int limitId, int newLimit){
 int oldLimit;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return -1;
 }
#endif

 /* EVIDENCE-OF: R-30189-54097 For each limit category SQLITE_LIMIT_NAME
 ** there is a hard upper bound set at compile-time by a C preprocessor
 ** macro called SQLITE_MAX_NAME. (The "_LIMIT_" in the name is changed to
 ** "_MAX_".)
 */
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_LENGTH]==SQLITE_MAX_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_SQL_LENGTH]==SQLITE_MAX_SQL_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_COLUMN]==SQLITE_MAX_COLUMN );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_EXPR_DEPTH]==SQLITE_MAX_EXPR_DEPTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_COMPOUND_SELECT]==SQLITE_MAX_COMPOUND_SELECT);
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_VDBE_OP]==SQLITE_MAX_VDBE_OP );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_FUNCTION_ARG]==SQLITE_MAX_FUNCTION_ARG );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_ATTACHED]==SQLITE_MAX_ATTACHED );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_LIKE_PATTERN_LENGTH]==
                        SQLITE_MAX_LIKE_PATTERN_LENGTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_VARIABLE_NUMBER]==SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER);
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_TRIGGER_DEPTH]==SQLITE_MAX_TRIGGER_DEPTH );
 assert( aHardLimit[SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS]==SQLITE_MAX_WORKER_THREADS );
 assert( SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS==(SQLITE_N_LIMIT-1) );


 if( limitId<0 || limitId>=SQLITE_N_LIMIT ){
  return -1;
 }
 oldLimit = db->aLimit[limitId];
 if( newLimit>=0 ){          /* IMP: R-52476-28732 */
  if( newLimit>aHardLimit[limitId] ){
   newLimit = aHardLimit[limitId]; /* IMP: R-51463-25634 */
  }
  db->aLimit[limitId] = newLimit;
 }
 return oldLimit;           /* IMP: R-53341-35419 */
}

/*
** This function is used to parse both URIs and non-URI filenames passed by the
** user to API functions sqlite3_open() or sqlite3_open_v2(), and for database
** URIs specified as part of ATTACH statements.
**
** The first argument to this function is the name of the VFS to use (or
** a NULL to signify the default VFS) if the URI does not contain a "vfs=xxx"
** query parameter. The second argument contains the URI (or non-URI filename)
** itself. When this function is called the *pFlags variable should contain
** the default flags to open the database handle with. The value stored in
** *pFlags may be updated before returning if the URI filename contains 
** "cache=xxx" or "mode=xxx" query parameters.
**
** If successful, SQLITE_OK is returned. In this case *ppVfs is set to point to
** the VFS that should be used to open the database file. *pzFile is set to
** point to a buffer containing the name of the file to open. It is the 
** responsibility of the caller to eventually call sqlite3_free() to release
** this buffer.
**
** If an error occurs, then an SQLite error code is returned and *pzErrMsg
** may be set to point to a buffer containing an English language error 
** message. It is the responsibility of the caller to eventually release
** this buffer by calling sqlite3_free().
*/
int sqlite3ParseUri(
 const char *zDefaultVfs,    /* VFS to use if no "vfs=xxx" query option */
 const char *zUri,        /* Nul-terminated URI to parse */
 unsigned int *pFlags,      /* IN/OUT: SQLITE_OPEN_XXX flags */
 sqlite3_vfs **ppVfs,      /* OUT: VFS to use */ 
 char **pzFile,         /* OUT: Filename component of URI */
 char **pzErrMsg         /* OUT: Error message (if rc!=SQLITE_OK) */
){
 int rc = SQLITE_OK;
 unsigned int flags = *pFlags;
 const char *zVfs = zDefaultVfs;
 char *zFile;
 char c;
 int nUri = sqlite3Strlen30(zUri);

 assert( *pzErrMsg==0 );

 if( ((flags & SQLITE_OPEN_URI)       /* IMP: R-48725-32206 */
      || sqlite3GlobalConfig.bOpenUri) /* IMP: R-51689-46548 */
  && nUri>=5 && memcmp(zUri, "file:", 5)==0 /* IMP: R-57884-37496 */
 ){
  char *zOpt;
  int eState;          /* Parser state when parsing URI */
  int iIn;           /* Input character index */
  int iOut = 0;         /* Output character index */
  u64 nByte = nUri+2;      /* Bytes of space to allocate */

  /* Make sure the SQLITE_OPEN_URI flag is set to indicate to the VFS xOpen 
  ** method that there may be extra parameters following the file-name. */
  flags |= SQLITE_OPEN_URI;

  for(iIn=0; iIn<nUri; iIn++) nByte += (zUri[iIn]=='&');
  zFile = sqlite3_malloc64(nByte);
  if( !zFile ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;

  iIn = 5;
#ifdef SQLITE_ALLOW_URI_AUTHORITY
  if( strncmp(zUri+5, "///", 3)==0 ){
   iIn = 7;
   /* The following condition causes URIs with five leading / characters
   ** like file://///host/path to be converted into UNCs like //host/path.
   ** The correct URI for that UNC has only two or four leading / characters
   ** file://host/path or file:////host/path. But 5 leading slashes is a 
   ** common error, we are told, so we handle it as a special case. */
   if( strncmp(zUri+7, "///", 3)==0 ){ iIn++; }
  }else if( strncmp(zUri+5, "//localhost/", 12)==0 ){
   iIn = 16;
  }
#else
  /* Discard the scheme and authority segments of the URI. */
  if( zUri[5]=='/' && zUri[6]=='/' ){
   iIn = 7;
   while( zUri[iIn] && zUri[iIn]!='/' ) iIn++;
   if( iIn!=7 && (iIn!=16 || memcmp("localhost", &zUri[7], 9)) ){
    *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("invalid uri authority: %.*s", 
      iIn-7, &zUri[7]);
    rc = SQLITE_ERROR;
    goto parse_uri_out;
   }
  }
#endif

  /* Copy the filename and any query parameters into the zFile buffer. 
  ** Decode %HH escape codes along the way. 
  **
  ** Within this loop, variable eState may be set to 0, 1 or 2, depending
  ** on the parsing context. As follows:
  **
  **  0: Parsing file-name.
  **  1: Parsing name section of a name=value query parameter.
  **  2: Parsing value section of a name=value query parameter.
  */
  eState = 0;
  while( (c = zUri[iIn])!=0 && c!='#' ){
   iIn++;
   if( c=='%' 
    && sqlite3Isxdigit(zUri[iIn]) 
    && sqlite3Isxdigit(zUri[iIn+1]) 
   ){
    int octet = (sqlite3HexToInt(zUri[iIn++]) << 4);
    octet += sqlite3HexToInt(zUri[iIn++]);

    assert( octet>=0 && octet<256 );
    if( octet==0 ){
#ifndef SQLITE_ENABLE_URI_00_ERROR
     /* This branch is taken when "%00" appears within the URI. In this
     ** case we ignore all text in the remainder of the path, name or
     ** value currently being parsed. So ignore the current character
     ** and skip to the next "?", "=" or "&", as appropriate. */
     while( (c = zUri[iIn])!=0 && c!='#' 
       && (eState!=0 || c!='?')
       && (eState!=1 || (c!='=' && c!='&'))
       && (eState!=2 || c!='&')
     ){
      iIn++;
     }
     continue;
#else
     /* If ENABLE_URI_00_ERROR is defined, "%00" in a URI is an error. */
     *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("unexpected %%00 in uri");
     rc = SQLITE_ERROR;
     goto parse_uri_out;
#endif
    }
    c = octet;
   }else if( eState==1 && (c=='&' || c=='=') ){
    if( zFile[iOut-1]==0 ){
     /* An empty option name. Ignore this option altogether. */
     while( zUri[iIn] && zUri[iIn]!='#' && zUri[iIn-1]!='&' ) iIn++;
     continue;
    }
    if( c=='&' ){
     zFile[iOut++] = '\0';
    }else{
     eState = 2;
    }
    c = 0;
   }else if( (eState==0 && c=='?') || (eState==2 && c=='&') ){
    c = 0;
    eState = 1;
   }
   zFile[iOut++] = c;
  }
  if( eState==1 ) zFile[iOut++] = '\0';
  zFile[iOut++] = '\0';
  zFile[iOut++] = '\0';

  /* Check if there were any options specified that should be interpreted 
  ** here. Options that are interpreted here include "vfs" and those that
  ** correspond to flags that may be passed to the sqlite3_open_v2()
  ** method. */
  zOpt = &zFile[sqlite3Strlen30(zFile)+1];
  while( zOpt[0] ){
   int nOpt = sqlite3Strlen30(zOpt);
   char *zVal = &zOpt[nOpt+1];
   int nVal = sqlite3Strlen30(zVal);

   if( nOpt==3 && memcmp("vfs", zOpt, 3)==0 ){
    zVfs = zVal;
   }else{
    struct OpenMode {
     const char *z;
     int mode;
    } *aMode = 0;
    char *zModeType = 0;
    int mask = 0;
    int limit = 0;

    if( nOpt==5 && memcmp("cache", zOpt, 5)==0 ){
     static struct OpenMode aCacheMode[] = {
      { "shared", SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE },
      { "private", SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE },
      { 0, 0 }
     };

     mask = SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE|SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE;
     aMode = aCacheMode;
     limit = mask;
     zModeType = "cache";
    }
    if( nOpt==4 && memcmp("mode", zOpt, 4)==0 ){
     static struct OpenMode aOpenMode[] = {
      { "ro", SQLITE_OPEN_READONLY },
      { "rw", SQLITE_OPEN_READWRITE }, 
      { "rwc", SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE },
      { "memory", SQLITE_OPEN_MEMORY },
      { 0, 0 }
     };

     mask = SQLITE_OPEN_READONLY | SQLITE_OPEN_READWRITE
          | SQLITE_OPEN_CREATE | SQLITE_OPEN_MEMORY;
     aMode = aOpenMode;
     limit = mask & flags;
     zModeType = "access";
    }

    if( aMode ){
     int i;
     int mode = 0;
     for(i=0; aMode[i].z; i++){
      const char *z = aMode[i].z;
      if( nVal==sqlite3Strlen30(z) && 0==memcmp(zVal, z, nVal) ){
       mode = aMode[i].mode;
       break;
      }
     }
     if( mode==0 ){
      *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("no such %s mode: %s", zModeType, zVal);
      rc = SQLITE_ERROR;
      goto parse_uri_out;
     }
     if( (mode & ~SQLITE_OPEN_MEMORY)>limit ){
      *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("%s mode not allowed: %s",
                    zModeType, zVal);
      rc = SQLITE_PERM;
      goto parse_uri_out;
     }
     flags = (flags & ~mask) | mode;
    }
   }

   zOpt = &zVal[nVal+1];
  }

 }else{
  zFile = sqlite3_malloc64(nUri+2);
  if( !zFile ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
  if( nUri ){
   memcpy(zFile, zUri, nUri);
  }
  zFile[nUri] = '\0';
  zFile[nUri+1] = '\0';
  flags &= ~SQLITE_OPEN_URI;
 }

 *ppVfs = sqlite3_vfs_find(zVfs);
 if( *ppVfs==0 ){
  *pzErrMsg = sqlite3_mprintf("no such vfs: %s", zVfs);
  rc = SQLITE_ERROR;
 }
 parse_uri_out:
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  sqlite3_free(zFile);
  zFile = 0;
 }
 *pFlags = flags;
 *pzFile = zFile;
 return rc;
}


/*
** This routine does the work of opening a database on behalf of
** sqlite3_open() and sqlite3_open16(). The database filename "zFilename" 
** is UTF-8 encoded.
*/
static int openDatabase(
 const char *zFilename, /* Database filename UTF-8 encoded */
 sqlite3 **ppDb,    /* OUT: Returned database handle */
 unsigned int flags,  /* Operational flags */
 const char *zVfs    /* Name of the VFS to use */
){
 sqlite3 *db;          /* Store allocated handle here */
 int rc;             /* Return code */
 int isThreadsafe;        /* True for threadsafe connections */
 char *zOpen = 0;        /* Filename argument to pass to BtreeOpen() */
 char *zErrMsg = 0;       /* Error message from sqlite3ParseUri() */

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( ppDb==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 *ppDb = 0;
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINIT
 rc = sqlite3_initialize();
 if( rc ) return rc;
#endif

 /* Only allow sensible combinations of bits in the flags argument. 
 ** Throw an error if any non-sense combination is used. If we
 ** do not block illegal combinations here, it could trigger
 ** assert() statements in deeper layers. Sensible combinations
 ** are:
 **
 ** 1: SQLITE_OPEN_READONLY
 ** 2: SQLITE_OPEN_READWRITE
 ** 6: SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE
 */
 assert( SQLITE_OPEN_READONLY == 0x01 );
 assert( SQLITE_OPEN_READWRITE == 0x02 );
 assert( SQLITE_OPEN_CREATE  == 0x04 );
 testcase( (1<<(flags&7))==0x02 ); /* READONLY */
 testcase( (1<<(flags&7))==0x04 ); /* READWRITE */
 testcase( (1<<(flags&7))==0x40 ); /* READWRITE | CREATE */
 if( ((1<<(flags&7)) & 0x46)==0 ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT; /* IMP: R-65497-44594 */
 }

 if( sqlite3GlobalConfig.bCoreMutex==0 ){
  isThreadsafe = 0;
 }else if( flags & SQLITE_OPEN_NOMUTEX ){
  isThreadsafe = 0;
 }else if( flags & SQLITE_OPEN_FULLMUTEX ){
  isThreadsafe = 1;
 }else{
  isThreadsafe = sqlite3GlobalConfig.bFullMutex;
 }
 if( flags & SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE ){
  flags &= ~SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE;
 }else if( sqlite3GlobalConfig.sharedCacheEnabled ){
  flags |= SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE;
 }

 /* Remove harmful bits from the flags parameter
 **
 ** The SQLITE_OPEN_NOMUTEX and SQLITE_OPEN_FULLMUTEX flags were
 ** dealt with in the previous code block. Besides these, the only
 ** valid input flags for sqlite3_open_v2() are SQLITE_OPEN_READONLY,
 ** SQLITE_OPEN_READWRITE, SQLITE_OPEN_CREATE, SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE,
 ** SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE, and some reserved bits. Silently mask
 ** off all other flags.
 */
 flags &= ~( SQLITE_OPEN_DELETEONCLOSE |
        SQLITE_OPEN_EXCLUSIVE |
        SQLITE_OPEN_MAIN_DB |
        SQLITE_OPEN_TEMP_DB | 
        SQLITE_OPEN_TRANSIENT_DB | 
        SQLITE_OPEN_MAIN_JOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_TEMP_JOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_SUBJOURNAL | 
        SQLITE_OPEN_MASTER_JOURNAL |
        SQLITE_OPEN_NOMUTEX |
        SQLITE_OPEN_FULLMUTEX |
        SQLITE_OPEN_WAL
       );

 /* Allocate the sqlite data structure */
 db = sqlite3MallocZero( sizeof(sqlite3) );
 if( db==0 ) goto opendb_out;
 if( isThreadsafe ){
  db->mutex = sqlite3MutexAlloc(SQLITE_MUTEX_RECURSIVE);
  if( db->mutex==0 ){
   sqlite3_free(db);
   db = 0;
   goto opendb_out;
  }
 }
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->errMask = 0xff;
 db->nDb = 2;
 db->magic = SQLITE_MAGIC_BUSY;
 db->aDb = db->aDbStatic;

 assert( sizeof(db->aLimit)==sizeof(aHardLimit) );
 memcpy(db->aLimit, aHardLimit, sizeof(db->aLimit));
 db->aLimit[SQLITE_LIMIT_WORKER_THREADS] = SQLITE_DEFAULT_WORKER_THREADS;
 db->autoCommit = 1;
 db->nextAutovac = -1;
 db->szMmap = sqlite3GlobalConfig.szMmap;
 db->nextPagesize = 0;
 db->nMaxSorterMmap = 0x7FFFFFFF;
 db->flags |= SQLITE_ShortColNames | SQLITE_EnableTrigger | SQLITE_CacheSpill
#if !defined(SQLITE_DEFAULT_AUTOMATIC_INDEX) || SQLITE_DEFAULT_AUTOMATIC_INDEX
         | SQLITE_AutoIndex
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_CKPTFULLFSYNC
         | SQLITE_CkptFullFSync
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_FILE_FORMAT<4
         | SQLITE_LegacyFileFmt
#endif
#ifdef SQLITE_ENABLE_LOAD_EXTENSION
         | SQLITE_LoadExtension
#endif
#if SQLITE_DEFAULT_RECURSIVE_TRIGGERS
         | SQLITE_RecTriggers
#endif
#if defined(SQLITE_DEFAULT_FOREIGN_KEYS) && SQLITE_DEFAULT_FOREIGN_KEYS
         | SQLITE_ForeignKeys
#endif
#if defined(SQLITE_REVERSE_UNORDERED_SELECTS)
         | SQLITE_ReverseOrder
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_OVERSIZE_CELL_CHECK)
         | SQLITE_CellSizeCk
#endif
#if defined(SQLITE_ENABLE_FTS3_TOKENIZER)
         | SQLITE_Fts3Tokenizer
#endif
   ;
 sqlite3HashInit(&db->aCollSeq);
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
 sqlite3HashInit(&db->aModule);
#endif

 /* Add the default collation sequence BINARY. BINARY works for both UTF-8
 ** and UTF-16, so add a version for each to avoid any unnecessary
 ** conversions. The only error that can occur here is a malloc() failure.
 **
 ** EVIDENCE-OF: R-52786-44878 SQLite defines three built-in collating
 ** functions:
 */
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF8, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF16BE, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, sqlite3StrBINARY, SQLITE_UTF16LE, 0, binCollFunc, 0);
 createCollation(db, "NOCASE", SQLITE_UTF8, 0, nocaseCollatingFunc, 0);
 createCollation(db, "RTRIM", SQLITE_UTF8, (void*)1, binCollFunc, 0);
 if( db->mallocFailed ){
  goto opendb_out;
 }
 /* EVIDENCE-OF: R-08308-17224 The default collating function for all
 ** strings is BINARY. 
 */
 db->pDfltColl = sqlite3FindCollSeq(db, SQLITE_UTF8, sqlite3StrBINARY, 0);
 assert( db->pDfltColl!=0 );

 /* Parse the filename/URI argument. */
 db->openFlags = flags;
 rc = sqlite3ParseUri(zVfs, zFilename, &flags, &db->pVfs, &zOpen, &zErrMsg);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  if( rc==SQLITE_NOMEM ) sqlite3OomFault(db);
  sqlite3ErrorWithMsg(db, rc, zErrMsg ? "%s" : 0, zErrMsg);
  sqlite3_free(zErrMsg);
  goto opendb_out;
 }

 /* Open the backend database driver */
 rc = sqlite3BtreeOpen(db->pVfs, zOpen, db, &db->aDb[0].pBt, 0,
            flags | SQLITE_OPEN_MAIN_DB);
 if( rc!=SQLITE_OK ){
  if( rc==SQLITE_IOERR_NOMEM ){
   rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
  }
  sqlite3Error(db, rc);
  goto opendb_out;
 }
 sqlite3BtreeEnter(db->aDb[0].pBt);
 db->aDb[0].pSchema = sqlite3SchemaGet(db, db->aDb[0].pBt);
 if( !db->mallocFailed ) ENC(db) = SCHEMA_ENC(db);
 sqlite3BtreeLeave(db->aDb[0].pBt);
 db->aDb[1].pSchema = sqlite3SchemaGet(db, 0);

 /* The default safety_level for the main database is FULL; for the temp
 ** database it is OFF. This matches the pager layer defaults. 
 */
 db->aDb[0].zDbSName = "main";
 db->aDb[0].safety_level = SQLITE_DEFAULT_SYNCHRONOUS+1;
 db->aDb[1].zDbSName = "temp";
 db->aDb[1].safety_level = PAGER_SYNCHRONOUS_OFF;

 db->magic = SQLITE_MAGIC_OPEN;
 if( db->mallocFailed ){
  goto opendb_out;
 }

 /* Register all built-in functions, but do not attempt to read the
 ** database schema yet. This is delayed until the first time the database
 ** is accessed.
 */
 sqlite3Error(db, SQLITE_OK);
 sqlite3RegisterPerConnectionBuiltinFunctions(db);
 rc = sqlite3_errcode(db);

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS5
 /* Register any built-in FTS5 module before loading the automatic
 ** extensions. This allows automatic extensions to register FTS5 
 ** tokenizers and auxiliary functions. */
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3Fts5Init(db);
 }
#endif

 /* Load automatic extensions - extensions that have been registered
 ** using the sqlite3_automatic_extension() API.
 */
 if( rc==SQLITE_OK ){
  sqlite3AutoLoadExtensions(db);
  rc = sqlite3_errcode(db);
  if( rc!=SQLITE_OK ){
   goto opendb_out;
  }
 }

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS1
 if( !db->mallocFailed ){
  extern int sqlite3Fts1Init(sqlite3*);
  rc = sqlite3Fts1Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS2
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  extern int sqlite3Fts2Init(sqlite3*);
  rc = sqlite3Fts2Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_FTS3 /* automatically defined by SQLITE_ENABLE_FTS4 */
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3Fts3Init(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_ICU
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3IcuInit(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_RTREE
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3RtreeInit(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_DBSTAT_VTAB
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3DbstatRegister(db);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_ENABLE_JSON1
 if( !db->mallocFailed && rc==SQLITE_OK){
  rc = sqlite3Json1Init(db);
 }
#endif

 /* -DSQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE=1 makes EXCLUSIVE the default locking
 ** mode. -DSQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE=0 make NORMAL the default locking
 ** mode. Doing nothing at all also makes NORMAL the default.
 */
#ifdef SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE
 db->dfltLockMode = SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE;
 sqlite3PagerLockingMode(sqlite3BtreePager(db->aDb[0].pBt),
             SQLITE_DEFAULT_LOCKING_MODE);
#endif

 if( rc ) sqlite3Error(db, rc);

 /* Enable the lookaside-malloc subsystem */
 setupLookaside(db, 0, sqlite3GlobalConfig.szLookaside,
            sqlite3GlobalConfig.nLookaside);

 sqlite3_wal_autocheckpoint(db, SQLITE_DEFAULT_WAL_AUTOCHECKPOINT);

opendb_out:
 if( db ){
  assert( db->mutex!=0 || isThreadsafe==0
      || sqlite3GlobalConfig.bFullMutex==0 );
  sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 }
 rc = sqlite3_errcode(db);
 assert( db!=0 || rc==SQLITE_NOMEM );
 if( rc==SQLITE_NOMEM ){
  sqlite3_close(db);
  db = 0;
 }else if( rc!=SQLITE_OK ){
  db->magic = SQLITE_MAGIC_SICK;
 }
 *ppDb = db;
#ifdef SQLITE_ENABLE_SQLLOG
 if( sqlite3GlobalConfig.xSqllog ){
  /* Opening a db handle. Fourth parameter is passed 0. */
  void *pArg = sqlite3GlobalConfig.pSqllogArg;
  sqlite3GlobalConfig.xSqllog(pArg, db, zFilename, 0);
 }
#endif
#if defined(SQLITE_HAS_CODEC)
 if( rc==SQLITE_OK ){
  const char *zHexKey = sqlite3_uri_parameter(zOpen, "hexkey");
  if( zHexKey && zHexKey[0] ){
   u8 iByte;
   int i;
   char zKey[40];
   for(i=0, iByte=0; i<sizeof(zKey)*2 && sqlite3Isxdigit(zHexKey[i]); i++){
    iByte = (iByte<<4) + sqlite3HexToInt(zHexKey[i]);
    if( (i&1)!=0 ) zKey[i/2] = iByte;
   }
   sqlite3_key_v2(db, 0, zKey, i/2);
  }
 }
#endif
 sqlite3_free(zOpen);
 return rc & 0xff;
}

/*
** Open a new database handle.
*/
int sqlite3_open(
 const char *zFilename, 
 sqlite3 **ppDb 
){
 return openDatabase(zFilename, ppDb,
           SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE, 0);
}
int sqlite3_open_v2(
 const char *filename,  /* Database filename (UTF-8) */
 sqlite3 **ppDb,     /* OUT: SQLite db handle */
 int flags,       /* Flags */
 const char *zVfs    /* Name of VFS module to use */
){
 return openDatabase(filename, ppDb, (unsigned int)flags, zVfs);
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Open a new database handle.
*/
int sqlite3_open16(
 const void *zFilename, 
 sqlite3 **ppDb
){
 char const *zFilename8;  /* zFilename encoded in UTF-8 instead of UTF-16 */
 sqlite3_value *pVal;
 int rc;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( ppDb==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 *ppDb = 0;
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOINIT
 rc = sqlite3_initialize();
 if( rc ) return rc;
#endif
 if( zFilename==0 ) zFilename = "\000\000";
 pVal = sqlite3ValueNew(0);
 sqlite3ValueSetStr(pVal, -1, zFilename, SQLITE_UTF16NATIVE, SQLITE_STATIC);
 zFilename8 = sqlite3ValueText(pVal, SQLITE_UTF8);
 if( zFilename8 ){
  rc = openDatabase(zFilename8, ppDb,
           SQLITE_OPEN_READWRITE | SQLITE_OPEN_CREATE, 0);
  assert( *ppDb || rc==SQLITE_NOMEM );
  if( rc==SQLITE_OK && !DbHasProperty(*ppDb, 0, DB_SchemaLoaded) ){
   SCHEMA_ENC(*ppDb) = ENC(*ppDb) = SQLITE_UTF16NATIVE;
  }
 }else{
  rc = SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 sqlite3ValueFree(pVal);

 return rc & 0xff;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation(
 sqlite3* db, 
 const char *zName, 
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*)
){
 return sqlite3_create_collation_v2(db, zName, enc, pCtx, xCompare, 0);
}

/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation_v2(
 sqlite3* db, 
 const char *zName, 
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*),
 void(*xDel)(void*)
){
 int rc;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 rc = createCollation(db, zName, (u8)enc, pCtx, xCompare, xDel);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Register a new collation sequence with the database handle db.
*/
int sqlite3_create_collation16(
 sqlite3* db, 
 const void *zName,
 int enc, 
 void* pCtx,
 int(*xCompare)(void*,int,const void*,int,const void*)
){
 int rc = SQLITE_OK;
 char *zName8;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zName==0 ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 assert( !db->mallocFailed );
 zName8 = sqlite3Utf16to8(db, zName, -1, SQLITE_UTF16NATIVE);
 if( zName8 ){
  rc = createCollation(db, zName8, (u8)enc, pCtx, xCompare, 0);
  sqlite3DbFree(db, zName8);
 }
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

/*
** Register a collation sequence factory callback with the database handle
** db. Replace any previously installed collation sequence factory.
*/
int sqlite3_collation_needed(
 sqlite3 *db, 
 void *pCollNeededArg, 
 void(*xCollNeeded)(void*,sqlite3*,int eTextRep,const char*)
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->xCollNeeded = xCollNeeded;
 db->xCollNeeded16 = 0;
 db->pCollNeededArg = pCollNeededArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_UTF16
/*
** Register a collation sequence factory callback with the database handle
** db. Replace any previously installed collation sequence factory.
*/
int sqlite3_collation_needed16(
 sqlite3 *db, 
 void *pCollNeededArg, 
 void(*xCollNeeded16)(void*,sqlite3*,int eTextRep,const void*)
){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->xCollNeeded = 0;
 db->xCollNeeded16 = xCollNeeded16;
 db->pCollNeededArg = pCollNeededArg;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_UTF16 */

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** This function is now an anachronism. It used to be used to recover from a
** malloc() failure, but SQLite now does this automatically.
*/
int sqlite3_global_recover(void){
 return SQLITE_OK;
}
#endif

/*
** Test to see whether or not the database connection is in autocommit
** mode. Return TRUE if it is and FALSE if not. Autocommit mode is on
** by default. Autocommit is disabled by a BEGIN statement and reenabled
** by the next COMMIT or ROLLBACK.
*/
int sqlite3_get_autocommit(sqlite3 *db){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 return db->autoCommit;
}

/*
** The following routines are substitutes for constants SQLITE_CORRUPT,
** SQLITE_MISUSE, SQLITE_CANTOPEN, SQLITE_NOMEM and possibly other error
** constants. They serve two purposes:
**
**  1. Serve as a convenient place to set a breakpoint in a debugger
**    to detect when version error conditions occurs.
**
**  2. Invoke sqlite3_log() to provide the source code location where
**    a low-level error is first detected.
*/
static int reportError(int iErr, int lineno, const char *zType){
 sqlite3_log(iErr, "%s at line %d of [%.10s]",
       zType, lineno, 20+sqlite3_sourceid());
 return iErr;
}
int sqlite3CorruptError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return reportError(SQLITE_CORRUPT, lineno, "database corruption");
}
int sqlite3MisuseError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return reportError(SQLITE_MISUSE, lineno, "misuse");
}
int sqlite3CantopenError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return reportError(SQLITE_CANTOPEN, lineno, "cannot open file");
}
#ifdef SQLITE_DEBUG
int sqlite3NomemError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return reportError(SQLITE_NOMEM, lineno, "OOM");
}
int sqlite3IoerrnomemError(int lineno){
 testcase( sqlite3GlobalConfig.xLog!=0 );
 return reportError(SQLITE_IOERR_NOMEM, lineno, "I/O OOM error");
}
#endif

#ifndef SQLITE_OMIT_DEPRECATED
/*
** This is a convenience routine that makes sure that all thread-specific
** data for this thread has been deallocated.
**
** SQLite no longer uses thread-specific data so this routine is now a
** no-op. It is retained for historical compatibility.
*/
void sqlite3_thread_cleanup(void){
}
#endif

/*
** Return meta information about a specific column of a database table.
** See comment in sqlite3.h (sqlite.h.in) for details.
*/
int sqlite3_table_column_metadata(
 sqlite3 *db,        /* Connection handle */
 const char *zDbName,    /* Database name or NULL */
 const char *zTableName,   /* Table name */
 const char *zColumnName,  /* Column name */
 char const **pzDataType,  /* OUTPUT: Declared data type */
 char const **pzCollSeq,   /* OUTPUT: Collation sequence name */
 int *pNotNull,       /* OUTPUT: True if NOT NULL constraint exists */
 int *pPrimaryKey,      /* OUTPUT: True if column part of PK */
 int *pAutoinc        /* OUTPUT: True if column is auto-increment */
){
 int rc;
 char *zErrMsg = 0;
 Table *pTab = 0;
 Column *pCol = 0;
 int iCol = 0;
 char const *zDataType = 0;
 char const *zCollSeq = 0;
 int notnull = 0;
 int primarykey = 0;
 int autoinc = 0;


#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) || zTableName==0 ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif

 /* Ensure the database schema has been loaded */
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 sqlite3BtreeEnterAll(db);
 rc = sqlite3Init(db, &zErrMsg);
 if( SQLITE_OK!=rc ){
  goto error_out;
 }

 /* Locate the table in question */
 pTab = sqlite3FindTable(db, zTableName, zDbName);
 if( !pTab || pTab->pSelect ){
  pTab = 0;
  goto error_out;
 }

 /* Find the column for which info is requested */
 if( zColumnName==0 ){
  /* Query for existance of table only */
 }else{
  for(iCol=0; iCol<pTab->nCol; iCol++){
   pCol = &pTab->aCol[iCol];
   if( 0==sqlite3StrICmp(pCol->zName, zColumnName) ){
    break;
   }
  }
  if( iCol==pTab->nCol ){
   if( HasRowid(pTab) && sqlite3IsRowid(zColumnName) ){
    iCol = pTab->iPKey;
    pCol = iCol>=0 ? &pTab->aCol[iCol] : 0;
   }else{
    pTab = 0;
    goto error_out;
   }
  }
 }

 /* The following block stores the meta information that will be returned
 ** to the caller in local variables zDataType, zCollSeq, notnull, primarykey
 ** and autoinc. At this point there are two possibilities:
 ** 
 **   1. The specified column name was rowid", "oid" or "_rowid_" 
 **    and there is no explicitly declared IPK column. 
 **
 **   2. The table is not a view and the column name identified an 
 **    explicitly declared column. Copy meta information from *pCol.
 */ 
 if( pCol ){
  zDataType = sqlite3ColumnType(pCol,0);
  zCollSeq = pCol->zColl;
  notnull = pCol->notNull!=0;
  primarykey = (pCol->colFlags & COLFLAG_PRIMKEY)!=0;
  autoinc = pTab->iPKey==iCol && (pTab->tabFlags & TF_Autoincrement)!=0;
 }else{
  zDataType = "INTEGER";
  primarykey = 1;
 }
 if( !zCollSeq ){
  zCollSeq = sqlite3StrBINARY;
 }

error_out:
 sqlite3BtreeLeaveAll(db);

 /* Whether the function call succeeded or failed, set the output parameters
 ** to whatever their local counterparts contain. If an error did occur,
 ** this has the effect of zeroing all output parameters.
 */
 if( pzDataType ) *pzDataType = zDataType;
 if( pzCollSeq ) *pzCollSeq = zCollSeq;
 if( pNotNull ) *pNotNull = notnull;
 if( pPrimaryKey ) *pPrimaryKey = primarykey;
 if( pAutoinc ) *pAutoinc = autoinc;

 if( SQLITE_OK==rc && !pTab ){
  sqlite3DbFree(db, zErrMsg);
  zErrMsg = sqlite3MPrintf(db, "no such table column: %s.%s", zTableName,
    zColumnName);
  rc = SQLITE_ERROR;
 }
 sqlite3ErrorWithMsg(db, rc, (zErrMsg?"%s":0), zErrMsg);
 sqlite3DbFree(db, zErrMsg);
 rc = sqlite3ApiExit(db, rc);
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

/*
** Sleep for a little while. Return the amount of time slept.
*/
int sqlite3_sleep(int ms){
 sqlite3_vfs *pVfs;
 int rc;
 pVfs = sqlite3_vfs_find(0);
 if( pVfs==0 ) return 0;

 /* This function works in milliseconds, but the underlying OsSleep() 
 ** API uses microseconds. Hence the 1000's.
 */
 rc = (sqlite3OsSleep(pVfs, 1000*ms)/1000);
 return rc;
}

/*
** Enable or disable the extended result codes.
*/
int sqlite3_extended_result_codes(sqlite3 *db, int onoff){
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 db->errMask = onoff ? 0xffffffff : 0xff;
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Invoke the xFileControl method on a particular database.
*/
int sqlite3_file_control(sqlite3 *db, const char *zDbName, int op, void *pArg){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 Btree *pBtree;

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ) return SQLITE_MISUSE_BKPT;
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 pBtree = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 if( pBtree ){
  Pager *pPager;
  sqlite3_file *fd;
  sqlite3BtreeEnter(pBtree);
  pPager = sqlite3BtreePager(pBtree);
  assert( pPager!=0 );
  fd = sqlite3PagerFile(pPager);
  assert( fd!=0 );
  if( op==SQLITE_FCNTL_FILE_POINTER ){
   *(sqlite3_file**)pArg = fd;
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( op==SQLITE_FCNTL_VFS_POINTER ){
   *(sqlite3_vfs**)pArg = sqlite3PagerVfs(pPager);
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( op==SQLITE_FCNTL_JOURNAL_POINTER ){
   *(sqlite3_file**)pArg = sqlite3PagerJrnlFile(pPager);
   rc = SQLITE_OK;
  }else if( fd->pMethods ){
   rc = sqlite3OsFileControl(fd, op, pArg);
  }else{
   rc = SQLITE_NOTFOUND;
  }
  sqlite3BtreeLeave(pBtree);
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
 return rc;
}

/*
** Interface to the testing logic.
*/
int sqlite3_test_control(int op, ...){
 int rc = 0;
#ifdef SQLITE_UNTESTABLE
 UNUSED_PARAMETER(op);
#else
 va_list ap;
 va_start(ap, op);
 switch( op ){

  /*
  ** Save the current state of the PRNG.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_SAVE: {
   sqlite3PrngSaveState();
   break;
  }

  /*
  ** Restore the state of the PRNG to the last state saved using
  ** PRNG_SAVE. If PRNG_SAVE has never before been called, then
  ** this verb acts like PRNG_RESET.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_RESTORE: {
   sqlite3PrngRestoreState();
   break;
  }

  /*
  ** Reset the PRNG back to its uninitialized state. The next call
  ** to sqlite3_randomness() will reseed the PRNG using a single call
  ** to the xRandomness method of the default VFS.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PRNG_RESET: {
   sqlite3_randomness(0,0);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(BITVEC_TEST, size, program)
  **
  ** Run a test against a Bitvec object of size. The program argument
  ** is an array of integers that defines the test. Return -1 on a
  ** memory allocation error, 0 on success, or non-zero for an error.
  ** See the sqlite3BitvecBuiltinTest() for additional information.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_BITVEC_TEST: {
   int sz = va_arg(ap, int);
   int *aProg = va_arg(ap, int*);
   rc = sqlite3BitvecBuiltinTest(sz, aProg);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(FAULT_INSTALL, xCallback)
  **
  ** Arrange to invoke xCallback() whenever sqlite3FaultSim() is called,
  ** if xCallback is not NULL.
  **
  ** As a test of the fault simulator mechanism itself, sqlite3FaultSim(0)
  ** is called immediately after installing the new callback and the return
  ** value from sqlite3FaultSim(0) becomes the return from
  ** sqlite3_test_control().
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_FAULT_INSTALL: {
   /* MSVC is picky about pulling func ptrs from va lists.
   ** http://support.microsoft.com/kb/47961
   ** sqlite3GlobalConfig.xTestCallback = va_arg(ap, int(*)(int));
   */
   typedef int(*TESTCALLBACKFUNC_t)(int);
   sqlite3GlobalConfig.xTestCallback = va_arg(ap, TESTCALLBACKFUNC_t);
   rc = sqlite3FaultSim(0);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(BENIGN_MALLOC_HOOKS, xBegin, xEnd)
  **
  ** Register hooks to call to indicate which malloc() failures 
  ** are benign.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_BENIGN_MALLOC_HOOKS: {
   typedef void (*void_function)(void);
   void_function xBenignBegin;
   void_function xBenignEnd;
   xBenignBegin = va_arg(ap, void_function);
   xBenignEnd = va_arg(ap, void_function);
   sqlite3BenignMallocHooks(xBenignBegin, xBenignEnd);
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_PENDING_BYTE, unsigned int X)
  **
  ** Set the PENDING byte to the value in the argument, if X>0.
  ** Make no changes if X==0. Return the value of the pending byte
  ** as it existing before this routine was called.
  **
  ** IMPORTANT: Changing the PENDING byte from 0x40000000 results in
  ** an incompatible database file format. Changing the PENDING byte
  ** while any database connection is open results in undefined and
  ** deleterious behavior.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_PENDING_BYTE: {
   rc = PENDING_BYTE;
#ifndef SQLITE_OMIT_WSD
   {
    unsigned int newVal = va_arg(ap, unsigned int);
    if( newVal ) sqlite3PendingByte = newVal;
   }
#endif
   break;
  }

  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ASSERT, int X)
  **
  ** This action provides a run-time test to see whether or not
  ** assert() was enabled at compile-time. If X is true and assert()
  ** is enabled, then the return value is true. If X is true and
  ** assert() is disabled, then the return value is zero. If X is
  ** false and assert() is enabled, then the assertion fires and the
  ** process aborts. If X is false and assert() is disabled, then the
  ** return value is zero.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ASSERT: {
   volatile int x = 0;
   assert( /*side-effects-ok*/ (x = va_arg(ap,int))!=0 );
   rc = x;
   break;
  }


  /*
  ** sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS, int X)
  **
  ** This action provides a run-time test to see how the ALWAYS and
  ** NEVER macros were defined at compile-time.
  **
  ** The return value is ALWAYS(X). 
  **
  ** The recommended test is X==2. If the return value is 2, that means
  ** ALWAYS() and NEVER() are both no-op pass-through macros, which is the
  ** default setting. If the return value is 1, then ALWAYS() is either
  ** hard-coded to true or else it asserts if its argument is false.
  ** The first behavior (hard-coded to true) is the case if
  ** SQLITE_TESTCTRL_ASSERT shows that assert() is disabled and the second
  ** behavior (assert if the argument to ALWAYS() is false) is the case if
  ** SQLITE_TESTCTRL_ASSERT shows that assert() is enabled.
  **
  ** The run-time test procedure might look something like this:
  **
  **  if( sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS, 2)==2 ){
  **   // ALWAYS() and NEVER() are no-op pass-through macros
  **  }else if( sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ASSERT, 1) ){
  **   // ALWAYS(x) asserts that x is true. NEVER(x) asserts x is false.
  **  }else{
  **   // ALWAYS(x) is a constant 1. NEVER(x) is a constant 0.
  **  }
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ALWAYS: {
   int x = va_arg(ap,int);
   rc = ALWAYS(x);
   break;
  }

  /*
  **  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_BYTEORDER);
  **
  ** The integer returned reveals the byte-order of the computer on which
  ** SQLite is running:
  **
  **    1   big-endian,  determined at run-time
  **   10   little-endian, determined at run-time
  ** 432101   big-endian,  determined at compile-time
  ** 123410   little-endian, determined at compile-time
  */ 
  case SQLITE_TESTCTRL_BYTEORDER: {
   rc = SQLITE_BYTEORDER*100 + SQLITE_LITTLEENDIAN*10 + SQLITE_BIGENDIAN;
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_RESERVE, sqlite3 *db, int N)
  **
  ** Set the nReserve size to N for the main database on the database
  ** connection db.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_RESERVE: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   int x = va_arg(ap,int);
   sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
   sqlite3BtreeSetPageSize(db->aDb[0].pBt, 0, x, 0);
   sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
   break;
  }

  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_OPTIMIZATIONS, sqlite3 *db, int N)
  **
  ** Enable or disable various optimizations for testing purposes. The 
  ** argument N is a bitmask of optimizations to be disabled. For normal
  ** operation N should be 0. The idea is that a test program (like the
  ** SQL Logic Test or SLT test module) can run the same SQL multiple times
  ** with various optimizations disabled to verify that the same answer
  ** is obtained in every case.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_OPTIMIZATIONS: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   db->dbOptFlags = (u16)(va_arg(ap, int) & 0xffff);
   break;
  }

#ifdef SQLITE_N_KEYWORD
  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ISKEYWORD, const char *zWord)
  **
  ** If zWord is a keyword recognized by the parser, then return the
  ** number of keywords. Or if zWord is not a keyword, return 0.
  ** 
  ** This test feature is only available in the amalgamation since
  ** the SQLITE_N_KEYWORD macro is not defined in this file if SQLite
  ** is built using separate source files.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ISKEYWORD: {
   const char *zWord = va_arg(ap, const char*);
   int n = sqlite3Strlen30(zWord);
   rc = (sqlite3KeywordCode((u8*)zWord, n)!=TK_ID) ? SQLITE_N_KEYWORD : 0;
   break;
  }
#endif 

  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_SCRATCHMALLOC, sz, &pNew, pFree);
  **
  ** Pass pFree into sqlite3ScratchFree(). 
  ** If sz>0 then allocate a scratch buffer into pNew. 
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_SCRATCHMALLOC: {
   void *pFree, **ppNew;
   int sz;
   sz = va_arg(ap, int);
   ppNew = va_arg(ap, void**);
   pFree = va_arg(ap, void*);
   if( sz ) *ppNew = sqlite3ScratchMalloc(sz);
   sqlite3ScratchFree(pFree);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_LOCALTIME_FAULT, int onoff);
  **
  ** If parameter onoff is non-zero, configure the wrappers so that all
  ** subsequent calls to localtime() and variants fail. If onoff is zero,
  ** undo this setting.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_LOCALTIME_FAULT: {
   sqlite3GlobalConfig.bLocaltimeFault = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_NEVER_CORRUPT, int);
  **
  ** Set or clear a flag that indicates that the database file is always well-
  ** formed and never corrupt. This flag is clear by default, indicating that
  ** database files might have arbitrary corruption. Setting the flag during
  ** testing causes certain assert() statements in the code to be activated
  ** that demonstrat invariants on well-formed database files.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_NEVER_CORRUPT: {
   sqlite3GlobalConfig.neverCorrupt = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /* Set the threshold at which OP_Once counters reset back to zero.
  ** By default this is 0x7ffffffe (over 2 billion), but that value is
  ** too big to test in a reasonable amount of time, so this control is
  ** provided to set a small and easily reachable reset value.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ONCE_RESET_THRESHOLD: {
   sqlite3GlobalConfig.iOnceResetThreshold = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_VDBE_COVERAGE, xCallback, ptr);
  **
  ** Set the VDBE coverage callback function to xCallback with context 
  ** pointer ptr.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_VDBE_COVERAGE: {
#ifdef SQLITE_VDBE_COVERAGE
   typedef void (*branch_callback)(void*,int,u8,u8);
   sqlite3GlobalConfig.xVdbeBranch = va_arg(ap,branch_callback);
   sqlite3GlobalConfig.pVdbeBranchArg = va_arg(ap,void*);
#endif
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_SORTER_MMAP, db, nMax); */
  case SQLITE_TESTCTRL_SORTER_MMAP: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   db->nMaxSorterMmap = va_arg(ap, int);
   break;
  }

  /*  sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_ISINIT);
  **
  ** Return SQLITE_OK if SQLite has been initialized and SQLITE_ERROR if
  ** not.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_ISINIT: {
   if( sqlite3GlobalConfig.isInit==0 ) rc = SQLITE_ERROR;
   break;
  }

  /* sqlite3_test_control(SQLITE_TESTCTRL_IMPOSTER, db, dbName, onOff, tnum);
  **
  ** This test control is used to create imposter tables. "db" is a pointer
  ** to the database connection. dbName is the database name (ex: "main" or
  ** "temp") which will receive the imposter. "onOff" turns imposter mode on
  ** or off. "tnum" is the root page of the b-tree to which the imposter
  ** table should connect.
  **
  ** Enable imposter mode only when the schema has already been parsed. Then
  ** run a single CREATE TABLE statement to construct the imposter table in
  ** the parsed schema. Then turn imposter mode back off again.
  **
  ** If onOff==0 and tnum>0 then reset the schema for all databases, causing
  ** the schema to be reparsed the next time it is needed. This has the
  ** effect of erasing all imposter tables.
  */
  case SQLITE_TESTCTRL_IMPOSTER: {
   sqlite3 *db = va_arg(ap, sqlite3*);
   sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
   db->init.iDb = sqlite3FindDbName(db, va_arg(ap,const char*));
   db->init.busy = db->init.imposterTable = va_arg(ap,int);
   db->init.newTnum = va_arg(ap,int);
   if( db->init.busy==0 && db->init.newTnum>0 ){
    sqlite3ResetAllSchemasOfConnection(db);
   }
   sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
   break;
  }
 }
 va_end(ap);
#endif /* SQLITE_UNTESTABLE */
 return rc;
}

/*
** This is a utility routine, useful to VFS implementations, that checks
** to see if a database file was a URI that contained a specific query 
** parameter, and if so obtains the value of the query parameter.
**
** The zFilename argument is the filename pointer passed into the xOpen()
** method of a VFS implementation. The zParam argument is the name of the
** query parameter we seek. This routine returns the value of the zParam
** parameter if it exists. If the parameter does not exist, this routine
** returns a NULL pointer.
*/
const char *sqlite3_uri_parameter(const char *zFilename, const char *zParam){
 if( zFilename==0 || zParam==0 ) return 0;
 zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
 while( zFilename[0] ){
  int x = strcmp(zFilename, zParam);
  zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
  if( x==0 ) return zFilename;
  zFilename += sqlite3Strlen30(zFilename) + 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Return a boolean value for a query parameter.
*/
int sqlite3_uri_boolean(const char *zFilename, const char *zParam, int bDflt){
 const char *z = sqlite3_uri_parameter(zFilename, zParam);
 bDflt = bDflt!=0;
 return z ? sqlite3GetBoolean(z, bDflt) : bDflt;
}

/*
** Return a 64-bit integer value for a query parameter.
*/
sqlite3_int64 sqlite3_uri_int64(
 const char *zFilename,  /* Filename as passed to xOpen */
 const char *zParam,    /* URI parameter sought */
 sqlite3_int64 bDflt    /* return if parameter is missing */
){
 const char *z = sqlite3_uri_parameter(zFilename, zParam);
 sqlite3_int64 v;
 if( z && sqlite3DecOrHexToI64(z, &v)==SQLITE_OK ){
  bDflt = v;
 }
 return bDflt;
}

/*
** Return the Btree pointer identified by zDbName. Return NULL if not found.
*/
Btree *sqlite3DbNameToBtree(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 int iDb = zDbName ? sqlite3FindDbName(db, zDbName) : 0;
 return iDb<0 ? 0 : db->aDb[iDb].pBt;
}

/*
** Return the filename of the database associated with a database
** connection.
*/
const char *sqlite3_db_filename(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 Btree *pBt;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return 0;
 }
#endif
 pBt = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 return pBt ? sqlite3BtreeGetFilename(pBt) : 0;
}

/*
** Return 1 if database is read-only or 0 if read/write. Return -1 if
** no such database exists.
*/
int sqlite3_db_readonly(sqlite3 *db, const char *zDbName){
 Btree *pBt;
#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  (void)SQLITE_MISUSE_BKPT;
  return -1;
 }
#endif
 pBt = sqlite3DbNameToBtree(db, zDbName);
 return pBt ? sqlite3BtreeIsReadonly(pBt) : -1;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT
/*
** Obtain a snapshot handle for the snapshot of database zDb currently 
** being read by handle db.
*/
int sqlite3_snapshot_get(
 sqlite3 *db, 
 const char *zDb,
 sqlite3_snapshot **ppSnapshot
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);

 if( db->autoCommit==0 ){
  int iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
  if( iDb==0 || iDb>1 ){
   Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
   if( 0==sqlite3BtreeIsInTrans(pBt) ){
    rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     rc = sqlite3PagerSnapshotGet(sqlite3BtreePager(pBt), ppSnapshot);
    }
   }
  }
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Open a read-transaction on the snapshot idendified by pSnapshot.
*/
int sqlite3_snapshot_open(
 sqlite3 *db, 
 const char *zDb, 
 sqlite3_snapshot *pSnapshot
){
 int rc = SQLITE_ERROR;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif
 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 if( db->autoCommit==0 ){
  int iDb;
  iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
  if( iDb==0 || iDb>1 ){
   Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
   if( 0==sqlite3BtreeIsInReadTrans(pBt) ){
    rc = sqlite3PagerSnapshotOpen(sqlite3BtreePager(pBt), pSnapshot);
    if( rc==SQLITE_OK ){
     rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
     sqlite3PagerSnapshotOpen(sqlite3BtreePager(pBt), 0);
    }
   }
  }
 }

 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Recover as many snapshots as possible from the wal file associated with
** schema zDb of database db.
*/
int sqlite3_snapshot_recover(sqlite3 *db, const char *zDb){
 int rc = SQLITE_ERROR;
 int iDb;
#ifndef SQLITE_OMIT_WAL

#ifdef SQLITE_ENABLE_API_ARMOR
 if( !sqlite3SafetyCheckOk(db) ){
  return SQLITE_MISUSE_BKPT;
 }
#endif

 sqlite3_mutex_enter(db->mutex);
 iDb = sqlite3FindDbName(db, zDb);
 if( iDb==0 || iDb>1 ){
  Btree *pBt = db->aDb[iDb].pBt;
  if( 0==sqlite3BtreeIsInReadTrans(pBt) ){
   rc = sqlite3BtreeBeginTrans(pBt, 0);
   if( rc==SQLITE_OK ){
    rc = sqlite3PagerSnapshotRecover(sqlite3BtreePager(pBt));
    sqlite3BtreeCommit(pBt);
   }
  }
 }
 sqlite3_mutex_leave(db->mutex);
#endif  /* SQLITE_OMIT_WAL */
 return rc;
}

/*
** Free a snapshot handle obtained from sqlite3_snapshot_get().
*/
void sqlite3_snapshot_free(sqlite3_snapshot *pSnapshot){
 sqlite3_free(pSnapshot);
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_SNAPSHOT */